Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 1 6-036 6-039 E-123 E-123
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 1 (geveltop), HarlingenKleine Bredeplaats 1 (geveltop)Topsteen: leeuw met wapenschild


 


 


 


 


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0159v van 20 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de Vismarktspijp]huis
 
koperRegerend burgemeester Simon Jorna, gehuwd met1060-00-00 GG
Gerritie Gerryts Borkulo
naastligger ten oostende erven van Jacob Pytters bakker
naastligger ten zuidende erven van Jan Freercks
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten noordenBeent Sybrandts mr. kleermaker
verkoperAefke van Hettinga, weduwe van
wijlen Hector Hoytema, gesterkt door haar zoonmr. chirurgijn
Tjeerd Hoytema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, burgemeester x Gerrytje Gerryts Borkulo? koopt, na niaar ratione sanguinis door Rimckjen Hoytema, een huis (met beschrijving) oz. Bredeplaats bij Vismarktspijp. Ten O. erven mr. bakker Jacob Pytters, ten Z. erven Jan Freerks, ten W. de straat, ten N. mr. kleermaker Berent Sybrandts. De koper moet met de naastligger ten N. de zijmuur tussen beide huizen onderhouden. Gekocht van Aeffke van Hettinga wv mr. chirurgijn Hector Hoytema, en haar zoon Tjeerd Hoytema, voor 1060 gg.


 


 


 


 


1711 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 242v van 23 apr 1711 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijp
 
overledeneoud burgemeester en vroedsman Simon Annis Jorna
aangeverBaucke Fockes Agricola, curator bonorum over
de door de kinderen afgehouden en afgestane boedel
Tettie Jorna dochter van de overledene, gehuwd met
Rinia Gonggrijp
inleiding bij de boedelinventarisatie[0242v] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan ten overstaen van de sequens praesiderende burgemeesteren Tjalle Arjens Fopma als mede commissaris en dr. Arnold van Idsinga secretaris, ten sterffhuise van wijlen Simon Annis Jorna, in leven oud burgemeester en mede vroedchap der stede Harlingen, van alle de goederen en effecten bi deselve metterdood nagelaten, ten versoecke van Baucke Fockes Agricola als geauthoriseerde curator bonorum over den boedel van gedachte wijlen oude burgemeester Jorna, denselver kinderen sich van dien boedel hebbende afgehouden en deselve affgestaen, volgens acte ten recesboek deser stede staande, alles op het aengeven van de hopman Rinia Gonggrijp en Tettie Jorna, echtelieden, swager en dogter van den overledene, als in 't selve huis bij sijn Edele hebbende gewoont, die tot dien einde den eed van getrouwigheit aan handen van welgedachte heer commissaris hebben gepresteert, van dat sij desen boedel niet hadden behindert maar deselve gelaten in die staat waar in deselve bij het overlijden van hun wijlen [0243r] vader voornoemt was geweest, voorts dat hij alles wat tot desen boedel behoorde en daeraen eigen was getrouwelijk souden aengeven, sonder willens off wetens iets te verswijgen, en soo haar namaels wat mogte voorkomen vergeten te zijn, 't selve altoos te sullen openbaren, en aan voorschreven curator bekent maken, waarop dan na ontzegelinge der slotten geprocedeert is, soo volgt. Actum den 23 april 1711.
de boedelinventarisatie[0243r] vijff schilderien
twee Oost-Indische hartkoppen
een Delfze vles
een Oost-Indische schuttel
drie Delfze koppen en twee schuttels
een paar blauwe gardijnen, rabat en schoorsteencleed
een wit schoorsteencleed
twee dekens daeronder een Japanse
vier stoelen met een armstoel
een rood kussen met Stadswapen
twee groene kussen
twee grote gardijnsroeden
een koperen gardijnsroeden, twee iseren dito
een cantoor en een blad daerover, daerin eenige brieven van geen belangh

