Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 1 6-036 6-039 E-050 E-123
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 6 6-035 6-038 E-050 E-123


Huisnaam in: 1711
Gebruik:
Naam: (waar) de schelvis (uithangt)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 1 (geveltop), HarlingenKleine Bredeplaats 1 (geveltop)Topsteen: leeuw met wapenschild


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105v van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ1/4 huis
 
koperDoede Brants, gehuwd metbakker232-00-00 GG
koperEelck Heeres
naastligger ten oostenSybrant Seerps
naastligger ten westen3/4 helft van Doede Brants
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperJan DoedesVlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Brants, bakker x Eelck? Heeres koopt 1/4 huis zz. Voorstraat, waarvan hij al 3/4 bezit en dat de verkoper is aanbeerfd van zijn wl. moeder. Ten O. erven Sibrant Seerps, ten W. de koper, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Doedes, zoon en stiefzoon van de koper, op Vieland, voor 232 gg.


 


 


 


 


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0249r van 24 jan 1658 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld]huis met kelder
 
koper provisioneelN. N. 1600-15-15 GG
bewonerdr. Inthema
naastligger ten oostende erfgenamen van Doede Brants
naastligger ten zuidenFreerck Jans zeilmaker
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: bredeplaats]
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoper van 1/2Johannes Verhagen veniam aetatis
verkoper q.q.Sioerd Rijckes, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/2het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Banier Schinkel


 


 


 


 


 


 


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de Vismarktspijp]huis
 
koperRegerend burgemeester Simon Jorna, gehuwd met1060-00-00 GG
koperGerritie Gerryts Borkulo
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisRimckjen Hoytama
naastligger ten oostende erfgenamen van Jacob Pytters bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Freercks
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten noordenBeent Sybrandts mr. kleermaker
verkoperAefke van Hettinga, weduwe van
verkoperwijlen Hector Hoytema, gesterkt met haar zoonmr. chirurgijn
verkoperTjeerd Hoytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, burgemeester x Gerrytje Gerryts Borkulo? koopt, na niaar ratione sanguinis door Rimckjen Hoytema, een huis (met beschrijving) oz. Bredeplaats bij Vismarktspijp. Ten O. erven mr. bakker Jacob Pytters, ten Z. erven Jan Freerks, ten W. de straat, ten N. mr. kleermaker Berent Sybrandts. De koper moet met de naastligger ten N. de zijmuur tussen beide huizen onderhouden. Gekocht van Aeffke van Hettinga wv mr. chirurgijn Hector Hoytema, en haar zoon Tjeerd Hoytema, voor 1060 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijp, waar de Schelvis uithangthuis
 
koperHessel Cornelis c.u.248-14-00 GG
naastligger ten oostende gemeensman Ripema
naastligger ten zuidenJan Foppes schoenmaker
naastligger ten westende woninge van Hoite Hoites
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperEngeltie Pieters c.m.
verkoperEelckjen Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Cornelis koopt een huis zz. Voorstraat, omtrent de Vismarktspijp, waar 'de Schelvis' uithangt. Ten O. de gemeensman Livius Ripema, ten W. Hoite Hoites, ten Z. Jan Foppes, schoenmaker, ten N. die straat en diept. Gekocht van Engeltie- en Eelckje Pieters, voor 248 gg.


1711 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 242v van 23 apr 1711 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 1
 
