Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 39 8-171 8-194 F-003 F-005
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 41 8-171 8-194 F-003 F-006
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 43 8-170 8-193 F-003 F-007
 


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]huis
 
koperN. N. 425-00-00 CG
naastligger ten oostenYeme Royers
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenmr. Andries Jacobs
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
crediteur (triumphant)Pieter Syourdts voor zich, en voor
crediteur (triumphant)de erfgenamen van Pieter Robijns
verkoper (gesuccumbeerde)Meyle Rinnerts


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43
eigenaarWybe Hendriks
gebruikerWybe Hendriks
 
8-171 Zuiderhaven 39twee huisen
eigenaarjuffrou Nauta
gebruikerjuffrou Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG


 


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022r van 11 sep 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 43Zuiderhaven nabij Zuiderbrugtimmerhuis, dwarshelling en gereedschap
 
koperReiner Outgerd c.u.258-19-08 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Outgerd
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende weduwe van N. N. ontvanger-generaal
naastligger ten noordenJanke Ruids
verkoperWybe Hendriks Bantema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Outgers koopt een timmerhuis, met een dwarshelling op de wal en alle gereedschappen, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug. Ten O. de koper, ten W. wd. de ontvanger-generaal, ten Z. de straat en haven, ten N. Janke Ruurds. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Wybe Hendrix Bantema.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43huis & timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-10-1720
 
8-171 Zuiderhaven 39drie huizen
eigenaarvrouw Nauta
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde24-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarReinder Outgers
gebruikerReinder Outgers
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
 
8-171 Zuiderhaven 39drie huisen
eigenaarReinder G. Fontein
gebruiker
huurwaarde122-00-00 CG
aanslag huurwaarde20-06-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-170 Zuiderhaven 43huis en timmerhuis
eigenaarPyter Reiners
gebruikerPyter Reiners c.s.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
8-171 Zuiderhaven 39huis
eigenaards. G. Fontein
gebruikerde heer van der Haar
huurwaarde170-00-00 CG
aanslag huurwaarde28-06-10 CG


 


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0026r van 8 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ [staat: wal waar de helling loopt tot het huis ten oosten]timmerhuis met een dwarshelling
 
koper door niaarAnne Sytses scheepstimmerbaas102-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperPieter Keimpes jr.mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostenHendrik Reidhorst
naastligger ten oostenHilbrand Dirks
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westends. Fontein
naastligger ten noordenHendrik Baltus
verkoperAefke Steevens Swerms, weduwe van
wijlen Pieter Reinersmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Sytses, scheepstimmerbaas koopt, na niaar ratione sanguinis, een timmerhuis met dwarshelling, strekkende oostwaarts tot het erf van de naastligger ten O., welk huis is gekocht door Hendrik Reidhorst en Hilbrand Dirks, ten W. ds. Fontein, ten Z. de straat en haven, ten N. Hendrik Baltus. Gekocht van Aefke Steevens Swerms wv mr. scheepstimmerman Pieter Reiners.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-170 Zuiderhaven 43wed. Pieter Reiners, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG
8-171 Zuiderhaven 39hr. van der Haar, bestaande uit 0 personensegt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven 39/41 NZdubbel huis
 
koperde heer Pierius van Scheltinga, gehuwd metconvooimeester Admiraliteit in Friesland2250-00-00 CG
kopervrouw Sjoerdtje Hixenius
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
huurderde weduwe van van der Haar raad fiscaal
naastligger ten oostenAnne Zytzes
naastligger ten oostenJan Wypkes
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoper van 1/4Ybeltje Algra van Fontein, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4professor J. H. VerschuirFraneker
verkoper van 1/4Namkjen Algra van Fontein, gehuwd metBolsward
verkoper van 1/4burgemeester Nicolaus Elgersma, erfgenamen van hun vaderBolsward
erflaterwijlen Gijsberth Fontein van Reidsma, en
verkoper van 1/4oud raadsman Reinder Fontein van ReidsmaBolsward
verkoper van 1/4Aaltje Fontein van Reidsma, gehuwd metOldeclooster
verkoper van 1/4huisman Folke Minnes Faber, erfgenamen van wijlen hun moederOldeclooster
erflaterwijlen Hesseltje Fontein
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Pierius van Scheltinga, convooymeester x Sjoerdtje Hixenius koopt dubbel huis en stalling voor 15 paarden, met vrij in- en uitgang op de Ossenmarkt. Ten O. Anne Zytses en Jan Wopkes, ten Z. de haven, ten W. Jacob Roorda, ten N. de Ossenmarkt. Hij koopt ook een perceel ten N. van dit dubbele huis. Gekocht van Ybeltje Algra van Fontein x prof. Johannes Henricus Verschuur te Franeker en Namkjen Algra van Fontein x not. /burgemeester Nicolaus Elgersma te Bolsward, als erven van hun vader Gijsbert Fontein van Reidsma, voor 1/2 en Reiner Fontein van Reidsma, oud-raadsman te Bolsward en Aaltje Fontein van Reidsma x Fokke Minnes Faber, huisman te Oldeclooster, als erven van hun moeder Hesseltje Fontein, elk voor 1/4.