[0243v] een vuiren cas
een mantelstok
10 manshemden
8 bedlakens en een wijtling
16 slopen
drie peuldoecken
6 tafellakens
12 servetten
4 kleine sloopkes
21 sakdoecken
8 dassen en 10 beffen
een greinen en een swartlakens broek
een onderbroek
vier paar handschoenen, noch een paar
een porte pee, en bosk linten
twee hoeden
ses paar hosen, soo onder als boven

Op klein opkamertie
een eken pars
een schilderij
drie kopkes en twee klapmutsjes
een wit kantie met een silver lid
een lanteren
een stenen kan
twee decoctinus ketelties
een mesken blaker
een koperen stalpantie
een koperen saltbecken
een dito bedbecken

[0244r]
een ijseren potje
een dito kandelaer met een mesken blakertie
een blicken beffkoker
een klein hartje
een paar groene gardijnen
een bed en peul [WNT: kussen]
ses oorkussens
een Japanse, een witte en geele deken
2 bordties

In 't kamertie daerboven
twee stoelen
een swart lakens mantel en rok
een greinen mantel
een reisrok
een sartje rok en camisool
een swarte broek
twee hemdrocken
twee dito sonder mouwen
een muts, een rottingh [WNT: wandelstok]
een conffertie
een snijmes en blok
twee paar schoen en een paar muilen
een mangelbord en twee stocken
een bakjen
ongeveer dartig boecken
een koperen taartpanne
een hakbord
een bed en peul
2 oorkussens
twee dekens, een groen en wit

[0244v]
een spiegeltie en kleerbezem
een tafel met schragen
2 vaties en een keesbakje
een korffke
eenige oude rekenboeken en brieven van geen belang

Op de grote bovenkamer
een schilderie
een groen bedspreed
een paar dito gardinen ende rabat
een groen en wit schoorsteencleed
een mantelstock
een ledikant
een grote kleerkorff

In 't keukentie
agt stoelen
een tafel
een zak met vier schalen en seven tinnen tafelborden
vijff tinnen schotels
een dito lamp, zoutvat en mostertpot
2 blicken trompen
een meelvatje, noch een
2 koperen en 2 treeften
een hangijser
een gladde standkandelaer
een mesken schuimspaen, krans en blaker
[0245r] een hakmes, haak en 2 zeelen
een keeslood
3 panties en 2 flesjes en 3 klapmutskes
2 romers
een oud kastje, en spiegelties, een stuk speck ende 5 stukjes rookvleesch

Op de plaats
een gootling en koperen aker
een dito schuimspaen
een partij dagelyks schotelgoed

In 't voorhuis
een grote koperen becken. Vier vijsels soo groot als klein
vier pond koperen gewigt, 7/4 dito gewigt
vijff paar dito schalien groot en klein, een paar heel klein
den toonbank en voorts planken en laden tot de apothekers winkel behorende
20 pond loden gewigt, en een paar houten schalien
laden, dosen, stenen en glasen vlessen, sampt vaties tot voors. winkel behorende
vijff ijseren stampers groot en klein
twee mesekn lepels
vijff spadels klein en groot
twee tinnen tragters
agt tinnen kannen groot en klein
een tinnen klisteerspuit en kanne
2 tinnen bekerties en klein kantie
een koperen dooffketel, eenige salven aan rollen
een enkhoorns hou? en papier laadje
een stenen en een glasen kan met tinnen lidde

[0245v] In de kelder
een koperen pan met een lid
een castanie brader
vijff tobben en een wasch-schammel
2 bierstellingen
een partij kannen en kruicken
een stelling
een coperen fournois
een heerdijser
eenig rommelerije
een kloofmes
2 wateremmers
een blicken vuilnisschopje

Op de voorkamer
een vleesvat
een stijffzakje

Op de solder
een partij laden, vlessen, vaties etc. tot se
apotekers winkel behorende
een lanteren en oud kasje
partij kleerstocken en oude zeven
eenig rommeling en hartshoorn

Silver
drie silveren lepels
twee messen met silver beslag

Aldus gedaan ende ge?nventariseert dato utsupra
In kennisse van ons Commissarissen ende secretaris
absente secretaris
(get.) J. Reinalda 1711


