Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Grote Kerkstraat 2 5-063 5-057 F-179 F-171
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 87 5-062 5-058 F-179 F-171


Huisnaam in: 1629
Gebruik: huis
Naam: het swart cruis
Kwartier/wijk 5-063
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1637
Gebruik:
Naam: het swart cruis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1740
Gebruik: huis
Naam: (alwaar) 't swart cruis (in de gevel staat)
Kwartier/wijk 5-063
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 2
ten oostenGrote Kerkstraat 4
ten zuidenLanen 91
ten westenLanen 87
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 2naamloze steeg ten oosten


0000 - variaadresbronbericht
Lanen 0Oud Harlingen Magazine 1998Drijfhout, herenkapper op de Lanen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ede Gretes


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ede Gretes


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van wijlen Sybren Grettes


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0037r van 25 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Kerkstraat, strekkende achter tot aan de plaats van Reyner Janssenhuis
 
koperJohan Symens, gehuwd met603-00-00 GG
koperYbel Jans
naastligger ten oostenHendrick Aarts
naastligger ten zuiden*Reyner Jansen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Gerryt Atses, gehuwd met
verkoper van 1/2Atke Claeses
verkoper van 1/2Gerryt Atses, onder verband vd goederen van
verkoper van 1/2Jan Jochums, gehuwd met
verkoper van 1/2Reynsck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Symens x Ybel Jans kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. Hendrick Aarts, ten Z. Reyner Jans, ten W. erven Ede Grettes. Geen grondpacht. Gekocht van Gerryt Atses [Both?] x Atke Claeses voor 1/2, en van Jan Jochums x Reynsck voor 1/2, voor 603 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0054v van 8 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0090v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ede Grettes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0087r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen [staat: Wortelhaven]huis daer het Swarte Cruis uuytsteeckt
 
koperWybe Bockes, gehuwd met435-00-00 GG
koperDoed Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
bewonermr. Jan Olfarts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSicke Simckes
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Frans Templaer, gehuwd met
verkoperCommerke Joostes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0117v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eede Grettes


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0020r van 18 dec 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: hoek Grote Kerkstraat]huis daar het Swart Cruis uytsteekt
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wiger Annis
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende grote school
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van wd. en erven Wybe Bokkes, een huis op de hoek van de Kerkstraat tegenover de grote school. Ten Z. wd. Wigershuis. Tevens wordt door hun verkocht een huis ten O. van 'het Swarte Cruis', alsmede een stuk bouwland buiten de Franekerpoort.


1645 - rooiboek blz. 2r sub 1adresbetrefttekst
Lanen 0 Cleis Bartels
Lyve Jansen
Op huyden heeft de Magistraet van Harlingen, door haer Gecommitteerde met overroepinge vande Boumeesteren, oculare inspectie genomen op het opbouwen van een scheidmuyer staende tusschen de erven van Cleis Bartels cum uxore ende Lyve Jansen cum uxore aende noordsijde vande Lanen alhier, ende is verstanden dat de voors. Lyve cum uxore bij provisie met het optrecken vande voors. muier in voegen sij die begonnen hebben sullen mogen voort varen, onvercort Cleis Bartels cum uxore haer regt ten principalen bij aldien sij naderhants bewijsen conen den voors. Lyve cum uxore daertoe niet gerechticht te sijn. Actum den 25en martii 1645. Ter ordonnantie vande Magistraet.


1646 - rooiboek blz. 4v sub 2adresbetrefttekst
Lanen 0 Baucke Jurres, mr. glasmaker
Jacob Doedes
De Magistraet van Harlingen, oculare inspectie genomen hebbende door hun Gecommitteerden den presiderende Burgemeester dr. Johannis Clingbijll ende Jan Geerts van Gelder, op de nieuue bouuinge van Baucke Jurres mr. Glaesmaecker achter sijn huisinge opde Lanen staende, gedaen, ordonneren den selven Baucke om het duercasijn nu bet nae t midden nevens Jacob Doedes plaets ten westen gelegen, weder vandaer te amoveren, ende te setten bet suydwaerts opde selve plaetse daer voor heene het oude duercasijn gestaen heeft ende alsoo te houden sijn gang over voorn. Jacob Doedes plaetse voors., nae Jan Woudmans steygh, in gelijcke fuege d'selve overgang van outs tot Bauckes huysinge ofte loodse behoort heeft, ende gebruyckt is geworden. Actum den 16en january 1646. Ter ordonnantie vande Gerechte der voors. Stede. (get.) Andr. Heemstra 1646.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [niet vermeld]hoekhuis
 
