Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zuiderhaven 47,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 47 8-168 8-191 F-005 F-009
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-168 Zuiderhaven 47pakhuis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerClaes Rinties Botsma
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-168 Zuiderhaven 47pakhuis
eigenaarPieter Feitama
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:12:00
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-168 Zuiderhaven 47pakhuis
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruiker
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:10:00


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZhuis
 
koperburgemeester Joost Agema, gehuwd metGG 375:00:00
Fokeltje Reneman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Feitama koopman
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenReyner Outgers
naastligger ten noordenFijke Douwes
verkoperAuke Dirksmr. kistmaker


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-168 Zuiderhaven 47pakhuis
eigenaarPyter Feitama
gebruikerPyter Feitama
huurwaardeCG 33:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:10:00


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koperPoulus Dirks, gehuwd metmr. huistimmermanGG 350:00:00
Trijntie Jans
huurderGerrit Jans de Groot e.a.
naastligger ten oostenSybrant Feitema
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenAnne Sytses scheepstimmerman
naastligger ten noordenHendrik Croese* hofmeester
verkoper van 1/12oud burgerhopman Harmen Agema
verkoper van 1/12Roelofke Dirks Agema, gehuwd met
Wessel Keimpesassistent en schipsleper bij de Admiraliteit
verkoper van 1/12Rinske Dirks Agema, gehuwd met
Tjebbe Spannenburgmr. tinnegieter
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema
verkoper van 1/12Age Dirks Agemadoodgraver
verkoper van 1/12Lijsbert Symens de Haas, gehuwd met
Evert Wiardamr. zilversmid
verkoper van 1/12majoor Age de Haasexecuteur
curatoroud burgerhopman Harmen Agema, over
verkoper van 1/12Berber Symons de Haes
verkoper van 1/12Catharina Symons de Haes
verkoper van 1/12Albertus Symons de Haes
verkoper van 1/12Govert Symons de Haes
verkoper van 1/12Anna Symons de Haes, nagelaten minderjarige kinderen van
majoor Symon de Haes, gehuwd metexecuteur
Beatrix Agema, erfgenamen van hun broer en oom
wijlen burgemeester Joost Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. huistimmerman x Trijntie Jans kopen huis aan de Suiderhaven nz. omtrent de Zuiderbrugge. Geen grondpacht. Als huurders bewoond door Gerrit Jans de Groot en meer andere. Ten O. koopman Sybrant Feitema, ten Z. de straat en haven, ten W. scheepstimmerman Anne Sytses, ten N. hofmeester Hendrik Croese. Beschrijving van het huis en daer onder een woonkelder [...] en een kaske in de muur [...] en een put mandelig met de O. naastligger. Gekocht van burgerhopman Harmen Agema, Roelofke Dirks Agema x adsistent en schipslaaper van `t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit Wessel Keimpes, Rinske Dirks Agema x mr. tinnegieter Tjebbe Spannenburg, meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema en doodgraver Esge (Age?) Dirks Agema, en Lijsbert Symens de Haas x mr. silversmid Evert Wiaerda, majoor en executeur Age de Haas. Harmen Agema is ook geauthoriseerde curator over Berber, Catharina, Albertus, Govert en Anna Symens de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen de majoor en executeur Symon de Haas en Beatrix Agema. Allen voor 1/12 en samen voor `t geheel, als erfgenamen van hun wijlen broeder en oom Joost Agema, in leeven regeerend burgemeester, voor 350 gg.


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 47Zuiderhaven NZ bij de Zuiderbrughuis
 
koper provisioneelN. N.
huurderDirk Martens c.u. en c.s.CG 71:00:00
naastligger ten oostenS. Wybinga
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenW. C. Bakker
naastligger ten noordenJacob Pieters
verkopervroedsman Sybout Hoornstra
burgervaandrig Mechiel Nauta, als geauthoriseerde curatoren over de nagelaten minderjarige kinderen van
Jan Paulus Lansenberg, ten overstaan van
commissarisB. van der Meulen


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-191 Zuiderhaven 47P TetrodeCG 3:00:00pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Coert Lambertus van Beyma... id. van wijk F-004; gebruiker is Johannes Rimmerts Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-005Zuiderhaven 47C L van Beyma ledig plek grond


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
adressoortbedraggebruik
F-005Zuiderhaven 47provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-005Zuiderhaven 47Tettje Tjallings Terpstra, overleden op 21 maart 183048 jr, vrouw van Bauke Paulus Wiersma, melktapper Bildtpoort F 5, moeder van Paulus, schutter, Corneliske, Jacob, kleermaker, Eelke, fuselier en minderjarige Tietje, Sytske, Inne, Wybe en Tjerkje Baukes Wiersma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1461Zuiderhaven 47Murk Jacobs HoekHarlingentimmermanpakhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Anna Martha Catrijna Snijder... HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, ovl 1844, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-188, wijk F-005, wijk H-085, 187, 194; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Grietje Peetsmaoud 36 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Hartman Selstraoud 38 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Johann Ahrend Bolte... Pralle, (gk); BS geb 1843, ovl 1874; oud 35 jaar, geb Bremen (!) en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-005; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-005ZuiderhavenJan Bolta35 jBreemenm, protestant, gehuwd, kuiper
F-005ZuiderhavenGrietje Pelsma [Peltsma]36 jBalkv, rooms katholiek, gehuwd
F-005ZuiderhavenHartman Pelsma [Pelstra]38 jBalkm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Alegonda Merkelbach... M, en Rinske Everts (Riewald); BS huw 1816, ovl 1845, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-015, wijk F-005; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-015; VT1839; geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-005Zuiderhaven 47Rinkje van der Veergeb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2453F-005 (Zuiderhaven)Evert Lautenbachmastmakerij


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3056F-009 (Zuiderhaven)Pieter Jans Holsteinbergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3056Zuiderhaven 47 (F-009)Pieter Holstein (Jzn.)


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 47D. (Dirk) Zegel
  terug