overledeneoud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna
aangeverBaucke Fockes Agricola, curator bonorum over
de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel
Tettie Jorna dochter van de overledene, gehuwd met
Rinia Gonggrijp
inleiding bij de boedelinventarisatie[0242v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeesteren Tjalle Arjens Fopma als mede commissaris en dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Simon Annis Jorna, in leven oud burgemeester en mede vroedchap der stede Harlingen, van alle de goederen en effecten bi deselve metterdood nagelaten, ten versoecke van Baucke Fockes Agricola als geauthoriseerde curator bonorum over den boedel van gedachte wijlen oude burgemeester Jorna, denselver kinderen sich van dien boedel hebbende afgehouden en deselve affgestaen, volgens acte ten recesboek deser stede staande, alles op het aengeven van de hopman Rinia Gonggrijp en Tettie Jorna, echtelieden, swager en dogter van den overledene, als in 't selve huis bij sijn Edele hebbende gewoont, die tot dien einde den eed van getrouwigheit aan handen van welgedachte heer commissaris hebben gepresteert, van dat sij desen boedel niet hadden behindert maar deselve gelaten in die staat waar in deselve bij het overlijden van hun wijlen [0243r] vader voornoemt was geweest, voorts dat hij alles wat tot desen boedel behoorde en daeraen eigen was getrouwelijk souden aengeven, sonder willens off wetens iets te verswijgen, en soo haar namaels wat mogte voorkomen vergeten te zijn, 't selve altoos te sullen openbaren, en aan voorschreven curator bekent maken, waarop dan na ontzegelinge der slotten geprocedeert is, soo volgt. Actum den 23 april 1711.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de plaats bij de Vismarkt]huis
 
koperHopman Rinina Gonggrijp c.u.524-07-00 GG
naastligger ten oostenHessel Cornelis
naastligger ten zuidenJan Foppes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordengemeensman Zeestra
Baucke Fockes Agricola, curator over
verkoperde nagelaten en geabandonneerde boedel van oud burgemeester Simon Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe hopman Rinia Gonggrijp koopt een huis op de Plaets nevens de Vismarkt. Ten O. Hessel Cornelis, ten Z. Jan Foppes, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Gemeensman Zeestra. Gekocht van Baucke Fockes Gricola? als curator over de boedel van wl. oud-burgemeester Simon Jorna voor 524 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
gebruikerwed. Hessel Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-035Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
6-036Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-4-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-035 Voorstraat 6huis
eigenaarwed. Hessel Cornelis erven
gebruikerwed. Gerrit Heins
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarBroer Hoytes
gebruikerBroer Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaatst OZ [staat: op de Plaets bij Vismarktpijp]huis
 
koperMeindert Hoek, gehuwd met845-21-00 GG
koperBaetje Feykes
naastligger ten oostenCornelis Jacobs
naastligger ten zuidenFoppe Jansen mr. schoenmaker
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Fokkes
verkoperoud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTettie Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeindert Hoek x Baetje Feikes koopt een huis op de Plaets, omtrent de Vismarktspijp. Ten O. Cornelis Jacobs, ten W. die straat, ten Z. Foppe Jansen, mr. schoenmaker, ten N. Cornelis Fokkes. De trappen naar de bovenkamers en zolders, die op het erf tussen dit huis en het huis ten N. staan, zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Rijnia Gongrijp, oud-burgerhopman en mr. chirurgijn x Fettie Jorna, voor 845 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-035 Voorstraat 6huis
eigenaarerven wed. Hessel Cornelis
gebruikerGerryt Heins
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Broer Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0199v van 10 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktspijphuis
 
koper door niaarJacob Ratsma mr. horlogemaker306-07-00 GG
geniaarde koperWatze Haenstra, gehuwdmr. koperslager
Trijntie Rinses
huurderde weduwe van Johannes Reinalda c.s.
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Livius Rypema
naastligger ten zuidenTjeerd Ratsma horlogemaker
naastligger ten westenLolkjen Renkes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperSuster Hessels, gehuwdMakkum
Cornelis JacobsMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Radsma, mr. horlogiemaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp, door meerderen bewoond. Ten O. wd. burgemeester Livius Rijpema (Prigge?), ten Z. mr. horlogiemaker Tjeerd Radsma, ten W. Lolkjen Rinkes, ten N. die straat en het diept. (Met beschrijving). Gekocht van Suster Hessels x Cornelis Jacobs te Makkum, voor 306 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-035 Voorstraat 6huis
eigenaarJacob Harm. Radsma
gebruikerJacob Harm. Radsma
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Broer Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperWatse Haanstra, gehuwd metmr. koperslager929-21-00 GG
Trijntie Rinses
naastligger ten oostenJacob Radsma
naastligger ten zuidenTjeerd Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenLolkjen Rinkes
verkoperMeyndert van Hoekmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Haanstra, mr. koperslager x Trijntie Rinses koopt een mooi huis oz. Bredeplaats, omtrent de Vismarktspijp. De trappen naar de bovenkamers en zolders tussen dit erf en het huis ten N. zijn in gemeenschappelijk onderhoud. Ten O. Jacob Radsma, ten W. die straat, ten Z. Tjeerd Radsma, ten N. Lolkje Rinkes. Gekocht van Meindert van Hoek, mr. blikslager, voor zichzelf en als vader over zijn kinderen, voor 929 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0098r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZhuis
 