koperHendrick Pyters Doncker c.u.510-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven diept]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTrijntie Dirx, gehuwd met
verkoperJan Jeltis
verkoperNieske Dirx, gehuwd met
verkoperEerck Pieters


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0235v van 4 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0231r van 5 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperTjedtske Sjoerdts, weduwe130-00-00 GG
koperwijlen Jan Gerrits Spekman
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten zuiden Jouke Piers0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBroer Jansen
naastligger ten zuidenJouke Piers kooltjer
naastligger ten westenHendrick Doncker
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperSusanna Pyeters, weduwe van
verkoperwijlen Bangmansergeant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjedtske Sjoerdts wv Jan Gerrits Speckman, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat. Ten O. een eigen steeg met trappen naar de zolders, alsmede Broer Jansen, ten Z. kooltjer Joucke Piers, ten W. Hendrick Doncker, ten N. de Kerkstraat. Grondpacht 12 st, waarentegen 6 st wordt verkregen uit het huis van Joucke Piers. Gekocht van Susanna Pyeters wv chercheant Banghman, voor 130 gg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0013v van 16 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Hendriks


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Eekhout mr. sleefmaker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0027r van 22 okt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0140v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperHendrik Hendrix Eeckholt houtkoper110-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenClaes Annes metselaar
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jouke Piers
naastligger ten westende weduwe van Hendrik Donker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperMarten Wybes, gehuwd met
verkoperSjouke Hendrix


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHendrik Hendrix Eekholt


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0074r van 2 dec 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143v van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ [staat: aan de zuidkant van de Groote Schoole schuin over de Latijnse School]huis
 
koperJurrien Clases c.u.metselaar150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten zuiden Jouke Piers0-06-00 CG
naastligger ten oostenHaje Idzes
naastligger ten zuidenJouke Piers
naastligger ten westenhet huis genaamd het Swarte Kruis van de erfgenamen van wijlen Hendrik Donkers
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Gerrit Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurrien Clases, metselaar, koopt huis aan de zz. van de Groote Schoole, schuin tegenover de 'Latijnsche Schoole', strekkende voor van de straat tot de middelmuur met erven Jouke Piers. Er is een steeg bij dit huis en buitentrappen. Ten O. Haje Idzes, ten W. erven Hendrik Donker in het huis 'het Swarte Kruis'. Grondpacht 12 st aan de Stad, waarentegen men 6 st uit het huis van erven Jouke Piers krijgt. Gekocht van Gerrit Hessels q.q., voor 150 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarHendrick Donker erven
gebruikerReiner IJsbrandts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
5-063Grote Kerkstraat 2huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: Wortelhaven]1/4 huis het Swart Kruis genaemt
 
koperReiner IJsbrandts c.u.24-00-00 CG
bewonerReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperHendrickjen Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: hoek Kerkstraat en Wortelhaven]1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght
 
koperReiner IJsbrandts c.u.115-00-00 CG
bewonerReiner IJsbrandts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperElisabet Jans Donker, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Homans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Isbrandts koopt 1/4 huis 'het Swart Kruis', hoek Grote Kerkstraat/Wortelhaven en het aandeel van de verkoper in een woning in een steeg op de Lanen. Gekocht van Elisabeth Jans Donker x vaandrig Homans.


