Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 34 3-152 3-173 G-004 G-005


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 34, Harlingen
1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0146r van 18 nov 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuideinde van het diept]oostelijke huis van twee huizen aan elkaar
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondGerbrant Dircks 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSicke SickesGorinchem [staat: Ghorcum]
verkoperJan SalamonsLeeuwarden
verkoperTrijntie SalamonsHarlingen
verkoper q.q.Pieter Gerryts, curator
verkoper q.q.Berent Alberts, curatoren over
verkoperSicke Salamons
verkoperCatalina Salamons
verkoperWypck Sickes
verkoperNicolaus Vaerentholt, gehuwd metFraneker
verkoperJouck JoertsFraneker
verkoperWilhelmo Dimers, gehuwd met's Gravenhage
verkoperTrijntie Dyoerdts, en's Gravenhage
verkoper q.q.Hans Douwes Stapert, curator ad divisionem over
verkoper q.q.de jongste kinderen van Elske Dyoerdts, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Pieter Jacobs, die erfgenaam was van zijn moeder
erflaterwijlen Ete Etis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild voor de (allen met name genoemde) erfgenamen van Pieter Jacobs x Ete Etis, twee huizen aan elkaar zz. Franekerpijpen. Ten O. Jarich Frieses, ten W. Wibrant Jans. Grondpacht voor het oostelijke huis 1 CG aan Gerbrant Dirckx nomine quo, voor het westelijke huis en de ledige plaats daar achter 20 st aan de Stad.


 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158r van 31 dec 1626 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de drie pijpen]oostelijk huis van zekere twee huizen met de plaats daarachter
 
koper finaalN. N. 375-00-00 GG
naastligger ten oostenJarich Frieses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet andere huis van de verkoper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0083v van 14 apr 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis
 
koperReyner Douwes c.u.625-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Wybren Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kopers Reyner Douwes c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Coninx
verkoperJohann Gualtheri
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Douwes c.u. kopen een huis zz. Voorstraat bij de Franekerpijpen. Ten O. erven Wybren Jans, ten W. de kopers nu mede gekochte huizinge. Gekocht van Cornelis Coninx en Johanne Gualtheri voor 625 gg,


 


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0061ra van 3 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [niet vermeld]huis
 
koper provisioneelPieter Seerps mr. timmerman215-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenEeke Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHillebrandts Ruyrdts trekschipper op Leeuwarden
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Trijntie Dirx voor zich en haar minderjarige, weduwe vanWijnaldum
verkoper van 1/2wijlen Douwe JoosteslepelmakerWijnaldum
verkoper q.q.Jochum Hendricx, curator overpottenbakker
verkoper van 1/2Joost YntesHaarlem


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-152Franekereind 34huis
eigenaarPieter Seerps kinderen
gebruikerPieter Seerps kinderen
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-152Franekereind 34huis
eigenaarSybe Pieters
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-152 Franekereind 34huis
eigenaarSybe Pyters
gebruikerSybe Pyters cum sociis
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-152 Franekereind 34huis
eigenaarSybe Pyters
gebruikerSybe Pyters c.s.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-10-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-152 Franekereind 34wed. Sybe Pieters, bestaande uit (onleesbaar) personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-152 Franekereind 34huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerSybe Pieters cum soc.
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0122v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]groot huis met tuin
 
