Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vijverstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vijverstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) F-251 F-246
 


 


 


 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0030v van 8 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat [staat: Grote Vijverstraat]huis en plaats
 
koperGeertie Eemes, weduwe van500-00-00 GG
koperwijlen Dirck Dircks
naastligger ten oostenhet huis daer de Vergulden Bezem uutsteeckt
naastligger ten zuiden*Grote Ossenmarkt [staat: Schritsen]
naastligger ten westenLieuwe Oenes voerman
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/6Sierck JildertsSlappeterp
verkoper van 1/6Binne Syouckes, gehuwd metWinsum
verkoper van 1/6Tyeedts JildertsWinsum
Sietse Tiaardts q.q., erfgenaam vanWelsrijp
verkoper van 1/6Hendrick Inties, enkoopmanAmeland
verkoper van 1/8Uulck Feddes, voor haar en als gelastigde vanParrega
verkoper van 1/8Atke Lieuwes, en
verkoper van 1/8de procuratiehebbende van Hoyte Jelles, zijn schoonmoeder en
verkoper van 1/8Sibren Jelles, zijn oom, namens de andere erfgenamen van
erflaterwijlen Lyuck Sibrens, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Intyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeertie Oene? Bauckes drs. wv Dirck Dircks, koopt een huis en plaats in de Grote Vijverstraat, strekkende tot de Schritsen. Ten O. daer de vergulden besem uutsteeckt, ten W. voerman Lieuue Oenis. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Sierck Jilderts te Slappeterp, Binne Syouckes te Winsum als man en voogd van Tyeeds Jilderts, en Jetse Tiaardts te Welsrijp, zijnde de erfgenamen van koopman Hendrik Inties op Ameland voor 1/2, en van Uulck Feddes te Parrega voor zichzelf en als lasthebbende van Atke Lieuues en Jan Jans op Bolswarder nieuwland, procuratiehouder van Hoyte Jellesdr. en Sibren Jelles en andere mede erfgenamen van Lyuck Sibrens, laatst wd. van genoemde Hendrik Inties voor 1/2, voor 500 gg.


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0229v van 20 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis en plaats
 
koperJan Jacobs c.u.650-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs
naastligger ten oostenhet huis van de Vergulden Bezem
naastligger ten zuidende weduwe van Tiete Hoytes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Geert Iemes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs c.u. koopt een huis en plaets c.a. in de Vijverstraat. Ten O. het huis 'de Vergulde Besem', ten Z. wd. Tiete Hoytes, ten W. de koper, ten N. die straat? Vrij in- en uitgang ten Z. Gekocht van erven Geert Jans, voor 650 gg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0235v van 17 apr 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat2/5 huis en kamer
 
koperGerrit Cornelis c.u.240-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Hans Harmens de Vries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/5Sybrig Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/5Michiel Lieuwes
verkoper van 1/5Trijntie Cornelis, gehuwd met
verkoper van 1/5Lourens Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Cornelis cum uxore koopt 2/5 parten van een huis cum annexis staande in de Vijverstraat hebbende den burgemeester Hans Harmens de Vries ten westen en Sioerd Hanses ten oosten ten naesten, vrij van grondpacht, voorts en alsmede van seekere 2/5 parten van een kamer mede in de voorschr Fijwerstraet staende, sijnde dese in het geheel belast met veertig strs grondpacht voort etc in geheel in coope becomen voor den somma van 240 cargls van Sybrich Cornelisdr. echtewijff van Michiel Lieuwes haren tegenwoordigh echteman, ende Trijntie Cornelisdr. echtewijff van Lourens Hansen haren tegenwoordighen echteman beyde alhier wonende elck voor hare twe respectieve vijfteparten.