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-062Lanen 87huis
eigenaarHendrick Donker erven
gebruikerReiner Isbrandts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720
5-063Grote Kerkstraat 2huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-062 Lanen 87huis
eigenaarReinder IJsbrands cum soc.
gebruikerReinder IJsbrands cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
5-063 Grote Kerkstraat 2huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerBerber Jeppes cum soc.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0213v van 5 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ schuin t. o. Latijnse schoolhuis
 
koperPyter Dirx, gehuwd metturfdrager275-00-00 CG
koperIetske Jans
verpachter grondN. N. 0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Seerps c.s.
naastligger ten westenReyner IJsbrands* tingieter
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJurjen Clases, gehuwd metmakelaar
verkoperTjepken Bentes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Dirx, turfdrager x Jetske Jans koopt een huis schuin tegenover de Latijnsche School, in de Grote Kerkstraat. Ten O. zegge Z. Pyter Seerps c.s., ten W. Reyner, tinnegieter, ten N. die straat. Gekocht van Jurjen Clases, makelaar x Tjepkjen Bentes, voor 275 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirks


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0316r van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]huis alwaer het Swart Cruis in de gevel staet
 
koperCatharina Haselaer, gehuwd met364-00-00 GG
kopervroedsman Jan Pieters Doncker koopman
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirks
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Minx
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoper q.q.vroedmsn Jan Pieters Donker, curator overkoopman
verkoper van 7/16Hendrik Reinders, kind en erfgenaam van
erflaterwijlen Reinder IJsbrandsmr. tingieter
verkoper q.q.vroedmsn Jan Pieters Donker, gelastigde vankoopman
verkoper van 7/16IJsbrand Reinders, kind en erfgenaam vanAmsterdam
erflaterwijlen Reinder IJsbrandsmr. tingieter
verkoper van 1/16Mayke Pieters Donker, gehuwd met
verkoper van 1/16Jan Jansen Jongsmakoopman
verkoper van 1/16vroedmsn Jan Pieters Donkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Haselaer x Jan Pieters Donker, koopt huis op de hoek van de Grote Kerkstraat omtrent de Latijnse School, 'het Swart Cruis'. Ten O. Pieter Dirks, ten Z. Pieter Minks, ten W. de straat en Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van erven Reinder IJsbrands voor 7/16 en 7/16, Mayke Pieters Donker, vrouw van Jan Jansen Jongma, voor 1/16 en Jan Pieters Donker ook voor 1/16.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0332v van 17 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Dirks [staat: Hendriks]


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Pyter Dirk, gehuwd metturfdrager
naastligger ten noordenJetske Jans


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirx


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0061r van 9 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ tegenover de Latijnse Schoolhuis
 
koperDirk Alberts mr. bontwever450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Clasen
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de verkopers Pyter Dirks c.u.
naastligger ten westenJan Donker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Grote Kerkstraat [staat: straat]
verkoperPyter Dirks, gehuwd met
verkoperJetske Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Alberts, mr. bontwerker koopt huis zz. Grote Kerkstraat tegenover de Latijnse School. Het is een winkel. Ten O. Jan Clasen, ten W. Jan Donker, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, die het recht houdt om zijn turf langs de trap in de steeg van de koper, naar zijn eigen zolder te brengen. Gekocht van Pieter Dirks x Jetske Jans.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-062 Lanen 87huis
eigenaarvroedsman Donker
gebruikerPier Stellingwerff
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
5-063 Grote Kerkstraat 2huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirks


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Dirks


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Alberts


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0105v van 1 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]huis
 
koperGrietje Pytters de Graaff, gehuwd met999-00-00 GG
koperPieter Bokkis
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperburgemeester Jan Pieters Donker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-062 Lanen 87Dirk Alberts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG
5-063 Grote Kerkstraat 2Pieter Bokkes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
5-063 Grote Kerkstraat 2Jacob Joosten, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-062 Lanen 87huis
eigenaarDirk Alberts
gebruikerDirk Alberts
opmerkingonvermogende
5-063 Grote Kerkstraat 2huis
eigenaarPytter Bokkes
gebruikerPytter Bokkes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG
5-063 /2Grote Kerkstraat 2huis
eigenaarHuge Gerrits
gebruikerJacob Joosten cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Alberts


