Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 52 6-009 6-008 E-025 E-021
 


 


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0108r van 18 jan 1618 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/2 huis
 
koperN. N.
huurderSalvus Jans mr. stadschirurgijn
naastligger ten oostende erfgenamen van Tiaerdt Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Cornelis Conings
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperhet sterfhuis van wijlen Sipke Ryuerdts


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0021r van 26 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ1/8 deel van een huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zui
 
koperJacob Tyebbes Popta 224-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Claes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Bauck Conincx
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAeltie Piebes, gehuwd metFraneker
verkoperJohannes FeddrickskoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjebbes Popta x Antie Pieters Ens koopt 1/8 huis, hof en plaets met 2 camers, zz. Voorstraat en strekkende van daar zuidwaarts tot aan de steeg die op de Lanen uitkomt en waardoor zij vrij uit- en ingang hebben. Ten O. Gerryt Claes Braam, ten W. erven Bauck Conincx. Gekocht van Aeltie Piebes x koopman te Franeker Johannes Feddricks, voor 224 gg.


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0162r van 2 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52Voorstraat ZZhuis
 
koperLieuue Lieuues, gehuwd met1320-00-00 GG
koperTrijntie Andries
verpachter grondde erfgenamen van Cornelis Coninx 1-08-00 CG
naastligger ten oostenClaes Gerryts Braem
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Cornelis Coninx
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJacob Tiebbes Popta
verkoperPibe Pibes
verkoperJanke Joukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Lieuwes, burgemeester x Trijntie Andries koopt, na niaar door anderen, een huis zz. Voorstraat. Ten O. Claes Gerryts Braam, ten W. erven Cornelis Coninx. Het huis is belast met 28 st grondpacht aan Coninx` erven. Gekocht van Jacob Tjebbes Popta, Pibe Pibes en Janke Joukes, voor 1320 gg. Er wordt o.a. geniaard ratione sanguinis door Claes G. Braem, ratione vic., Pibe Pibes en Janke Joukes x Johannes Wittert, als dochter van Jacob Popta. De verkopers zijn allen familie van elkaar.


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0208r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52Voorstraat ZZ 1/2 huis waar de Vergulde Leeuw uithangt, keuken, loods, hof en pakhuis
 
koperFoppe Piters Steensma, gehuwd met1150-00-00 GG
koperTrijntie Jans van Laer
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
verkoperLieuue Lieuues
koperFoppe Piters Steensma, gehuwd met1150-00-00 GG
koperTrijntie Jans van Laer
naastligger ten oostenClaes Gerrits Braem apotheker
naastligger ten westenNanne Hiddes Grettinga
verkoperLieuue Lieuues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Piters Steensma x Trijntie Jans van Laer koopt 1/2 huis met grote keuken, loods, tuin en pakhuis, zz. Voorstraat, waar 'de Gulden Leeuw' uithangt. Ten W. Nanne Hiddes Grettinga, ten O. apotheker Claes Gerrits Braam. Strekkende tot aan de camers erachter. Met een steeg naar de Lanen. Gekocht van Lieuwe Lieuwes, die als vader van zijn kinderen bij wl. ... en met toestemming van het Gerecht, ook de andere helft heeft verkocht aan dezelfde kopers.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarwed. Jan Foppes
gebruikerwed. Jan Foppes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0032v van 11 dec 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen NZ in de steegwoning
 
koperEelcke Dirk c.u.koopman130-00-00 GG
naastligger ten oostenEelcke Dirk c.u.koopman
naastligger ten zuidenEelcke Dirk c.u.koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Claes Haies
verkoper van 4/16Jacob Bottes, en zijn broer
verkoper van 4/16Ype Bottes
verkoper van 5/16Reiner IJsbrands c.u.mr. tingieter
verkoper van 3/16Jacob Bottes als gelastigde van de overige


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarwed. Jan Foppes
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0261v van 3 mrt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koper door niaarPyter Bockes koopman
geniaarde koperEelke Dirks, gehuwd metkoopman
geniaarde koperStijntie Ewerts Oosterbaan
naastligger ten oostende [geniaarde] kopers Eelke Dirks c.u.koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Claas Hayes
naastligger ten westenClaas Willems koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperJan Wybrens Wijngaerdenmr. kleermaker
verkoperSjouwke
verkoperImke
verkoperAntje
verkoperAeke
verkoperSybren Wybrensmr. zeilmaker en fabrikeur
verkoperFroukje Wybrens Wijngaerden, gehuwd met
verkoperKeimpe Hoyttesmr. bakker
erflaterwijlen Hylkjen Sjoerds moey van de verkopers


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0353r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperDirk Huigens koopman745-00-00 GG
huurderBeert Brouwer 65-00-00 CG
naastligger ten oostenEelke Dirx fabrikant en koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirx fabrikant en koopman
naastligger ten westenClaas Willems koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEelke Dirxfabrikant en koopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Dirk Huigens koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Claas Willems (Hoogstraten), ten N. de Voorstraat. Gekocht van Eelke Dirx (Wildschut), fabriqueur.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-009 Voorstraat 52huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerwed. Huig Gerryts
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0191v van 15 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koper van 1/3Gerben Jansen Feenstra mr. bakker602-00-00 GG
koper van 1/3Age de Haas executeur
koper van 1/3Eeltje Aukes Travaile koopman
huurderBonne Teunis c.u.
naastligger ten oostenEelke Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Wildschut koopman
naastligger ten westenClaes Willems Hoogstraeten koopman
naastligger ten noordenVoorstraat en diept
verkoperMarijke Huigens, weduwe van
wijlen Roelof Jansen


