Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 56
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 56 6-006 6-006 E-023 E-019
Naastliggers vanVoorstraat 56
ten oostende Sint Christoffelsteeg
ten oostenVoorstraat 58
ten zuidenSint Christoffelsteeg 2
ten westenVoorstraat 54
ten noordende Voorstraat


0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'Grettinga
buiert'
Afkomstig van de woning van Baas Weissenbach, welke stond bij het Panfabriek aan de Oude Trekvaart (westzijde) nu Oud Jaagpad.

Grettingabuurt was al vroeg een vrij grote buurt, oorspronkelijk 'Gratingabuurt' geheten, naar de naburige - al lang verdwenen - Gratinga State. Volgens de 'Tegenwoordige Staat van Friesland - 1786' werd hier enige koophandel gedreven in zaken die wegens voorrechten der stadsgilden op zekere tijden van het jaar van het platteland niet in Harlingen mochten worden ingevoerd. In de 19e eeuw werd in officiele registers de naam 'Grettingabuurt' gebruikt.
In de 18e eeuw stond er een herberg met in de gevel een steen met de naam 'Grettingabuiert', nog vroeger was dit het zgn. Bonthuis.


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 56Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten
Voorstraat 56naamloze steeg ten westen


1553 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'Cristoffel
van Sternsee Ro. Kei.
Ma. Havpman Dros
sardt en Olderman
tot Harlinge Griit
man van Barradel heft
de XVI Maii Ao LIII den
eerste ste an dit werk
gelegt'
Mogelijk afkomstig van het Blokhuis.
Christoffel van Sternsee, uit een zuidduits geslacht, kolonel, drost en olderman te Harlingen, werd in 1553 grietman van Barradeel.
Hij overleed op 5 februari 1560 en was gehuwd met Cnier Worps van Ropta. Haar grafsteen ligt in de oostelijke hal van de Hervormde Kerk te Harlingen.
Hun zoon Carel overleed kinderloos op 14 mei 1615, deze vermaakte Ropta State Metslawier aan Bocke van Humalda, onder de verplichting dat deze zich Van Sternsee zou noemen. Diens tak stierf in 1709 uit.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0216r van 8 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJeets, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Folckerts


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219v van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086v van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1624 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)B, I I'ANNO
1624'
afbeelding van een huismerk
'I I B'
herkomst onbekend


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062v van 27 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56westVoorstraat ZZhuis, plaats en hof strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan de Lanen
 
koperDirck Claeses 2400-00-00 GG
niaarnemerCornelis Edis Feytema
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Huybert Claeses
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Sibrant Edes FeytemakoopmanAmsterdam
verkoper van 1/4Grietie voor zich, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Martens
verkoper van 1/4Grietie voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Sibrant Edes Feytema


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0155v van 24 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]nieuw huis, plaats en tuin daarachter en 1/2 kamer achter de plaats
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sicke Breutsma 0-15-00 CG
ontvanger jaarlijkse renteGrietie Pyters, gehuwd met5-00-00 GG
ontvanger jaarlijkse renteGabino Hanckema
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende kamer van Jacob moeyewever?
naastligger ten westenoud burgemeester Sierck Harmens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2mr. Jan Jansen Steinchirurgijn
verkoper q.q.Agge Jacobs, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2de nagelaten weeskinderen van Dirck Jansen Stein


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ [staat noordcant]huis
 
koper finaalN. N. 1216-00-00 GG
bewonermr. Jan Jansen Steynchirurgijn
naastligger ten oostenStroffelsteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Sierck Harmens
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0172r van 31 mei 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZhuis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvan
 
koperJan Eylerts van Laer, gehuwd metmr. kleermaker1400-00-00 GG
koperElisabet Jans
eigenaar van 1/2 verkochte kamer ten zuidenFedde Pitersschoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen6-06-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuiden [staat: westen]Fedde Piters schoenmaker
naastligger ten westen*N. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperCornelis Cornelis van der Werff, gehuwd metDen Burg
verkoperAntie Jans SteinDen Burg
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Jan Eyberts van Laer, mr. kleermaker x Elisabeth Jans kopen een huis zz Voorstraat, loods en plaets, met een 1/2 camer ten zuiden staande, waarvan schoenmaker Fedde Piters ook 1/2 bezit. Ten O. de Stroffelsteeg, ten W. Fedde Pieters, ten N. de Voorstraat. Grondpacht 4 1/2 GG aan de Stad. Gekocht van Cornelis Cornelis v.d. Werf x Antie Jans Stein? in Den Burg op Texel, voor 1400 gg.


