Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 68 5-027 5-026 E-015 E-013
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 58r van 6 mrt 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 68Here Douwes x Geert Jacobs kopen een huis zz. Voorstraat bij de Butterbrug. Ten O. burgemeester Saeff Hendrix, ten W. Haringh Hans en Harmen Willems. Grondpacht 2 cg, waarvan 1 1/2 cg voor erven Dekama en Syoert Sybolts 14 st. Gekocht van Botte Broers [Buwama] x Tryncke Cornelis voor 1702 gg.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0070r van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Suipmarkthuis, plaats en kamers, tot de kamer van Gosleyk Freercks toe
 
koperTiberius Templair, gehuwd met2000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-01-00 CG
toehaakeen rosenobel
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick boendermaker
naastligger ten zuiden*Gosleyk Freercks
naastligger ten westenWatse Ypes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperTierck Hanses, gehuwd met
verkoperJantien Rienks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templar x Leentie Cornelis Olivier koopt huis, plaats en camers zz. Voorstraat op de Suypmarkt, strekkende zuidwaarts tot de camer van Goslyck Freerks. Ten O. boendermaker Hendrik [Saves], ten W. Watse Ypes, ten N. de straat. Grondpacht 21 st. Gekocht van Tierck Hanses x Jantien Rienks voor 2000 gg.


 


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0101r van 3 mei 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]huis en ledige plaats
 
koperJan van Lieuwen, gemachtigde vannotaris3076-00-00 CG
koperPieter Franck Scherppenbrandt zijdenlakenkoperLeiden
koperJan Mayre boekverkoper
naastligger ten oostenEvert Jans brouwer
naastligger ten zuidenN. N. brouwer
naastligger ten westenwezen en erfgenamen van Sybrandt Ryoerts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Heeros, gehuwd met
verkoperdr. Martino Wybinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Lieuen, notarius publicus, namens zijdenlakenverkoper te Leiden Pieter Franck Scherppenbrandt en boekverkoper Jan Mayre, kopen een huis zz. Buetterbrugh met een ledige paats daar achter. Ten O. brouwer Evert Jans, ten W. wd. en erven Sybrant Ryoerts. Gekocht van Trijntie Heerodr. x dr. Martino Wybinga voor 3026 cg.


 


 


 


 


 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0011r van 15 mei 1636 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt bij de Boterbrug1/2 huis
 
koperJoost van Sandwech 1250-00-00 GG
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenEvert Janssen brouwer
naastligger ten westenRomke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkopermr. Pieter Francq van ScharpenbrandtLeiden


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0034r van 19 mrt 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Boterbrug, bij de 1/2 huis
 
koperde heer Jan Maire boekverkoper840-00-00 GG
naastligger ten oostenEvert Janssen brouwer
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Mosterman
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJoost van Sandwechkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan [la] Maire, boekverkoper te Leiden, koopt 1/2 huis bij de Boterbrug. Ten O. brouwer Evert Janssen, ten W. Romcke [Alberts] Mosterman. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van koopman Joost van Sandwech voor 840 gg.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0041r van 17 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ op de Buttermarkthuis met de ledige plaats daar achter
 
koperDirck Dircks de Groot, gehuwd metkistmaker1600-00-00 GG
koperHylck Tiaardts
toehaakeen rozenobel in specie
naastligger ten oostenEvert Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRomcke Albarts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan la MaireboekverkoperLeiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Dircks de Groot, kistmaker x Hylck Tiaardts kopen een huis zz. Voorstraat op de Buttermarkt. Ten O. brouwer Ewert Jansen, ten W. Romcke Albarts. Daarachter een ledige plaats. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van boekverkoper te Leiden Jan la Maire voor 1600 gg en een rosenobel in specie.


