Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 66 5-028 5-027 E-016 E-014
 


 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071v van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat [staat: Suypmarkt]huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts
 
koperGijs Willems, gehuwd met1506-20-00 GG
koperMartyen Hessels
verpachter grondjonkheer Riuerd Juckema 1-08-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Sicke Dekema
losbare rentende erfgenamen van Wymer Wymers11-14-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Tiberius Templair
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMenne Riurdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Dirck Harings, en
verkoper van 1/4Abbe Harings, en
verkoper van 1/4Hobbe Harings, en
verkoper van 1/4Rienck Jans vanwege de kinderen, weduwnaar van
verkoper van 1/4wijlen Rienck Harings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijs Willems x Martie Hessels koopt een huis zz. Suipmarkt. Ten O. Tiberius Templar, ten W. Minne Riuerdts. Met vrij uitgang naar de Wortelhaven. Grondpacht 1 gg aan erven Dirk Dekema. Belast met 11 gg 14 st losbare renten aan Wymer Wybes. Gekocht van Durck, Abbe en Hebbe Harings zonen en Rienck Jans te Dokkum vanwege zijn kinderen bij Rienck Haringsdr. zijn overleden echtgenote voor 1506 gg 21 st.


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0119r van 30 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Suypmarkt]huis met loods en plaats daarachter, strekkende voor van de straat af zuidwaarts
 
koperSibrant Ruierdts Kingma, gehuwd met1420-00-00 GG
koperGatie Rinses Tania
verpachter grondRuierdt Juckema 1-08-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van Sicke Decama
losbare rentende erfgenamen of rechthebbenden van Wymer Wybes11-14-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Tiberius Templair
naastligger ten zuidenDuke Taebes
naastligger ten westenMinne Ruierdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperGijs Willems, gehuwd met
verkoperMartyen Hessels


 


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035v van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZnieuw huis waarachter loods en ledige plaats
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondRyuerd Juckema 1-08-00 CG
verpachter grond achterhuisjkr. Sicke Dekema 0-05-00 CG
losbare rentende erfenamen van Wijmer Wybes11-14-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Romcke Mostermans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*steeg naar de Wortelhaven waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenMinne Ryuerds
naastligger ten noordenN. N.
betrokkeneburgemeester Belida
verkoper van 1/2Jattie Rinses Tania, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Gerrits
verkoper van 1/2Jattie Rinses Tania voor haar twee kinderen, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sybrant Ryuerds
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Jattie Rinses Tania x Gerryt Gerryts voor 1/2, en als moeder en wettige voorstanderse van haar twee kinderen bij wl. Sybrant Ryuerdts voor 1/2, een nieuw huis met loods en ledige plaats daarachter zz. Voorstraat, en een huis of kamer achteraan de plaats, eerder door wl. Doecke Tabes nagelaeten, met een vrije uitgang door de steeg naar de Wortelhaven. Ten O. Romcke Mosterman, ten W. Minne Ryuerds. Grondpacht (losbare renten) 11 gg 14 st aan erven Wymmer Wybes., 1 gg aan jr. Ryuerd Juckema, en het achterhuis 5 st aan erven jr. Sicke Dekema. Burgemeester Belida mag op eigen kosten de bakovens en het door hem getimmerde zomerhuisje wegbreken.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0092v van 10 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZhuis, loods en ledige plaats daarachter, en een huis of kamer achter aan de plaa
 
koperN. N.
verpachter grondjkr. Ruirdt Juckema 1-08-00 CG
verpachter grond achterhuisde erfgenamen van jkr. Sicke Dekema 0-05-00 CG
losbare rentende erfgenamen van Wymmer Wybes11-14-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Rompcke Mostermans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruirdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Jattie Rinses Tania, gehuwd met
verkoper van 1/2Gerrit Geerts
verkoper q.q.Pieter Ruirdts Kingma, curator
verkoper q.q.Lieuwe Rintses Tania, curatoren over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Sibrant Ruirdts Kingma


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZhuis, loods en ledige plaats erachter
 
koper provisioneelN. N. 2040-00-00 GG
naastligger ten oostenals bewoner Romke Mosterman
naastligger ten zuidenhuis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes?
naastligger ten westenMinne Ruirdts
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166v van 11 apr 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: bij de Voorstraat]huis
 
koperRompcke Albarts, gehuwd met200-00-00 GG
koperDoed Jans
naastligger ten oostende verkoper Evert Jansen brouwer
naastligger ten zuidende erfgenamen van Isbrant Tuenis
naastligger ten westende erfgenamen van Isbrant Tuenis
naastligger ten noordende kopers Romcke Albarts c.u.
verkoperEvert Janssenbrouwer


 


 


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0071r van 2 dec 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ1/2 huis, loods en ledige plaats met hof en kamer of molenhuis met mosterdmolen
 
koperN. N.
verpachter grondRuyrdt Jukama 1-08-00 CG
losbare rentenWymer Wybes11-14-00 GG
naastligger ten oostenDirck Dirx kistmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruyrdts
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: diept of vaart]
verkoperHeert Romckes, erfgenaam, en zijn zusterEdam
verkoperSytscke Romckes, erfgenamen van
erflaterwijlen Romcke Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Heert Romckes voor hemzelf en als curator over zijn zuster Sytscke Romckes, als erfgenamen van Romcke Alberts, 1/2 huis, loods en ledige plaats met hof en de kamer of molenhuis met mosterdmolen daarachter, zz. Voorstraat. Ten O. kistmaker Dirck Dirx, ten W. Minne Ruyrdts, ten N. het diept of vaart. Grondpacht 1 cg aan Ruyrdt Jukama. Belast met 11 gg 14 st. losbare rente aan Wymer Wybes erven.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de Zuipmarkt1/2 huis, loods, ledige plaats, schuur en mosterdmolen
 