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0149v van 2 mei 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56westVoorstraat ZZ1/2 huis
 
koperPytter Feddes mr. brouwer en wijdschipper362-14-00 GG
eigenaar van 1/2wijlen Fedde Pyters
verpachter grondde stad Harlingen7-00-00 CG
verkoperDouwe Jansen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Frouckien Feddes, en erfgenaam van zijn dochter
erflaterwijlen Antie Douwes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Pytter Feddes mr. brouwer koopt 1/2 huis zz. Voorstraat, waarvan zijn vader Fedde Pytters 1/2 toebehoort. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 5 GG aan de Stad. Eerdere koopbrief van 6 mei 1640. Gekocht van koopman Douwe jansen als universeel erfgenaam van zijn dochtertje Antie Douwes bij wl. Frouckien Feddes, voor 362 GG 14 st.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56westVoorstraatgrondpacht van 9-14-00 GG
 
koperburgerhopman Aucke Jans Banga
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Feddes
verpachter grondburgerhopman Aucke Jans Banga 4-14-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJohan Georgh Carpe, gehuwd metstalmeester van zijn hooggrafelijke genade graaf van Waldeck
verkoperElisabeth Kiestra
verkoperMargarieta Kiestra


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ naast de Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]gronodpacht 9-14-00 GG [staat: tiendehalve GG]
 
koperburgerhopman Aucke Jansen Banga 199-04-00 GG
verpachter grondburgerhopman Aucke Jans Banga 4-14-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Ellerts van Laer
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Feddes
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJohan Georgh Carpe, gehuwd metstalmeester van zijn hooggrafelijke genade graaf van Waldeck
verkoperElisabeth Kiestra
verkoperMargarieta Kiestra


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ op de hoek van de Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperJackle Jansen, gehuwd metkoopman1050-00-00 CG
koperTrijntie Sjoerds Schiere
verpachter grondde stad Harlingen6-06-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Feddes mr. brouwer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan Foppesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke gedeelte) Jackle Jansen x Trijntie Sjoerds Schiere koopt een huis zz. Voorstraat, hoek Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten Z. en W. mr. brouwer Pyter Feddes [Dreyer?], ten N. de Voorstraat. Veel voorwaarden over mandeligheden etc. Gekocht van mr. bakker Jan Foppes voor 1050 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56westVoorstraat ZZhuis
 
koperLaas Haselaar mr. chirurgijn900-00-00 CG
huurderburgemeester Philippus Belida c.u.50-00-00 CG
naastligger ten oostenJakle Jans
naastligger ten zuidenhet pakhuis van de verkopers
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluis
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDina Tiebbes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Feddes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(middelste gedeelte) Laes Haselaer, mr. chirurgijn, koopt een huis zz. Voorstraat. Ten O. Jakle Jans, ten Z. het pakhuis van verkoper, ten W. erven dr. Theotardus v.d. Sluis, ten N. die straat. Het huis is nu bewoond door burgemeester dr. Philippus Belida. Er is een uit- en ingang in de Stroffelsteeg. De muur tussen dit huis en dat van Jakle Jans is mandelig. Grondpacht 5 GG aan de Stad. Gekocht van Dina Tjebbes wv Pieter Feddes nomine filiae, voor 900 CG.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0176r van 3 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZhuis
 
koper door niaaroud burgemeester en gemeensman Laas Haselaer 940-00-00 GG
geniaarde koperTierk Feddrixkoopman
verpachter grondAucke Jansen Backer c.u.6-06-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAucke Jansen Backer, en
verkoperReyer Arjens Mahiu, en
verkoperGerloff Jansen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0183r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat hoek Stroffelsteeghuis
 
koperArjen Robijns, gehuwd met940-00-00 GG
koperSjoukjen Minnes
huurderArjen Teunis c.u.63-00-00 CG
verpachter grondAucke Backer koopman6-06-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Feddes koopman
naastligger ten westenoud burgemr.en gemeensman L. Haselaer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperoud burgemr.en gemeensman L. Haselaer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Arjen Robijns x Lolkjen Minses koopt huis zz. Voorstraat, hoek Stroffelsteeg. Ten O. die steeg, ten Z. wd. en erven Pieter Feddes, ten W. de verkoper die vrij in- en uitgang in die steeg heeft achterlangs dit verkochte huis, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester en gemeensman Laas Haselaar, voor 940 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-006Voorstraat 56huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerClaes Rinties Botsma
huurwaarde114-00-00 CG
aanslag huurwaarde22-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-006Voorstraat 56huis
eigenaarPieter Feitema cum soc.
huurwaarde115-00-00 CG
aanslag huurwaarde23-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105v van 16 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 56oostVoorstraat ZZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
kopervroedsman Claes Rinnerts Winsma c.u.900-00-00 GG
verpachter grondkoopman Auke Robijns c.u.bakker6-06-00 CG
naastligger ten oostenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten zuidenClaes Rinnerts Winsma c.u.
naastligger ten westenoud burgemeester Haselaar
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperArjen Robijns c.u.koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-006 Voorstraat 56huis
eigenaarPyter Feitema
gebruikerCornelis Jenties
huurwaarde115-00-00 CG
aanslag huurwaarde19-03-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0279r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Scheltema koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-006 Voorstraat 56huis
eigenaarerven Pieter Feytema
gebruikerde heer Rademaker
huurwaarde124-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-13-06 CG


1744 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56, HarlingenVoorstraat 56'Anno' en '1744'


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-006 Voorstraat 56huis
eigenaarPytter Feytema erv.
gebruikerCornelis Brouwer (voor 110-00-00 CG)
gebruikerSjoerd Hannema (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde124-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-13-06 CG


1790 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'1790, 18 MAART
LAG HYLKE PIETERS
HANNEMA DE 1ste
STEEN AAN DIT GE
BOUW VOOR ZIJN EDLs
OOM IAN HANNEMA
DISSTELATEUR
TE HARLINGEN'
Afkomstig van Douma State te Sexbierum. Zie Harlinger Courant 7-10-1986, van C. Nielsen.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Christoffelsteeg 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Jan Hannema


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0270r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1803 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)'Sjoerd J: Hannema
oud ruim 11 Jaar heeft
op den 7 May 1803
aen dit gebouw de
Eerste Steen
gelegd'
Herkomst onbekend


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Comediesteeg 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hannema


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 54, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hannema


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-006 Voorstraat 56F Feyffer6-00-00 CGhuis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-023Voorstraat 56Jan Hannema... van wijk E-021, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-023Voorstraat 56Jan Hannema Jan Hannema brander


1825 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (oostgevel (Stokerssteeg of Sint Christoffelsteeg)), HarlingenVoorstraat 56 (oostgevel (Stokerssteeg of Sint Christoffelsteeg))Hannema, Jacobus Sjoerds'Jacobus Sjoerds Hannema
oud circa Zeven Jaren heeft
op den 22 Augustus 1825 aan
dit Gebouw den eersten steen gelegt'


