Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 58 5-153 5-168 F-202 F-193
Naastliggers vanLanen 58
ten oostenLanen 60
ten zuidenSchritsen 49
ten westenLanen 56
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 58naamloze doorlopende steeg ten oosten


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hendricx


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026v van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Harmen Hendricks


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwes bakker


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aede bakker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142v van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhalf huis, en tuin
 
koperJan Reyners, gehuwd metrogverschieter293-00-00 GG
koperAeckhien Edes
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurderDirck Jacobs
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende weduwe van Joannes Hylckes Hanekuick
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westenBaucke Jacobs timmerman
naastligger ten noordenLanen
verkopervrijgezel Hendrick Eedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reyners, rogverschieter x Aechien Eedes koopt 1/2 huis en hof, zz. Lanen. Ten O. wd. Joannes Hylkes Hanekuik en een doorgaande steeg, ten Z. erven Sicke Scheltes, ten W. timmerman Baucke Jacobs, ten N. de Lanen. Het huis heeft recht op de 1/2 steeg. Gekocht van vrijgezel Hendrick Eedes voor 293 gg.


1686 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 182vr van 5 jan 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Lanen 58
 
overledeneJan Reinders, gehuwd metrogverschieter
aangeverAntie Aedes
Jan Hessels, curator overmr. huistimmerman
Reyner Jansen kind van de overledene
Willemke Jansen kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0182v] Beschrijvinge gedaen op ordre en ten overstaen van de heren Jarig Pieters Adema en Pieter Pieters Oldaen als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van Jan Reinders, in leven rogverschieter binnen Harlingen, van alle sodanige goederen, actien en credyten als den overledene metter doot ontruymt en nagelaten heeft, en aldaer ten sterfhuyse bevonden sijn, ten versoeke van Jan Hessels burger en meester huistimmerman ter voorschreven stede als geautoriseerde curator over Reyner Jansen en Willemke Jansen beide naegelatene kinderen van de overledene, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Antie AEdes, echte huysvrouw van voornoemde Jan Hessels, die ook de belofte om alles getrouwelijk te sullen aengeven onder manuele stipulatie heeft gepraesteert [0183r] in handen van de mede commissaris Adema, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert so volcht. Actum den 5den January 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis, hof en keuken met bakoven
 
koper door niaarEpke Sickes, weduwe van350-00-00 GG
koper door niaarwijlen Johannes Hanekuik koopman
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
geniaarde koperJan Dirks IJsenbeekmr. timmerman
huurderEwert Martens mr. kuiper
naastligger ten oostende weduwe van Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bauke Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen
verkoperReiner Jansmr. gortmakerop het Vliet buiten Leeuwarden
verkoperWillemke Jans jongedochter, erfgenaam vanop Nes
erflaterwijlen Jan Reiners, weduwnaar van
erflaterwijlen Aergie Eedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirksen IJsenbeek, mr. timmerman, koopt, na niaar ratione vicinitatis door Epke Sickes wv Johannes H. Hanekuik, een huis en hof met bomen etc. erachter, zz. Lanen. Ten O. wd. Hanekuik, ten Z. erven Sicke Scheltes, ten W. erven mr. timmerman Sicke Jansen Kiestra, ten N. de Lanen. Gekocht van (mr. gortmaker te Leeuwarden Reiner Jans, en Willemke Jans jdr. te Nes op Ameland, kinderen en erven van hun ouders) Jan Reyners x Aechien Eedes, vroeger te Harlingen, voor 350 gg.


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0179v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis, hof en keuken met bakoven
 
koperEwert Martens, gehuwd metmr. kuiper580-00-00 CG
koperTrijntie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEpke Sickes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Johannes Hylkes Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke [staat: Sicke] Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperEpke Sickes, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Hylkes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Martens, mr. kuiper x Trijntie Dirx koopt een huis met een hof met bomen etc. en een plaets, zz. Lanen. Ten O. de verkoper, ten Z. erven Sicke Scheltes, ten W. erven Sicke Jansen Kiestra, ten N. die straat en diept. Het huis heeft de 1/2 eigendom v.d. steeg ten oosten. Gekocht van Epke Sickes wv Johannes Hylkes Hanekuik, voor 580 cg.


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaats
 
koperBruin Scheltes, gehuwd metgardenier500-00-00 CG
koperAeltje Martens
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde naaste buren0-06-00 CG
toehaakdrie zilveren ducatons
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenEpke Sickes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Johannes Hanekuik
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperEwert Martensmr. kuiper


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114r van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis, plaats en hof daaragter
 
koperSytse Atzes c.u.500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
toehaakvier zilveren ducatons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Epke Sickes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Epke Sickes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra
naastligger ten noordenLanen
verkoperBruin Scheltes c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-153Lanen 58huis
eigenaarSytse Atzes
gebruikerSytse Atzes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
eigenaarSytse Atzes
gebruikerPieter Jansen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingis versturven en insolvent de boedel


