Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 21 5-046 5-041 E-248 E-247
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 21naamloze steeg ten noorden


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfmarkt WZ]huis
 
koperoud burgervaandrig Sibrandt Hessels, gehuwd met372-07-00 GG
koperBarbara Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenerfgenamen van de weduwe van Bastiaen Pouwels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg, eigen
verkoperHarmen Gerrits, gehuwd met
verkoperAeltie Baltus


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfmarkt WZ]huis waar het Vergulde Paert uithangt, met het vrije eigendom van de steeg ten n
 
koperPytter Jacobs, gehuwd met746-00-00 GG
koperTrijntie Gatses
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfmarkt]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van Bastiaen Pouwels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenTierck Hansen
verkoperSybrant Hessels, gehuwd metsteenbakker
verkoperBerber Jacobs


 


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 169r van 5 jan 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 21
 
overledenePytter Jacobs, weduwnaar (1) vanmr. huistimmerman
N. N.
Yde Pytters voorkind uit (1)
Fedde Tjeerdts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
Jacob Pytters voorkind uit (1)
Symen Jansen, geauthoriseerde curator overdekenkramer
Jan Pytters voorkind uit (1)
overledenePytter Jacobs, gehuwd (2) metmr. huistimmerman
aangeverAecht Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0169r] Ontzegelinge van slotten, vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslingh en Jan Symens, als commissarissen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pytter Jacobs in leven burger ende mr. huystimmerman alhier, van alle sodanige goederen uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Yde Pytters voor hem selve, Fedde Tjeerdts burger ende coopman binnen deser stede als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Jacob Pytters, ende Symen Jansen dekencramer als geauthoriseerde curator over Jan Pytters, allen voorkinderen van Pytter Jacobs bovengenoemt, in dier qualiteit requiranten, ende Aecht Pytters, naegelatene weduwe van de overledene bovengedacht, in dier qualiteit requireerde, naedat de requireerde een solemnele eede heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Bijlaen om alles des selve sterfhuys' goederen trouwelyck te zullen [0169v] aengeven en is tot de beschrievinge geprocedeert in manieren als volght. Actum den 5e Januarii 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pieters
gebruikerYde Pieters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pieters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-046 Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]2/3 huis en timmerhuis daarachter
 
koperDoecke Symons, gehuwd metmr. bakker749-00-00 CG
koperAntie Clases
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
toehaakvier zilveren lepels
bewonerwijlen Yde Pieters
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenhuis bewoond door Grietie Wouters
naastligger ten westenBeresteeg
naastligger ten noordenHaye Pyters
verkoper van 1/3Trijntie Yedes, gehuwd met
verkoper van 1/3Thijs Hendriks, enscheepstimmerman
verkoper van 1/3Janneke Yedes, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacob Joukesscheepstimmerman
erflaterwijlen Yde Pietershuistimmerman


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0066v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ bij de Kerkbrughuis
 
koper door niaarHaye Pieters mr. blauwverver295-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
geniaarde koperTjeerd Pyters, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperAntie Wijnands
huurderBartel Jacobs c.u.
naastligger ten oostenHaye Pytters blauwverver
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperoud burgervaandrig Arjen Arjens Altenamr. pannebakker
verkoperJacob Poptamr. chirurgijnPingjum


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]1/3 huis met timmerhuis
 
koperDoeke Symons, gehuwd metmr. bakker374-10-00 CG
koperAntie Clases
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrytie Wouters
naastligger ten westenBerensteeg
naastligger ten noordenHaye Pieters
verkoperSybe Oepkes, weduwnaar vanzeevarend persoon
verkoperwijlen Antie Yedes


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-046 Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-046 Heiligeweg 21Doeke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-046 Heiligeweg 21huis
eigenaarDoeke Symons
gebruikerDoeke Symons cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0033v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]huis met plaats en loodske
 
koperTjepke Gratama koopman500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderRobertius Susman c.u.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenRinse Tjepkes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAntje Hayes
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntje Claases


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0132v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis
 
koperRein Gerbranda, gehuwd met513-07-00 GG
koperAntie Keimpes Veerdijk
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderB. Cohen c.s.
huurder achterkamerYde Tjeerds*
naastligger ten oostenLykle Blomberg
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westenSteffen Christoffels
naastligger ten noordenBeresteeg
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Gerbranda x Antie Keimpes Veerdijk koopt huis bij de Kerkbrug. Ten O. Lykle Blomberg, ten Z. het diept, ten W. Steffen Christoffels, ten N. de Beeresteeg. Gekocht van Tjepke Gratama.