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0050v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]huis
 
koperJan Freerks koemelker800-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerrits
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven en straat]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietie Pyters de Graaff, gehuwd met
verkoperPieter Bockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Freerks, koemelker onder Almenum, koopt huis op de hoek van de Groote Kerkstraat, omtrent de Latijnse Schoolen, alwaar '`t Swart Kruis' in de gevel staat, bewoond door de verkoper. Grondpacht 15 st aan de Stad. Ten O. Dirk Alberts, ten Z. Huige Gerrits, ten W. de straat en Wortelhaaven, ten N. de Kerkstraat. Verkocht door Grietje Pyters de Graaff, echte huisvrouw van Pieter Bockes, voor 800 cg.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Alberts


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0104v van 22 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat bij de Latijnse Scholen]huis
 
koperHilbrand Ruirds, gehuwd metmr. kuiper311-00-00 GG
koperPyttje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenDirk Alberts
naastligger ten zuidenHuige Gerryts koopman
naastligger ten westenLanen [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan FreerkskoemelkerAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrand Ruirds x Pyttje Cornelis koopt 'het Swart Kruis'. Ten O. Dirk Alberts, ten Z. Huige Gerrits, ten W. de straat en de Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van erven Jan Freerks.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert pruikenmaker


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0054r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ hoek Wortelhaven tegenover de Latijnse scholenhuis
 
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma 215-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenFoppe Bouwes
naastligger ten zuidenWybren Claeses n.u.
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Dirksbontwever
verkoperAntje Dirks, gehuwd met
verkoperHendrik Teutelaar
verkoperBeernd Jans Homan, vader en voogd van
verkoperAntje Beernds, erfgenaam van haar moeder
erflaterwijlen Trijntje Dirks, weduwe van
erflaterwijlen Dirk Albertsmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma koopt een huis hoek Wortelhaven/Grote Kerkstraat, tegenover de Latijnsche School. Ten O. Foppe Bouwes, ten W. Hilbrand Ruurds, ten N. de straat, ten Z. Wybren Claeses. Gekocht van erven Dirk Alberts.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0020r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Kerkstraat ZZ tegenover de Latijnse schoolhuis
 
kopermeerderjarige vrijgezel Hinne Sytzes 150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderAge Watzes c.u.
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenWybren Claasen
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenKerkstraat
verkoperDirkjen Sybrands Kamsma bejaarde vrijster
verkopervroedsman Feike S. Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinne Zytzes koopt een huis in de Kerkstraat, tegenover de Latijnsche School. Ten O. Jan Sybrens, ten W. Hilbrand Ruurds, ten Z. Wybren Claasen, ten N. de Kerkstraat. Wybren Claasen heeft het recht om zijn turf dagelijks langs de trap van dit verkochte huis op te slaan en te dragen naar zijn zolder. Gekocht van Dirkjen Sybrands Kamsma en Feike Kamsma.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHenne Sydzes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 87Lanen NZ [staat: Grote Kerkstraat hoek Wortelhaven]huis
 
koperUiltje Dirks 370-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenHenne Sydzes
naastligger ten zuidenSjierk Pieters
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperRuurd Hilbrands, nagelaten kind
verkoperGrietje Hilbrands, nagelaten kind
verkoperEvert Hilbrands, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Engeltje Sickes, weduwe van
erflaterwijlen Hilbrand Ruurdsmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) Uiltje Dirks koopt 'het Zwart Kruis'. Ten O. Hinne Zijtzes, ten Z. Sjierk Pieters, ten W. de Wortelhaven, ten N. de Kerkstraat. Verkopers erven Engeltje Sickes wv mr. cuiper Hilbrand Ruurds.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0089v van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat tegenover de Latijnse School]huis
 
koperSipke Jans 250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenWybren Claasen
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperHenne Sytses meerderjarig vrijgezel


