Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 8 2-137 1/2 2-150 D-003 D-003
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 8 2-137 2-150 D-003 D-003
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-137 Scheerstraat 8huis
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerGrietie Lolles
huurwaarde14-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-17-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-137 Scheerstraat 8stal
eigenaarGoucke Suringar erven
gebruikerGrietie Lolles
huurwaarde14-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-17-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-137 Scheerstraat 8stal
eigenaarGoucke Zuringar erven
gebruikerJacob Hilles
huurwaarde14-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-137 Scheerstraat 8stal
eigenaarGerryt Suringar
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde14-08-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-137 /2Scheerstraat 8Jan Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0036v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 8oostScheerstraat ZZ[ staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koperMinne Blok koopman204-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenAucke Jans Faber
naastligger ten zuidenSybrandt P. Feytama
naastligger ten westenArent Steffens
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperWillem Johannes Ploeg, gehuwd metbontwever
Fettje Sipkes


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0102v van 27 jun 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 8westScheerstraat ZZ [staat: Midlumerstraat]1/2 huis
 
koperJan Jansen winkelier en koopman270-00-00 CG
eigenaar van 1/2Jan Jansenwinkelier en koopman
naastligger ten oostenArent Steffens
naastligger ten zuidenSybrand Feitema koopman
naastligger ten westenSybrand Feitema koopman
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: Midlumerstraat]
verkoperLijsbeth Cornelis, gehuwd met
Jan Yemesscheepstimmerman


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0231v van 27 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 8middenScheerstraat ZZdubbel huis
 
koperTjeerd Roelofs Kabeljauw, gehuwd metmr. boekbinder87-00-00 CG
Sydske Fokkes
huurderHaring Jelles c.u.
huurderHendrik Jans 24-00-00 CG
naastligger ten zuidenstads armvoogdij
naastligger ten westenstads armvoogdij
naastligger ten noordenScheerstraat
naastligger ten oostenMinne Blok
verkoperSteffen Arents Smitmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Kabeljauw, mr. boekbinder x Sytske Fokkes, koopt dubbel huis in de Scheerstraat, waarvan de ene helft bewoond is door de verkoper en de andere helft door Haring Jeltes?. Ten O. Minne Klok, ten W. en Z. de Stadsarmenvoogdij, ten N. de Scheerstraat. Gekocht van mr. bontwever Steffen Brants Smit.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-150 Scheerstraat 8Tjeerd Roelofs1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-003Scheerstraat 8Feyke Klaasen Burghout... dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1810, BS geb 1811, huw 1818, huw 1828, ovl 1844; gebruiker van wijk D-003, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw erven, 1814. (GAH204); F.B. varendsgesel, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-003Scheerstraat 8Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... wijk C-139, medegebruiker is Fredrik Akkerboom, beurtschippersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-003, gebruiker is Feyke Burghout, varensgesel, 1814 (GAH204); id. van wijk D-004, pakhuis, gebruiker is Jan ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-003Scheerstraat 8T Kabbeljauw wedFeyke Burghout varensgesel


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
adressoortbedraggebruik
D-003Scheerstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 205woning D-003, pakhuis D-004 en woning D-005
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperElle Blanksma


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
D-003Scheerstraat 8Huizinge c.a. in de Scheerstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 door mr. J. Hanekuijk..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 705Scheerstraat 8erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenpakhuis (18 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 706Scheerstraat 8erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis en erf (60 m²)


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-003Scheerstraat 8Jan Sygers de Jong, overleden op 6 februari 18416 mnd, overleden Scheerstraat D 3, zoon van Syger Jans de Jong, melktapper en Rigtje Annes Kingma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-003Scheerstraat 8Tjietske Tjietses Wiersma, overleden op 22 juli 184865 jr, geboren Exmorra, overleden Scheerstraat D 3, wed. Anne Lieuwes Kingma, moeder van Klaaske (vrouw van Jacob Jobs Plekker, boer), Rigtje (vrouw van Sieger Jans de Jong, idem), Lieuwkje, dienstmeid en Lieuwe Annes Kingma, boerenknecht Bolsward. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2538D-003 (Scheerstraat)Wiebe Neijsingh jr.woonhuis
Sectie A nr. 2538D-004 (Scheerstraat)Wiebe Neijsingh jr.woonhuis
Sectie A nr. 2538D-005 (Scheerstraat)Wiebe Neijsingh jr.woonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
D-003Scheerstraat 8Een net en welonderhouden burgerhuis met plaats, tevens zeer geschikt voor winkelaffaire in de Scheerstraat, in gebruik bij de eigenaar den heer F.C. van, Gelder. Finaal verkocht op 26 nov 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2220..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3989D-003 (Scheerstraat)Cornelis Franciscus van Gelderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3989Scheerstraat 8 (D-003)Bouwe van der Weide (en Gem. Harlingen)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Scheerstraat 8B. van der Weidejongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
verver


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 8 Sjierk van der Weidehuisschilder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1938 - variaadresbronbericht
Scheerstraat 8Oud Harlingen Magazine 1997dec. De jeugdherberg in de Scheerstraat werd in gereedheid gebracht voor de huisvesting van 25 uit Duitsland gevluchte Joodse jongens


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 8W. (Willem) Geldersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 8beeldbepalend pand7 van 10
  terug