Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Simon Stijlstraat 5 5-033 5-032 E-222 E-217
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis met mede gebruik van de steeg
 
koperJan Dirksen Roorda mr. goudsmid1400-00-00 GG
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenLyke Haantjes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenTieert Hylckes
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyttje, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Fridses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircksen Roorda, mr. goudsmid koopt een huis op de Wortelhaven met mede gebruik van de steeg. Ten O. Pieter Minnes [Loenen], ten Z. Lyke Haantjes, ten W. de Wortelhaven, ten N. Tieert Hylckes. Geen grondpacht. Gekocht van de kinderen en erven van Pyttje wv Hessel Fridses, voor 1400 gg.


 


 


1691 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 81r van 27 okt 1691 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Simon Stijlstraat 5
 
overledeneAmelyke Haantjes
aangeverLambert de Gavere, curator over
Amelyke Tjeerds Suyrger
Ybeltie Tjeerds Suyrger
Grietie Tjeerds Suyrger
aangeverAmelyke Gerrits het sterfhuys meest gefrequenteert hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0081r] Ontsegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de heere sequens praesiderende burgemeester Ruyrdt Ulbes Gerlsma als commissaris, geadsocieert met Arnold van Idsinga secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Amelyke Haantjes, in leeven burgerse alhier, van alle de goederen, actien ende credyten bij den overleeden metter doodt ontruymt ende naegelaeten ende aldaer ten sterfhuijse bevonden, ende sulks ter instantie van Lambert de Gavere als geauthoriseerde curator over Amelyke, Ybeltie ende Grietie Tjeerds Suyrger, ook op het aengeeven van Amelyke Gerrits, als desen sterfhuyse meest ende alleen gefrequenteert hebbende, die onder behoorlycke eede belooft heeft aen handen van welgedachte heere commissaris, om alles wel ende getrouwelyck nae haer beste kennisse te sullen aengeeven, in welks doende de beschrijvinge is geschydt soo volght, actum den 27e octobris 1691.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-033Simon Stijlstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerHessel Hansen
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-033Simon Stijlstraat 5huis
eigenaardr. Winter
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-033 Simon Stijlstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerJacob Jeremias
huurwaarde51-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-033 Simon Stijlstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSipke Nauta
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-033 Simon Stijlstraat 5Claas Doedes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-033 Simon Stijlstraat 5huis
eigenaarwed. dr. Winter erven
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde67-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-03-10 CG


 


 


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0216v van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]1/3 huis
 
koperDirk van Lon, gehuwd met210-00-00 CG
koperAgatha Winter Leeuwarden
huurderJohannes Allee
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Eiberts
naastligger ten noordenFeyke Collinga
verkoperPetronella Catharina Winter, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Johannes Conradiapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk van Lon x Louisa Agatha Winter te Leeuwarden koopt 1/3 huis op de Wortelhaven. Ten O. Jarig Westra, vroedsman, ten Z. Jacob Eiberts, ten W. de straat, ten N. Feike Collinga. Gekocht van Petronella Catharina Winter wv Johannes Conradi, apotheker te Leeuwarden, voor 210 cg.


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0120r van 7 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis
 
koperJan Heeres 520-07-00 GG
koperSipke Heeres
koperAlbert Heeres
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisvroedsman Jarig Westra
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisPetronella van der Wold, weduwe van
afgewezen niaarnemer ratione sanguiniswijlen Frederik Stapertkapitein
bewonerWillem Rouw c.s. e.a.
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten zuidenJacob Egberts
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Feike Collinga
verkoper van 2/3Dirk van Lon, gehuwd metkoopmanLeeuwarden
verkoper van 2/3Louisa Agatha WinterLeeuwarden
verkoper van 1/3Dirk van Lon, als vader en voorstander van zijn zoonkoopmanLeeuwarden
verkoper van 1/3Jacobus van LonLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan-, Sipke- en Albert Heeres kopen een huis oz. Wortelhaven, door meerderen bewoond. Met uitgebreide omschrijving. Het huis heeft vrij uitgang door een steeg ten noorden. Ten O. vroedsman Jarig Westra, ten Z. Jacob Eiberts, ten W. die straat, ten N. erven Feike Collinga. Er is geniaard ratione vicinitatis door Jarig Westra, en ratione sanguinis door dr. Hylco Stapert namens Petronella v.d. Wolt wv capitein Hendrik Stapert. Gekocht van Dirk van Lon x Louisa Agathea Winter te Leeuwarden voor 1/3, en zijn zoon Jacobus van Lon voor 2/3, voor 520 gg.


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0158v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 5Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven over de Lutherse Kerk]huis
 
koperSytze van Dijk, gehuwd metmr. pruikenmaker1500-00-00 CG
koperAnna Maria Engelen
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenJacob Egberts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen F. Collinga
verkoperJan Heeres
verkoperSipke Heeres
verkoperAlbert Heeres, gebroeders
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytze van Dijk, mr. pruikmaker x Anna Maria Engelen? koopt een huis t/o de Lutherse Kerk. Ten O. vroedsman Jarig Westra, ten Z. Jacob Egberts, ten W. de de straat, ten N. erven Feike Collinga. Verkopers de gebroeders en timmerlieden Jan, Sipke en Albert Heeres, voor 1500 cg.


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-032 Simon Stijlstraat 5S van Dijk3-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Anthony van Dijk... zv Sijtse vD, en Anna Maria Engelen; BS huw 1815, ovl 1837; (zv Sietse van Dijk), gebruiker van wijk E-222, pruikmaker; medegebruiker Jan Asbeck wed., pruikmakersche; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Jan Nolles Asbeek... geb 4 aug 1796 Makkum; BS huw 1825, ovl 1828, ovl 1839, ovl 1859, ovl 1871; wed. J.A. gebruiker van wijk E-222, pruikmakersche, en Anth. van Dijk, pruikmaker; eigenaar Sietse van Dijk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Sietse van Dijk... Jacobs van Gilsen, koopman, Schoone Salomons, koopvrouw, Adam Lentz wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-222; gebruikers Jan Asbeck wed., pruikmakersche, Anth. van Dijk, (zv S. vD. ), pruikmaker, 1814. (GAH204); id. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-222Simon Stijlstraat 5Sietze van Dijk ervenJan Asbeck wedpruikmakersche
E-222Simon Stijlstraat 5Anthonie van Dijk pruikmaker


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 2 van 6 jan 1831
adressoortbedraggebruik
E-222Simon Stijlstraat 5koopaktefl. 7332/3 deel in huis E-222
 
verkoperCatharina van Dijk (wv Jan Arnoldus Asbeek)
verkoperJohanna van Dijk (wv Anthony del Grosso)
koperPieter Jans Asbeek


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1076Simon Stijlstraat 5Antoon van Dijk en mede E.Harlingenmarktmeesterhuis en erf (98 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Catharina van Dijk, overleden op 26 augustus 1833Wortelhaven E 222, wed. Jan Asbeeck, moeder van Sietse Jans van Dijk, kapper/haarsnijder en Pieter, baardscheerder en wijlen Tjietske Jans Asbeeck (vrouw van Pieter Antoni Balli, stadsschoorsteenveger, moeder van minderjarige Catharina Pieters Bailli), broer van Anthony, stadsmarktmeester en Johanna van Dijk (wed. Alexander Delgrosso), logementhoudster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Adriaan van der Vliet... moeder wonende te Rotterdam 1831; oud 33 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk E-222; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Catharina Delgrosso... is ook de grtmdr van haar man!; BS geb 1811, huw 1838; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-222; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Pieter Asbeek... 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-159; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk E-222; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-222WortelhavenPieter Asbeek43 jMakkumgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, baardscheerder
E-222WortelhavenCatharina Delgrosso28 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
E-222WortelhavenAntonius Asbeek7 mHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
E-222WortelhavenMaria Delgrosso26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-222WortelhavenAnna* Catharina Balli [Balle]15 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
E-222WortelhavenSiebe Willems de Boer24 j*Harlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, buitenvaarder
E-222WortelhavenTrijntie Jelles de Vries24 j*Harlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Johannes Pieters Asbeek, overleden op 17 mei 18424 wk, overleden Wortelhaven E 222, zoon van Pieter Jans Asbeek, barbier/haarsnijder en Catharina del Grosso, broer van minderjarige Anthony-Johannes en Johanna-Maria Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Johanna C. Pieters Asbeek, overleden op 19 augustus 1842C.=Catharina, bijna 2 jr, overleden Wortelhaven E 222, dochter van Pieter Asbeek, barbier en Catharina del Grosso, zuster van minderjarige Antonius-Johannes Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Jan Pieters Asbeek, overleden op 11 september 184314 wk (geboren 28/5/1843), overleden Wortelhaven E 222, zoon van Pieter J. Asbeek, barbier en Catharina del Grosso, broer van minderjarige Anthonie-Johannes Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-222Simon Stijlstraat 5Johanna Maria Pieters Asbeek, overleden op 19 juni 18468 mnd (geboren 7/10/1845), overleden Wortelhaven E 222, dochter van Pieter Jans Asbeek, barbier & Catharina Delgrosso, zuster van minderjarige Antonie-Johannes Pieters Asbeek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Cornelis Jans de Jonggeb 12 mei 1799 Leeuwarden, huwt met Wytske Kroes, N.H., timmerman, Vst 19 sep 1855 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Martje Jans de Bruin... HRL 1799, 1808, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1829, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402, wijk E-222; Eeltje Hiddes Witteroos en M.J. de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Ruurd Rimmerts Noordhuis... wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-222Simon Stijlstraat 5Wytske Kroesgeb 30 jul 1796 Leeuwarden, huwt met Cornelis J. de Jong, N.H., Vst 19 sep 1853 uit Leeuwarden, A 16 apr 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-116, wijk E-222


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1076E-222 (Wortelhaven)Pieter J. Asbeekwoonhuis


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 260 en 274 van 23 okt 1878
adressoortbedraggebruik
E-222Simon Stijlstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 4474winkelhuis E-222
 
verkoperPetrus Hendrikus Wilhelm Kleinschmit (q.q.)
koperHendrik Jans Sluik


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1076E-217 (Wortelhaven)Hendrik Jans Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1076Simon Stijlstraat 5 (E-217)Hendrik Sluik (Jzn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 5 Gerben Althuisboekhandelaar
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 5G.Althuisboekhandelaar


1941 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 5Oud Harlingen Magazine 1993jun: Heropening van de geheel vernieuwde winkel van boekhandel J.J. Althuis in de Simon Stijlstraat


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 5, HarlingenSimon Stijlstraat 5 AlthuisVulpenzaak, deboekhandel, vulpenhouders, vulpenreparatie


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 5, HarlingenSimon Stijlstraat 5 AlthuisVulpenzaak, deboek- en kunsthandel


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 5, HarlingenSimon Stijlstraat 5 AlthuisVulpenzaak, deboek- en kunsthandel


1965 - adresboekadresnaam
Simon Stijlstraat 5J.J. (Jan) Althuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Simon Stijlstraat 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug