Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lanen 48,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 48 5-158 5-173 F-207 F-198
aangrenzende stegensteeg
Lanen 48Woudemanssteeg ten westen


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeghuis
 
koperJan Goslycx c.u.GG 187:00:00
naastligger ten oostenBauke Iemes glasmaker
naastligger ten zuidenJacob Doedes
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperFoppius Gerardirentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Goslycx c.u. kopen een huis zz. Lanen op de hoek van Jan Woudmanssteeg. Ten O. glasmaker Baucke Iemes, ten Z. Jacob Doedes, ten W. die steeg. Geen grondpacht. Gekocht van rentmeester Foppius Gerardi, voor 187 GG.


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ [staat: Woudemanssteeg]huis
 
koperSybe Foppes c.u.GG 303:00:00
toehaakeen ducaton tot een verering
naastligger ten oostenBaucke Imes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPyter Cornelis bakker
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Goslicx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Foppes c.u. kopen een huis nz. Lanen op de hoek van de Woudemanssteeg. Ten O. Baucke Imes, ten W. bakker Pyter Cornelis, ten N. de Lanen. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Goslicx c.u. voor 303 gg en een ducaton tot verering.


1649 - rooiboek blz. 12v sub 2adresbetrefttekst
Lanen 48 Baucke Innes, glasmaker
Sipke Gijsberts
D'Burgemeesteren Willem Symens ende Albert Harmens als presidenten neffens Boumeesteren, oculare inspectie genomen ende parthiens Coopbrieven geexamineert hebbende, ordonneert Baucke Innes, Glaesmaker, omme ?t visbancktie inde plaets van Sipke Gijsberts staende ende nieu bij hem geset, te amoveren, ordonneren d'selve Baucke, omme geen water uyt de put mede aldaer staende te vercoopen ofte wech te geven, verclarende dat Sipke Gijsberts den goote ten westen vandien loodse gemaeckt aldaer mach behouden ten aensien alsdan drie voeten plaets ledigh blijft tusschen d'selve loods ende voors. put, daerover d'voors. Baucke Innes sijn uytgangh vrij ende onverhindert tot Jan Woudmans steygh mach ende moet hebben. Actum nae Continuatie den 12en July 1649.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0133r van 19 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Jan Woudmanssteeghuis
 
koperWybren Buues, gehuwd metGG 275:00:00
Jiske Thomas
naastligger ten zuiden*Sipke Gisberts
naastligger ten westenJan Woudmanssteeg
verkoperSybren Foppes c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Buues x Jisk Thomas kopen huis zz. Lanen op de hoek van Jan Woudmans steeg. De muur tussen dit huis en het huis van Sipke Gisberts moet gezamenlijk worden onderhouden. Ten W. de Jan Woudmanssteeg. Geen verdere naastliggers genoemd. Geen grondpacht. Gekocht van Sybren Foppes voor 275 gg.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Jan Woudemanssteeghuis, loodske en plaatske
 
koperMintie Ipes, weduwe van GG 210:00:00
wijlen Simen Simens Grettinga
naastligger ten oostenJacob Jochums
naastligger ten zuidenMintie Ipes
naastligger ten westenJan Woudemanssteeg
naastligger ten noordenWibren Bouues
verkoperSipke Gisbertsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Mintie Ipes wv Simen Symens Grettinga koopt huis, loods en plaatsje in Jan Woudmanssteeg. Ten O. Jacob Jochums, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. Wibren Bouues. Het huis van Baucke Iemes heeft ook uitgang over het plaatsje naar Jan Woudmanssteeg. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Sipcke Gisberts, voor 210 GG.


 


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ op de hoek van de Jan Woudemans Steeghhuis
 
koperLieuckjen Lieuwes, weduwe vanGG 200:00:00
wijlen Arjen Pytters
naastligger ten oostenSymen Grettinga apotheker
naastligger ten zuidenSymen Grettinga apotheker
naastligger ten westenJan Woudemans Steegh
naastligger ten noordenLaenen
verkoperJylck Thomas, weduwe van
wijlen Wybren Bouwesschipper (schuit-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuckjen Lieuwes wv Arjen Pytters koopt een huis zz. Lanen, hoek van de Jan Woudemanssteeg. De koper moet de scheidsmuur tussen dit huis en dat van Grettinga samen met hem onderhouden en de verkoop is incl. alle goederen. Ten O. en Z. apotheker Symen Grettinga, ten W. die steeg, ten N. de Lanen en diept. Geen grondpacht. Gekocht van Jysck Thomas wv schuitschipper Wybren Bouwes, voor 200 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 330v van okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 48Claeske Claeses wv Pyter Jacobs, mr. brouwer te Dokkum, koopt huis zz. Lanen Ten O. wolnaaister Hiltie, ten Z. de verkoper, ten W. Lieuke Mooy. Gekocht van apotheker Symon Grettinga voor 385 cg.


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ op de hoek van de Jan Woudemanssteeghuis
 
kopermr. Jurjen Harmens burgerCG 300:00:00
naastligger ten oostenDirck Mock c.s.
naastligger ten zuidenNicolaus Akker medicinae doctor
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: Jan Woudemanssteeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoperFookeltie Arjens, gehuwd met
Jan Jansenschuitvoerder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt huis zz. Lanen/hoek Jan Woudmansteeg. Ten O. Dirk Mock, ten Z. medicinae doctor Nicolaus Akker, ten W. die steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Fookeltie Arjens x Jan Jansen schuitevoerder.


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 261r van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 48Jancke Clases koopt huis hoek Jan Woudmansteeg. Ten O. en Z. dr. Nicolaus Akker, ten W. die steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. Jurjen Harmens.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-158 Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerGrietie van Campen
gebruikerGebke moeij
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-158 Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerGrietie moeij
gebruikereen wed. Martien
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:16:00
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-158 Lanen 48huis
eigenaarJanke Claeses
gebruikerJanke Claeses cum soc.
huurwaardeCG 19:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:03:00


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-158 Lanen 48huis
eigenaarJanke Clases
gebruikerJan Jansen
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanenhuis
 
koperJurjen Crosé makelaar en winkelierGG 140:07:00
huurderEelke Bernardus c.s.CG 31:00:00
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/2Lijsbert Jans, gehuwd meteven buiten Zwolle
Evert Rouslingeven buiten Zwolle
verkoper van 1/2Gerrit Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Crose, makelaar en winkelier, koopt huis zz. Lanen. Ten O. en Z. de burgemeester Wiltetus Jelgersma, ten W. de steeg, ten N. de Lanen. Gekocht van Lijsbert Jans x Evert Rousing voor 1/2 en Gerrit Jansen voor 1/2.


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ [staat: op de hoek van de Woudemansteeg OZ]huis
 
koperPopkjen Pyters, weduwe vanCG 300:00:00
wijlen IJsbrand Dirksmr. kleermaker
huurderMayke Meintes
naastligger ten oostenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperJurjen Claesen Krosemakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPopkjen Pyters wv IJsbrand Dirks, mr. kleermaker, koopt huis hoek Woudemansteeg. Ten W. deze steeg, ten O. en Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de Lanen. Gekocht van Jurjen Claesen Crose, makelaar.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ [staat: Woudemanssteeg hoek Lanen]huis
 
koperWybren Willems metselaarGG 154:00:00
eigenaar van en wonende benedenClaas Claasen
bewoner bovende weduwe van Wybe DirksCG 18:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten zuidenoud burgemeester B. Jelgersma
naastligger ten westenWoudemanssteeg
naastligger ten noordenLanen en straat
Roelof Tjerks, hypothecaire en geprefereerde crediteurbontwever
Cornelis Jans, hypothecaire en geprefereerde crediteuren vanbontwever
verkoperwijlen Lijsbeth IJsbrands, gehuwd met
Claas Claasenmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybren Willems, metselaar, koopt hoekhuis Lanen/Woudemanssteeg. Ten O. en Z. oud-burgemeester B. Jelgersma, ten W. deze steeg, ten N. de Lanen. Met vrij in- en uitgang in die steeg. Gekocht van de hypotheek crediteuren van wl. Lijsbeth IJsbrandts x Claas Claasen, metselaar.


