Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Schritsen 58 4-019 4-022 F-038 F-041
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 58naamloze steeg ten westen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118r van 22 feb 1618 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsenhuis en erf daer Maestricht uytsteeckt
 
koperCarstiaen Coenraats, gehuwd met414-07-00 GG
koperEdgie Freercx
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGreolt Claesen
naastligger ten zuidende tuin van Goris de Coker
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenJan Broers pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEnne Jansen, gehuwd met
verkoperFrouck Rintses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarstiaen Coenraats x Edgie Freercx kopen een huis en erf daer Maestricht uytsteeckt op de Schritsen, strekkende zuidwaards tot de tuin van Goris [Joris] de Coker. Ten O. Greolt Claes, ten W. pottenbakker Jan Broers. Eigendom en onderhoud van de halve steeg ten westen. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Enne Jans x Frouck Rintses, voor 440 GG.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-019Schritsen 58huis
eigenaarAndries Piers
gebruikerPieter Berents
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-019Schritsen 58huis
eigenaarAndries Piers
gebruikerPieter Beernts
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-019 Schritsen 58huis
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerPyter Berends
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-019 Schritsen 58huis
eigenaarPyter Beerns
gebruikerPyter Beerns
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-019 Schritsen 58huis
eigenaarwed. Joost Aukes
gebruikerwed. Joost Aukes
opmerking1720 insolvent verklaart en is onvermogende


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0098r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis
 
koperJacob Noordga, gehuwd metkoopman750-00-00 CG
Baukjen Codircq
huurderHendrik Stomp c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Noordga koopman
naastligger ten zuidenJacob Noordga koopman
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperGeertje Syvarda, weduwe van
wijlen Jacobus Buitenpost


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0167r van 13 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis en tuin
 
koper door niaar van 1/2Govert de Keth secretaris van Franekeradeel1440-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Evert de Keth vendumeester Admiraliteit
geniaarde koperAntje Pieters, weduwe vandistillateurse
geniaarde koperwijlen Claas Nauta
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eigenaar en bewonerBaukje Codercq
naastligger ten oostenHeere Sjoerds
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe Buitenpost
naastligger ten zuidentuin Rooms Katholieke Kerk
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoperse Baukje Codercq
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBaukje Codercq, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Noordgakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pieters wd. Claas Nauta, distilateurse, koopt een hegt en modern huis zz. Schritsen, met een fraaie tuin daar achter, thans door de verkoperse bewoond. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Ten O. Heere Sjoerds, de Carel Visserssteeg en erven wd. Buitenpost, ten Z. de tuin van de Roomsche Catholijke kerk, ten W. Tiete Scheltes en de verkoperse, ten N. de straat en Schritzen. Gekocht van Baukjen Codercq wd. Jacob Noordga, koopman, voor 1440 gg. 14 st.


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-019 Schritsen 58huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerJacob Geeryts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-14 CG
af: sint jacobi schatti0 10 0


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0008r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis, hof en achtererf als pakhuis
 
koper door niaarJacob Wassenaar, gehuwd metkoopman1450-00-00 CG
koper door niaarSwaantje Tietes Boutsma
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperHarke Jurjens van der Stok, gehuwd met
geniaarde koperDieuwke Dirks
huurder huis en hofMoses Salamons koopman 80-00-00 CG
huurder huis en hofBrynne Samuels
huurder achtererf als pakhuisPieter Willems mr. kleermaker 10-00-00 CG
naastligger ten oostenArend Hendriks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Buitenpost
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: kerk tuin
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEverhardus de Keth [staat: Deketh], gelastigde vanvendumeester bij de Admiraliteit
de erfgenamen van Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeel


 


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-019 Schritsen 58huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerBouwe Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-05-06 CG
af: sint jacobi schatti0 10 0


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0231v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZ wijk F-053huis
 
koperJacob Gosses, gehuwd met180-00-00 CG
koperAgnietje Christoffels
naastligger ten oostenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten zuidenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob WassenaarAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gosses x Agnietje Christoffels koopt een huis zz. Schritsen wijk F-053. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. een steeg en Douwe Hansen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Wassenaar te Amsterdam.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-022 Schritsen 58Pieter Jans wed1-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Abel Poppes van der Hout... HRL 1805, BS huw 1816, ovl 1869, ovl 1880, ovl 1900, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; gebruiker van wijk F-038, schoenlapper, eigenaar is F. Leemkoel q. q., 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Frans Willems Leemkoel... 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is Jan Galama, 1814. (GAH204); id. van wijk F-038, gebruiker is Abel P. v. d. Hout, schoenlapper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-047, tapperij van J. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-038Schritsen 58F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 245 en 257 van 20 dec 1815
adressoortbedraggebruik
F-038Schritsen 58provisionele en finale toewijzingfl. 207huis aan de zuidkant van de Schritsen F-038
 
verkoperTjeerd Pieters van der Meer (te Pietersbierum)
koperGeeltje Ferwerda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1538Schritsen 58Geeltje FerwerdaHarlingenwinkelierschehuis (40 m²)


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1538 Augustinus DeckerHarlingenverfraaid en veel verbeterd


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 77 van 3 mei 1838
adressoortbedraggebruik
F-038Schritsen 58koopaktefl. 450huis op de Schritsen F-038
 
verkoperAugustinus Dekker
koperCecilia Sakes Wiersma (wv Uilke Panbakker)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Cecilia Wiersmaoud 45 jaar, geb Galamadammen en wonende te HRL. 1839, wijk F-038; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Lodewijk Jacobs Scheffer... in 1851, zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Styntje Jans Tigchelaar... te HRL, dienstmeid. dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-038BrouwersgragtCecilia Wiersma45 jGalamadammenv, rooms katholiek, weduwe, geen
F-038BrouwersgragtZake Panbakker9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-038BrouwersgragtJohannes Panbakker7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-038BrouwersgragtSaakje [Zake] Panbakker12 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-038BrouwersgragtGrietje Panbakker12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-038Schritsen 58Margaretha Pannebakker, overleden op 16 november 184013 jr, overleden Schritsen F 38. (CzOG nr. 31) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49037 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 17 van 1 feb 1844
adressoortbedraggebruik
F-038Schritsen 58koopaktehuis aan de Schritsen F-038
 
verkoperCecilia Sakes Wiersma (wv Uilke Panbakker)
koperHein Hendriks Drost


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-038Schritsen 58Hein Drost, overleden op 2 maart 1847levenloos kind van Hein Hendriks Drost, kleermaker (Schritzen F 38) en Geertruida Smit, broer of zuster van minderjarige Henderikus-Hubertus, Franciskus, Hermanus-Antonius en Hubertus-Balthazar Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Agnes Rinkes... ongehuwd, Rooms Katholiek, dv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-038Schritsen 58Jacobus Rinkes... Katholiek, ovl wijk G-067, zv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1538F-038 (Schritsen)Hein H. Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1538F-041 (Schritsen)Cornelis Wijgawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Schritsen 58 (F-053)fa. Hubert Jans (en Co.)kantoor


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 58 Marten P. Kwastbierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 58K.D.Budingcafehouder


1937 - kentekenadresnaam
B-23867
Schritsen 58Johannis Jongeboer


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 58T.O. (Tjitse) Smeding
  terug