koperHarmanus Portier koopman349-00-00 GG
verpachter grondprocureur Jacob Tuininga 1-00-00 CG
huurderde weduwe van Sybe c.s.timmerman
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenWeverstraat waarnaar vrij in- en uitgang
naastligger ten westende weduwe van Pieter Hendriks
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJan Jansen, erfgenaamtimmerman
verkoperPietje Jacobs, erfgenaam, gehuwd met
verkoperTjeerd Cornelismr. timmerman
verkoperRomke Jacobs meerderjarige vrijster, erfgenaam
verkoperBottje Dirks meerderjarige vrijster, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Trijntje Hendriks, weduwe van
erflaterwijlen Sybe Pyterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier koopt een groot huis en tuin zz. Franeker Pijpen, door meerderen bewoond. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. de koper en wd. Pieter Hendriks, ten Z. de Weverstraat, waarin dit huis een vrij in- en uitgang heeft, ten N. de straat en diept. Gekocht van timmerman Jan Jansen, Pietje Jacobs x mr. timmerman Tjeerd Cornelis, vrijster Romkjen Jacobs, en vrijster Botje Dirks, als erven van hun moei Trijntje Hendriks wv timmerman Sybe Pyters, voor 349 gg.


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0123v van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]dwarshuis
 
koperPoppe Menalda, gehuwd metkoopman700-00-00 GG
koperFoekje Kuipers
bewonerwijlen Trijntje Oosterbaan
naastligger ten oostenMarijke Lex
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Doedes
naastligger ten westende heer Hylke Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperYttje Oosterbaan, weduwe van
verkoperwijlen Auke Bakkerkoopman
verkoperGeertje Oosterbaan, gehuwd met
verkoperTjebbe Dreyer, erfgenamen van hun zusterkoopman
erflaterwijlen Trijntje Oosterbaan


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0252r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]dwarshuis
 
koper van 1/2Hendrik Jans 1075-00-00 CG
koper van 1/2Lubbert P. Buldt Lemmer
voormalig eigenaarTrijntje Oosterbaan
naastligger ten oostenMarijke Lex, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat achter de zoutketen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen A. Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperFoekjen Kuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans en Lubbert P. Butot?, beide woonachtig op de Lemmer, kopen een dwarshuis zz. Franekerpijpen, eerder als eigenaarse bewoond door Trijntje Oosterbaan en thans gebruikt door diverse huurders. Geen grondpacht. Ten O. Marijke Lex wd. Jacob Willems, ten Z. de Weversstraat, ten W. erven A. Doedes en H. Hanekuik, ten N. de straat. Gekocht van Foekjen Kuiper wv coopman Poppe Menalda, voor 1075 cg.


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0004r van 17 apr 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]1/2 huis
 
koperJan Dirks, gehuwd met500-00-00 CG
koperGerkje Doedes de Jong
huurder van 1/2 huisHendrik Jans trekschipper
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperLubbert Pieters BultschipperLemmer


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franeker Pijp aan de zuidkant van het diep]1/2 huis
 
koperClaas Jans Plantinga, gehuwd met400-00-00 CG
koperMettje Jans
eigenaar van 1/2Hendrik Janstrekschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Dirks, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperGerkje Doedes de Jong


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franeker Pijp aan de zuidkant van het diep]1/2 huis
 
koperClaas Jans Plantinga, gehuwd met400-00-00 CG
koperMettje Jans
eigenaar van 1/2Hendrik Janstrekschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Dirks, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperGerkje Doedes de Jong


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0306v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franeker Pijp aan de zuidkant van het diep]1/2 huis
 
koperClaas Jans Plantinga, gehuwd met400-00-00 CG
koperMettje Jans
eigenaar van 1/2Hendrik Janstrekschipper
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenAlbert Doedes
naastligger ten westenHanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJan Dirks, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperGerkje Doedes de Jong


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0164r van 28 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 34Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen zuidzijde van het diept]1/2 huis
 
koperHendrik Jans, gehuwd met257-00-00 CG
koperPiettje Siebauts
eigenaar van 1/2Hendrik Jans, gehuwd met
eigenaar van 1/2Piettje Siebauts
voormalig bewonerClaas Plantinga
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Willems
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Doedes
naastligger ten westenH. Hanekuik
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoper q.q.Lammert Alberda, redder vanmr. verver en schilder
verkoperde boedel van Mettje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Claas Plantinga