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 48Lanen ZZ hoek Woudemansteeg, wijk F-207 [staat: F-217]huis
 
koperGerben Claasen, gehuwd metCG 165:00:00
Elisabeth Luitjes
huurder benedenAlbert Teunis c.u.CG 24:00:00
huurder voorbovenkamerYtje Lolkes CG 21:00:00
naastligger ten oostende verkoper Karst Pieters
naastligger ten zuidenN. Jelgersma
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenLanen
verkoperKarst Pieters meerderjarig jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-217


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 77r van mrt 1808 , betreft pand F-207 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 48Gerben Claasen x Elisabeth Luitjes koopt huis zz. Lanen/hoek Woudemanssteeg, wijk F-207. Ten O. Karst Pieters, ten W. deze steeg, ten Z. N. Jelgersma, ten N. de Lanen. Gekocht van Karst Pieters.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-173 Lanen 48Gerben ClaasenCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Berber Sjoukesgeb 1781 ... , ovl 30 dec 1814 HRL; wijk F-207; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Gerben Claasen... (GAH204); wed. G.K. eigenaar en gebruiker van wijk E-093, groenteverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-207, gebruikers zijn Magnus Severin vrouw, Pietje Hanenburg, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Pietje Hanenburggeb 1781 Franeker, ovl 8 jun 1829 HRL, huwt met Harmen Geerts Oostvries BS ovl 1829; gebruiker van wijk F-207, medegebruiker is Magnus Severein vrouw, eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-207Lanen 48Gerben Claasen wedMagnus Severin vrouw
F-207Lanen 48Pietje Hanenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1345Lanen 48Gosse Abes SchipperHarlingenbalkvlotterhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Marytje Alderts... BS ovl 1838; 1840 huwelijken, ovl 1849; Maria A., oud 41 jaar, geb Medemblik, wonende te HRL. 1839, wijk F-207; VT ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-207Lanen 48Lutske Jans van Royen, overleden op 1 juli 183931 jr, overleden Laanen F 207, vrouw van Jan Baukes Blom, werkman, moeder van minderjarige Bauke Jans Blom. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-207LaanenGerryt Baukes Blom26 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
F-207LaanenAnna Maria de Wit24 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
F-207LaanenMaria Alders41 jMedemblikgezin 2, v, rooms katholiek, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-207Lanen 48Geertje Rinses van Vliet, overleden op 23 mei 18402 mnd, overleden Laanen F 207, dochter van Rinse D. van Vliet en Berendtje Gosses Schipper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-207Lanen 48Arend Sterk, overleden op 30 maart 1846(Certificaat van onvermogen), 37 jr (geboren 1809), kleermaker, overleden Lanen F 207, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Jouwkje Weyzenbach... G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Magnus Severin... 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204); kind: Hendrikje Magnus ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-207Lanen 48Sietske de Witgeb 1785 HRL, N.H., nov 1851 tijdelijk naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-103, wijk F-207


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345F-207 (Lanen)Pieter Tj. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345F-198 (De Lanen)Berend Dorenboschwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1345Lanen 48 (F-198)Cornelis Akkerboom (te Amsterdam)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 48J.Waardenburgkleermaker


1965 - adresboekadresnaam
Lanen 48M. (Marijke) Beuker wv v.d. Meer


1975 - variaadresbronbericht
Lanen 48Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 48rijksmonument 20514
  terug