Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 13 5-076 5-073 F-164 F-156
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1690 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 344r van 6 feb 1690 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 13
 
overledeneSjoerdt Feyckestrekschipper op Dokkum
Wybe Wybes Panninga, curator
Baucke Fockes, curatoren over
Yede Sjoerds zoon van de overledene
aangeverFettie Meynertsdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0344r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge, gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester Simon Sloterdijck geadsocieert met Alexander Widenbrugh secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Sjoerdt Feyckes in leven Dockumer treckschipper alhier, ter presentie en ten versoeke van Wybe Wybes Panninga ende Baucke Fockes als testamentele ende geauthoriseerde curators over de soon van Sjoerd Feyckes, Yede Sjoerds genaemt, ende dat van alle sodanige goederen actyen ende credyten als de overledene metter doodt naegelaten heeft, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Fettie Meynerts dienstmaaght van de overledene, dewelke de boeleedt in solemnelen eede aen voornoemde heere commissaris heeft affgeleght waer op dan tot de beschrijvinge in naevolgende manieren is geprocedeert. Actum den 6e februari 1690.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarYde Sioerds erven
gebruikerwed. Wijntie Aleffs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-076Heiligeweg 13huis
eigenaarYde Sioerds erven
gebruikerFrans Jonas cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-076 Heiligeweg 13huis
eigenaarSjoerd Ydes
gebruikerSjoerd Ydes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 291r van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 13Aege Dirks, mr. koordewerker x Maike Foppes kopen een huis op de Heyligewegh, bewoond door Sybren Jochums c.s. Ten O. Beitske Sybes, ten Z. de straat en diept, ten W. oud burgervaandrig Jan Schonebeek, ten N. Symon Arjens. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Grondpacht 16 st. Gekocht van Dirk IJsbrands en Jacob Buitenpost als diakenen van de D.G. gemeente voor 3/4, en van metselaar Bartle Jacobs voor 1/4, voor 218 gg 14 st.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0291v van 24 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 13Heiligeweg NZhuis
 
koperAege Dirks, gehuwd metmr. koordewerker218-00-00 GG
koperMaike Foppes
bewonerSybren Jocchums
naastligger ten oostenBeitske Sybes
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten noordenSymon Arjens
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, diaken
verkoper q.q.Jacob Buitenpost, diakenen van
verkoper van 3/4de Doopsgezinde Gemeente
verkoper van 1/4Bartle Jacobsmetselaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-076 Heiligeweg 13huis
eigenaarSjoerd Yedes
gebruikerFeyte Hoytes c.s.
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-076 Heiligeweg 13Heere Hoytes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-076 Heiligeweg 13huis
eigenaarFoppe Ages erv.
gebruikerHeere Hoytes
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


 


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0240r van 17 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 13Heiligeweg NZhuis
 
koperJohannes Alberts oud schipper op Bolsward300-21-00 GG
voormalig bewonerHeere Hoites
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Beitske Sybes
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenJan Schoonebeek
naastligger ten noordenHendrik Claver
verkoperAntje Jacobs, gehuwd met
verkoperGeert Harmens Krolmr. bontwever
verkoperMayke Foppes, gehuwd met
verkoperCoert Hendriksmr. schoenmaker
verkoperTjeerdje Foppes, gehuwd met
verkoperGeert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Alberts, geweezen schipper van Harlingen op Bolsward v.v., koopt een huis op de zogenaamde Heiligeweg, laatst bewoond door Heere Hoites. Mandelige muren met de naastliggers ten O. en W. Ten O. erven Beitske Sybes, ten Z. de straat, ten W. Jan Schoonebeek, ten N. Hendrik Claver. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Antje Jacobs x mr. bontwever Geert Harmens Krol, Mayke Foppes x mr. schoenmaker Coert Hendriks en Tjeerdje Foppes x Geert Jans, voor 300 gg 21 st.


