Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 83
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 83 6-119 6-113 E-215 E-210


Huisnaam in: 1634
Gebruik:
Naam: het groen claverblad
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Lanen 83naamloze steeg ten oosten
Lanen 83Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten westen


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 251r van 19 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 83Opte noordsijde vande Laenen opte ooster hoeck vande Stroffelsteyge Ten W. de Stroffelsteygh, ten O. Ibel Sybrens.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030v van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ op het oostendhuis
 
koperSent Huyberts, gehuwd metbakker772-14-00 GG
koperMarijcke Warners
verpachter grondHessel Aenes 0-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenHendrick Ottes
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe Habel
demonstrantHaye Laeses
demonstrantdr. Reymens Brutsma
demonstrantRicht Feyckes
verkoperSytse Uulbes, gehuwd met
verkoperYd Haringhs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSent Huyberts, bakker x Maycke Warners kopen huis oosthoek nz. Lanen. Ten W. Hendrick Ottes en een steegje, ten N. een wd. Habel genaamd. Grondpacht 18 st aan Hessel Aenes. Gekocht van Sytse Wlbes x Yd Haringhs te Zurich, voor 772 gg 14 st.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030v van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ op het oostendhuis
 
koperSent Huyberts, gehuwd metbakker772-14-00 GG
koperMarijcke Warners
verpachter grondHessel Aenes 0-18-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenHendrick Ottes
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe Habel
demonstrantHaye Laeses
demonstrantdr. Reymens Brutsma
demonstrantRicht Feyckes
verkoperSytse Uulbes, gehuwd met
verkoperYd Haringhs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSent Huyberts, bakker x Maycke Warners kopen huis oosthoek nz. Lanen. Ten W. Hendrick Ottes en een steegje, ten N. een wd. Habel genaamd. Grondpacht 18 st aan Hessel Aenes. Gekocht van Sytse Wlbes x Yd Haringhs te Zurich, voor 772 gg 14 st.


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038r van 19 aug 1637 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen ZZgrondpacht van 0-18-00 CG
 
koperDirck Ariaens, gehuwd metbrouwer58-00-00 CG
koperAmerens Piters
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts0-18-00 CG
bewonerde weduwe van Jelmer Harmens
Harmen Claessen Groyer, curator over
verkoperBauck Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariaens, brouwer x Amerens Piters kopen (b) 18 st grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huiberts op de Lanen, nu bewoond door wd. hopman Jelmer Harmens. Gekocht van (Harmen Claessen Groyer als curator over) Bauck Reyners, voor (a+b) 58 GG.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0102r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]1/2 huis
 
koper door niaarnicht van de verkopers Aeltie Jans, gehuwd met410-07-08 GG
koper door niaarburgemeester Wybrant Pytters
verpachter grondHessel Aenes 0-18-00 CG
geniaarde koperOtte Doeckes
afgewezen niaarnemercosijn van de verkopers Warner Jansen
huurderClaes Carels timmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Hendrick Ottes
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenhet huis van weduwe Habel
verkoperde erfgenamen van wijlen Sent Huyberts, gehuwd met
verkoperMaycke Warners


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]1/2 huis en kamer
 
koper provisioneel510-07-08 CG
verpachter grondHessel Aenes 0-18-00 CG
bewonerClaes Carelstimmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erven van Hendrick Ottes
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg
naastligger ten noordeneen weduwe Habel
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oude burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarwed. Tiaerd Ypes
gebruikerwed. Tiaerd Ypes cum socis
opmerkingheeft pro deo begeert


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ hoek Stroffelsteeg1/2 huis en kamer daarachter
 
koperkind van wijlen Aede Sapes, met als curator192-00-00 GG
ds. Fredericus Botterweghpredikant
naastligger ten oostenDouwe Gerrits
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenDouwe Gerrits
ds. Nicolaus Dublinga, gelastigde vanpredikantParrega
verkoperde kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nauta
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Frederik Botterwegh, als curator over het kind van Oeds Sapes koopt 1/2 huis en een camer daarachter, hoek Stroffelsteeg, waarvan dat kind al 1/2 bezit. Ten O. en N. Douwe Gerrits, ten W. de Stroffelsteeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van de kinderen van Lijsbet Wybrens Nauta.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarwed. Tieerd Ypes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ oosthoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]huis
 
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma 185-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordeneen kamer
verkoperPyter Sjoerds c.s.molenaar


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarwed. Tjeerd Ypes
gebruikerwed. Tjeerd Ypes
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1766 - reëelkohieradresgebruik
 
6-119 Lanen 83stal
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 83Lanen NZ ten oosten van de Stroffelsteegstalling, wagenhuis en turfschuur
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
huurder wagenhuisburgemeester Steensma 11-00-00 CG
huurder stallingJacobus de Vries 9-00-00 CG
huurder turfschuurFoppe Cornelis 0-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Steensma
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Steensma
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-113 Lanen 83Jan Hannema3-00-00 CGstal en wagenhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-215Lanen 83Jan Hannema... id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-215Lanen 83Jan Hannema wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1306Lanen 83Sjoerd Jacobus HannemaHarlingenzoutziederpakhuis (114 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-215Lanen 83Martje Hendriks Kuipers... N.H., dv Hendrik Siebes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1837, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk E-215; oud 30 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-183; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1306E-211 (Stokersteeg)Leendert Hannemawoonhuis
Sectie A nr. 1306E-212 (Stokersteeg)Leendert Hannema en mede eig.disteleerderij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2643E-210 (De Lanen)Leendert Hannemapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3348Lanen 83 (E-212)Catharina W. Endt (wed. J.H. Snijder, en Cons.)


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 72 en 81J.F. Krol97rijwielhandel en autoverhuurder


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielhandel en autoverhuurder


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielhandel en autoverhuurder


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijwielh. en autoverh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 83mej. H.Beckeringapothekers-assistente
Lanen 83A.Boumaapotheker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 81J.F. Krol97Rijw.h. en autoverh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 83J.F. Krol581Rijw.h. en autoverh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. & H. Krol581Autoverhuur


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 83, HarlingenLanen 83Fa. J. en F. Krolautobedrijf, datsun dealer
  terug