Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 40 3-149 3-170 G-001 G-002


Huisnaam in: 1823
Gebruik:
Naam: de pot van overvloed
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 40, Harlingen Franekereind 40, Harlingen Franekereind 40, Harlingen
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0009r van 16 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franeker pijp aan de ZZ van het diept, bij dehuis of getimmert
 
koperN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-12-00 CG
naastligger ten oostenBolwerk
naastligger ten oostende gang strekkende naar de hof van Aesge
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFryse Douues
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperJan Pieters, voormomber overBlessum
verkoperde achtergelaten weeskinderen van Pieter Cornelis, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Pieters, zowel voor hem zelf alsook als lasthebber van zijn mede voo
verkoperJan Cornelis, voormombers over
verkoperde oudste kinderen van wijlen Pieter Cornelis, gehuwd met (1e huwelijk)Stiens
verkoperwijlen Barber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Pieters te Blessum als mede voormomber over de achtergelaten weeskinderen van Pieter Cornelis x Anna Pieters, en mede als lasthebber van zijn mede voormomber Jan Cornelis over de oudste kinderen van Pieter [Cornelis] bij Barber [niet ingevuld] te Stiens, een huis of getimmert zz. Franekerpijpen. Ten O. het bolwerk en de gang [het pad] naar de hof van Aesge, ten W. Fryse Douwes. Grondpacht 4 GG aan de Stad.


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 36r van 6 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Franekereind 40(finale veiling) "Wordt geveild een huis zz. Franekerpijpen. Ten O. het bolwerk, ten W. Jetse? Cornelis. Provisioneel gekocht door Haye Laessen en ? Jans voor 375 gg.


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0088v van 27 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: meest oostelijke huis aan het diept bij de Franekerpijpen]huis met 3 plaatsen erachter
 
koperGerrydt Fokeles, gehuwd met475-00-00 GG
koperTrijntie Gerryts
verpachter grondde erfgenamen van Jan Sipckes 1-00-00 CG
naastligger ten oostenTurfkade [staat: stadswal]
naastligger ten zuiden*de plaats van Jan Jansen
naastligger ten westenPieter Sybrands
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Freerck Haenties
verkoper van 1/2Idtie Haenties, gehuwd met
verkoper van 1/2Jacob Beernsschoenmaker


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0033v van 19 mrt 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: Franekerpijp aan de wal]kamer
 
koperGerryt Jans c.u.73-00-00 GG
naastligger ten oostende wal
naastligger ten zuidenGosse Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArent Janssen
verkoperFrans Pietters c.u.soldaat
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Gerryt Jans c.u. kopen een kamer zz. Franekerpijp. Ten Z. Gosse Pytters, ten O. de wal, ten N. Arent Janssen. Gekocht van soldaat Frans Pietters, voor 73 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekerein ZZ [staat: Franekerpijpen]1/2 huis en hof met woning ten oosten
 
koper provisioneelN. N. 600-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenJan Groenheide c.soc.
naastligger ten westenPytter Sybrens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoper q.q.Jan Pytters, curator overbakker
verkoperRuird Hotses, nagelaten weeskind van
erflaterwijlen Hotse Ruirdts, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (10) ten verzoeke van (Jan Pytters backdrager of backdrayer, als curator over) Ruird Hotses, het nagelaten weeskind van Hotse Ruirdts x Trijntie Gerryts, 1/2 huis en hof met woning, zz. Franekerpijpen. Ten O. stadsvesten, ten Z. Jan Groenheide c.s., ten W. Pytter Sybrens, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Geboden 600 GG.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030v van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/2 hoekhuis bestaande uit verscheidene huizen, en hof
 
koperWytse Beyma, gehuwd met300-00-00 GG
koperLijsbet Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenOude Turfkade [staat: straat en stadsvesten]
naastligger ten zuidenJan Groenheide
naastligger ten zuidenweduwe en erfgenamen van Jelle Tieerdts
naastligger ten westenPytter Sybrens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAttie Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Inte Jeltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Beyma x Lijsbet Jacobs kopen 1/2 hoekhuis en hof, bestaande uit verscheidene woningen op de oostzijde daarachter, met waterbak en 1/2 waterput waarvan het huis ten westen de andere 1/2 toebehoort, zz. Franekerpijp. Ten O. stadsvesten en de straat, ten Z.Jan Groenheyde en wed. en erven Jelle Tieerds, ten W. Pytter Sybrens, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Attie Gerryts wv Inte Jeltes, voor 300 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker407-07-00 CG
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Wytse* Beimakapitein*1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
Pyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
Sybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
Jan Jansen, curatorsmidGroningen
Freerck Martens, curatoren overGroningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0044va van 1 jan 1682 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koper provisioneeloud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga 1000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderoud vaandrig Jacob Sprottinga
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenJan Ockes
naastligger ten zuidenOeds kroder
naastligger ten westenoud vaandrig Jacob Sprottinga
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperReinouke Thijssen voor haarzelf en voor haar min, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Beymakapitein bij de Admiraliteit
verkoperFrouckien Beyma, weduwe van
verkoperwijlen Boetius Gabbema
verkoperTrijntie Beyma c.u.
verkoperMaritie Beyma c.u.


