Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 41 6-094 6-091 E-188 E-181
 huisnummer lager   Sint Odolphisteeg 15 6-094 6-091 E-188 E-180
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 41, HarlingenLanen 41


aangrenzende stegensteeg
Lanen 41Sint Odolphisteeg of Oorlogssteeg of Olijfsteeg ten westen


 


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]1/2 huis
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-13-00 CG
naastligger ten oostenJacob slachter
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Oliffsteeg]
verkoperde crediteuren van Sipcke Roeliffs, gehuwd met
verkoperGriet Piers


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZhuis
 
koper door niaarRemmert Hendriks, gehuwd met400-00-00 GG
koper door niaarJeltie Wybes
koper door niaarHendrik Wybes mede namens overige eigenaren
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
geniaarde koperFridts Pytters
naastligger ten oostenReyner Claessen
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenRemmert Hendricx boendermaker
naastligger ten noordenRemmert Hendricx boendermaker
verkoperClaes Cornelisbakker
tekst in de margeRommert Hendricks als man en voocht van zijn huisvrou Jeltie Wybes, ende Hendrik Wybes in jusicio present, voor haar ende 't recht hebbende van de andere mede eigeners van de huisinghe cum annexis staende op de suidooster punt van de oliffsteigh, volgens acte van den 28en decembris jonghstleden, hier in judicio vertoont, versoeken ratione proximitatie 't niaer van de neffens geproclameerde huisinghe cum annexis, onder praesentatie om de eerste copers handen vrij cost- ende schadeloos te ontheffen, tot dien einde raeliter tellende consent-, roep- ende schrijffge;t, sampt 56e penning, met widers praesentatie om alle vordere wettelycke deboursementen, na overleveringe van specificatie ende daerop gedane diminutien tot taxatie van den gerechte te betalen, versoekende onder dese paesentatie en paestatie adjudicatie in forma, ende in cas van oppositie daertoe contenderende.
tekst in de margeDen niaernemers 't geproclameerde toegewesen, salffs de heerlicheyt deser Landschappe van Frieslant, d'stad Harlinghen ende een yder in't particulier sijn gerechticheyt. Actum in judicio den XXXen decembris 1659.


 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]huis
 
koper provisioneelN. N. 447-00-00 GG
huurderMoses Napthali
naastligger ten oostende weduwe van Willem Boontje
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten noordenWybren Heres Coster
verkoperde erfgenamen van Mayke Sybrens


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-094Lanen 41huis
eigenaarRommert Jans
gebruikerRommert Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-094Lanen 41huis
eigenaarElske Huiberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur bet:


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 21 jan 1719 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeg [staat: Odulphisteeg]huis
 
koperde weduwe van Elske Huiberts, weduwe van500-00-00 CG
koperwijlen Sytse Lolkes
naastligger ten oostenJan Jansen mr. glasmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van Henke Jouckes
verkoperRemmert Jansenlakenbereider


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Lanen 41huis
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0228r van 30 aug 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZ hoek Sint Odolphisteeghuis
 
koper door niaarYeffke Huyberts, weduwe van425-21-00 GG
koper door niaarwijlen Otte Jetses
geniaarde koperAlbert Jansen, gehuwd met
geniaarde koperde weduwe van Maike Remmerts
huurderTrijntie Sytses
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jansen glasmaker
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordende kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman
verkoper q.q.Sjoerd Talma, gecommitteerdedistillateur en koopman
verkoper q.q.Jan Jarigs van der Ley, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Baucke Harckes, gehuwd met
verkoperElske Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYefke Huyberts wv Otte Jetses koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Albert Jansen x Maike Remmerts, een huis nz. Lanen/hoek Odolphisteeg. Ten O. wd. glazenmaker Jan Jansen, ten Z. de Lanen, ten W. die steeg, ten N. de kinderen van wl. Hylke Douwes Hanekuik. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van... X... Huyberts, voor 425 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Lanen 41woning
eigenaarIJsbrand Velthuis
gebruikerIJsbrand Velthuis
huurwaarde15-12-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
6-094 Lanen 41woning
eigenaarBauke Harkes
gebruikerBauke Harkes Velthuis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 6-094 is tweemaal vermeld]


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-094 Lanen 41Elske Huyberts, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-094 Lanen 41woning
eigenaarIJsbrand Felten
gebruikerIJsbrand Felten
opmerking1742 insolvent verklaard
6-094 /2Lanen 41huis
eigenaarElske Huberts
gebruikerElske Huberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0121v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZ op de hoek van de Odolphisteeghuis en mosterdmolen
 
koperGrytje Romkes, gehuwd met345-07-00 GG
koperMichiel Melles scheepstimmerman
naastligger ten oostenEeke Menalda
naastligger ten zuidenLanen en straat
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Odolphisteeg]
naastligger ten noordende weduwe van Meinert van Hoek
verkoperLolke Sytzesoud trekschipper en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrytje Romkes x Michiel Melles, scheepstimmerman, koopt hoekhuis nz. Lanen/Sint Odolphisteeg. Ten O. Eeke Menalda, ten Z. de Lanen, ten W. de steeg, ten N. Meinert J. van Hoek. Gekocht van oud-trekveerschipper en winkelier Lolke Sytzes, voor 345 GG.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0043r van 4 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZhuis
 
