Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Ossenmarkt 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Ossenmarkt 13 8-128 8-139 F-115 F-109
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-128Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarcapt. Groenwold erven
gebruikerburgemeester H. Wassenaer
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-128Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJan Groenewold erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-10-08 CG
aansl. grondp. voldaan16-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-128 Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarGroenewolt erven
gebruikerGroenewolt erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
grondpacht aan Doetje Lieuwes erven
grondpacht02-02-00 CG
aanslag grondpacht00-08-06 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-128 Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarerven Jan Groenewout
gebruikerPyter Meetie
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-128 Grote Ossenmarkt 13burgemr. Agema, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-128 Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarerven Jan Groenewold
gebruikererven Jan Groenewold cum soc.
huurwaarde62-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-05-06 CG
opmerking[staat: 129]


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 13Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperJohannes Hylkes de Haen, gehuwd met706-14-00 GG
koperTrijntie Sjoerds
naastligger ten oostenals huurder Pieter Gelinda
naastligger ten oostenPieter Scheltema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenSara Groenewolt
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus
verkoper van 1/12oud burgerhopman Harmen Agema
verkoper van 1/12Roelofke Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Wessel Keimpesassistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/12Rinske Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Tjebbe Spannenburgmr. tingieter
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema
verkoper van 1/12Age Dirks Agemadoodgraver
verkoper van 1/12Lijsbert Symens de Haas, gehuwd met
verkoper van 1/12Evert Wiardamr. zilversmid
verkoper van 1/12majoor Age de Haasexecuteur
verkoper q.q.oud burgerhopman Harmen Agema, curator over
verkoper van 1/12Berber Symons de Haes
verkoper van 1/12Catharina Symons de Haes
verkoper van 1/12Albertus Symons de Haes
verkoper van 1/12Govert Symons de Haes
verkoper van 1/12Anna Symons de Haes
erflaterwijlen majoor Symon de Haes, gehuwd metexecuteur
erflaterwijlen Beatrix Agema
erflaterwijlen burgemeester Joost Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hylkes de Haen en Trijntie Sjoerds kopen deftige en welbetimmerde huisinge c.a. aan de Ossemerkt nz., laatst bewoond geweest als eigenaar door de burgemeester Joost Agema. Geen grondpacht. Ten O. als huurder Pieter Gelinda, beneffens Pieter Scheltema, koopman, ten Z. de Ossemerkt, ten W. Sara Groenewolt, ten N. mr. Jan de Reus. Huis en voorhuis met blauwe stenen gevloerd [...] grote royale voorkamer met een Italiaensche vloer [...] een notebomen teekast in de muur [...]. Gekocht van Harmen Agema, burgerhopman, Roelofke Dirks Agema x Wessel Keimpes, adsistent en schipslaaper van `t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, Rinske Dirks Agema x Tjebbe Spannenburg, mr. tinnegieter, Baetje Dirks Agema, meerderjarige vrijster en Esge (Age?) Dirks Agema, doodgraever, en Lijsbert Symens de Haas x Evert Wiaerda, mr. silversmid, Age de Haas, majoor en executeur. Harmen Agema is ook geauthoriseerde curator over Berber, Catharina, Albertus, Govert en Anna Symens de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen de majoor en executeur Symon de Haas en Beatrix Agema. Allen voor 1/12 en samen voor `t geheel, als erfgenamen van hun wijlen broeder en oom Joost Agema, in leeven regeerend burgemeester, voor 706 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Ossenmarkt 13Grote Ossenmarkt NZhuis
 
koperHylke Wybes, gehuwd met650-00-00 CG
koperTrijntje Tijssen
naastligger ten oostenThijs Yedes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenWobke Remkes varensgezel
naastligger ten noordenherberg de Hoop
verkoperSusanna de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Wybes (Overmeer) x Trijntje Tijssen te Makkum koopt een huis c.a. nz. Ossenmarkt dat zij nu huren. Ten O. Thijs Yedes (Duininga), ten W. Wopke Romkes, ten Z. die straat, ten N. de herberg 'de Hoop' en anderen. Zie de acte voor de voorwaarden. Gekocht van Susanna de Haan wv Hein Brouwer, koopman, voor 650 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-139 Grote Ossenmarkt 13Hylke Wybes3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Hielke Wybes Overmeer... O, geb 1805Makkum, buitenschipper in 1820; bsha181ge, huw 1820, huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-115, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-115Grote Ossenmarkt 13Hylke Wybes, overleden op 9 mei 1820buitenschipper, overleden op zee, man van Trijntje Matthijssen (Ossemarkt F 115), vader van Wybe, matroos, Matthijs, idem en minderjarige Gatske en Alida Hylkes. (staat niet op R A-index?) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 en 10 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13provisionele en finale toewijzingfl. 597huis F-115
 
verkoperTrijntje Matthijsen
verkoperGatske Hylkes Overmeer
koperJakle Rintjes de Boer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1430Grote Ossenmarkt 13Jakle Rintjes BoerHarlingenvarensgezelhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Botje Piers Oosterbaan... voorkomt, dv Pier Freerks O, en Popkje Jans Veeneman; BS huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-115, wijk H-218; oud 30 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele Rintjes de Boer... eigenaar is wed. B. Boomsma, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-115; VT1839; J.R.B. eigenaar van perceel nr. 1430 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 87, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Sytske Hoogzand... en Aaltje Sijbrandus Reitsma; BS huw 1811, 1842 overlijden oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-115; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-115OssemarktJackle Rintjes de Boer56 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-115OssemarktSietske Hoogzand49 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-115OssemarktEvert de Boer21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, blokmaker
F-115OssemarktJan de Boer18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, zeeman
F-115OssemarktRintje de Boer10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktAaltie de Boer23 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-115OssemarktRigtje de Boer13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktJappe van der Veer52 jHindelopengezin 2, m, protestant, weduwnaar
F-115OssemarktEelkje van der Veer23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele Rintjes de Boer, overleden op 12 april 184258 jr, zeeman, geboren Workum, overleden Grote Ossenmarkt F 114/115, man van Sytske Hoogzand, vader van Aaltje, Evert, matroos en minderjarige Jan, Rigtje en Rintje Jakkeles de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 23 dec 1848
adressoortbedraggebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13koopaktefl. 600huis aan de noordkant van de Ossenmarkt F-114
 
verkoperHendrik Dirks Faber
koperRinnert Jobs Adema


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Johanna Coulbout... Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1829, ovl 1839, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1430F-001 (Zuiderhaven)Ids Wiarda en mede eig.pakhuis
Sectie A nr. 1430F-115 (Grote Ossenmarkt)Dirk J. Wiersma c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1430F-109 (Gr. Ossenmarkt)Dirk Jans Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4845Grote Ossenmarkt 13 (F-109)Sjoerd Sloterdijkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Ossenmarkt 13 Jitze Drostslager
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 13H.Veltstraatmaker
Groote Ossenmarkt 13aSj.Zondervanbakschipper


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 13, HarlingenGrote Ossenmarkt 13Sj. Hoekstraverfwaren en teerproducten, huisschilder


1965 - adresboekadresnaam
Grote Ossenmarkt 13J. (Jetze) Bijlsma
  terug