Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 61
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 61 8-162 8-185 F-010 F-016
 


 


 


 


 


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212r van 7 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZhoutstek met huis en keuken
 
koper door niaarde Admiraliteit van Friesland 600-05-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperCornelis Joosten Heynskoopman
geniaarde koperIJsbrandt Joosten Heynskoopman
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende plaats van Sybrandt Feytema
naastligger ten noordende weduwe van Symen Wybrens
verkoperPytter Jacobs Roordastadsroeper


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-162Zuiderhaven 61houtstek en tuin
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool & houtstek
eigenaarReinder Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
opmerkingalsoo het niet meer als twelif caroly guld. voort jaer te huir doet


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-162 Zuiderhaven 61kool- en houtstek
eigenaarAdje Pyters erven
gebruikerJan Aukes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-162 Zuiderhaven 61kool en houtstek
eigenaarPyter Adams
gebruikerGerloff Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-162 Zuiderhaven 61kool en houtstek
eigenaarPytter de Adam
gebruikerFolkert Pytters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0091r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZhuis
 
koperPhillippus Hanekuik koopman374-21-00 GG
huurderTjepke Clazes c.s.schipper
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenPyter Hendriks
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. en W. de pakhuizen v.d. Admiraliteit, ten Z. de straat en haven, ten N. Pyter Hendriks. Gekocht van Sara Broers x mr. bakker Pier Eelkes, als mede-erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinkes wv Cornelis Fockes, voor 374 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0254v van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ bij de Jan Ruurdsstraathuis
 
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid703-14-00 CG
huurder grote voorhuisTjepke Clases c.u.35-00-00 CG
huurder voorkamer westCornelis Pyters Brugman c.u.16-00-00 CG
huurder woonkelderUilkjen Cornelis 10-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenObbe Hendriks
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Philippus Hanekuikkoopman
Allard Scheltinga, curator over
verkoper van 1/8Johs. Hylkes Hanekuik
verkoper van 1/8Aagjen Hylkes Hanekuik
verkoper van 1/8dr. S. Stijl, zoon van
Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/24Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeek, erfgenamen volgens het testament vankoopman
erflaterwijlen Philippus Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. smid, koopt een huis nz. Zuiderhaven, omtrent de Jan Ruurdstraat (met beschrijving). Ten O. en W. de pakhuizen van de Admiraliteit, ten Z. de haven, ten N. Obbe Hendriks (Rademaker). Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik voor 1/2, de curator over Johannes- en Aagje Hylkes Hanekuik voor 1/8, dr. Simon Stijl met zijn vader Jelle Stijl voor 1/8, Rinske IJsenbeek x Sjoerd Schrik voor 1/8, en Thomas- en Hylke IJsenbeek voor 1/8, als erven van Philippus Hanekuik, voor 703 gg.


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ naast het Lands magazijnhuis gebruikt als smederij
 
koper provisioneelN. N. 278-07-00 GG
gebruikerwijlen Meile Dirks Faber
huurder bovenvoorkamerJan Neurenberg 82-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: magazijn en verdere grond
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit van Friesland: magazijn en verdere grond
naastligger ten noordende Admiraliteit van Friesland: magazijn en verdere grond
Jan Arends Faber, curatormr. smid
Thijs Sakes Bandstra, curatoren over assistent bij de Admiraliteit
verkoperJannetje Meiles, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Meile Dirks Fabermr. smid
erflaterwijlen Dirk Christiaans Fabermr. smid


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0279r van 20 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZhuis
 
koperhet Departement van Marine 1132-02-00 CG
gebruikerals smederij door Meyle D. Faber
naastligger ten oostenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond
naastligger ten noordenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond
verkoperJohannes Jacobus Kerkhovenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Commissarissen van het Dept. van Marine afd. Harlingen, kopen een huis naast `s Lands Magazijn. Ten O., W. en N. `s Lands Magazijn en de verdere gronden, ten Z. de haven. Het pand was voorheen een smederij van Meile Dirks Faber. Gekocht van mr. timmerman Johannes Jacobus Kerkhoven, voor 1132 cg. Het is reeds betaald door de equipagemeester de Roock.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-185 Zuiderhaven 61 het Land0-00-00 CGlands pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-010Zuiderhaven 61Ernst van Assen... Grote Kerk HRL 1805, 1810, BS ovl 1811, huw 1829, huw 1840, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; gebruiker van wijk C-063, apothecar; eigenaar is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-010Zuiderhaven 61 de Marine pakhuis


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 23 en 28 van 9 sep 1818
adressoortbedraggebruik
F-010Zuiderhaven 61provisionele en finale toewijzinghuis en smederij F-010
 
Hendrik Smith (q.q.)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1475Zuiderhaven 61Directie van de In en Uitgaande Regten en AccijnsenHarlingenpakhuis en erf (210 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-010Zuiderhaven 61Anna Clasina van Assen... dv Ernst vA., en Wybkje Agatha Reddingius; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1475F-010 (Zuiderhaven)het Rijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3563F-016 (Zuiderhaven)Het Rijkentrepot


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3563Zuiderhaven 61 (F-016)Staat der Nederlandenpakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 61rijksmonument 20779
  terug