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0237r van 3 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ 43/45 bij de Zuiderbrugdubbel erf [43/45]
 
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode bij de Admiraliteit988-07-00 GG
koperMayke Folkerts de Haas
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Joost Agema
naastligger ten westenPierius van Scheltinga
naastligger ten noordenJan Yemes
naastligger ten noordenHendrik Baltus
naastligger ten westenstraat
verkoperJacob Annesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 45) Willem Coenraads Bakker, admiraliteitsbode x Mayke Folkerts de Haas koopt een dubbel huis, zijnde een mooi huis [45] met een timmerhuis ten W. [43], nz. Zuiderhaven omtrent de Zuiderbrug. Ten O. erven Wybe Joost Agema, ten W. Pierius van Scheltinga, ten Z. de straat, ten N. Jan Yemes en Hendrik Baltus. Het huis heeft een voorhuis met een voorkamer terzijden etc. en een dwars- of kanthelling op de wal aan de haven, ter breedte van beide erven. Gekocht van scheepstimmerman Jacob Annes.


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperJohannes Albarda, gehuwd metmedicus en zoutbrander2960-07-00 GG
kopermejuffrouw Mintje van der Meulen
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordende heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit
verkoperde heer Pierus van Scheltinga, gehuwd metgriffier bij de Admiraliteit
verkoperVrouwe Sjoerdje Hexenius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 41) Johannes Albarda, medicinae doctor en zoutbrander x Mintje v.d. Meulen koopt (a) een huis met stalling voor 5 paarden en daarboven een hooizolder, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, bewoond door P. van Scheltinga zelf. Grondpacht 12 cg. Vrij uit- en ingang op de Grote Ossenmarkt. Ten O. admiraliteitsbode Willem C. Bakker, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel b. Gekocht van Pierius van Scheltinga, griffier bij de Admiraliteit x vrouwe Sjoerdje Hixenius, voor 2960 gg 7 st. (voor a, b en c).


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperGerard Gijze koopman3900-00-00 CG
eerdere bewonerde huisvrouw van Johannes Spree
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Coenraad Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordendr. Johannes Alberda drost van het 7e drostamptBolsward
verkoperdr. Johannes Alberda, gehuwd metdrost van het 7e drostamptBolsward
verkoperMentje van der Meulen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerard Gijze koopt (a) voortreffelijk huis met tuin, stalling, wagenhuis en bleekveld, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, laatst bewoond door wd. Johannes Spree. Ten O. wd. Coenraad Bakker, ten Z. de straat, ten W. Jacob Roorda, ten N. perceel (b). Gekocht van dr. Johannes Albarda, Drost van het 7e Drostambt, te Bolsward x Mintje v.d. Meulen, voor 3900 cg. (Zie ook bij Grote Ossenmarkt 6/6a.).


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41 bij de Zuiderbrughuis
 
koperL. P. Blocqueville Franse schoolhouder6500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen12-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. U. de Vrij
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende heer S. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede en derde perceel in deze akte
verkoperGerard Gijzekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaL.P. Blocqueville, Franseschoolhouder, koopt (a) aanzienlijk en uitmuntend huis bij de Zuiderbrug. Ten O. S.W. de Vrij, ten Z. de Zuiderhaven, ten W. S. Wiarda, ten N. panden (b) en (c). Gekocht van Gerard Gijze.


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 39Zuiderhaven NZ 39/41huis
 
koperCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma substituut fiscaal6800-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoperL. Coulleboef de Blocquevillecommies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Lambertus van Beyma thoe Kingma koopt (a) Heerenhuis nz. Zuiderhaven, wijk F-002. Ten O. wd. Willem Coenraads Bakker, ten W. Wiarda, ten N. (b) een huis op de Ossenmarkt dat geschikt is tot paardenstal, met ten O. de Stadsarmevoogden, ten W. (c) een extra groot huis op de Ossenmarkt, geschikt voor kantoor en wagenhuis, met ten O. (b), ten W. Wiarda, ten Z. (a), ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Couilleboef de Blocqueville.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-194 Zuiderhaven 39C L van Beyma thoe Kingma13-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0089r van 25 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 43Zuiderhaven NZ wijk F-004huis
 
koperCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten Admiraliteit in Friesland1175-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van P. Tetrode
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenCoert Lambertus van Beima thoe Kingma fiscaal der convoyen en licenten Admiraliteit in Friesland
verkoperCoenraad Willems Bakkerkoopman
verkoperMargaretha W. Bakker, gehuwd met
verkoperRein Miedema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Coert Lambertus van Beima thoe Kingma, fiscaal bij het Dep. der Convooien en Licenten te Harlingen, koopt een huis nz. Zuiderhaven wijk F-010, in gebruik bij de mr. scheepstimmerman Boele P. de Witt c.u. Ten O. wd. P. Tetrode, ten Z. de straat en haven, ten W. en N. de koper. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van koopman Coenraad Willems Bakker voor 1/2, en Margaretha Willems Bakker x koopman Rein Miedema voor 1/2, als erven van hun moeder Maaike Folkerts de Haas wv Willem Coenraads Bakker, voor 1175 cg.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Coert Lambertus van Beyma... en Fokel Helena van Burmania; eigenaar en gebruiker van wijk F-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-003, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-003Zuiderhaven 39C L van Beyma pakhuis ledig
F-003Zuiderhaven 41 pakhuis ledig
F-003Zuiderhaven 43 pakhuis ledig


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 1200huis en kantoor, stalling etc., F-002, F-003, F-099 & F-100
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMink Klazes Stolte


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 39erven Murk Klazes StolteHarlingenhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1451Zuiderhaven 41erven Murk Klazes StolteHarlingenhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1452Zuiderhaven 43erven Murk Klazes StolteHarlingenerf (159 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Francina Nicolaas Webber... Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Jan Igles Schaap... en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1451 KokHarlingenaanzienlijk veranderd


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 57 van 26 jan 1839
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 39provisionele en finale toewijzingfl. 775huis en erf F-002 en F-003
 
verkoperKlaas Minks Stolte
koperLolle Ruurds Lollema
borgHarm Harms Kok


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 39Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 41Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-003Zuiderhaven 43Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenTrijntie Lollema27 jIJlstv, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenHylke Pieksma26 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenAnna Mooiman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-003ZuiderhavenWyberen Pieksma11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 80 van 20 dec 1849
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 39koopaktefl. 6002/3 deel in huis aan de Zuiderhaven bij de Zuiderbrug F-002 en F-003
 
verkoperHiltje Lolles Lollema
verkoperTrijntje Lolles Lollema
koperHarm Harms Kok


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-003Zuiderhaven 39Antje de Boisgeb 11 jan 1793 Franeker, N.H., bev.reg. HRL 1851 wijk C-153, wijk F-003, vanaf 1880 niet meer gevonden


1872 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 43, HarlingenZuiderhaven 43Jong, A R de;Jong, A C deOp den 4 Juli 1872
hebben
A.R. en A.C. de JONG
den eersten steen
an dit gebouw
gelegd.'
gerestaureerd 1991


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 228 van 29 sep 1876
adressoortbedraggebruik
F-003Zuiderhaven 39koopaktefl. 1100huis F-003
 
verkoperPieter Alberts Kuipers
koperHeere Dikkerboom


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3372F-005 (Zuiderhaven)Sijbrand Hoekstrapakhuis en kantoor
Sectie A nr. 3373F-006 (Zuiderhaven)Heere Dikkerboomwoonhuis
Sectie A nr. 3374F-007 (Zuiderhaven)Rafaël Paiswoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven F 5T. Vellinga & Co.4


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3372Zuiderhaven 39 (F-005)Noord Ned. Scheepvaartmij. (Gevestigd te Harlingen)
Sectie A nr. 3373Zuiderhaven 41 (F-006)Heere Dikkerboom
Sectie A nr. 4566Zuiderhaven 43 (F-007)Raphaël Pais


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenTjeerd Vellinga4Cargadoor, Expediteur


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expedit.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4Cargadoor, expediteur


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenT. Vellinga & Co.4cargadoor, expediteur


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 41 Heere Dikkerboomwinkelbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1924 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 43Oud Harlingen Magazine 1995[gerechtsdeurwaarder Egbert Kuipers] Na eerst op Zuiderhaven 43 te hebben gewoond verhuisde het gezin in 1924 naar Zuiderhaven 57


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39A. Horn-NoriHarlinger Muziekschoolonderricht in zang, piano, harmonium enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 39A.Hornmuziekleeraar
Zuiderhaven 41E.A.Kleinmachinist
Zuiderhaven 43G.Hoekhoutbewerker


1933 - kentekenadresnaam
B-18759
Zuiderhaven Folkert Alta


1933 - kentekenadresnaam
B-19618
Zuiderhaven 43Folkert Alta


1935 - kentekenadresnaam
B-21059
Zuiderhaven 39aSybren Rientstra


1937 - kentekenadresnaam
B-23527
Zuiderhaven 39aWillem Post


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 39aW. Post965Olie- en vetfabr.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 39, HarlingenZuiderhaven 39W. PostFriscoolie- en vetfabriek


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Sj. Hoekstra817Huisschilder


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Sj. Hoekstra817Huisschilder


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W. Post965Olie- en vetfabr.


1960 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Zuiderhaven 41 deutz holland service bvmachineapparatenfabriek63


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39gemeentelijk monument14 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7657Zuiderhaven 39
  terug