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-171 Franekereind 34Hendrik Jansen
3-171 Franekereind 34Jan Freerks, 32 jaar, gehuwdschuitschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-173 Franekereind 34Hendrik Jans1-10-00 CG(lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Auke Klazes de Haan... Douwes; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1819, ovl 1828, ovl 1848; gebruiker van wijk G-004, schipper, eigenaar en medegebruiker is Hendr. Jans wed. 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Hendrik Jansovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk G-004, medegebruiker is Auke de Haan, schipper, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-004Franekereind 34Hendrik Jans wedHendrik Jans wed
G-004Franekereind 34Auke de Haan schipper


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-004Franekereind 34Pietje Siebolts, overleden op 28 november 1822Franekerpijpen G 4, moeder van Sybout, pakhuisknecht (Noorderhaven C 177) en Elske Hendriks Pekelaar, naaister. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 11 jan 1825
adressoortbedraggebruik
G-004Franekereind 34koopaktefl. 525huis G-004
 
verkoperHubert Jans Wagenaar
verkoperAntje Pieters
koperJohan Jacob Welter
koperJanke Tijes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 862Franekereind 34Johan Jacob Welterhuis en erf (168 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-004Franekereind 34Janke Sijes, overleden op 19 juli 1833vrouw van Johan Jacob Welter, gepensioneerd wachtmeester Franekerpijpen G 4 (gehuwd 11/3/1810 in Nieuwe Kerk: testamentair erfgenaam), geen kinderen, legaat voor nicht in 4e graad Janke Baukes, te Deinum (fl. 100,-), het Bijbelgenootschap (fl. 1.805,90) en het Zendelingengenootschap (fl. 15.000,-). Saldo fl. 17.434,77. Bijgevoegd zijn suppletoire memories 7007/083 (toelichting op legaat aan Zendelingengenootschap) en 7007/084 (abintestato erfgenamen zouden genoemde Janke Baukes, als dochter van moederszuster en een 'onbekende', even verre bloedverwant van vaderszijde zijn geweest). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-004Franekereind 34Sijke Klazes Burghout, overleden op 3 oktober 1838huishoudster van Suffridus Nauta (Leeuwarderend G 4), zuster van wijlen Feike (vader van Antje, Sijke en Gerritje Feikes Burghout, dienstmeid: laatstgenoemde is enige testamentair erfgenaam) en wijlen Gerrit Klazes Burghout (vader van Gerritje Gerrits Burghout) (legaten voor de andere nichtjes). Saldo fl. 872,07. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Gerritje Feikes Burghout... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1840, ovl 1844; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk G-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Sjoerd Michiels Nauta... BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-003; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rustend leraar, wijk G-004; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-004Bij de gewezen FranekerpijpSjoerd Nauta67 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, rustend leeraar
G-004Bij de gewezen FranekerpijpGerrytje Burghout29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, huishoudster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-004Franekereind 34Sibe Pottinga... en I. Peaux, 1835, zv Johannes P, en Hijlkje Wijngaarden; BS huw 1830, huw 1835, bev.reg. Ha18 51 wijk G-004; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-029; ... (alles)


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 118 en 124 van 22 nov 1854
adressoortbedraggebruik
G-004Franekereind 34provisionele en finale toewijzingfl. 1404huis G-004
 
verkoperPieter De Vries Binksma (voor zich en q.q.)
verkoperSimon Miedema (q.q.)
koperSybren Gorus van Smeden


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 862G-004 (Franekereinde)Evert Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 862G-005 (Franekereinde)Evert Tuinhoutwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 862Franekereind 34 (G-005)Evert P. Tuinhout (en Cons.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Franikerend 34G. Bosmajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 34 Tjetsje Postmakantoorbediende
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1926 - kentekenadresnaam
B-10567
Franekereind 34Kornelis Postma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 34Tj.Postmakantoorbediende
Franekereind 34K.Postmalandbouwer


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 34S. (Sipke) Graafsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 34rijksmonument 20349


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5569Franekereind 34
  terug