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-023Voorstraat 56Jan Sjoerds Hannema, overleden op 7 juli 1825koopman/brander (Voorstraat E 23), broer van wijlen Jacobus, zoutzieder (vader van Ingena, vrouw van Freerk Jans Fontein, zeehandelaar/zoutzieder, Elisabeth, vrouw van Mr. Jakob Hanekuyk, notaris en Sjoerd Jacobus Hannema, destillateur/koopman/zoutzieder) (enige testamentair erfgenamen), wijlen Johannes (vader van : zie ad a: krijgen legaten ad fl. 21.250,-) en wijlen Pieter Sjoerds Hannema (man van wijlen Janke Hylkes Dreyer, vader van reedsoverleden Elisabeth Pieters Hannema, wed. Tjalling Franses Tjallingii: zie160). Saldo fl. 197.512,39. - ad a: wijlen Klaaske, te Huins, wijlen Anke (vrouw van Fedde Riemers van der Meulen, houtmolenaar/koopman Oosterlittens, moeder van Riemer en Romkje Feddes van der Meulen), Jan, Aafke (vrouw van Tjipke Pieters, te Huins), Ulbe enwijlen Sjoerd Johannes Hannema (wednr. Idske Douwes, man van Antje Lourens, vader van Johannes, Idske en Lourens Sjoerds Hannema). Verder legaten voorknecht Andries Willems (fl. 300,-), huishoudster Elsje Folkerts (fl. 708,-, wed. van Asperen), dienstmeid Akke Andries (fl. 25,-), Marijke Nolles (wed. Louw Baantjer), dienstmeid Antje Egberts (fl. 100,-), knecht Tijs Nolting (fl. 100,-, werkster Ybeltje Ruurds (fl. 25,-, vrouw van Watze Sipkes van der Werf), tuinman Hendrik Koopmans (fl. 50,-), Rinske, Jan en Jakobus Freerks Fontein (fl. 3.000,-, kinderen van nicht Ingena Jacobus Hannema), D G-gemeente (fl. 1.807,58) en Jacobus en Mietje Sjoerds Hannema (kinderen van genoemde neefje Sjoerd Jacobus Hannema, fl. 2.000,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-023Voorstraat 56Jan Sjoerds Hannema, overleden op 25 mei 1831zoon van wijlen Sjoerd Hannema en Dina Herdingh, zoutziederse/distillatrice (Voorstraat E 21/23, testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Jacobus, Anna-Maria en Leendert Sjoerds Hannema. Saldo fl. 22.685,28. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1087Voorstraat 56Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederplaisiertuin (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-023Voorstraat 56Dina Herdinghgeb 1788 Leiden, huwt met Sjoerd Hannema, groothandelaarse, wonende te HRL. in 1831 en 1841; BS ovl 1831; 1841 huwelijken, VT1839; oud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk E-023; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-023Voorstraat 56Louisa Albertsoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-023; VT1839; geb 27 feb 1796, ged 15 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Albert Abes, (moet zijn: Harbert Abeles), en Frederica Cock


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-023VoorstraatDina Herdingh51 jLeidenv, protestant, weduwe
E-023VoorstraatJacobus Hannema21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-023VoorstraatAnna Maria Hannema19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-023VoorstraatLouisa Alberts42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-023VoorstraatGeertruida Vettevogel22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-023Voorstraat 56Meinte Heerts Tigchelaar... 1814, timmerman, N.H., zv Heert Meintes T, en Grietje Jans; BS huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 48 jaar, (vnm: Meindert), geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-018; VT1839; M.H.T. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-023Voorstraat 56Metje Godthelp... dv Johannes Melcherts G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS huw 1814, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-018; ... (alles)


1879 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (Hannemahuis), HarlingenVoorstraat 56 (Hannemahuis)Haagsma, Dirk;Haagsma, GerritDe eerste steen
gelegd door
de twee gebroeders
DIRK en GERRIT
HAAGSMA
25 Augustus 1876'
Gevonden in juni 1989 bij Huitenga's Bouwbedrijf.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1087E-019 (Voorstraat)Leendert Hannematuin


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
E 19Sjoerd Hannema7


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1086Voorstraat 56 (E-019)Leendert Hannemawoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Jac. Hannema37


1915 - kentekenadresnaam
B-1574
Voorstraat 56L.J. Hannema


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 56Jac. Hannema37


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 56Jac. Hannema37


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 56 Jacobus Hannemafabrikant
vorige grondslagf. 45300
huidige grondslagf. 55300
Voorstraat 56 Leendert Jacobu Hannemakantoorbediende
vorige grondslagf. 5200
huidige grondslagf. 7800


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Jac. Hannema37


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Jac. Hannema37


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56J. Hannema37


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 56wed. J.Hannema-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56Hannema-André de la Porte37


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 56L.J. Hannema551


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L.J. Hannema551


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.L.J. Hannema551


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.D. v. Drooge & Zn.256Woonh. G.F. Stapel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G.F. Stapel256Vert. Noord Nederl. Wegenb. Mij. N.V.


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 56J. (Jacoba) Stork wv Hannema


1979 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 56 (zuidgevel), HarlingenVoorstraat 56 (zuidgevel)Kingma, Otto;Jilderts, J J;Jilderts, Rein1979
o.k.
j.j.j.
r.j.'
Gerestaureerd in 1979 door firma H. v.d. Zee. De betrokken bouwvakkers Otto Kingma, J. Jilderts en Rein Jilderts signeerden.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 56rijksmonument 20730
  terug