Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 19 6-072 6-070 E-162 E-157
aangrenzende stegensteeg
Lanen 19naamloze steeg ten oosten


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0157r van 3 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 19Lanen NZ huis
 
koperJan Bentes, gehuwd met1119-00-00 GG
koperSijcke Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-08 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Symen Janssen
naastligger ten noordenhopman Reyn Eedes
verkoperSicke Elings
verkoperBente Tiaerts


 


 


 


 


 


 


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0267r van 13 mei 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 19[niet vermeld]huis of schuur, genaamd zijnde het Oudt Vlaems Doopsgezinde Predickhuis
 
koperPytter Jansen lakenkoper171-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van het huis van Jacob Heeres
naastligger ten zuidenhet huis, na de Lanen strekkende
naastligger ten westenhet huis van Pytter Sjoerds lakenkoper
naastligger ten noordende paardenstal van Cornelis Pouwels
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (verenigde): diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jansen, lakenkoper, koopt een huis of schuur 'het Oudt Vlaemse Doopsgezinde Predickhuis'. Ten O. erven Jacob Heeres, ten W. het huis van de koper, ten N. de paardenstal van Cornelis Pouwels. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente q.q. voor 171 gg.


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 69r van 20 sep 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lanen 19
 
overledenePieter Jansen, weduwnaar vanlakenkoper
wijlen Lijsbeth Ripperts
Jan Freerx Backer, ter sterking vankoopman
Sybrandt Joosten Heyns, ter sterking vankoopman
Pyttie Pieters nagelaten kind, veniam aetatis
Willemijntie Pieters nagelaten kind, veniam aetatis
Jurien Claessen Fonteyn, geauthoriseerde curator overkoopman
Jan Pieters nagelaten kind
Enoch Pieters nagelaten kind
Cornelis Pieters nagelaten kind
Trijntie Pieters nagelaten kind
aangeverClaes Andries
inleiding bij de boedelinventarisatie[0069r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslings ende Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer # [marge: # ende Theodorus Stansius respectievelyk als de eerste onder des ende voor 't perfecteren deses rede overleden sijnde] secretaris, ten sterffhuise van wijlen Pieter Jansen laeckencoper, van alle sodanige goederen, actien uyt- ende inschulden aldaer ten sterffhuise bevonden, ten versoecke van Pyttie ende Willemijntie Pieters beide veniam aetatis bij den hove van Frieslandt becomen hebbende in desen so wel nodigh gesterkt met de cooplieden Jan Freerx Backer ende Sybrandt Joosten Heyns, ende de coopman Jurien Claessen Fonteyn als geauthoriseerde curator over Jan, Enoch, Cornelis ende Trijntie Pieters, alle kinderen van wijlen Pieter Jansen bij sijn wijlen huysvrouw Lijsbeth Ripperts in echte getogen in dien qualiteit requiranten, Claes Andries alsoo de requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requireerde die den belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van de heeren commissarien waer op dan tot de beschrievinge geprocedeert is in manieren als volgt. Actum den 20e september 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarJan Ripperts cum soc.
gebruikerSimon Bouwes cum socis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-072Lanen 19huis
eigenaarJan Dirks metzelaer


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-072 Lanen 19huis
eigenaarJan Dirks
gebruikerJan Dirks cum soc.
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-072 Lanen 19huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen c.s.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-072 Lanen 19huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0050v van 7 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 19Lanen NZ wijk E-163 [moet zijn E-162]huis en tuin
 
koperSymon Schuurmans 447-00-00 CG
naastligger ten oostenA. Oostendorp
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJohannes Leenderts schipper
naastligger ten noordende heer G. Stinstra
verkoperTjeerd Bouwes, erfgenaam ex testamento van zijn vrouw
verkoperwijlen Antje Bulard
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Schuurmans koopt huis en tuin wijk E-162. Ten O. A. Oostendorp, ten W. Johannes Leenderts (Stoef), ten Z. de Lanen, ten N. G. Stinstra. Gekocht van Tjeerd Bouwes, als erfgenaam van zijn vrouw Antje Builard.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-070 Lanen 19Symon Schuurman2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-162Lanen 19Ate Gerrits Zeylmakergeb 28 feb 1754 HRL, ovl 31 mrt 1818 HRL, huwt met Sijbrigje Goverts op 12 feb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1818, ovl 1848; gebruiker wijk E-162, zeylmakersknegt; eigenaar is S. Schuurmans, 1814 (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-162Lanen 19Simon Douwes Schuurman... 1814. (GAH204); id. van wijk E-108; gebruiker Jan Freerks Molenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-162Lanen 19S Schuurmans Ate G Zeylmaker zeylmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1262Lanen 19wed. Simon SchuurmansHarlingentapperschehuis en erf (140 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-162Lanen 19Marianne Stokvishuwt met Levi Liepmans de Vries, ovl voor 1871, wonende te HRL, NI; BS huw 1832 1871 overlijdens; oud 66 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-162; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-162LaanenLevi de Vries61 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
E-162LaanenMaranna Stokvisch66 jAmsterdamv, israëliet, gehuwd
E-162LaanenLeepman de Vries23 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd, koopman
E-162LaanenAkke de Vries27 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-162Lanen 19Jurjen de Jong... direkteur gemeente reiniging 1890, zv Gerrit dJ en Antje Kroes; BS ovl 1890; bev.reg. HRL 1851 wijk E-162, supp wijk C-245; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-143; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-162Lanen 19Levij Liepman de Vries... IJsaks; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204); oud 61 jaar(!), geb en wonende te HRL. koopman, wijk E-162; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1262E-162 (de Lanen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4077E-157 (De Lanen)Murk Riemers Lammingawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4077Lanen 19 (E-157)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 19 Pier Boumakantoorbediende
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200voorh. Wagemakers, Sleepdienst


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1923 - kentekenadresnaam
B-6306
Lanen 19Hubertus van Drooge


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 19H. v. Drooge200Sleepd.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 19H.J.Schootscheepskok
Lanen 19aJ. van Dijkbrievenbesteller


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 19A.J. (Andries) Sjollema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 19beeldbepalend pand7 van 10
  terug