Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Schritsen 58 4-018 4-019 F-039 F-042
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 58naamloze steeg ten westen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0118r van 22 feb 1618 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsenhuis en erf daer Maestricht uytsteeckt
 
koperCarstiaen Coenraats, gehuwd met414-07-00 GG
koperEdgie Freercx
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenGreolt Claesen
naastligger ten zuidende tuin van Goris de Coker
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenJan Broers pottenbakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEnne Jansen, gehuwd met
verkoperFrouck Rintses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarstiaen Coenraats x Edgie Freercx kopen een huis en erf daer Maestricht uytsteeckt op de Schritsen, strekkende zuidwaards tot de tuin van Goris [Joris] de Coker. Ten O. Greolt Claes, ten W. pottenbakker Jan Broers. Eigendom en onderhoud van de halve steeg ten westen. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Enne Jans x Frouck Rintses, voor 440 GG.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-018 Schritsen 58huis
eigenaarJoost Auckes
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-018 Schritsen 58huis
eigenaarJoost Auckes
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
opmerkingdoor de executeur ontfangen 4-4-0
opmerkinginsolvent verders


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-018 Schritsen 58huis
eigenaarJoost Aukes
gebruikerJoost Aukes
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaert


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-018 Schritsen 58huis
eigenaarwed. Joost Aukes
gebruikerwed. Joost Aukes
opmerking1720 insolvent verklaart 26:--:--


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0098r van 15 jan 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis
 
koperJacob Noordga, gehuwd metkoopman750-00-00 CG
Baukjen Codircq
huurderHendrik Stomp c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Noordga koopman
naastligger ten zuidenJacob Noordga koopman
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperGeertje Syvarda, weduwe van
wijlen Jacobus Buitenpost


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0167r van 13 jan 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis en tuin
 
koper door niaar van 1/2Govert de Keth secretaris van Franekeradeel1440-00-00 GG
koper door niaar van 1/2Evert de Keth vendumeester Admiraliteit
geniaarde koperAntje Pieters, weduwe vandistillateurse
geniaarde koperwijlen Claas Nauta
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
eigenaar en bewonerBaukje Codercq
naastligger ten oostenHeere Sjoerds
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe Buitenpost
naastligger ten zuidentuin Rooms Katholieke Kerk
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoperse Baukje Codercq
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBaukje Codercq, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Noordgakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntje Pieters wd. Claas Nauta, distilateurse, koopt een hegt en modern huis zz. Schritsen, met een fraaie tuin daar achter, thans door de verkoperse bewoond. Grondpacht 3 cg aan de Stad. Ten O. Heere Sjoerds, de Carel Visserssteeg en erven wd. Buitenpost, ten Z. de tuin van de Roomsche Catholijke kerk, ten W. Tiete Scheltes en de verkoperse, ten N. de straat en Schritzen. Gekocht van Baukjen Codercq wd. Jacob Noordga, koopman, voor 1440 gg. 14 st.


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-018 Schritsen 58woning
eigenaarA. Bierma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 29


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0008r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZhuis, hof en achtererf als pakhuis
 
koper door niaarJacob Wassenaar, gehuwd metkoopman1450-00-00 CG
koper door niaarSwaantje Tietes Boutsma
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
geniaarde koperHarke Jurjens van der Stok, gehuwd met
geniaarde koperDieuwke Dirks
huurder huis en hofMoses Salamons koopman 80-00-00 CG
huurder huis en hofBrynne Samuels
huurder achtererf als pakhuisPieter Willems mr. kleermaker 10-00-00 CG
naastligger ten oostenArend Hendriks
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van Buitenpost
naastligger ten zuidende Rooms Katholieke Gemeente: kerk tuin
naastligger ten westenTiete Scheltes
naastligger ten westende verkoper Everhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEverhardus de Keth [staat: Deketh], gelastigde vanvendumeester bij de Admiraliteit
de erfgenamen van Goverd de Keth [staat: Deketh]secretaris van Franekeradeel


 


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-018 Schritsen 58woning
eigenaarA. Bierma
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 29


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-019 Schritsen 58Cornelis Arjens


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0231v van 19 mrt 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 58Schritsen ZZ wijk F-053huis
 
koperJacob Gosses, gehuwd met180-00-00 CG
koperAgnietje Christoffels
naastligger ten oostenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten zuidenJacob Wassenaar Amsterdam
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob WassenaarAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Gosses x Agnietje Christoffels koopt een huis zz. Schritsen wijk F-053. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. een steeg en Douwe Hansen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Wassenaar te Amsterdam.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-019 Schritsen 58Laas Spannenburg0-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Arjen Cornelis Bosmamogelijk Cornelis Arjens Bosma ??; eigenaar en gebruiker van wijk F-039, timmerknegt; gebruiker Oege L. Pollema, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Grietje Cornelis... ondertrouw ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Oege Lammerts Pollema... 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-039Schritsen 58Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
F-039Schritsen 58Oege L Pollema


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-039Schritsen 58Cornelis Arjens Bosma, overleden op 23 maart 1827Schritsen F 39, vader van Geertje (wed. Yde Bloemsma), naaister en Maria Cornelis Bosma (vrouw van Pieter Kallenborn, houthandelopziener). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1537Schritsen 58wed. Cornelis Arjens BosmaHarlingenhuis en erf (60 m²)


1838 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49031 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 166 van 10 sep 1838
adressoortbedraggebruik
F-039Schritsen 58koopaktefl. 90huis op de Schritsen F-039
 
verkoperMaria Bosma
koperKlaas Douwes de Vries
koperTjamke Gosses Takema
schuldeiserSybren Goris van Smeden


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Klaas Douwes de Vries... ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk H-077; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Tjamke Tademaoud 34 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-039; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-039BrouwersgragtKlaas de Vries33 jAlmenumm, protestant, gehuwd, metzelaar
F-039BrouwersgragtTjamke Tadema34 jMenaldumv, protestant, gehuwd
F-039BrouwersgragtDouwe de Vries7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-039BrouwersgragtGosse de Vries4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-039BrouwersgragtSijke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49033 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 20 van 25 jan 1840
adressoortbedraggebruik
F-039Schritsen 58koopaktefl. 100huis aan de Schritsen F-039
 
verkoperKlaas Douwes de Vries
koperCornelis Hilbrands Ferwerda


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-039Schritsen 58Hilbrand Sybrands Ferwerda, overleden op 20 oktober 1846bijna 70 jr, geboren Woudsend, overleden Schritzen F 39, gehuwd, vader van Cecilia, Greelt, werkman, Hidde, koopman Amsterdam, Yemkje (vrouw van Arend Daams van der Wal, schoenmaker Makkum) en Obbe Hilbrands Ferwerda, schipper Hoorn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Jacobus Oosterbaan... werkman in 1851, N.H., zv Ahasverus O, en Boudina Hibma; BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-039Schritsen 58Petronella Leurs... Oosterbaan, baker in 1851, N.H., dv Nicolaas L, en Berendina Sanders; BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1537F-039 (Schritsen)Simon Pieter Schenkiuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1537F-042 (Schritsen)Cornelis Schenkiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5118Schritsen 58 (F-053)fa. Hubert Jans (en Co.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 58 Marten P. Kwastbierhuishouder
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 58K.D.Budingcafehouder


1937 - kentekenadresnaam
B-23867
Schritsen 58Johannis Jongeboer


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 58T.O. (Tjitse) Smeding
  terug