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0004ra van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0205v van 13 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 2Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat tegenover de Latijnse school]huis
 
koperMeinte Willems de Jager tichelaar op Grettingabuurt250-00-00 CG
huurderbroer of zwager van de koper c.u.20-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Sybrens
naastligger ten zuidenWybren Claasen
naastligger ten westenHilbrand Ruurds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSybe Jansarbeider


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
naastligger ten oostenAntje Hendriks


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 89, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeinte Willems de Jaager, gehuwd metmr. vleeschouwer
naastligger ten oostenAntje Hendriks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-060 Lanen 0Uiltje Dirks
5-060 Lanen 0Dirk Uiltjes, 18 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-057 Grote Kerkstraat 2Meinte W Jager1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Uiltje Dirks Eikhout... Dirk Jans en Trijntje Sijbrens; BS geb 1811, ovl 1813, ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-179Grote Kerkstraat 2Uiltje D Eikhout Uiltje D Eikhout uitdrager
F-179Lanen 87Uiltje D Eikhout uitdrager
F-179Lanen 0Uiltje D Eikhout uitdrager


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 82 van 22 mei 1816
adressoortbedraggebruik
F-179Grote Kerkstraat 2provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 155huis zijnde een voormalige branderij F-179
 
verkoperFerdinand Adrianus van Boelens (te Leeuwarden)
koperJan Galama


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 221 van 8 jun 1830
adressoortbedraggebruik
F-179Grote Kerkstraat 2koopaktefl. 600huis op de hoek van de Grote Kerkstraat op de hoek van de Wortelhaven C-179 [moet zijn F-179]
 
verkoperTrijntje Uilkes Eikhout
verkoperJacob de Vries
verkoperJorrit Douwes
koperCoenraad van Hoften


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1040Lanen 87Coenraad van HoftenHarlingenblikslagerhuis (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1041Grote Kerkstraat 2wed. Meynte JagerHarlingenhuis (48 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Grote Kerkstraat 2Jantje Coenraads van Hoften, overleden op 14 oktober 1836dochter van Coenraad van Hoften, mr. blikslager (Wortelhaven F 179) en Aafke Sjoerds de Groot, zuster van minderjarige Sjoerd en Barend Coenraads van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Lanen 87Jantje Coenraads van Hoften, overleden op 14 oktober 1836dochter van Coenraad van Hoften, mr. blikslager (Wortelhaven F 179) en Aafke Sjoerds de Groot, zuster van minderjarige Sjoerd en Barend Coenraads van Hoften. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1041 Coenraad van MostenHarlingengeheel of gedeeltelijk geamoveerd, hebbende aldaar een klein vertrek tot werkplaats als blijkslager laten zetten


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Aafke de Groot... bev.reg. HRL 1851 wijk E-167, wijk F-226, wijk H-192; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Coenraad van Hoften... Oeges Lemans; BS huw 1829, ovl 1841; oud 38 jaar, geb HRL. (!() en wonende te HRL. 1839, blikslager, wijk F-179; VT1839; C. v. H. eigenaar van perceel nr. 1040 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 311, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Dieuwke Jansgeb 1786 HRL, ovl 17 nov 1846 HRL, huwt met Douwe Dijkstra, dv Jan ... , en ... ; BS ovl 1846; 1860 overlijdens; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Douwe Dijkstra... bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-179Grote Kerkstraat 2C van Hoften stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-179Grote KerkstraatCoenraad van Hoften38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, blikslager
F-179Grote KerkstraatCoenraad van Hoften38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, blikslager
F-179Grote KerkstraatCoenraad van Hoften38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, blikslager
F-179Grote KerkstraatAafke de Groot36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatAafke de Groot36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatAafke de Groot36 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-179Grote KerkstraatSjoerd van Hoften6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatSjoerd van Hoften6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatSjoerd van Hoften6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179Grote KerkstraatBarend van Hoften4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-179WortelhavenDouwe Dijkstra44 jPietersbierumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-179WortelhavenDouwe Dijkstra44 jPietersbierumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-179WortelhavenDouwe Dijkstra44 jPietersbierumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, geen
F-179WortelhavenDjieuwke Jansen50 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenDjieuwke Jansen50 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenDjieuwke Jansen50 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
F-179WortelhavenJan Dijkstra13 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenJan Dijkstra13 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenJan Dijkstra13 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenWillemke Dijkstra6 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenWillemke Dijkstra6 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-179WortelhavenWillemke Dijkstra6 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1041F-178erven Willem h JagerHarlingenafgebroken en daarvan een blikslagerswinkel gemaakt