 


1684 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 218 folio 39r van 17 apr 1684 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Franekereind 40
 
overledeneReinouke Thijssen, weduwe van
wijlen Wytso Beymakapitein Admiraliteit
vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, geauthoriseerde curator over
aangeverTyttje Wytses Beyma nagelaten kind, en over
Joannes Wytses Beyma nagelaten kind, en over
Bettje Wytses Beyma nagelaten kind, en over
Antje Wytses Beyma nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[000039r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Tjerdt Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van Reinouke Thijssen nagelaten weduw van wijlen Wytso Beyma, in leven ordinaris capitein van collegie ter Admiraliteit in Frieslandt, ten versoeke van de vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga als geauthoriseerde curator over Tyttje, Joannes, Bettje ende Antje Wytses Beyma, alle vier nagelaten kinderen van den overledenen, van alle sodanige goederen actien ende credytten als aldaer ten sterfhuyse bevonden, sijnde de aengevinge der goederen gedaen door Tyttje Wytses Beyma als den sterfhuyse meest gefrequenteert hebbende, die ook den belofte daertoe staende heeft gepraesteert in handen van d'burgemeester Pauw daer toe versocht, waer op dan tot de beschrijvinge is geprocedeert als volgt, actum den 17e april 1684.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0136v van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperMarten Andries c.u.674-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten en straat
naastligger ten zuidenTiaard Fockes c.s.
naastligger ten westenhet pakhuis van Hendrick Sopingius
naastligger ten noordenFranekereind staat: Franekerpijpen]
verkoperSprottinga, voor zich en zijn drie voorkinderenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Andries koopt een huis en hof zz. Franekerpijpen. Ten O. de Stadsvesten en de straat, ten Z. Tiaard Fockes, ten W. het pakhuis van Hendrik Sopingius, ten N. de straat. Gekocht van de capitein Sprottinga en zijn voorkinderen, voor 674 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
gebruikerMarten Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-149Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-8-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarMarten Andries
gebruikerMarten Andries
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0129r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperJean Linnich, gehuwd metkoopman1050-00-00 CG
koperAnna Jochums Vissaen
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Jetse Jans c.s.
naastligger ten westende erfgenamen van oud burgemeester Winsma
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGeertje Martens Vlasman, gehuwd met
verkoperHein Reynersveerschipper op Sneek


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarJohannes Lenning
gebruikerJohannes Lenning
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-149 Franekereind 40Jean Linnich, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-149 Franekereind 40huis
eigenaarJan Lenninghs
gebruikerJohannes Lenninghs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0083r van 27 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperEeke Jans Menalda, gehuwd metmr. kleinbakker601-00-00 GG
koperAntie Poppes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende weduwe van Meyle Ollema
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperAnna Johgchums Vissaan, weduwe van
verkoperwijlen Jan Lenningkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeke Jans Menalda, mr. kleinbakker x Antie Poppes, kopen huis en hof bij de Franekerpijpen. Ten O. Stadsvesten, ten Z. koopman Meyle Ollema, ten W. koopman Sjoerd Talma, ten N. het diept. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Anna Jogchums Vissaan wv koopman Jan Lenning, voor zichzelf en als erfgenaam van haar man, voor 601 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0058r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis en hof
 
koperJan Rutgers, gehuwd metmr. metselaar578-00-00 GG
koperRenske Reidhorst
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenburgemeester Toussaint
naastligger ten westenburgemeester Schaaff q.q.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperJan Menalda, kind
verkoperPoppe Menalda, kinderen vanmr. bakker
erflaterwijlen E. J. Menalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rutgers [Akkringa], mr. metselaar x Renske Reidhorst koopt een huis en grote hof bij de Franekerpijpen, zz. van het diept, dat door verkopers wl. vader E.S. Menalda metterdood is ontruimd. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. burgemeester Toussaint, ten W. burgemeester Schaaff in qlt. Gekocht van Jan- en mr. bakker Poppe Menalda voor 578 gg.