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0096v van 16 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZ2/3 huis
 
koperGerben Jansen Feenstra mr. bakker506-18-00 CG
eigenaar van 1/3Gerben Jansen Feenstramr. bakker
huurderHermanus Cohen joods koopman50-00-00 CG
naastligger ten oostenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten westenClaes Willems Hoogstraeten
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEeltje Aukes Travaillekoopman
verkoperAge de Haesexecuteur
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Gerben Jansen Feenstra mr. bakker, koopt 2/3 van een huis, waarvan hij al 1/3 in bezit had. Ten O. en Z. Eelke Dirks Wildschut, ten W. Claes Willems Hoogstraeten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Eeltje Aukes Travaille en Age de Haas, executeur.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0118r van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperJan Jansen, gehuwd mettimmerman800-00-00 CG
koperAaltje Gerrits
huurderHermanus Cohen joods koopman
naastligger ten oostenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten zuidenEelke Dirks Wildschut koopman
naastligger ten westenClaas Willems Hoogstraeten
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperGerben Jansen Feenstra


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0279r van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52westVoorstraat ZZhuis
 
koperJan Homberg, gehuwd metkoopman 662-21-00 GG
koperSjouwkje Feenstra
huurderJurre Jacobs c.u.schilder
naastligger ten oostenJarig Gelinde n.u.
naastligger ten zuidenJarig Gelinde n.u.
naastligger ten westende weduwe van Ruurd Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperJan Jansen de BoerBolsward
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk gedeelte) Jan Homberg x Sjouwkje Feenstra koopt huis zz. Voorstraat. Ten O. en Z. Jarig Gelinde, ten W. wd. Ruurd Nauta. Gekocht van Jan Jansen de Boer van Bolsward.


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 536r van nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 52(oostelijk gedeelte) Jacob Hibma koopt een huis zz. Voorstraat. Ten N. wd. Ruurd Nauta en wd. Homberg, ten O. erven Pieter Hannema, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven Jarig Gelinde.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterVoorstraat ZZstalling en wagenhuis
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar dewoning
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
huurderAndries Martens c.u.turfdrager20-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar dewoning
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
huurderde weduwe van Harke Johannis 23-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52achterLanen, steeg naar dewoning
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
huurderDaam Jans Reidmaker timmerknecht26-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 52oostVoorstraat ZZhuis
 
koperJacob Hibma koopman3313-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Pieter Hannema
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westende weduwe van Homberg
naastligger ten westende weduwe van R. Nauta
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde testamentaire executeurs over de boedel van Jarig Gelindekoopman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-008 Voorstraat 52Johannes Homberg wed5-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Cornelis Heins Mollema... ''Oleron''; gebruiker Sake Baukes Dijkstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-200 en wijk E-201; gebruiker Johannes E. van der Heide, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-025Voorstraat 52C Mollema C Mollema koopman


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-025Voorstraat 52Cornelis Mollema, overleden op 8 oktober 1823zeehandelaar (Voorstraat E 25), vader van Cornelia, Jarig, idem, Grietje (vrouw van Dirk Beth, zeilmaker Amsterdam) en Liesbeth Cornelis Mollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1097Voorstraat 52wed. Cornelis MollemaHarlingenhuis en erf (180 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Aafke van der Molen... HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-025Voorstraat 52Holkje Jarigs van der Ley... getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-025; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-025VoorstraatHolkje van der Ley77 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-025VoorstraatAafke van der Moolen46 jHarlingenv, protestant, weduwe


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-025Voorstraat 52Holkjen Jarigs van der Ley, overleden op 4 mei 184381 jr (geboren 27/1/1762), overleden Voorstraat E 25, wed. Cornelis Mollema, moeder van Jarig, zeepzieder, Elizabeth (vrouw van Philippe Adrien Braams, ontvanger/pannenfabrikant), Cornelia (2e vrouw van Dirk Beth, makelaar Amsterdam) en wijlen Grietje Cornelis Mollema (1e vrouw van genoemde Dirk Beth, moeder van minderjarige Willem-Jacobus, Aafke-Cornelia en Cornelis Dirks Beth). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 231 en 232 van 2 aug 1843
adressoortbedraggebruik
E-025Voorstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 3836huis, kantoor, mangelkamer, knechtswoning, stal en wagenhuis aan de Voorstraat E-025 en E-201
 
verkoperJarig Cornelis Mollema
verkoperElizabeth Mollema (gehuwd met Philippe Adrien Braams)
verkoperCornelia Mollema (te Amsterdam, gehuwd met Dirk Beth)
koperDirk Beth (te Amsterdam)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1097E-025 (Voorstraat)Freerk Fontein DPz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2835E-021 (Voorstraat)Sjoerd Fonteinwoonhuis en tuin
Sectie A nr. 2836E-021 (Voorstraat)Sjoerd Fonteinwoonhuis en tuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4637Voorstraat 52 (E-021)Sjoerd Fontein


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 52 Sjoerd Fonteinzonder
vorige grondslagf. 20100
huidige grondslagf. 22400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 52Sj.Fontein-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 52Centrale Bond v. Transportarbeiders267Afd. Harlingen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 52Centrale Bond v. Transportarbeiders924


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Centrale Bond v. Transportarb.712


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 52rijksmonument 20728
  terug