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Grote Kerkstraat 2Coenraad van Hoften, overleden op 1 februari 184140 jr, blikslager, geboren Groningen, overleden Wortelhaven F 179, man van Aafke de Groot, vader van minderjarige Sjoerd, Barend en Pieter Coenraads van Hoften. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Lanen 87Coenraad van Hoften, overleden op 1 februari 184140 jr, blikslager, geboren Groningen, overleden Wortelhaven F 179, man van Aafke de Groot, vader van minderjarige Sjoerd, Barend en Pieter Coenraads van Hoften. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Grote Kerkstraat 2Antje Dijkstra, overleden op 7 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 1/1/1842), overleden Lanen F 179. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Lanen 87Antje Dijkstra, overleden op 7 mei 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 1/1/1842), overleden Lanen F 179. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Grote Kerkstraat 2Bartle Jacobs de Groot, overleden op 6 januari 184829 jr (geboren 18/10/1818), zeekapitein, overleden Spekmarkt F 179, man van Maria-Magdalena Snijder (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van Jacob S. de Groot, kruier en Mettje B. Wagenaar. Saldo fl. 54,64. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-179Lanen 87Bartle Jacobs de Groot, overleden op 6 januari 184829 jr (geboren 18/10/1818), zeekapitein, overleden Spekmarkt F 179, man van Maria-Magdalena Snijder (mede testamentair erfgenaam), geen kinderen, zoon van Jacob S. de Groot, kruier en Mettje B. Wagenaar. Saldo fl. 54,64. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Hendrika Paulus Faro... 1856 uit Midlum, ovl wijk F-123, dv Paulus F, en Trijntje Hendriks; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Pieter Pieters Bakker... B., en Rinske Pieters Post; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-229, wijk F-179, F-240, F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-179Grote Kerkstraat 2Rigtje Sybrands Wijkel... wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1040F-179 (Wortelhaven)Coenraad van Hoftenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3631F-170 (Kerkstraat)Gerlof van Asperenwoonhuis
Sectie A nr. 3632F-171 (De Lanen)Jan. K. Wassenaarwoonhuis
Sectie A nr. 3633F-172 (De Lanen)Gerlof van Asperenwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Lanen 0Oud Harlingen Magazine 1990W. Schaaf schoenmaker van de Zuiderhaven naar de Lanen


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen , HarlingenLanen J. Steenhuizencafé-biljart


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1904
F-179Grote Kerkstraat 2Het zeer ter nering staand HUIS, waarin Horlogemakerszaak, met Plaats, Bleek en massale Steeg op den hoek van de Kerkstraat en de Simon Stijlstraat, F 171, in gebruik bij den mede-eigenaar den Heer J.K., Wassenaar. Provisioneel verkocht op 26 okt 1904 door Okkinga..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3631Grote Kerkstraat 2 (F-170)Hein van Asperenwoonhuis
Sectie A nr. 3633Lanen 87 (F-172)Hein Harmens van Asperenwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Lanen Joannes Fluit


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lanen 87 Gerrit van der Zeekleermaker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1938 - variaadresbronbericht
Lanen 0Oud Harlingen Magazine 1997feb: De heer J. Jellema verplaatst zijn kruidenierszaak van de Hoogstraat naar de Lanen in het pand waar voorheen de heer M. Vogelaar zijn café dreef


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 87A. (Aafke) Lautenbach wv Elgersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 87rijksmonument 20499
  terug