koperHendrik Meyer, gehuwd methuistimmermansknecht386-14-00 GG
koperAnna Gerbens
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Klaas Wijngaarden
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenFreerk Wouters
verkoperGrietje Romkes, gehuwd met
verkoperMichiel Melles absent, dood of levend onbeken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Meyer, timmerman x Anna Gerkes (Gerbens?) koopt hecht en sterkgebouwd huis nz. Lanen. Ten O. Claas Yedes Wijngaarden, ten W. de Odolphisteeg, ten Z. de Lanen, ten N. Freerk Wouters. Gekocht van Grietje Romkes, vrouw van Michiel Melles.


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
6-092 Lanen 41Hendrik Meijer


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0202r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 41Lanen NZ wijk E-188huis
 
koperWopke Djoerds koopman470-00-00 CG
huurderDouwe M. van der Mey
naastligger ten oostende erfgenamen van Claas Dirks
naastligger ten westenSint Odolphisteeg
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordenMeindert Jans
verkoperHendrik Meyerhuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Djoerds, koopman koopt huis wijk E-188, nz. Lanen. Ten O. erven Claas Dirks, ten Z. de Lanen, ten W. de Sint Odolphisteeg, ten N. Meindert Jans. Gekocht van huistimmerman Hendrik Meyer.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-091 Lanen 41Wopke Djoerds2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Douwe Martens van der Mey... Douwes Siderius; BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1870; gebruiker van wijk E-188, varensgesel; eigenaar is Wopke D. van der Stel, 1814. (GAH204); oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Wopke Djoerds van der Stel... ovl 1860, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk E-080, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-188; gebruiker Douwe M. vd Mey, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-102, pakhuis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-188Lanen 41Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
E-188Sint Odolphisteeg 15Douwe M van der Mey varensgesel


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-188Lanen 41Sara Berends van Messel, overleden op 17 augustus 1822dochter van Barend Gomperts van Messel, koopman (Laanen E 188) en Heintje Abrams de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-188Sint Odolphisteeg 15Sara Berends van Messel, overleden op 17 augustus 1822dochter van Barend Gomperts van Messel, koopman (Laanen E 188) en Heintje Abrams de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 287 van 4 nov 1823
adressoortbedraggebruik
E-188Lanen 41koopaktefl. 150huis op de Laanen E-188
 
verkoperWopke Joerds van der Stel
koperRinske Sjoerds Hoekstra (wv Dirk Hendriks Faber)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1273Lanen 41Lykle Jans de BoerHarlingenlootshuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1274Sint Odolphisteeg 15Lykle Jans de BoerHarlingenlootshuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Martje Jans de Bruin... van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Ruurd Leenstra... HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315; oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, slakkebakker, wijk E-188 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Ruurdtje Vertuinoud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk E-188; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-188LaanenRuurd Leenstra42 jSneekgezin 1, m, protestant, gehuwd, slakkebakker
E-188LaanenRuurd Leenstra42 jSneekgezin 1, m, protestant, gehuwd, slakkebakker
E-188LaanenRuurdtie Vertuin40 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-188LaanenRuurdtie Vertuin40 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-188LaanenAalle Leenstra7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenAalle Leenstra7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenJohannes Leenstra5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenJohannes Leenstra5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-188LaanenCatryna Leenstra3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-188LaanenCatryna Leenstra3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-188LaanenMartje de Bruin62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
E-188LaanenMartje de Bruin62 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Dirk Rinses Jager... 1818, zv Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Foekje Piekemageb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-188Lanen 41Sophia Magdalena Elskampgeb 3 dec 1791 Leeuwarden, N.H., Vst mei 1854 uit Leeuwarden, weer vertrokken, verbleef te HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, bev.reg. HRL 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1273E-188 (de Lanen)erv. Dirk H. Faberwoonhuis


1862 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49060 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 48 van 26 mrt 1862
adressoortbedraggebruik
E-188Lanen 41koopaktefl. 1000huis E-188
 
verkoperHendrik Dirks Faber
koperJacob Benjamin de Vries


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1274E-180 (St. Odolphisteeg)Jacob B. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1273E-181 (St. Odolphisteeg)Jacob B. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1273Lanen 41 (E-181)Laas Wijnalda (Kzn.)woonhuis
Sectie A nr. 1274Sint Odolphisteeg 15 (E-180)Laas Wijnalda (Rzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 41 Bouwe Leenstrawinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 41L.Tigchelaarkolenweger


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 41P. Boomstra736Vischh., vischrook.


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 41J. (Jenneke) den Dekker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8613Lanen 41gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8613Lanen 41
  terug