Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 8 5-059 1/2 5-053 F-175 F-167
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 10 5-059 1/2 5-053 F-175 F-166


Huisnaam in: 1611
Gebruik:
Naam: de bonte hond
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1661
Gebruik:
Naam: het glas
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 10naamloze steeg ten westen


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat huis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan Jacobs
 
koperHidde Nannis, gehuwd met715-00-00 GG
koperTrijn Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
verpachter grondAuk voor haar en haar kinderen0-14-00 CG
verpachter grondwijlen Lykle Harings
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Jacobs0-06-00 CG
naastligger ten oostenLambert Jans wieldraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaerd Jouckis brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauk Thomas


 


 


 


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ1/3 huis
 
koperN. N.
naastligger ten oostenGerryt Claeses Groes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaard Jouckes Swaentie brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Hiddes
verkoper q.q.Rioerdt Nannes, curator
verkoper q.q.Lieuwe Eeckes, curatoren over
verkoperhet jongste weeskind van Hidde Nannes


 


 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZhuis genaamd het Verguld Billands Wapen
 
koper door niaarPyter Pyters Oldaens, vader en wettige voorstander over550-00-00 GG
Grietie Pyters Oldaens, dochter van haar overleden moeder
wijlen Geertie Pyters Hoogstra
verpachter grondde Stad Harlingen0-12-00 CG
geniaarde koperAbelus Jentiema, gehuwd metkapitein
geniaarde koperAntie Steensma
bewonerSimen Douwes
naastligger ten oostende dochter van wijlen Bartel Allerts
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Swaen van burgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten zuidende weduwe van Reyner Louws
naastligger ten westenburgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSymen Ages, gehuwd metmakelaar
verkoperAntie Palses


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 8huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 8huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerwed. Lieuwe Martens
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 8huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerconrector Wassenaer
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0022r van 9 jan 1735 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ [staat: Heiligeweg of Turfhaven]pakhuis
 
koperHarmen Agama, gehuwd met
naastligger ten oostenPieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenhet huis het Zwaantje
naastligger ten westenYbeltie Cornelis
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 8huis
eigenaarWydenbrugh
gebruikerds. Faber
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-059 Grote Kerkstraat 8Jan Tjeerds, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-059 /2Grote Kerkstraat 8Jan Gerrits, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-059 Grote Kerkstraat 8huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds
huurwaarde37-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-08 CG
5-059 /2Grote Kerkstraat 8huis
eigenaarHarmen Agema
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0210r van 12 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZhuis
 
kopervroedsman Albartus de Haas 650-00-00 GG
koperAge de Haas executeur
naastligger ten oostenR. Gerbranda
naastligger ten zuidenJ. Eelkoma
naastligger ten westenS. Backer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Evert Wiarda, executeurmr. zilversmid
verkoper q.q.Age Agema, executeurs vanmr. steenhouwer
verkoperde boedel van wijlen oud burgerhopman Harmen Agema, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Tjeerds van der Form
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbertus de Haas, vroedschap en Age de Haas, executeur, kopen huis, door 5 gezinnen bewoond. Ten O. Rein Gerbranda, ten W. Simon F. Bakker, ten Z. J. Eelcoma, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van wl. Harmen Agema x wl. Janke Tjeerds v.d. Form.


 


 


 


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0095r van 16 mei 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 10Grote Kerkstraat ZZ1/2 huis
 
kopervroedsman Albartus de Haas 196-07-00 GG
eigenaar van 1/2vroedsman Albartus de Haas
naastligger ten oostenJan Brugman
naastligger ten zuidenAlbartus de Haas
naastligger ten westenPieter Wytses Blok
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
huurder benedende weduwe van Dirk Hessels 30-00-00 CG
huurder achter opkamerBeernd koordewerker0-06-00 CG
verkopervroedsman Albartus de Haas
Ekko Frieseman, als curatoren overkoopman
de minderjarige Beatrix de Haas
de minderjarige Berber de Haas
de minderjarige Simon de Haas
de minderjarige Janke de Haas, nagelaten kinderen van
wijlen stadsmajoor Age de Haas, gehuwd geweest met
wijlen Dirkje Sopingius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbartus de Haas, vroedschap koopt 1/2 van een huis, waarvan hij al de 1/2 bezit Ten O. Jan Brugmans, ten W. Pieter Wytses Blok, ten Z. de koper, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van erven wl. Age de Haas x Dirkje Sopingius, voor? Zie bij Heiligeweg nr. 9.


