Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lombardstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lombardstraat 6 2-172 2-202 D-055* D-054
   huisnummer hoger Oosterkeetstraat 1 3-021 3-014 D-055* D-075
Naastliggers vanLombardstraat 6
ten oostenLombardstraat 8
ten westenLombardstraat 4
ten noordende Lombardstraat


 


 


 


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0179r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]kamer
 
koperThoen Luytgiens, gehuwd met80-00-00 GG
koperBerthien Jansen
verpachter grondde weduwe Bauck Coeninghs 1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke Eeverts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden*Buwe molenaar
verkoperJohannis Hansen, gehuwd met
verkoperRicxt Andries
eerdere samenvatting door Yde Elsingadoorgehaald


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0183r van 2 dec 1599 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van Buwe molenaar]Kamer
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylck Ewerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties, weduwnaar van
verkoperwijlen Moer Ariaens


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0191r van 20 jan 1600 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter het huis van buwe molenaar]kamer
 
koper provisioneelBaucke Syrcx 51-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHylcke Ewerts
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Buwe molenaar
crediteur (triumphant)Claes Ariaens, mombaar en curatorbakker
crediteur (triumphant)Hans Tiercx, mombaars en curatoren over
verkoper (gesuccumbeerde)het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Moer Ariaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnde noch over den coope van seeckere camer staende achter den huysinge van Buwe mollener, hebbende dselve Buwes huys ten noorden ende Hylcke Ewerts ten suyden ende den gemeene straete ten westen ten naesten, ende nu onlangs bij decreet vanden gerechte ende het vuytgaen vanden brandende keerse ten versoecke vanden voors. mombaers vercofft, waer van eerste cooper is gebleeven Baucke Syrcx zoen voorde somma van 81 goude guldens.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0249r van 8 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort]kamer
 
koperAuck Jacobs, weduwe van54-03-08 GG
koperwijlen Andries Ygelis
verpachter grondBauck Conincx 1-13-00 CG
naastligger ten oostenJan tinke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTetmans steeg
naastligger ten noordenhet huis van Buwe molenaar
verkoperBaucke Syrcx, gehuwd metonder de klokslag van Harlingen
verkoperJelcke Bauckesonder de klokslag van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuck Jacobs wv Andries Gyelis, koopt kamer bij de Franekerpoort. Ten O. Jan Tinke?, ten W. Tetmans steege, ten N. molenaar Buwe. Grondpacht 33 st aan Bauck Conincx. Gekocht van Baucke Syrcx x Jelcke Bauckes, wonende onder de klokslag van Harlingen, voor 54 gg 3 st 8 pn.


 


 


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]kamer
 
koperAnna, weduwe van77-00-00 GG
koperwijlen Karst Jansen
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Bauck Coning 1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDouue Jansen
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen
verkoperJacob Andries, broeder van
verkoperJan Andries


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: ten zuiden bij de Franekerpoort aan de dubbele regelstraat]kamer
 
koperSymon Bauckes, gehuwd met80-14-00 GG
koperDurcktien Durx
verpachter grondde stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regelstraat]
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Aeffke Harckes*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Aeleff Jans smid
verkoper van 1/2Sioerdt Laeses, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Antie Pytters
verkoper van 1/2Uulck Gabbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Ywes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de Lommerd]kamer
 
koperBintie Tiepkes, weduwe van110-00-00 GG
koperwijlen Jans Harckes
verpachter grondde stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAeff Harckes
verkoperSymen Bauckes, gehuwd metrogdrager
verkoperDirckien Dircks


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0056r van 6 jan 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 6Lombardstraat bij de Franekerpoortsmolenhuis
 
koperJan Bartels Cock c.u.300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenJan Groenheyde
naastligger ten zuideneen weduwe Mintie
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperJacob Claessen c.u.molenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels Cocq koopt een huis in de Lommertstraat omtrent de Franekerpoortsmolen. Ten O. Jan Groenheyde?, ten W. en N. de straten, ten Z. een weduwe. Gekocht van molenaar Jacob Claessen, voor 300 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1in de dubbele regel achter de lommerdgrondpacht van 1-13-00 CG
 
koperburgemeester Hesselus Wringer 315-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes1-13-00 CG
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0192r van 14 jun 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAefke Aleffs


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1in de dubbele regel achter de lommerdgrondpacht van 1-13-00 CG
 
koperJelte Ruierdts 630-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes1-13-00 CG
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbelde regel bij de Lombartspijp del te gaan]kamer
 
koperSybe Jansen mr. metselaar50-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenSjoerdt timmerman
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151v van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 6Lombardstraat ZZ bij de Franepoortsmolenhuis
 
koperKeympe Arjens c.u.mr. timmerman107-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenSjoerd Geertsen timmerman
naastligger ten zuidenSybe Jansen metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperCornelis Reyners, erfgenaam
verkoperAlbert Gerryts, erfgenamen van
erflaterwijlen Yns Jans