koperN. N.
naastligger ten oostenDirk Dirx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Ruierdts
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jetse Feykes, gelastigde
verkoper q.q.Age Douwes, gelastigden vanRien
verkoperde erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0188r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Suipmarkt]huis
 
koperLolke Jarigs Westra, gehuwd met2200-00-00 CG
koperMaartie Bilaan
naastligger ten oostenTrijntie Doekles, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jelle Stijl, en
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam q.q.koopman
naastligger ten zuidenVoorda notaris
naastligger ten westenStinstra n.u.koopman
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkoperAefke Reiners Fontein, gehuwd met
verkoperFedde Pieters Dreyerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Jarigs Westra x Maartie Bilaan kopen een huis zz. Suipmerkt, door hen als huurders bewoond. Met huur bezwaard zolang de oud burgemeester Jan Simens Bilaan in leven blijft. Ten O. Trijntie Doekles wd. Jelle Stijl en daar benevens de koopman Jacob Romkes Braam qq., ten Z. notaris Voorda, ten W. de koopman Stinstra c.u., ten N. de Suipmerkt. Geen grondpacht. Vrije uitgang door een steeg die op de Wortelhaven uitkomt. Gekocht van Aeffke Reiners Fontein x Fedde Pieters Dreyer, koopman, voor 2200 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-028Voorstraat 66huis
eigenaarLolke J. Westra
gebruikerLolke J. Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-028Voorstraat 66huis
eigenaarLolke J Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarJarig Westra
gebruikerJarig Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-028 Voorstraat 66Jarig Westra, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-028 Voorstraat 66huis
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-05-06 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0297r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt]koopmanshuis
 
koperAnne Dirks Yepey mr. zilversmid2466-21-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van G. Wildschut
naastligger ten zuidenburgemeester J. Oosterhout
naastligger ten westenB. Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Botermarkt]
verkoper van 1/4Petronella Rinsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen ds. Lolke Westra, en als voogdes van hun minderjarige dochterDronrijp
Trijntje Lolkes Westra
verkoper van 1/4Trijntje Jans Westra, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjepke Gratamakoopman
verkoper van 1/4dr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/4Jarig Jans Westra, erfgenamen vanlit. hum. med. studiosusGroningen
erflaterwijlen vroedsman en oud burgemeester Jarig Westra


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0022r van 4 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 66Voorstraat ZZ op de Botermarkthuis
 
koperHylke Minnes, gehuwd met2700-00-00 CG
koperElisabeth Douwes
naastligger ten oostenFrans Willems Leemkool koopman
naastligger ten zuidenDirk Brefo Heslinga koopman
naastligger ten westenB. Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAnne Dirks Ypeymr. zilversmid


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-027 Voorstraat 66Hylke Minnes6-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Dirk Willems Houtsma... 12 jan 1808, quit. no. 18 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-016Voorstraat 66Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 53 en 78 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
E-016Voorstraat 66provisionele en finale toewijzingfl. 311huis aan de Voorstraat E-016
 
verkoperHylke Minnes Wiersma
koperWopke Joerds van der Stel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1071Voorstraat 66erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (270 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Abraham de Ruiteroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekhandelaar, wijk E-016; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-016Voorstraat 66F de Ruiter stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-016VoorstraatFrederik de Ruiter38 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, boekhandelaar
E-016VoorstraatRigtje de Ruiter11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatGerrytje de Ruiter9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatTjietske de Ruiter6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatJanna de Ruiter5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-016VoorstraatCornelia Jeppema26 jGaastmeerv, protestant, ongehuwd, huishoudster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-016Voorstraat 66Loetske Reidmaker... Helmers, (gk), dv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-016, bev.reg. HRL 1860-80; geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Daam Jans Reidemaker en Catrijna ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071E-016 (Voorstraat)Cornelia A.M.F. Ledelwoonhuis


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 211 van 29 dec 1875
adressoortbedraggebruik
E-016Voorstraat 66koopaktefl. 4000huis en erf E-016
 
verkoperCornelia Anna Maria Francina Ledel
koperReinder Annes Blijstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071E-014 (Voorstraat)Reinder A. Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1071Voorstraat 66 (E-014)Anne Blijstrawoonhuis en werkplaats


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Voorstraat 66A. Blijstrajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
meubelmakerij


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 66 Roelof Jacobsmeubelmakerskn.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'meubelmagazijnen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jz.125Manufact. en meubileerinr.


1926 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Faam, demeubileering, manufacturen, tapijten, bedden


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1935 - variaadresbronbericht
Voorstraat 66Oud Harlingen Magazine 1996nov: Opening van De Bijenkorf van dhr. H.A. Lurvink, Kleine Voorstraat 66, in speelgoed en huishoudelijke artikelen.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66H. Witte Jzn.125Manufact.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 66H.A. Lurvink862Huish. art.


1941 - variaadresbronbericht
Voorstraat 66Oud Harlingen Magazine 1993dec: Distribute van kaarsen werd ingesteld. De Bijenkorf Kl. Voorstraat heeft een speciale aanbieding na inlevering van hun advertentie in de H.C. kon men daar 15 kaarsen kopen


1948 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66H.A. LurvinkBijenkorf, de


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.H.A. Lurvink862Huish. art.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 66, HarlingenVoorstraat 66 Hekstratextielwinkel


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 66J. (Jurjen) Pieters


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 66rijksmonument 20734
  terug