Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 49
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 49 5-148 5-198 F-147 F-ong
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 49naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-148Schritsen 49huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerwed. Sibren Lammerts
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-148Schritsen 49huis
eigenaarHylke J. Hanekuik
gebruikerFettie
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-148 Schritsen 49huis
eigenaarFettje
gebruikerwed. Fettje
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 49Schritsen NZhuis
 
koperTettie Meinerds 211-14-00 GG
bewonersTettie Meinerds
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van Albert Roos
naastligger ten noordenburgemeester Nollides
verkoper van 1/2Hinke Philippus, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hylcke Johannes Hanecuik
verkoper van 1/2Marijke Egberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Jacob VervaljegortmakerFraneker


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-148 Schritsen 49huis
eigenaarLammert Sybrens
gebruikerLammert Sybrens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-148 Schritsen 49Lammert Sybrens, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-148 Schritsen 49huis
eigenaarLammert Sybrens
gebruikerLammert Sybrens
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0218r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 49Schritsen NZ huis
 
koperSchelte Sipkes mr. huistimmerman 106-14-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Sipkes
naastligger ten noordenDirkje Camsma
Simon Wijma, curator over procureur fiscaal
verkoperSybren Lammertshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. huistimmerman koopt huis nz. Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de koper, ten Z. de Schritsen, ten N. Dirkje Camsma. Gekocht van Sybren Lammerts.


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0318v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 49Schritsen NZhuis
 
koperMarike Jans, weduwe van400-00-00 CG
koperwijlen Dirk Cornelis Zijlstra
huurderMarike Harkenroth 32-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenwijlen Trijntje Jacobs
naastligger ten noordenvan der Veen
verkoper van 1/5Antje Scheltes, gehuwd met
verkoper van 1/5Pier Freerks Freerkstimmerknecht
verkoper van 1/5Dieuwke Scheltes, gehuwd met
verkoper van 1/5Tjepke Sakesblokmaker
verkoper van 1/5Tjetkse Scheltes, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Sybren Lolkes
verkoper q.q.Pieter Minnes, gelastigde van zijn meerderjarige kinderenmr. huistimmerman
verkoper van 1/10Minne Pieters
verkoper van 1/10Hiltje Pieters, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/10Tjeerd van der MeerLeeuwarden
verkoper q.q.Ysaac Jans Faber, vader en voorstander vanmr. kuiper
verkoper van 1/5Geertrui Ysaacs Faber, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Schelte Sipkes, gehuwd metmr. timmerman
erflaterwijlen Trijntje Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-198 Schritsen 49Dirk Cornelis wed & erven1-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0091r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 49Schritsen NZ wijk F-147huis
 
koperPieter Willems trekveerschipper297-15-00 CG
naastligger ten oostenHessel Zytses
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Tjepke Blok
naastligger ten noordenR. van der Veen
verkoper q.q.Jan Cornelis de Groot, toeziend voogdhoutzaagmolenaarAlmenum
verkoper q.q.Tjepke Gratama, administratorkoopman
verkoper q.q.Hermanus Peaux, administratoren overkoopman
verkoper van 1/2wijlen Yeme Jans de Groot, erfgenaamscheepstimmerman
verkoper van 1/6Pietje de Groot, erfgenaam
verkoper van 1/6Grietje de Groot, erfgenaam
verkoper van 1/6Cornelis Jans de Groot, erfgenamen van
verkoperwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Yemes de Groot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Willems [Nauta], trekschipper op Leeuwarden, koopt huis nz. Schritsen wijk F-147. Ten O. Hessel Zytses [Zondervan], ten Z. de Schritsen, ten W. wd. Tjepke Blok, ten N. A. v.d. Veen. Gekocht van Yeme Jans de Groot voor 1/2 en zijn drie kinderen voor 1/2, als erven van hun moeder resp. grootmoeder Elisabeth Coenes v.d. Meulen wv Jan Yemes de Groot.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Pieter Willems Nauta... 1818; erven P.W.N. eigenaar van wijk D-137; gebruiker Oepke Somer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-147; gebruiker Catharina Klein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-147Schritsen 49Pieter W Nauta ervenCatharina Klein


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 62 van 7 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
F-147Schritsen 49provisionele en finale toewijzingfl. 250huis F-147
 
verkoperJan Galama
koperWytze Wybes van Dokkum


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1337Schritsen 49Wytze Wybes van DokkumHarlingenwinkelknegthuis (35 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-147Schritsen 49Dirkje Arjens Poort, overleden op 16 september 1835vrouw van Wytze Wiebes van Dokkum, winkelier Schritsen F 147, moeder van minderjarige Arjan Wytzes van Dokkum (8 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Janke Dirks de Groot... ...; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Wytze Wybes van Dokkum... BS huw 1812, huw 1821, huw 1828, huw 1836, ovl 1844; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; VT1839; W.W. v. D. eigenaar van perceel nr. 1337 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 169, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-147SchritzenWytze van Dokkum55 jHarlingenm, protestant, gehuwd
F-147SchritzenJanna S Wykel44 jWeidumv, protestant, gehuwd
F-147SchritzenSyberen van der Pol15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-147SchritzenWybe van Dokkum11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-147SchritzenRigtje P Marinnas8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-147Schritsen 49Broer Hayes van der Veer, overleden op 5 december 184120 jr (geboren 8/3/1821), overleden Schritzen F 147, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 88) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-147Schritsen 49Wytze Wybes van Dokkum, overleden op 24 december 184461 jr (geboren 21/3/1783), overleden Schritzen F 147, man van wijlen? Dirkje Arjens Poort, vader van minderjarige Arjen Wietzes van Dokkum (voogd is Ruurd van Dokkum, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Hinke Gerrits de Vries... BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Jacob Meinderts Regoord... HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, huw 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147, 159; gebruiker van wijk F-047, varensgesel; eigenaar is L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Janna Wijkel... bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Rigtje Muller... en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1337F-147 (Schritsen)Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3359Schritsen 49 (F-ong)Johannes van Smedenpakhuis


1943 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 49, HarlingenSchritsen 49Smeden en Zoon, van'S Z H' en een afbeelding van een smid die met een hamer op een aambeeld slaat, staande bovenop de beugel van een groot hangslotSZH = Firma van Smeden en Zoon, Harlingen.
Het beeld is in 1943 vervaardigd door de beeldhouwer Hund.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 49rijksmonument 507134 1942
  terug