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0090v van 2 sep 1649 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: op de Suypmerck]grondpacht van 2-02-00 CG
 
koperde heer Tiberius Popta, gehuwd met225-00-00 CG
koperjuffrouw Alegonda van Rhijn
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirckkistmaker2-02-00 CG
verkoperjr. Homme van Camstra c.u.Menaldum


1649 - rooiboek blz. 15 sub 1adresbetrefttekst
Voorstraat 68 Tiberius Templar
Bauck Hendrickx
Goslyck Freerckx
De presiderende Burgemeesteren mette Boumeesteren deser steede, oculare inspectie genomen hebbende ter plaetse contentiues, verstaan dat Tiberius Templar achter sijn huys het nieu aengeleede ofte begonnen gebou sal mogen maken ende setten aende Westergevel van Bauck Hendrickx achterhuys, ten reguarde dat d'gevel van Bauck Hendrickx boven over Templers erve hanget, ten tweeden dat Templar een oud Bolcasijn daerin haecken sijn inde suyder muer van sijn nieu gebou voors. gefet hebben niet sal vermogen daeraen een fenster te hangen nochte eenige opslaende fenster te hebben ten suyden van sijn nieuw gebou ofte huys voors., ten derden dat Templer het muercke over d'Wand ende Waterloosinge aen Bauck Hendrickx huys gemaeckt vandaer sal moeten wechbreecken ende amoveeren; ten 4en verclaeren dat Bauck Hendrickx ten noorden van haer huys ofte camer van van Goslyck Freerckx in coope becomen ende vrije oysdruyp ende waterlosinge competeert ende toebehoort vermogend het coopbrief bij voors. Goslyck aen Templar gepresenteert de dato de 17e April 1629 hier examineert. Actum de 26 7ber 1649. Ter Ordonnantie vande policiemeesteren.


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0145v van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suypmerck]huis
 
koperJacob Pytters c.u.koperslager 2000-00-00 GG
naastligger ten oostenhuis en brouwerij van Sierd Sytses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Minnes Loenen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Dirck Dircx de Groot


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0067v van 16 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Zuipmarkt]huis
 
koperTrijntie Doekles, weduwe van1500-00-00 CG
wijlen Jelle Stijl
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuipmarkt]
verkoperburgerhopman Jan Jacobs Clinkhamer, en
oud burgemeester Jacob Alberts Winalda, als vader en wettige voorstander over zijn dogter
Claeske Jacobs Winalda, met
Froukjen Dirx, gehuwd met
Bouwe Willems, voor zich en voor de verdere erfgenamen
wijlen Froukjen Clases


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Jelle Stijl
huurwaarde129-00-00 CG
aanslag huurwaarde25-16-00 CG
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
grondpacht aaneen persoon tot Leeuwarden
grondpacht00-14-00 CG
aanslag grondpacht00-03-08 CG


 


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerMeile Ollema
huurwaarde129-00-00 CG
aanslag huurwaarde25-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Marten Rozee
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
aansl. grondp. voldaan12-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarwed. Jelle Stijl
gebruikerwed. Feddrik Tjerks
huurwaarde129-00-00 CG
aanslag huurwaarde21-10-00 CG
grondpacht aan Marten Rozee erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]huis en ververij
 
koperAntje Symons Stijl, gehuwd met2120-00-00 CG
Gijsbertus Wildschutkoopman
naastligger ten oostenLubbe Alles mr. gortmaker
naastligger ten zuidende ? diaconie: woning
naastligger ten westenvroedsman Lolke Jarigs
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGeertje Jelles Stijl, weduwe van
wijlen Dirk Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Symons Stijl x Gijsbertus Wildschut koopt een huis met een ververij erachter, op de Suypmarkt. Ten O. mr. gortmaker Lubbe Alles, ten Z. een diaconie woning, ten W. vroedsman Lolke Jarigs [Westra], ten N. de straat en diept. Met vrij reed en in- en uitgang door de steeg naar de Kerkstraat. Gekocht van Geertje Jelles Stijl wv Dirk Harmens, voor 2120 cg.