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZklein huis en tuin
 
kopervroedsman Jan Nollides 331-00-00 GG
koperonlangs gestorven Pytter Tjerx
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer ten zuiden0-06-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Epke Sickes
naastligger ten zuidenTettie gestwijf
naastligger ten westenAttie Baukes
naastligger ten noordenLanen
verkoperde hypothecaire crediteuren van Sytse Adtses


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-153 Lanen 58huis
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerSybren Feykes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Nollides


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgerhopman Sybren Feykes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohieradresgebruik
eigenaarburgemeester Nollides
gebruikerSybrand Camsma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1742 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 58 (noordgevel), HarlingenLanen 58 (noordgevel)Camsma, F S'F:S:CAMSMA.
Heeft de Eerste steen
aen dese Gevel gelegt
den 12 April 1742'
gekroond, twee (gekapte) wapenschilden (met moderne opschriften) in een sierlijst, met daaronder een opschrift


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0207v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis en hof
 
koperburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma, gehuwd met1200-00-00 CG
koperAntie Tjommes
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik Martens* c.s.smid
naastligger ten westenburgerkolonel Sibrand Feikes Camsma
naastligger ten noordenLanen
verkoperAefjen Johannes Vosma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jan Nollides
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma x Antie Tjommes koopt huis en tuin zz. Lanen, dat door hem zelf als huurder wordt bewoond. Ten O. een steeg, ten W. de koper, ten Z. wd. Hendrik Smidtje, ten N. de Lanen. Gekocht van Aafje Johannes Vosma wv Jan Nollides.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-153 Lanen 58Sybrand Camsma, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-153 Lanen 58huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerSybrand Camsma
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0125r van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten westenSybrand F. Kamsma


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0031v van 5 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0218r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirkje Camsma


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0304r van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0078r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 58Lanen ZZhuis en tuin
 
koperReinder van der Veen, gehuwd metmr. blauwverver603-00-00 GG
koperCatharina Cup
verpachter grondde stad Harlingen0-12-00 CG
huurderReinder van der Veen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenJan Yemes de Groot
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirkje Camsma bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder v.d. Veen, mr. blauwverver x Catharina Cup koopt huis en tuin. Ten O. een massale steeg, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. Jan Yemes de Groot, ten N. de Lanen. Gekocht van oude vrijster Dirkje Camsma.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0318v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvan der Veen


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenR. van der Veen


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-170 Lanen 58R van der Veen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0172r van 22 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westendoorgaande steeg


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0340v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 60, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-168 Lanen 58Reinder van der Veen3-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0091r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 49, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenR. van der Veen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-202Lanen 58Catharina Kupgeb 1749 ... , ovl 24 apr 1814 HRL, huwt met Reinder vd Veen, ovl wijk F-202; BS ovl 1814; 1839 overlijdens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-202Lanen 58Reinder van der Veen... Jarigs de Boer, gleybakkersknegt, Willem Cornelis wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-202, blauwverwer, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-202Lanen 58Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1335Lanen 58Reinder van der VeenHarlingenzwartverwerhuis en tuin (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-202Lanen 58Sjieuwke Bijlsmaoud 72 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk F-202; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-202Lanen 58Reinder van der Veen, overleden op 28 juni 183975 jr, blauwverver, geboren Leeuwarden, overleden Laanen F 202, wednr. NN, man van Sjieuwke Bijlstra, idem (gehuwd 1814: geen kinderen, mede testamentair erfgenaam), vader van Hermina (vrouw van Elisa Simons Wink, stadsmajoor Franeker) en wijlen NN Reinders van der Veen (moeder van Helena-Maria, vrouw van Pieter Abrahams de Ruiter, gortmaker, Johan-Frederik, trekveerschipper Sneek en Christina-Catharina Repko, vrouw van Anne Klazes Bleeker, verver/glazenmakersbaas) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 5.811,50. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-202LaanenSjeuwke Bijlstra72 jFranekerv, protestant, weduwe, blauwverwer
F-202LaanenSjeuwke Dutrom27 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1335F-202 (Lanen)Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3359F-193 (De Lanen)Jelle Dijkpakhuis
Sectie A nr. 3908F-193 (De Lanen)Jelle Dijkwoonhuis


1901 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 58 (stoep), HarlingenLanen 58 (stoep)Smeden, J vanAfbeelding van een smid met aambeeld, staande op een stilistisch hangslot, links een 'S', rechts een 'Z', onder een 'H'SZH' = Firma, J van Smeden en Zoon, Harlingen. De stoep is in 1901 gemaakt door de Firma Haitsma


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3908Lanen 58 (F-193)Johannes van Smedenwoonhuis


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60in ijzerw., gereedsch. en geëm art.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden60in ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1925 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.60IJzerw.


1937 - kentekenadresnaam
B-23619
Lanen 58Firma J. van Smeden en Zoon


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 58J. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1945 - kentekenadresnaam
B-28019
Lanen 58Fa. J. van Smeden en Zn.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456IJzerw.


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoon


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.456Grooth. in ijzerw., hfdkant.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1958 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen, huish. artikelen, kachels


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 58, HarlingenLanen 58 van Smedenijzerwaren, gereedschappen etc.


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 58, HarlingenLanen 58J. van Smeden & zoon
  terug