koperMaria Sophia Geertrui Bentfort 830-00-00 GG
naastligger ten oostenjuffrouw Rypma
naastligger ten zuidenF. Radsma
naastligger ten westenRein Brouwer
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper van 1/3Antie Tjerks, weduwe en erfgenaam van
wijlen Harmen Radsma
verkoper van 1/3Jelte Radsma, administrator
Harmen Radsma, administratoren van
Lucia Radsma, kleindochter
verkoper van 1/3Jelte Radsma, erfgenaam vanwolkammer
Harmen Radsma


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0021r van 31 aug 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij Vismarktspijphuis
 
koper door niaarAlletta Petronella Bentfort bejaarde juffer1200-00-00 CG
geniaarde koperPieter Joseph Coulbaut, gehuwd metmr. kleermaker
geniaarde koperAnna Wijngaarden
huurderPieter Joseph Coulbaut c.u.
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperMaria Sophia Geertrui Bentfort bejaarde juffer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAletta Petronella Bentfort, vrijster, koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. Jan Yemes, ten Z. wd. T. Radsma, ten N. de straat. Gekocht van Maria Sophia Geertruida Bentfort, vrijster.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0168v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ bij de Vismarktpijphuis
 
koperSjoerd Wiarda, gehuwd metkofschipper525-21-00 GG
koperAnna Pieters
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende weduwe van Radsma
naastligger ten westenJan Yemes de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperAletta Petronella Bentfort bejaarde juffer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Wiarda, kofschipper x Anna Pieters, koopt huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. Jan Yemes de Groot, ten Z. wd. Radsma, ten N. de straat. Gekocht van Aletta Petronella Bentfort.


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ1/2 huis
 
koperTrijntje Hotses de Reus, gehuwd met150-00-00 GG
koperJohan Adam Reinhart
eigenaar van 1/2Watse Hilarius, zoon van
huurderTeye Hilarius c.u.
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten oostende Groot
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJ. Lagére
verkoperHelina Hilarius, gehuwd metFraneker
verkoperJohannes SchumacherFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Hotses de Reus x Johan Adam Reinhart koopt een 1/2 huis, oz. Kleine Bredeplaats, waarvan de andere 1/2 van Watze Hilarius is. Ten O. de ?, ten W. die straat, ten Z. Marten Radsma, ten N. J. Lagere?. Gekocht van Helena Hilarius x Johannes Schumacher te Franeker, voor 150 gg.


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0054v van 24 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ nabij de Vismerkspijphuis
 
koperJan van der Veen, gehuwd metmr. horlogemaker800-00-00 CG
koperJohanna Jacoba Benninga
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westende weduwe van C. de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSjoerd Wiarda, gehuwd metschipper
verkoperAnna Pieters


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 pagina 109r van feb 1802 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Voorstraat 6Jan v.d. Veen, horlogemaker x Johanna Jacoba Benninga koopt huis zz. Voorstraat bij de Vismarktspijp. Ten O. C.D. Zijlstra, ten W. wd. C. de Groot, ten Z. Marten Radsma, ten N. de Voorstraat. Gekocht van Sjoerd Wiarda, schipper x Anna Pieters.


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperWatze Hilarius koperslager750-00-00 CG
huurderWatze Hilarius koperslager
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJacob Reinhart c.u.
verkoperJacob Reinhart, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotzes de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Hilarius koopt de andere 1/2 van een huis. Ten O. Jan v.d. Veen, ten W. de Kleine Bredeplaats., ten Z. Marten Radsma, ten N. de Verkoper Jacob Reinhart x Trijntje Hotzes de Reus.


