Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 13 4-153 4-146 G-062 G-060


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 13, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 13naamloze steeg ten noorden
Brouwersstraat 13naamloze steeg ten zuiden


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272r van 30 apr 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp strekkende oostwaarts tot aan de Molenaarsstraat]huis met een lege plaats en kamer daar recht achter
 
koperJan Dircks, gehuwd metmr. timmerman388-00-00 GG
koperJantien Elbrichs
verpachter grondde erfgenamen van Frans van Eysinga 3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLaes Dircks
verkoperOetscke Jenckes, gehuwd met
verkoperJacob Claesenslachter
verkoperEete Jenckes
verkoperSiouck Jenckes, gehuwd metSneek
verkoperJens JansSneek
verkoperTaets Jenckes, gehuwd metSneek
verkoperJan BeerntsSneek
verkoperGriet Jenckes
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van Tiaert Jenckes
erflaterJencke Sijes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircks, mr. timmerman x Jantien Elbrichs kopen een huis, ledige plaats en kamer daar recht achter, bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde vant diept, strekkende tot aan de Mollenaersstraet. Ten Z. Passchier Passchiers, ten N. Laes Dircks. Grondpacht 3 cg aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Oetske Jenckes x slachter Jacob Claes, en van Eets Jenckes, en van Jens Jans en Jan Beernts te Sneek als mannen en voogden over Siouck Jenckes en Taets Jenckes, en van Griet Jenckes hun nu absente zuster, en van de twee weeskinderen van Tiaert Jenckes, tezamen als erfgenamen van Jencke Sijes voor 388 gg.


 


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177v van 30 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp oostzijde strekkende tot de Molensteeg]huis, tuin en ledige plaats van 21 vo600et lang
 
koperTiepcke Sioerdts, gehuwd met600-00-00 CG
koperJantien Elbrichs
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakeen halve rozenobel tot een honorarium
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAuck Sibrandi
naastligger ten zuidenRoeliff Claessen timmerman
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Tiaerdts
verkoperTeye Thomas pro se en q.q.Norden


 


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Oude Kimswerder Piep OZhuis
 
koperHarmen Claeses Groyer c.u.671-12-00 GG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Roeleff Claeses
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem Freerx
verkoperSioerd Tiepckes
verkoperJantien Elbrichs, weduwe van
verkoperwijlen Tiepcke Sioerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Claesen Groeyer c.u. koopt een huis oz. Kimswerderpijp. Ten O. de straat, ten Z. Roeleff Claesen, ten W. de straat, ten N. Willem Freerx. Gekocht van Jantien Elbrichs wv Tiepcke Sioerds, en Sioerd Tiepckes, voor 671 gg 12 st.


 


 


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0077r van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp op de Brouwersgracht]huis
 
koperTheodorus Paludanus, gehuwd metpredikant1700-00-00 GG
koperPetronella Valerii
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderDominicus Lantingh
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende huizen van Jan Finckel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJetze Isbrandts
verkoperLuitsche Rinties, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Claesen Groeyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Theodorus Paludanus x Petronella Valerii koopt een huis met eigen steeg ten Z. en achtertuin, oz. van de oude Kimswerderpijp, op de Brouwersgracht, strekkende tot aan de (Pieter) Molenstraat. Ten N. Jetze Isbrandts, ten Z. Jan Finckel, ten O. en W. de straat. Gekocht van Lutsche Rinties wv Harmen Claesen Groeyer.


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]grondpacht van 3-00-00 CG
 
koperJacob Claessen koopman300-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Harmen Claessen3-00-00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd metMinnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (e) wd. Harmen Claessen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Brouwersstraat [staat: tussen de twee bruggen en Kimswerderpijp]huis
 
koperdr. Conradus Luidinga stadsmedicus1040-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderLijntien Sibbles Reen
huurderwijlen vroedsman Eabe Douwes
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenJohannis Duyff n.u.secretaris
naastligger ten westenBrouwersstraat
naastligger ten noordenhet huis van Jochum Jansen Croon kapitein
verkoper q.q.Johannes ten Post, curatorluitenant van een compagnie infanterie
verkoper q.q.vroedsman Doris Herckes Bouma, curatoren overBolsward
verkoper van 1/2Petrus Paludanus, erfgenaam van
erflaterwijlen J. Theodorus PaludanuspredikantLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Conradus Luidinga, stadsmedicus van Harlingen, koopt een nieuwverbouwd huis met tuin, tussen de 2 bruggen en de Kimswerderpijp, strekkende achter tot de Pieter Molentjessteeg, oz. Brouwersgracht. Ten O. de Pietermolentjessteeg, ten W. die straat en diept, ten Z. Johannis Duyff, secr., ten N. de capitein Jochum Jansen Croon. Met beschrijving van DIT verkochte huis met een eigen steeg ernaast. Gekocht van Johannes ten Post, ltn. van een compagnie infanterie, voor 1/2, en Goris Herckes Bouma, mede-vroedschap te Bolsward als curator over Petrus Paludanus als testamentair erfgenaam van ds. Theodorus Paludanus te Leeuwarden etc., voor 1/2, voor 1050 gg.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-153Brouwersstraat 13huis
eigenaarconvoimr. Adius
gebruikerJacob Postma
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-153Brouwersstraat 13huis
eigenaarwed. L. Adius
gebruikerJan Jansen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-153 Brouwersstraat 13huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-153 Brouwersstraat 13huis
eigenaarerven dr. Ludinga
gebruikerHarm Gerryts
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-153 Brouwersstraat 13Geeske Jans, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-153 Brouwersstraat 13huis
eigenaards. Ludinga
gebruikerGeeske Jans cum soc.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]huis en hof
 
koper van 1/2Pytter Wytses Vettevogel 700-07-00 GG
koper van 1/2Jan Wytses Vettevogel
huurderde weduwe van Rink Obbes c.s.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirk Bartels
naastligger ten zuidenRein Yedes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordends. Eelcoma
verkoperSymon Ekemamr. chirurgijnSint Jacobiparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter en Jan Wytzes Vettevogel kopen elk 1/2 van een huis en hof. Ten O. en W. de straten, ten Z. Dirk Bartels en Rein Yedes, ten N. ds. Eelcoma. Gekocht van Symon Ekema?, mr. chirurgijn te Sint Jacobiparochie.


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-150 Brouwersstraat 13Jan Broersma
4-150 Brouwersstraat 13Geert Broersma, 22 jaar, gehuwdinwooning
4-150 Brouwersstraat 13Poppe Jans
4-150 Brouwersstraat 13Abel Poppes, 22 jaar, gehuwdinwooning
4-150 Brouwersstraat 13Jan Poppes, 18 jaar, gehuwdinwooning


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-146 Brouwersstraat 13Jan W Vettevogel4-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Klaas Sybrensgeb 1747 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; wijk G-062; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Catharina Johanna Velthuisgeb 1803 HRL, ovl 20 okt 1814 HRL; wijk G-062, dv Johannes V, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk F-192; gebruiker Hend. Vettevogel, koekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-062; gebruikers Klaas Gonggrijp, Johannes Velthuis, turfdrager, Walle Walles wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Johannes Velthuis... V, en Cornelia Sjerks; BS ovl 1819; 1827 huwelijken, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1886; gebruiker van wijk G-062, turfdrager; medegebruikers Klaas Gonggrijp, en Walle Walles wed., gealimenteerd; eigenaar is J.W. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Klaas Gonggrijp... erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Walle Wallesovl voor 1815; wed. W.W. gebruiker wijk G-062, gealimenteerd; medegebruikers Johannes Velthuis, turfdrager, Klaas Gonggrijp; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-062Brouwersstraat 13J W Vettevogel ervenKlaas Gonggrijp
G-062Brouwersstraat 13Johannes Velthuis turfdrager
G-062Brouwersstraat 13Walle Walles wedgealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
G-062Brouwersstraat 13provisionele en finale toewijzing(5) huis op de Brouwersgracht G-062
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperLolke Sybrens Zwaal
koperKlaas Johannes Norel
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperWillem van Loon


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 16 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
G-062Brouwersstraat 13koopaktefl. 135huis op de Brouwersgracht G-062
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperLolke Sybrens Swaal
koperKlaas Johannes Norel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1570Brouwersstraat 13Gerhardus TelsemeyerHarlingenkoopmankatoenfabriek en erf (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Hendrik Baukes Komst... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810 BS huw 1812, ovl 1822, huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is ... (alles)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1570G-062 Gerhardus TelsemeijerHarlingenverandering van bestemming bestaande hierin dat hetzelve tot een koffijhuis is ingerigt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Dieuwke Annes Bleeker... Antje Ages Tuinstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1570G-062 (Brouwersgracht)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1570G-060 (Gedempte Brouwersgracht)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1570Brouwersstraat 13 (G-060)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis en timmerwinkel


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 13 Abraham J. van Damexportslager
vorige grondslagf. 6000
huidige grondslagf. 6000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exportslager, Comm. in levend en geslacht vee


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exportslager, Comm. in levend en geslacht vee


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krytenburg184Timmerman, aann.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krytenburg184Timmerm. en aann.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 13E.Smedingkoopman
Brouwerstraat 13aR.Krijtenburgtimmerman


1932 - kentekenadresnaam
B-17942
Brouwersstraat 13aRommert Krijtenburg


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.R. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 13J. (Jantje) Scheffers


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug