Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Schritsen 58 (niet bekend) 4-023 F-037 F-040
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 58naamloze steeg ten westen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118r van 22 feb 1618 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsenhuis en erf daer Maestricht uytsteeckt
 
koperCarstiaen Coenraats, gehuwd met414-07-00 GG
koperEdgie Freercx
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGreolt Claesen
naastligger ten zuidende tuin van Goris de Coker
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenJan Broers pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEnne Jansen, gehuwd met
verkoperFrouck Rintses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarstiaen Coenraats x Edgie Freercx kopen een huis en erf daer Maestricht uytsteeckt op de Schritsen, strekkende zuidwaards tot de tuin van Goris [Joris] de Coker. Ten O. Greolt Claes, ten W. pottenbakker Jan Broers. Eigendom en onderhoud van de halve steeg ten westen. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Enne Jans x Frouck Rintses, voor 440 GG.


 


 


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0098r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis
 
koperJacob Noordga, gehuwd metkoopman750-00-00 CG
Baukjen Codircq
huurderHendrik Stomp c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Noordga koopman
naastligger ten zuidenJacob Noordga koopman
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperGeertje Syvarda, weduwe van
wijlen Jacobus Buitenpost


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0167r van 13 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis en tuin
 
koper door niaar van 1/2Govert de Keth secretaris van Franekeradeel1440-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Evert de Keth vendumeester Admiraliteit
geniaarde koperAntje Pieters, weduwe vandistillateurse
geniaarde koperwijlen Claas Nauta
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eigenaar en bewonerBaukje Codercq
naastligger ten oostenHeere Sjoerds
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe Buitenpost
naastligger ten zuidentuin Rooms Katholieke Kerk
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoperse Baukje Codercq
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBaukje Codercq, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Noordgakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pieters wd. Claas Nauta, distilateurse, koopt een hegt en modern huis zz. Schritsen, met een fraaie tuin daar achter, thans door de verkoperse bewoond. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Ten O. Heere Sjoerds, de Carel Visserssteeg en erven wd. Buitenpost, ten Z. de tuin van de Roomsche Catholijke kerk, ten W. Tiete Scheltes en de verkoperse, ten N. de straat en Schritzen. Gekocht van Baukjen Codercq wd. Jacob Noordga, koopman, voor 1440 gg. 14 st.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0008r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis, hof en achtererf als pakhuis
 
koper door niaarJacob Wassenaar, gehuwd metkoopman1450-00-00 CG
koper door niaarSwaantje Tietes Boutsma
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperHarke Jurjens van der Stok, gehuwd met
geniaarde koperDieuwke Dirks
huurder huis en hofMoses Salamons koopman 80-00-00 CG
huurder huis en hofBrynne Samuels
huurder achtererf als pakhuisPieter Willems mr. kleermaker 10-00-00 CG
naastligger ten oostenArend Hendriks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Buitenpost
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: kerk tuin
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEverhardus de Keth [staat: Deketh], gelastigde vanvendumeester bij de Admiraliteit
de erfgenamen van Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeel


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0231v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZ wijk F-053huis
 
koperJacob Gosses, gehuwd met180-00-00 CG
koperAgnietje Christoffels
naastligger ten oostenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten zuidenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob WassenaarAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gosses x Agnietje Christoffels koopt een huis zz. Schritsen wijk F-053. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. een steeg en Douwe Hansen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Wassenaar te Amsterdam.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-023 Schritsen 58Jan Jelles4-10-00 CGhuis en bakkerij


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-037Schritsen 58Hendrik Andries Akersloot van Varel... huw Grote Kerk HRL 1804, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, ovl 1832, ovl 1845, ovl 1873; gebruiker wijk F-037, winkelier; eigenaar is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-141; gebruiker Dirk Faber, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-037Schritsen 58Jan Jeltes Hilverda... (GAH204); eigenaar van wijk F-030, gebruiker is Gerrit de Jong, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-037, gebruiker is H. van Varel, winkelier, 1814. (GAH204); id. van wijk F-044, pakhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-037Schritsen 58Jan J Hilverda H van Varel winkelier


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 97 van 10 okt 1827
adressoortbedraggebruik
F-037Schritsen 58provisionele en finale toewijzingfl. 1165huis en bakkerij E-037
 
verkoperJan Christiaan Groverman
koperPieter Feytama Tjallingii


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 75 van 27 mrt 1829
adressoortbedraggebruik
F-037Schritsen 58koopaktefl. 1300huis hoek Brouwersgracht en Schritsen F-037
 
verkoperJan Jeltes Hilverda
verkoperMarijke Jansen
koperSake Baukes Tolsma
cessionarisJohannes Nieuwman


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-037Schritsen 58Sake Baukes Tolsma, overleden op 29 april 183127 jr, winkelier Brouwersgracht/Schritsen F 37, man van Berber Nijekamp (testamentair erfgenaam: verwerpt boedel), geen kinderen, curator van vacante boedel is Jan Huidekoper, koopman. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 263 en 274 van 21 sep 1831
adressoortbedraggebruik
F-037Schritsen 58provisionele en finale toewijzingfl. 1400huis hoek Brouwersgragt en Schritsen F-037
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
koperJohannes Numan


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
F-037Schritsen 58Voor korte jaren geheel verbouwde koopmans huizinge, met pakhuizen aan de Brouwersgracht, bewoner weduwe s.b, tolsma. Finaal verkocht op 28 sep 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1539Schritsen 58Sake TolsmaHarlingenwinkelierhuis en erf (138 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-037BrouwersgragtCornelis Nijkamp27 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-037BrouwersgragtBotille [Pathilla] Smith [Smidt]27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-037BrouwersgragtJohannes Nijkamp8 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-037BrouwersgragtJohanna Nijkamp4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-037BrouwersgragtDirkje Nijkamp2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
F-037Schritsen 58Prompte en wel ter neering staande winkel-huizinge hoek der Schritsen en Brouwersgracht, eigenaar G.M., Radsma. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1539F-037 (Brouwersgracht)Douwe R. Bleekerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1539F-040 (Gedempte Brouwersgracht)Douwe Bleekerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Schritsen 58 (F-053)fa. Hubert Jans (en Co.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 58 Marten P. Kwastbierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 58K.D.Budingcafehouder


1937 - kentekenadresnaam
B-23867
Schritsen 58Johannis Jongeboer


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 58T.O. (Tjitse) Smeding
  terug