1732 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 68, HarlingenVoorstraat 68'1732'


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-027 Voorstraat 68huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde125-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-027 Voorstraat 68Gijsbert Wildschut, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal75-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0019v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 68Voorstraat ZZhuis, pakhuis, stalling en wagenhuis en kamer
 
koperFrans Willems Leemkool, gehuwd met4250-00-00 CG
koperTrijntje Beerends Boeuving
huurderFrans Willems Leemkool 250-00-00 CG
huurderTrijntje Beerends Boeuving
naastligger ten oostenD. Houtsma
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenYpey
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJelle Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Willems Leemkoel x Trijntje Beerends Beuving koopt huis, pakhuis, stalling, wagenhuis en camer zz. Voorstraat en strekkende tot in de Grote Kerkstraat. Ten O. D. Houtsma?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. W. Ypey, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Jelle Wildschut, voor 4250 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-027 Voorstraat 68Frans Leemkool


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026 Voorstraat 68F Leemkool9-10-00 CGhuis en pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-015Voorstraat 68F Leemkoel F Leemkoel koopman


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Catharina Beerends Beuving, overleden op 4 april 1822vrouw van Frans Willems Leemkoel, koopman (Voorstraat E 15), moeder van Bernardus, idem en minderjarige Johannes Franzen Leemkoel, student seminariums'-Herenberg/ Gld. (in akte Beuring: in renvooi Beuving) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Jan Besselink, overleden op 1 september 183153 jr, dranktapper Vijverstraat E 71, vader van minderjarige Gerbrandus Jans Besselink (voogd is Bernardus Leemkoel, koopman Voorstraat E 15). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1070Voorstraat 68Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis en erf (260 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Frans Willems Leemkoel, overleden op 6 augustus 1833Voorstraat /Grote Kerkstraat E 15, vader van Johannes, RK-priester Heeg en Bernardus Franzens Leemkoel, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel... Alberts Brevink; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-015; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Wiepkje Kerkhovenoud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-015; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Anna Maria Bernardus Leemkoel, overleden op 25 februari 18397 jr, overleden Voorstraat E 15, dochter van Bernardus Leemkoel, koopman en wijlen Geertruida Harmens Arends (overleden 6/7/1833: in burgerlijke stand als Geertruida Arends Wennekers), zuster van wijlen Hermanus (overleden 30/7/1833), wijlen Johannes (eveneens overleden op 30/7/1833), wijlen Anna-Catharina (overleden 20/12/1833) en minderjarige Margaretha, Frans en Gerhardus Bernardus Leemkoel. Saldo fl. 5.685,16. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-015VoorstraatBernardus Leemkoel43 jHarlingenm, rooms katholiek, weduwnaar, koopman
E-015VoorstraatFrans Leemkoel18 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatGerhardus Leemkoel9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatMargeritta Leemkoel19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
E-015VoorstraatWiepkje Kerkhoven30 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 en 61 van 30 dec 1840
adressoortbedraggebruik
E-015Voorstraat 68provisionele en finale toewijzingfl. 1805huis met tuin en mangelkamer E-015
 
verkoperAlbartus Telting (te Franeker)
verkoperLambertus Rimkema
koperUlbo Folkersma (te Franeker)


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-015Voorstraat 68Bernardus Leemkoel, overleden op 1 januari 184447 jr (geboren 25/10/1796), weduwnaar, Voorstraat E 15, vader van Margrieta en minderjarige Franciscus en Gerhardus Bernardus Leemkoel (voogd is Johannes Leemkoel, RK-pastoor Makkum). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Doetje Spannenburg... 1812, ovl wijk E-010, dv Laas Tjebbes S, en Geertje Osinga; BS huw 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Elisabeth Magdalena Gebel... dienstmaagd, Evl, dv Andries G., en Antje Sijbrens Sleper; BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-015Voorstraat 68Jan Jans Glinstra... 1812, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1070E-015 (Voorstraat)Frans Leemkoelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3250E-013 (Voorstraat)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4294Voorstraat 68 (E-013)erv. J.F. Leemkoel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 68 Bernaruds F.J. Leemkoelzonder
vorige grondslagf. 6500
huidige grondslagf. 6500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 68F.E. van Ruijvenleeraar m.o.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509Dir. R.H.B.S.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.F.E. v. Ruijven509


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 68C.M.R.A. (Cornelia) Pijl wv v. Ruijven


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 68rijksmonument 20735
  terug