 


 


 


 


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0012v van 2 apr 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ1/3 huis naast de Vergulde Bezem
 
koperGrietie Jans, gehuwd met150-00-00 CG
koperDouwe Dirx Midlum
eigenaar van 1/3Grietie Jans, gehuwd met
eigenaar van 1/3Douwe DirxMidlum
eigenaar van 1/3de kinderen van wijlen Jan Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVijverstraat [niet vermeld]
verkoperJanke Jans, gesterkt met
Jacobus Maroimr. chirurgijn Heerenveen


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0007ra van 3 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
koper provisioneelJ. Zeeman bode170-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Tyte Hoites2-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenburgemeester Jelgersma
naastligger ten westenPytter Jansen Dames schipper
naastligger ten noordenVijverstraat
naastliggerhet huis de Bezem
verkoperFroukjen Douwes, weduwe van
wijlen Jan Jansen Capitein, en voogd van hun kindkapitein
verkoperSymon Jansen


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0178r van 9 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ t.o. de Heereknegtskamerstraatdwarshuis en bleekveld
 
koper door niaarClaas Hansen kofschipper241-00-00 GG
geniaarde koperAdriana van Andringa
geniaarde koperJohanna Clara van Andringa
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderTrijntie Hendriks
naastligger ten oostenOolgard hovenier
naastligger ten zuidenburgemeester Jelgersma
naastligger ten westenHans Jansen
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperFenne Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Cornelismr. timmerman


 


 


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0133r van 10 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZ, met vrije uitgang ten zuiden op de Ossenmarkthuis
 
koperJacob Goldsmith joods koopman175-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderGrietje Adams
huurdervrouw Mulder
naastligger ten oostende erfgenamen van P. Ohlgard
naastligger ten zuidenJacob Goldsmith
naastligger ten westenB. Smeeding
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoperwijlen Claas Hansen, gehuwd met
verkoperJieskjen Wybes


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0196r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vijverstraat 6Vijverstraat ZZhuis
 
koperIts van der Weyde 175-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderEvert Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van P. Ohlgard
naastligger ten zuiden [staat: westen]Rinnert Johannes
naastligger ten westen [staat: zuiden]B. Smeeding
naastligger ten noordenVijverstraat
verkoper q.q.Levy Jacobs, gelastigde van
verkoperJacob Goldsmid


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 156v van nov 1808 , betreft pand F-251 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Vijverstraat 6


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 102 van 2 okt 1811
adressoortbedraggebruik
F-251Vijverstraat 6koopaktehuis in de Vijverstraat F-251
 
verkoperIds van der Weide (vlgs de b.s. is de voornaam: Ahassuerus)
koperSwerus Coersen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Jan Alesgebruiker van wijk F-251, kastelein; eigenaar is Swerus Coersen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Swerus Coersen... K, geb 1807 den Helder; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1814, ovl 1824, huw 1832; eigenaar van wijk F-251, gebruiker is Jan Ale, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-120, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-251Vijverstraat 6Swerus Coersen Jan Ale kastelein


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Johannes Bernardus Hoffius, overleden op 10 juli 1824zoon van Bernardus Johannes Hoffius, smidsknecht (Vijverstraat F 251) en Geertje Wijma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Antje Bernardus Hoffius, overleden op 22 juli 1825dochter van Bernardus Hoffius, smid (Vijverstraat F 251) en Geertje Wijma, halfzuster van minderjarige Cornelis en Grietje Walree (uit 1e hwuwelijkmoeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1438Vijverstraat 6Jacob Roelofs de BoerHarlingentapperhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Jetske Hofhuisgeb 1791 HRL, ovl 15 feb 1868 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-173, dv Johannes Hoffius, en Antje Spandauw; BS ovl 1868; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-251; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-251VijverstraatJetske Hofhuis48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, winkeliersche


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Uilke Gerardus van Dijk, overleden op 7 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 11 mnd (geboren 7/9/1845), overleden Vijverstraat F 251. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-251Vijverstraat 6Anna van Dijk, overleden op 15 juni 1848(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 21/5/1847), overleden Vijverstraat F 251. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Froukje van der Zee... E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Haring Jans van der Zee... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Hendrik Minksgeb 1810 Workum, huwt met Tjaltje Lammertsma, pottebakker, N.H., Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 1 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-251Vijverstraat 6Tjaltje Lammertsmageb 1802 Bolsward, huwt met Hendrik Minks, Vst 1 jul 1858 uit Sneek, A 11 mei 1859 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-251


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438F-251 (Vijverstraat)Rinnert J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438F-246 (Vijverstraat)Rinnert Jacobs de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1438Vijverstraat 6 (F-246)Rinnert J. de Boer (en Cons.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Vijverstraat 6 Jan J. de Jongstoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vijverstraat 6J. de Jongstoker
  terug