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171r van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ [staat: op de plaats bij de Vismarkt]huis
 
koperHopman Rinina Gonggrijp c.u.524-07-00 GG
naastligger ten oostenHessel Cornelis
naastligger ten zuidenJan Foppes
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordengemeensman Zeestra
verkoperBaucke Fockes Agricola, als curator van de nagelaten en geabandonneerde boedel van
oud burgemr. Simon Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe hopman Rinia Gonggrijp koopt een huis op de Plaets nevens de Vismarkt. Ten O. Hessel Cornelis, ten Z. Jan Foppes, ten W. de Bredeplaats, ten N. de Gemeensman Zeestra. Gekocht van Baucke Fockes Gricola? als curator over de boedel van wl. oud-burgemeester Simon Jorna voor 524 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarHoite Hoites
gebruikerBroer Hoites
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-4-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarBroer Hoytes
gebruikerBroer Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0078r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaatst OZ [staat: op de Plaets bij Vismarktpijp]huis
 
koperMeindert Hoek, gehuwd met845-21-00 GG
Baetje Feykes
naastligger ten oostenCornelis Jacobs
naastligger ten zuidenFoppe Jansen mr. schoenmaker
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenCornelis Fokkes
verkoperoud burgemeester en hopman Rijnjee Gongrijp, gehuwd metmr. chirurgijn
Tettie Jorna
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeindert Hoek x Baetje Feikes koopt een huis op de Plaets, omtrent de Vismarktspijp. Ten O. Cornelis Jacobs, ten W. die straat, ten Z. Foppe Jansen, mr. schoenmaker, ten N. Cornelis Fokkes. De trappen naar de bovenkamers en zolders, die op het erf tussen dit huis en het huis ten N. staan, zijn mandelig in onderhoud. Gekocht van Rijnia Gongrijp, oud-burgerhopman en mr. chirurgijn x Fettie Jorna, voor 845 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-036 Kleine Bredeplaats 1huis
eigenaarwed. Broer Hoytes
gebruikerwed. Broer Hoytes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0162r van 15 jan 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperWatse Haanstra, gehuwd metmr. koperslager929-21-00 GG
Trijntie Rinses
naastligger ten oostenJacob Radsma
naastligger ten zuidenTjeerd Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenLolkjen Rinkes
verkoperMeyndert van Hoekmr. blikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatse Haanstra, mr. koperslager x Trijntie Rinses koopt een mooi huis oz. Bredeplaats, omtrent de Vismarktspijp. De trappen naar de bovenkamers en zolders tussen dit erf en het huis ten N. zijn in gemeenschappelijk onderhoud. Ten O. Jacob Radsma, ten W. die straat, ten Z. Tjeerd Radsma, ten N. Lolkje Rinkes. Gekocht van Meindert van Hoek, mr. blikslager, voor zichzelf en als vader over zijn kinderen, voor 929 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0286v van 8 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ1/2 huis
 
koperTrijntje Hotses de Reus, gehuwd met150-00-00 GG
Johan Adam Reinhart
eigenaar van 1/2Watse Hilarius, zoon van
huurderTeye Hilarius c.u.
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten oostende Groot
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJ. Lagére
verkoperHelina Hilarius, gehuwd metFraneker
Johannes SchumacherFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Hotses de Reus x Johan Adam Reinhart koopt een 1/2 huis, oz. Kleine Bredeplaats, waarvan de andere 1/2 van Watze Hilarius is. Ten O. de ?, ten W. die straat, ten Z. Marten Radsma, ten N. J. Lagere?. Gekocht van Helena Hilarius x Johannes Schumacher te Franeker, voor 150 gg.