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-055 Grote Kerkstraat 8Tonco Baukes, 22 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-053 Grote Kerkstraat 8T S Stephany0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Gerben Andries de Leeuw... HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis zv Jan dL, en Hijke Bolta; BS huw 1812; gebruiker van wijk F-175, medegebruiker is Hendrik Eebeles, sjouwer, eigenaar is T.S. Stephanij erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Hendrik Ebelesgebruiker van wijk F-175, sjouwer; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Taeke Stephanus Stephani... id. van wijk F-162; gebruiker H. Tamboezer, commies, en Jan Tamboezer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-175; gebruikers Gerbrandus de Leeuw, Hendrik Eebeles, sjouwer, 1814. (GAH204); vroedsman in 1784; ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-175Grote Kerkstraat 8T S Stephany ervenGerbrandus de Leeuw
F-175Grote Kerkstraat 8Hendrik Ebeles sjouwer
F-175Grote Kerkstraat 10Gerbrandus de Leeuw
F-175Grote Kerkstraat 10Hendrik Ebeles sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1044Grote Kerkstraat 8erven Taeke StephanyHarlingenhuis (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1045Grote Kerkstraat 10erven Taeke StephanyHarlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Fokje de Jageroud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Jan Tamboezer... bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Johanna Dirks Steenstrageb 1797 HRL, ovl 20 mei 1864 Franeker, huwt met Aebe Oenes Sijbesma, wonende te Franeker, dv Dirk Martens S, en Doetje Johannes; BS Franeker ovl 1864; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Oebe O Siebesmaoud 29 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Sjoerd Schuitemaoud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-175; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Tetje Schoumanoud 48 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Grietje Altes, overleden op 7 april 18391 mnd, overleden Kerkstraat F 175. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 8Grietje Altes, overleden op 7 april 18391 mnd, overleden Kerkstraat F 175. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-175Grote KerkstraatJan H Tamboezer40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-175Grote KerkstraatJan H Tamboezer40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
F-175Grote KerkstraatJetske Zwering20 jKoudumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatJetske Zwering20 jKoudumgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatSjoerd Schuitema50 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-175Grote KerkstraatSjoerd Schuitema50 jDokkumgezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-175Grote KerkstraatTetje Schouman48 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatTetje Schouman48 jLemmergezin 2, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatHiltie Schuitema16 jDokkumgezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-175Grote KerkstraatHiltie Schuitema16 jDokkumgezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-175Grote KerkstraatOebe O Siebesma29 jDongjumgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatOebe O Siebesma29 jDongjumgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatJohanna Steenstra42 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatJohanna Steenstra42 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-175Grote KerkstraatFokje de Jager41 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-175Grote KerkstraatFokje de Jager41 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-175Grote KerkstraatWillem de Jager16 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
F-175Grote KerkstraatWillem de Jager16 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Johannes Knoop, overleden op 8 mei 184115 mnd, overleden Kerkstraat F 175. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 8Johannes Knoop, overleden op 8 mei 184115 mnd, overleden Kerkstraat F 175. (CzOG nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Geertje van der Vlies, overleden op 15 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 18 mnd, geboren Struiten?, overleden Kerkstraat F 175. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 8Geertje van der Vlies, overleden op 15 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 18 mnd, geboren Struiten?, overleden Kerkstraat F 175. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 10Johannes de Jong, overleden op 23 september 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 17/1/1844), overleden Kerkstraat F 175. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-175Grote Kerkstraat 8Johannes de Jong, overleden op 23 september 1846(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr (geboren 17/1/1844), overleden Kerkstraat F 175. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Gatske Jans Visser... de nm vd moeder Eeke Jans Koen; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, 250, wijk F-175, supp wijk H-266; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-224; VT1839; geb 18 sep 1788, ged 14 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-175Grote Kerkstraat 8Riemke Jans Scheer... dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3628*F-166 (Kerkstraat)Wed. en erven Hendrik van der Werfwoonhuis
Sectie A nr. 3628*F-167 (Kerkstraat)Wed. en erven Hendrik van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4262Grote Kerkstraat 8 (F-167)Elias R. Paiswoonhuis


1906 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 10 (in particulier bezit), HarlingenGrote Kerkstraat 10 (in particulier bezit)Pais, R A;Pais RDE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
R.A. en R. PAIS
7 AUG. 1906'


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 10 Elias Paismanufacturier
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 1800


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 10, HarlingenGrote Kerkstraat 10P.J. Oosterlingmeubelen


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 10, HarlingenGrote Kerkstraat 10P.J. Oosterlingmeubelen, gordijnen, bedden en matrassen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 10P.J. Oosterling558Meubil., rep.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.P.J. Oosterling701Woninginr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.P.J. Oosterling701Woninginr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.P.J. Oosterling701Woninginr.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 10P.J. (Petrus) Oosterling
  terug