Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Scheerstraat 12 2-136 2-148 D-001 D-001
   huisnummer hoger William Boothstraat 2 2-ong 2-ong D-001 D-001


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: het hof van holland
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 12Lombartspijp hoek Zoutsloot WZhuis
 
koperLammert Pytters, gehuwd metsmid759-00-00 GG
koperGoslycktie Greelts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende schuur van Hoite Hoites c.u.koekebakker
naastligger ten westenWillem Gijsberts
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperHoite Hoites, gehuwd metkoekebakker
verkoperTrijntie Cornelis


 


1686 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 241r van 7 okt 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Scheerstraat 12
 
Haentie Douwes oom, te Oldeboorn, curator
Baucke Bauckes oom, te Oldeboorn, curatoren over
aangeverHincke Taekes voordochter, oud in 't 20e jaar, dochter van
overledeneLioedtske Feyckes, weduwe (1) van
wijlen Take Douwes
oud burgemeester Tjeerd Bouwens, curator over
Pytter Lamberts zoon, oud 15 jaren, zoon van
overledeneLioedtske Feyckes, weduwe (2) van
wijlen vroedsman Lammert Pytters IJckamamr. smid
inleiding bij de boedelinventarisatie[0241r] Ontzeegelinge van slotten, ende respectievelyck inventarisatie ende beschrijvinge van goederen, ten overstaen van de heer burgemeester Jarigh Pytters Adams als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Lioedtske Feyckes in leven weduw van wijlen de vroedsman Lammert Pytters IJckama mr. smid, en dat van alle de selve goederen, actien ende credytten bij den overleden Lioedtske Sjoerdts segge Feykes metter dood ontruymt ende naegelaten ende aldaer ter sterfhuise bevonden, ter instantie van Haentie Douwes ende Baucke Bauckes beide woonachtigh tot Oudeboon, als oomen ende geauthoriseerde curatores over Hincke Taekes, old in 't 20e jaer, ende van de old burgemeester Tjeerd Bouwens, als geauthoriseerde curator over Pytter Lamberts old 15 jaren, beide naegelaten kinderen van meergeseide Lioedtske Feykes, respectievelyck bij Take Douwes, ende de vroedsman Lambert Pytters IJckama in echte verweckt, ende sulx alles op het aengeeven van voornoemde Hincke Takes als den sterffhuise meest gefraequenteert hebbende, die oock tot dien einde den behoorlycken belofte om alles wel ende getrouwlyck te sullen aengeeven, heeft gepraesteert in handen van welgedachte heer commissaris, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volght. Actum den 7e october 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 12Scheerstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort op de hoek van de Lombartspiep]huis en pakhuis
 
koperTjeerd Fockes koopman250-00-00 GG
naastligger ten oostenFranekerpoort
naastligger ten zuidenGouke Gerrits Suirger
naastligger ten westenReiner Harmens* smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHinke Tekes, gehuwd metTirns
verkoperDooytsen TjallesontvangerTirns


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerJoost Beerns
huurwaarde14-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0279v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 12Scheerstraat ZZ [staat: bij de Lombardspijp]huis en pakhuis
 
koper door niaarReiner Harmens mr. ijzersmid530-00-00 CG
geniaarde koperLieuwe Feddes c.u.
huurderGeert Engels e.a.
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van Tialling Piekes
naastligger ten westenReiner Harmens
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperTieerdt Fockeskoopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-136Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerSimen Lieuwes
huurwaarde14-18-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarGoucke Zuringar erven
gebruikerSybren Lammerts
huurwaarde14-18-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0259r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 12Lommertspijp (aan de Zoutsloot)huis
 
koperJan Hendriks, gehuwd metbontwever275-00-00 CG
koperCornelia Teyes
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenhet pakhuis van Auke Gerbensz
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperReyner Harmens, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperDoetie Oepkes


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0264v van 21 sep 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 2William Boothstraat WZ [staat: bij de Lombardspijp]pakhuis
 
koperHere Rinkes, gehuwd metfabrikant450-00-00 CG
koperYmkjen Piebes
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenFettie Gatses, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Tialling Piekes
naastligger ten westenJan Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten noordende erfgenamen van Cornelia
verkoperAuke Gerbenskoopman


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0165r van 23 apr 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 12Zoutsloot bij de Lombartspijphuis
 
koperDouwe Gosses, gehuwd mettimmerman310-00-00 CG
koperRinske Sikkes
huurder onderhuisHendrik Jansen wever
huurder voorbovende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenHeerke Rinkes
naastligger ten westenJan Jacobs smid
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Marten Jansen
verkoper van 1/2Hendrik Jansen meerderjarige vrijgezel