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de bank van lening in de dubbele regel]kamer en loods
 
koperNanne Claesen lichterman75-00-00 GG
naastligger ten oostenKeimpe Arjens
naastligger ten oostenSjoerdt Geertsen
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybe Jansen mr. metselaar
verkoperSybe Jansenmr. metselaar


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387r van 4 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 6Lombardstraat ZZ bij de Franekerpoortsmolenhuis
 
koperHille Jansen, gehuwd metboterkoper100-00-00 GG
koperTettie Jacobs
naastligger ten oostenJacob Sierx n.u.mr. wagenmaker
naastligger ten zuidenWillem Willems mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperHoyte Keimpesmr. sleefmaker


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0237r van 20 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lombardstraat 6Lombardstraat bij de Franekerpoorthuis
 
koperde stad Harlingen: huiszittende armen 132-00-00 GG
naastligger ten oostenAlle Lieuwes c.s.
naastligger ten zuidenRomke Mattheus
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenLombardstraat [staat: straat]
verkoperHille Jansenkoopman


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0248r van 25 aug 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 6huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerJohannes Rimmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
3-021Oosterkeetstraat 1
eigenaarwed. Jan Piers
gebruikerwed. Jan Piers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-172Lombardstraat 6huis
eigenaarReiner Jarigs
gebruikerJohannes Remmerts cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde43-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720
3-021Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarwed. Jan Piers
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]kamer
 
koperJan Hendrix, gehuwd met111-00-00 GG
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]
naastligger ten noordende stad Harlingen: bakhuis
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Bank van Lening]woning of kamer
 
koperBroer Baukes 67-07-00 CG
koperFrans Pyters Huidekoper
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende Gereformeerde* Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende stad Harlingen: bakhuis
verkoperJan Hendrix
verkoperEelkjen Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Baukes en Frans Pyters Huidekoper kopen een woning of camer in de straat bij de Bank van Lening, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Willem Thomas, ten Z. een diaconiecamer, ten W. die straat, ten N. het bakhuis v.d. Stadsvoogden. Gekocht van Jan Hendrix x Eelckjen Minnes, voor 67 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerGerben Lolles cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
3-021 Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarJacob Eelkes
gebruikerJacob Eelkes
opmerkingpro deo begeert


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0083v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0374r van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarerven Keimpe Jarigs
gebruikerTjebbe Pyters
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG
3-021 Oosterkeetstraat 1
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-172 Lombardstraat 6Gerrit Jacobs, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-172 Lombardstraat 6huis
eigenaarTeetske Ruurds
gebruikerGerrit Jacobs cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
3-021 Oosterkeetstraat 1huis
eigenaarBouwe Gerrits
gebruikerBouwe Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-021 /2Oosterkeetstraat 1stal
eigenaarwed. Christaan Claeses
gebruikerwed. Christaan Claeses
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1749 - quotisatieadresbewonerberoepaanslagverhogingomschrijving
2-172Lombardstraat 6Jacob Hanekuikcoopman en bontreeder£ 080-00-0£ 13cu.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de oude lombard]woning
 
koperAntony Vink, gehuwd methovenier70-07-00 GG
koperMinke Minnes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds 1-13-00 CG
huurderPiebe Jacobs leerlooier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik Fransen* timmerman
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen groote wooninge staende agter de Oude Lombart, bewoond door Piebe Jacobs leerloyer. Ten W. de straet, ten O. ?, ten Z. timmerman Hendrik, ten N. ? Grondpagt 33 st aan Jelte Ruirds erven. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x koopman Arjen Wassenaer, voor 70 gg en 7 st.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: bakhuis


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0124r van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende stad Harlingen: armvoogdij


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0226r van 16 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lombardstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-202 Lombardstraat 6Haantje Hilbrands0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Antje Jans... 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Klaas Sybrens... Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Romke Heeresovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Ymke Baukes... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-055Lombardstraat 6 Armekamer Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Lombardstraat 6Ymke Baukes wedgealimenteerd
D-055Oosterkeetstraat 1Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Oosterkeetstraat 1Ymke Baukes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 767Lombardstraat 6Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (49 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Dirkje K Blaauw... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Pieter Christiaans Riem... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Pieter Jans de Bruin... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen de Bruin en Teuntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Romkje Ages Postma... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Weltje Romkes Seldrijk... 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-055Lombardstraat 6Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-055Oosterkeetstraat 1Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Hiltje Jans Dijkstrageb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Lombardstraat 6Jan Roelofs van Wijk... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 767D-055 (Lombardstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 767D-054 (Lombardstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 768D-075 (Oosterkeetstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 767Lombardstraat 6 (D-054)Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1 (D-075)Alg. Armvoogdijwoonhuis
  terug