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0106r van 23 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekerpoort, aan de stadsvesten bij dehuis en tuin
 
koperMagdalena Jacobs Reinalda, gehuwd met750-00-00 CG
koperDirk A. Ypei mr. Zilversmid
huurder gedeelteJan Bierma
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel koopman
naastligger ten westende erfgenamen van Maria Lex
naastligger ten westenA. Bolman
naastligger ten noordenstraat
verkoperRinske H. Reidhorst, weduwe en erfgenaam van
verkoperwijlen Jan Rutgers Akkringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMagdalena Jacobs Reinalda x mr. zilversmid Dirk A. Ypei kopen huis en tuin, vanouds 'de Pot van Overvloed' , aan de Stadsvesten bij de Franeker Pijpen. Vrij in- en uitgang en op- en afslag door een deur achter in de tuin, over de plaats van de naastligger ten zuiden. Ten O. de Stadsvesten, ten W. erven Maria Lex en A. Bolman, ten Z. Jan W. Vettevogel, ten N. de straat. Gekocht van Rinske H. Reidhorst wv Jan [Rutgers] Akkringa.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0145r van 23 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 40Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten] wijk G-001huis en tuin
 
koperPieter Piebes 896-00-00 CG
huurderde vrouw van P. Amelander
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenJan W. Vettevogel
naastligger ten westende erfgenamen van Maria Lex
naastligger ten westenAlbert Bolman
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJacob Reinalda, gelastigde van zijn dochter
verkoperMagdalena Reinalda, gehuwd met
verkoperDirk Ypeypredikantin Holland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Piebes te Woudsend koopt het huis wijk G-001. Ten O. de stadsvesten, ten Z. Jan W. Vettevogel, ten W. Albert Bolman x Maria Lex, ten N. de straat. Gekocht van predikant in Holland Dirk Ypey x Magdalena Reinalda.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-170 Franekereind 40Pieter Piebes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pieter Piebes de Jong... Jelles en Aafke ... ; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1837, ovl 1858, ovl 1875; eigenaar en gebruiker van wijk G-001, trekschipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-001Franekereind 40Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 216 van 2 aug 1831
adressoortbedraggebruik
G-001Franekereind 40koopaktefl. 1350huis G-001 bij de Franekerpijpen
 
verkoperWillem Vaartjes
koperJacob Pieters Poelstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 859Franekereind 40Willem VaartjesHarlingenkoopmanhuis en erf (450 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-001Franekereind 40Aafke Sikkes Brouwer, overleden op 17 maart 1837vrouw van Jacob Pieters Poelstra (Leeuwardereind G 1, mede testamentair erfgenaam), moeder van Pieter Jacobs Poelstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Jetje Timmermanoud 28 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, dienstmaagd, wijk G-001 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pieter Cool... BS huw 1838, huw 1839, huw 1841; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, DG-predikant, wijk G-001; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-001Bij de gewezen FranekerpijpPieter Cool32 jAmsterdamm, protestant, gehuwd, doopsgez. predikant
G-001Bij de gewezen FranekerpijpCatharina Fontein31 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-001Bij de gewezen FranekerpijpJetje Timmerman28 jVlielandv, protestant, ongehuwd, dienstmaagd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-001Franekereind 40Cornelis Gerardus Voerman, overleden op 7 januari 1843bijna 1 dag, zoon van Gerardus Leonardus Voerman, belastingcontroleur Franekerend G 1 en Gerarda-Johanna van den Thoorn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Anna Margaretha Molenbergh... met Bernardus Dirks Eerdmans, N.H., dv Johannes M, en Martha Weidema; BS ovl 1834; bev.reg. HRL 1851 wijk G-001; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-029; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Bernardus Dirks Eerdmans... in 1851, zv Dirk E, en Magdalena Kramer; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk D-033, wijk G-001; oud 55 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk D-029; VT1839; B.D.E. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Catharina Fontein... HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Johan Nicolaas Huys... zv Johannis H, en Anna Geertruida Faber; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-004, wijk G-001, supp wijk E-318; geb 11 may 1809, ged 30 may 1809 Grote Kerk HRL, zv Johannes Huis en Anna Geertruida ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-001Franekereind 40Pietje Tolsma... HRL, N.H., dv Reinder T, en Sjoerdje Noordbeek; BS huw 1855, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 859G-001 (Franekereinde)Pieter J. Poelstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 859G-002 (Franekereinde)Pieter Jacobs Poelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5280Franekereind 40 (G-002)Hugo L. (Molenaar)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 40 Gosse B. Molenaargraanhandelaar
vorige grondslagf. 14000
huidige grondslagf. 28000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theehandel, Kruideniers- en Bakkerswaren


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theeh., Kruideniers- en Bakkersw.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40Sluik & v.d. Wal154Theeh., Kruideniers- en Bakkersw.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40J.L. v. Loon151Touwsl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 40J.L. v. Loon151Touwsl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 40L.J. van Loontouwslager
Franekereind 40D.Zuiderveldonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 40P. (Pieter) Woudstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 40rijksmonument 20352


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5855Franekereind 40
  terug