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0128r van 27 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 6Voorstraat ZZ nabij de Vismerktspijphuis
 
koperoud burgemeester Symon Frieseman 700-00-00 CG
naastligger ten oostenD. Zijlstra koopman
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westende weduwe van C. de Groot
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperJan van der Veenmr. horlogemaker


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-039 Kleine Bredeplaats 1Jan Yemes wed4-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Hendrik Jans Leyenaar... f. 40:0:0 door Wybren Hendriks als metzelaarsgezel bij H.L., 24 may 1791. (GAH1123); gebruiker van wijk E-050, metselaar, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); ind: Johannes Hendriks Leyenaar, geb 30 dec 1788, ged ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Sjoerd Piebes Wiarda... eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
E-050Voorstraat 6H Leyenaar metzelaar


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 148 en 160 van 21 jun 1826
adressoortbedraggebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1provisionele en finale toewijzingfl. 551huis aan de Voorstraat E-050
 
verkoperJoukje Sjoerds Wiarda
verkoperPiebe de Jong
verkoperBaukje Sjoerds Wiarda
verkoperWillem Pieters Nauta
verkoperSimon Wiarda
koperElisabeth Sjoerds Wiarda
koperRintje Steensma


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-050Kleine Bredeplaats 1Piebe Pieters de Jong, overleden op 27 januari 1827mr. verver/winkelier Voorstraat E 50, man van Joukje Wiarda, geen kinderen, zoonvan Pieter Piebes de Jong, trekveerschipper, broer van Jenne, bakkersknecht en Aafke Pieters de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd: datum 7/1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-050Voorstraat 6Piebe Pieters de Jong, overleden op 27 januari 1827mr. verver/winkelier Voorstraat E 50, man van Joukje Wiarda, geen kinderen, zoonvan Pieter Piebes de Jong, trekveerschipper, broer van Jenne, bakkersknecht en Aafke Pieters de Jong. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd: datum 7/1) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-050Kleine Bredeplaats 1Elisabeth Wiarda, overleden op 15 oktober 1828vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Voorstraat E 50, moeder van minderjarige Ruurd en Sjoerd Rintjes Steensma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-050Voorstraat 6Elisabeth Wiarda, overleden op 15 oktober 1828vrouw van Rintje Steensma, verver/glazenmaker Voorstraat E 50, moeder van minderjarige Ruurd en Sjoerd Rintjes Steensma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1148Kleine Bredeplaats 1Rintje Ruurds SteensmaHarlingenverwersknegthuis en erf (91 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1148Voorstraat 6Rintje Ruurds SteensmaHarlingenverwersknegthuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Henrietta K Jansenoud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-050; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Jan G Janssenoud 29 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kastemaker, wijk E-050; VT1839


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 58 van 16 feb 1839
adressoortbedraggebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1koopaktefl. 800huis E-050
 
verkoperSjoerd Rintjes Steensma
koperJan Gerrit Jansen


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-050VoorstraatJan Gerrit Janssen29 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd, kastemaker
E-050VoorstraatJan Gerrit Janssen29 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd, kastemaker
E-050VoorstraatHenrietta Klara Jansen37 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
E-050VoorstraatHenrietta Klara Jansen37 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 75 van 18 nov 1848
adressoortbedraggebruik
E-050Kleine Bredeplaats 1koopaktefl. 925huis aan de zuidkant van de Voorstraat, E-050
 
verkoper en cedentJan Gerrits Janssen
koper en schuldenaarChristiaan August Frauendorff (te Workum)
cessionarisHendrik Reinier Snijder


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-050Kleine Bredeplaats 1Anskje Melis van der Werf... te HRL; 1838, dv Melis vdW, en Janke Freerks; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk D-179, wijk E-050; oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-163; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1148E-050 (Voorstraat)Gerardus Hermanus Weddelooperwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1151Kleine Bredeplaats 1 (E-123)H.R. en J.J. Snijderwoonhuis
Sectie A nr. 3153Voorstraat 6 (E-043)Hendrik A. Snijderpakhuis


1906 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Oolgaard & Zn)


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 1, HarlingenKleine Bredeplaats 1 OolgaardOlijfboom, d'distilleerderij


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1994Kantoor, pakhuis en winkel Oolgaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 1rijksmonument 20466


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1994v.d. Horst-Jansen
  terug