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0280r van 4 sep 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 1Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijphuis
 
koperWatze Hilarius koperslager750-00-00 CG
huurderWatze Hilarius koperslager
naastligger ten oostenJan van der Veen
naastligger ten zuidenMarten Radsma
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenJacob Reinhart c.u.
verkoperJacob Reinhart, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotzes de Reus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Hilarius koopt de andere 1/2 van een huis. Ten O. Jan v.d. Veen, ten W. de Kleine Bredeplaats., ten Z. Marten Radsma, ten N. de Verkoper Jacob Reinhart x Trijntje Hotzes de Reus.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-036 Kleine Bredeplaats 1W Hillarius, 28 jaar, gehuwd
6-036 Kleine Bredeplaats 1Jan Freerks
6-036 Kleine Bredeplaats 1wed Schans


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-039 Kleine Bredeplaats 1Jan Yemes wed4-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Harmina Geertsgeb 1739 ... , ovl 11 sep 1814 HRL, huwt met Jan Smidt, ovl wijk E-123; BS ovl 1814, ovl 1835


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Watze Teyes Hilarius... geb 1811, hu, huw 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1826, ovl 1829, ovl 1873; eigenaar en gebruiker van wijk E-123, koperslager, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 34, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-123Kleine Bredeplaats 1Watse Hilarius Watse Hilarius koperslager


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-123Kleine Bredeplaats 1Watze Hilarius, overleden op 27 maart 182953 jr, koperslager Kleine Bredeplaats E 123, overleden Amsterdam, man van Aaltje Smits, vader van Teye, koperslager, Maria (vrouw van Paulus Dorenbos, aannemer Oldeboorn), Trijntje, naaister, Janna, idem en minderjarige Anna-Magdalena en Hermina Watzes Hilarius. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1151Kleine Bredeplaats 1wed. Watze Teyens HilariusHarlingenkoperslagerhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Aaltje Smit... HRL 1806, BS huw 1820, huw 1838, BS Franeker ovl 1848; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-123; VT1839; kind: Anna Magdalena Watses Hilarius, geb 9 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Teye ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Feye Hilariusoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk E-123; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-123Kleine Bredeplaats 1Trijntie de Vriesoud 33 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk E-123; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-123Kleine BreedeplaatsFeye Hilarius41 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, koperslager
E-123Kleine BreedeplaatsTrijntie de Vries33 jPeinsgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsWatze Hilarius18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsWillem Hilarius14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsYmkje Hilarius16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsAaltie Hilarius13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsMaria Hilarius11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsAnna Hilarius9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsTrijntie Hilarius7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-123Kleine BreedeplaatsAaltie Smit62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-123Kleine BreedeplaatsHarmina Hilarius19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-123Kleine Bredeplaats 1Levi Mozes Blok, overleden op 31 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Vollenhove 2/2/1797, overleden Lanen E 123, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1151E-123 (Kleine Breedeplaats)Teije Hilariuswoonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 06 jun 1871
E-123Kleine Bredeplaats 1Een uitmuntend winkelhuis c.a. waarin sinds onheugelijke jaren eene koperslagers- en loodgieters-affaire is en nog wordt uitgeoefend aan de Kleine Breedeplaats, als eigenaar in gebruik bij den heer T., Hilarius. Provisioneel verkocht op 14 jun 1871 door notaris F.W.C. Ledeboer te Makkum..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 jun 1871
E-123Kleine Bredeplaats 1Een uitmuntend winkelhuis c.a. waarin sinds onheugelijke jaren eene koperslagers- en loodgieters-affaire is en nog wordt uitgeoefend aan de Kleine Breedeplaats, als eigenaar in gebruik bij den heer T., Hilarius. Finaal verkocht op 28 jun 1871 door notaris F.W.C. Ledeboer te Makkum. Waarop geboden is f. 2533..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1151E-123 (Kleine Breedeplaats)D. Oolgaard & Zoonwinkel


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1151Kleine Bredeplaats 1 (E-123)H.R. en J.J. Snijder


1906 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Oolgaard & Zn)


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 1, HarlingenKleine Bredeplaats 1 OolgaardOlijfboom, d'distilleerderij


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1994Kantoor, pakhuis en winkel Oolgaard


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 1rijksmonument 20466


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 1Oud Harlingen Magazine 1994v.d. Horst-Jansen
  terug