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0148v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]huis
 
koperYede Tjeerds, gehuwd metkoopman900-00-00 CG
koperTjepkje Sjoerds
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderB. Cohen c.s.koopman
huurder achterkamerYde Tjeerds
naastligger ten oosten [staat: westen]Cornelis Harings
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westen [staat: oosten]Steffen Christoffels
naastligger ten noordenBeeresteeg
verkoperRein Gerbranda, gehuwd met
verkoperAntje Keimpes Veerdijk


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0248r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Kerkbrug WZ op de Turfhaven]huis
 
koperHeere Wybrens mr. metselaar275-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurder benedenBenjamin Cohen 50-00-00 CG
huurder bovenWillem Weszeling 0-07-00 CG
huurder achterkamer als kaaspakhuisYede Tjeerds
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenRoelof van Dijk
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenCornelis Harings
Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metselaar koopt huis wz. van de Kerkbrug, op de Turfhaven. Ten O. die straat, ten W. de Beeresteeg, ten Z. Roelof van Dijk, ten N. Cornelis Harings. Gekocht van de redders van de boedel van Tjepkje Sjoerds wv Yede Tjeerds.


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-041 Heiligeweg 21Jetske Heeres3-00-00 CG


 


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 187 van 24 mei 1813
adressoortbedraggebruik
E-248Heiligeweg 21koopaktefl. 100huis E-248
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperSamuel Salomon de Jong


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Albert Slooyerovl voor 1815; wed. A.S. gebruiker wijk E-248; medegebruikers Nathan E. Cohen wed, winkelier, Pieter Bos, sjouwer, Pieter Jans wed., gealimenteerd; eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Nathan Eliasar Cohen... van wijk E-244; eigenaar is Samuel S. de Jong, -pakhuis, 1814. (GAH204); wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-248, winkelier; medegebruiker Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, en Pieter Jans wed. ; eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Pieter Bosgebruiker van wijk E-248, sjouwer; medegebruikers Nathan E. Cohen wed., winkelier, Albert Slooyer wed., en Pieter Jans wed., gealimenteert; eigenaar is Samuel S. d Jong, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Pieter Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-248, gealimenteerd, medegebruikers zijn Nathan E. Cohen wed., winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Samuel Salomons de Jong... eigenaar van wijk E-244, pakhuis, medegebruiker Nathan E. Cohen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-248, gebruikers van wijk E-248, Nathan E. Cohen, winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, Pieter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-248Heiligeweg 21Samuel S de Jong Nathan E Cohen wedwinkelier
E-248Heiligeweg 21Albert Hooyer wed
E-248Heiligeweg 21Pieter Bos sjouwer
E-248Heiligeweg 21Pieter Jans wedgealimenteerd


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Sybren Daniels van der Pol, overleden op 7 oktober 18211 1/2 jr, zoon van Daniel Jans van der Pol, timmerman (Turfhaven E 248) en Janna Sybrens Wykel, broer van minderjarige Aafke, Jan en Imkje Daniels van der Pol. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 16 jan 1824
adressoortbedraggebruik
E-248Heiligeweg 21koopaktefl. 100huis E-248
 
verkoperSamuel Salomon de Jong
koperGosse Douwes Minnema
koperJantje Dirks de Wit


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 994Heiligeweg 21Gosse Douwes MinnemaHarlingentimmermanhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Gepke Durks de Wit... HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1847; oud 58 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk E-248; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Harke Hogerhuisoud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk E-248; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk E-248Heiligeweg 21H Hogerhuis stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-248TurfhavenHarke Hogerhuis62 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wolkammer
E-248TurfhavenGepke D de Wit58 jAlmenumv, protestant, gehuwd
E-248TurfhavenKlaaske Hogerhuis21 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Harke Paulus Hogerhuis, overleden op 24 februari 184365 jr (geboren 29/4/1777), wolkammer, overleden Turfhaven E 298 (moet zijn:248), man van Gepke Durks de Wit, winkeliersche, vader van Klaaske Harkes Hogerhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Trijntje Bonnes IJlstra, overleden op 22 oktober 184423 jr, geboren Almenum, naaister, overleden Turfhaven E 248, ongehuwd, zuster van Gosse Bonnes IJlstra, beurtschippersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Gepke Dirks de Wit, overleden op 13 december 184766 jr, geboren Almenum 16/2/1781, overleden Turfhaven E 248, weduwe, grootmoeder van minderjarige Bonne Gosses Ylstra (voogd is van der Gosse Bonnes Ylstra, schippersknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Catharina Maria Spandou, overleden op 31 juli 1852geboren Den-Haag 16/7/1852, overleden aldaar, dochter van Geertje Spandou (Kleine Kerkstraat E 248). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 994E-248 (Turfhaven)Harke P. Hoogerhuiswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 994E-247 (Gedempte Turfhaven)Rein Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 994Heiligeweg 21 (E-247)Laas Wijnalda (Rzn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 21L. Wijnaldajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
mineraalwaterfabriek


1906 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 21Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 21 Laas Wijnaldaslijter
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1100


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 21L.Wijnaldawijnhandelaar


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 21, HarlingenHeiligeweg 21G. Bouritiusgoedkoope electrische handelsdrukkerij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 21beeldbepalend pand5 van 10


2006 - variaadresbronbericht
Heiligeweg 21Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2006
  terug