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0014v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 13Heiligeweg NZhuis
 
koperLevi Jacobs, gehuwd metkoopman en schoolmeester479-14-00 CG
Rebecca Isacs
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Beitske Sybes
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten westenJan Schoonebeek
naastligger ten noordenHendrik Klaaver
verkoperJohannes Albertswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLevi Jacobs, joods koopman en schoolmeester x Rebecca Izacs kopen huis op de zogenaamde Heiligeweg. Grondpacht 6 st. Ten O. Beitske Sybes, ten Z. de straat, ten W. Jan Schoonebeek, ten N. Hendrik Klaaver. Gekocht van wijdschipper Johannes Alberts, voor 479 cg. 14 st.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-076 Heiligeweg 13Lewij Jacobs
5-076 Heiligeweg 13Mozes Levij, 18 jaar, gehuwdinwooning


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-073 Heiligeweg 13Levy Jacobs1-10-00 CG


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 86 van 7 aug 1810
adressoortbedraggebruik
F-164Heiligeweg 13koopaktefl. 550huis F-164
 
verkoperLevi Jacobs
koperLevi Alexander


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0056r van 2 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 13Heiligeweg NZ [staat: wijk F-164]huis
 
koperLevie Alexander, gehuwd met550-00-00 CG
koperFokeltje Beerends
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: vaart]
naastligger ten westenWillem Jager
naastligger ten noordende weduwe van Zamuels
verkoperLevie Jacobskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLevie Alexander x Fokeltje Beerends kopen huis wijk F-164. Grondpacht 6 st. Ten O. Joh. Norel, ten Z. de vaart, ten W. Willem Jager, ten N. wd. Lammerts. Gekocht van koopman Levie Jacobs, voor 550 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Claas Wytzes Klaver... geb 1788 HRL, ovl 30 aug 1814 HRL, huwt met Antie Wijgers Faber op 18 feb 1810 HRL, turfdrager, ovl wijk F-164; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk F-166, turfdrager, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Levij Alexander Canter... in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-164Heiligeweg 13Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman


1818 - bewonersadresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Antie Wygers Faber... laatst gewoond hebbende te Makkum, thans HRL, komt in 1810 van HRL, wonende te te HRL. 1814, ovl wijk F-164, dv Wieger Pieters F, en Stijntje Mulder; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1818, ovl 1824; Claas ... (alles)


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-164Heiligeweg 13Elisabeth Coulbaut, overleden op 31 oktober 1820schoolhoudster (Heilige Weg F 164), wed. Jacob Hiddes Kerkhoven, moeder van minderjarige Jacob Jacobs Kerkhoven (voogd is Pieter Coulbout, mr. kleermaker Zuiderhaven F 15). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1024Heiligeweg 13Meyer Benedictus AdelaarLeeuwardenkoopmanhuis en erf (75 m²)


1835 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 nov 1835
F-164Heiligeweg 13Eene HUIZINGE met annexen op den Heilige Weg, wijk F-164, als huurder bewoond door T., Wiersma. Finaal verkocht op 20 nov 1835 door not. Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Jeltje van der Wal... HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-164Heiligeweg 13Sybren A Gebel... Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-164Heiligeweg 13S Gebel stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-164HeiligewegSyberen A Gebel46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
F-164HeiligewegJeltie van der Wal47 jTzummarumv, protestant, gehuwd
F-164HeiligewegAndries Gebel3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegAntie Gebel15 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegHuitsche Gebel13 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegElisabeth Gebel11 jMidlumv, protestant, ongehuwd
F-164HeiligewegHieke Gebel5 jMidlumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1024F-164 (Heilige weg)Sijbren Gebelwoonhuis


1865 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50039 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 78 van 1 mei 1865
adressoortbedraggebruik
F-164Heiligeweg 13koopaktefl. 850huis
 
verkoperSybren Gebel
koperSalomon Cohen


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3618F-156 (Gedempte Heiligeweg)Salomon Cohenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4531Heiligeweg 13 (F-156)Homme Poortwoonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 13rijksmonument 20394
  terug