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-136 Scheerstraat 12Jan Jacobs, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-136 Scheerstraat 12huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-148 Scheerstraat 12S Wijma2-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Sibilla Huisman... 29 jan 1782 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Coenraad Piebes Bakker... 1806, 1809, BS ovl 1819, huw 1821, ovl 1831, ovl 1833, huw 1837; vrouw van C.P.B. gebruiker van wijk D-001; eigenaar Symon Wyma erven, 1814. (GAH204); Coenraad Pijbos Bakker, geb 14 sep 1774, ged 2 okt 1774 Grote ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Simon Sjoerds Wyma... HRL, old-procureur in 1814, gaarder of ontvanger 1801-1811, verkoopt diverse huizen 1797-1801, ovl wijk D-001; DTB N.H. HRL. 1770, BS ovl 1814, ovl 1849, 1851 ov; kind: Helena Simons Wyma, geb 22 sep 1775, ged 15 okt ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-001Scheerstraat 12Simon Wijma ervenCoenraad P Bakker vrouw
D-001William Boothstraat 2Coenraad P Bakker vrouw


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 9 van 29 jan 1831
adressoortbedraggebruik
D-001Scheerstraat 12huurcontractfl. 350huis en logement met stalling en wagenhuis D-001 & D-038
 
verhuurderJan Meyer
huurderHessel Gaeles Bouma (te Hardegarijp)
borgBroer Gaeles Bouma (te Stiens)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708Scheerstraat 12Jan Johannes MeijerHarlingenlogementhouderhuis, erf en stal (365 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 708William Boothstraat 2Jan Johannes MeijerHarlingenlogementhouderhuis, erf en stal (365 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Antje Dirks Hoekstrahuwt met Klaas vd Stal, wonende te HRL 1842; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-001; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Klaas van der Stal... en Aafke Klases Jellema; BS ovl 1842; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk D-001; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-001Bij de LommertsbrugKlaas van der Stal46 jSneekm, protestant, gehuwd, kastelein
D-001Bij de LommertsbrugKlaas van der Stal46 jSneekm, protestant, gehuwd, kastelein
D-001Bij de LommertsbrugAntie D Hoekstra48 jArumv, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugAntie D Hoekstra48 jArumv, protestant, gehuwd
D-001Bij de LommertsbrugDjieuwke S Hoekstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-001Bij de LommertsbrugDjieuwke S Hoekstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-001Bij de LommertsbrugMarijke Posthumus19 jKimswertv, protestant, ongehuwd
D-001Bij de LommertsbrugMarijke Posthumus19 jKimswertv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-001Scheerstraat 12Klaas Freerks van der Stal, overleden op 28 mei 184249 jr, logementhouder, geboren Sneek, overleden Scheerstraat D 1, man van Antje Dirks Hoekstra, idem (testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest: Gerrit, te Sneek en Eke Klazes Jellema, te Woudsend (oom en tante), Jan, te Franeker en Bijke Harings van der Zee (neef en nicht) en Haye, te Oosterlittens en Trijntje Franzes Zaanstra, aldaar (neef en nicht). Saldo fl. 1.152,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7013/058 (vermeerdering saldo met fl. 878,20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-001William Boothstraat 2Klaas Freerks van der Stal, overleden op 28 mei 184249 jr, logementhouder, geboren Sneek, overleden Scheerstraat D 1, man van Antje Dirks Hoekstra, idem (testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest: Gerrit, te Sneek en Eke Klazes Jellema, te Woudsend (oom en tante), Jan, te Franeker en Bijke Harings van der Zee (neef en nicht) en Haye, te Oosterlittens en Trijntje Franzes Zaanstra, aldaar (neef en nicht). Saldo fl. 1.152,80. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7013/058 (vermeerdering saldo met fl. 878,20). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 208 van 12 mei 1843
adressoortbedraggebruik
D-001Scheerstraat 12koopaktefl. 3100huis, logement met stalling en wagenhuis, genaamd het Hof van Holland, D-001
 
verkoperAntje Dirks Hoekstra (wv Klaas Freerks van der Stal)
koperFrans Edzard Crop (gehuwd met Tjietske Feddes)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Frans Cropgeb 1804 prov, huwt met Tjietske Feddes, logementhouder, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-001Scheerstraat 12Tjietske Feddesgeb 1807 prov, huwt met Frans Crop, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708D-001 (Scheerstraat)Rinske P. Smit wed. J. Wadmanwoonhuis
Sectie A nr. 708D-038 (Zoutsloot)Rinske P. Smit wed. J. Wadmanstalling


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 17 dec 1871
D-001Scheerstraat 12Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 27 dec 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 05 jan 1871
D-001Scheerstraat 12Een logement [de Hof van Holland] met stalling, wagenhuis en verder toe- en aanbehoren op den hoek van de Scheerstraat bij de Lombartsbrug, thans in gebruik bij G., Kalsbeek. Provisioneel verkocht op 10 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3715..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708D-001 (Scheerstraat)Jan Jonkmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 708Scheerstraat 12 (D-001)Vereeniging Bewaarschool (Tot Instandhouding van de Nieuwe)school


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 12 Andries Koopaltijd. schrijver sec.
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700


1920 - kentekenadresnaam
B-3178
Scheepstraat 12L. Flietstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 12D.Visserbootwerker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 2beeldbepalend pand9 van 10
  terug