Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijver 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijver 10 8-087 8-093 E-096 E-083
 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 10Vijver WZ [staat: Vijverstraat]huis
 
koperPytter Clasen, gehuwd metscheepstimmerman350-00-00 CG
koperEelckien Jacobs
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidenJan Gerryts Trompetter? trompetter?
naastligger ten westende hof van Jan Pytters Oldaans
naastligger ten noordenJetske Jans
verkoperJan FreercxzeevarendeBremen


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-087Vijver 10woning
eigenaarFedde Wytses
gebruikerFedde Wytses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-087Vijver 10huis
eigenaarFedde Wytses
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0232r van 24 jun 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 10Vijver WZ, op dehuis
 
koperIJsbrand Jansen, gehuwd mettimmerman240-00-00 CG
koperAuckjen Clases
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenZierk Reins
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van Jan Pieters Oldaan
naastligger ten noordenJacob Schink c.u.
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Fedde Wytses


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-087 Vijver 10huis
eigenaarIsbrand Jansen
gebruiker
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-087 Vijver 10huis
eigenaarIJsbrand Jansen
gebruikerIJsbrand Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-087 Vijver 10IJsbrand Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-087 Vijver 10huis
eigenaarIJsbrand Jansen
gebruikerIJsbrand Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0012v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 10Vijver WZ, op dehuis of woning
 
koper door niaarweduwnaar Wybe Taekes voor hem zelf en zijn minderja, weduwnaar vanvarensgezel130-00-00 CG
geniaarde koperwijlen Jacob Jurjens, gehuwd metvarensgezel
geniaarde koperGrietie Dirx
naastligger ten oostenVijver [staat: straat]
naastligger ten zuidenCornelis Oldaans
naastligger ten westenCornelis Oldaans
naastligger ten noordenWybe Taekes
verkoperIsbrand JansenSneek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Taekes, varend persoon voor hemzelf en als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige kinderen bij zijn wijlen huisvrouw en echtgenoot, koopt na niaar wegens mandeligheid en naastliggerschap op Jacob Jurjens, varendperzoon x Grietie Dirx, zeker huis of woning c.a., bewoond door de kopers, op de Vijver. Ten O. de straat, ten W. en Z. coopman Cornelis Oldaans, ten N. Wybe Sakes. Gekocht van Isbrand Jans, wonende in het Gasthuis te Sneek, voor 130 cg.


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0067v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijver 10Vijver WZ wijk E-096woning
 
koperKlaas Foppes 175-00-00 CG
huurderde koper Klaas Foppes c.u.
naastligger ten oostenVijver [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jetze Jelles
naastligger ten westende tuin van de weduwe van Claas Heins
naastligger ten noordende woning gekocht door Jan Spitske c.u.
verkoperSijke Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsoud schipper


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-093 Vijver 10Claas Foppes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-096Vijver 10Claas Foppes Torenbeek... Jacob Klases T, geb 1792 HRL; BS ovl 1811, huw 1813, huw 1830, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-096, timmerman; medegebruiker Jacob K. Torenbeek, boekbinder, 1814. (GAH204); K.F.T., scheepstimmerman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-096Vijver 10Jacob Klaas Torenbeek... Klaas Foppes T, en Hemkje Jacobs; BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1842; gebruiker van wijk E-096, boekbinder; eigenaar en medegebruiker is Claas Foppes Torenbeek, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-096Vijver 10Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
E-096Vijver 10Jacob K Torenbeek boekbinder


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-096Vijver 10Klaas Foppes Torenbeek, overleden op 8 februari 183083 jr, vader van Foppe, timmermansknecht Vijverstraat E 96 en wijlen Jacob Klazes Torenbeek (man van Trijntje Lubberts Visser, werkster, vader van minderjarige Himkje, Lubbert, Klaas en Akke Jacobs Torenbeek). (toch Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1210Vijver 10Klaas Foppes ToornbeekHarlingenhuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-096Vijver 10Trijntje Lubberts Visser... en Akke Folckerts; BS huw 1813, ovl 1825, ovl 1842; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-096; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-096VijverstraatTrijntie Visser56 jHarlingenv, protestant, weduwe, geen
E-096VijverstraatYmkje Torenheek25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
E-096VijverstraatAukje Torenheek19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-096Vijver 10Trijntje Lubberts, overleden op 1 november 184258 jr (geboren 28/3/1784), overleden Vijverstraat E 96, weduwe, moeder van Lubbert, kantoorbediende, Hempkje (vrouw van Symon Abels van der Hout, mr. schoenmaker), Akke, naaivrouw en Klaas Jacobs Torenbeek, soldaat Gorinchem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-096Vijver 10Sjoukje Lubberts Torenbeek, overleden op 28 juli 18466 mnd (geboren 10/1/1846), overleden Vijverstraat E 96, dochter van Lubbert Jacobs Torenbeek, kantoorbediende en Jetske Tjebbes de Vries, zuster van minderjarige Jacob Lubberts Torenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-096Vijver 10Tjebbe Lubberts Torenbeek, overleden op 24 augustus 18489 mnd (geboren 19/11/1847), overleden Vijverstraat E 96, zoon van Lubbert Jacobs Torenbeek, kantoorbediende en Jetske Tjebbes de Vries, broer van minderjarige Jacob Lubberts Torenbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1210E-096 (Vijverstraat)Lubbert J. Torenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2986E-083 (Vijver)Lubbert J. Torenbeekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2986Vijver 10 (E-083)Tjebbe & Jacob Torenbeekwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijver 10F.Drostschoenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Vijver 10J. (Johannes) Postma


1974 - variaadresbronbericht
Vijver 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Vijver 10beeldbepalend pand4 van 10
  terug