Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 10 (niet bekend) (niet bekend) G-114 G-124
1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 377r van 20 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Romastraat 10(per decreet) "Item noch over dekoop van zeekere huysinge, hoowinge, putback ende andersins, staende ende geleegen in de apteekers straet daer nu tegenwoordich Romen wtsteekt, ende nu tegenwoordich bewoont ende gebruykt wordende bijde weduwe van Botte Bwes apteeker ende nu onlangs, bij decreet vande gerechte ende het vuygaen vanden brandende keerse ten versoeke van Reyn Broers woenende toe Bolswart, als om ende voormombaer over die kinderen vande voors. Botte geauthoriseert, vercofft waer van Jacob Hessels zoen eerstelick cooper is gebleeven voorde somma van 890 GG.


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 10Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]huis waar Romen uithangt, hof met beplanting en bleekveld
 
koperde Schippers en bootsluiden penningen 1560-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen20-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.17-00-00 CG
toehaakdrie gouden jacobusstukken
naastligger ten oostenSioerd Lases c.u.
naastligger ten zuidenvrije uitgang naar de Hofstraat onder de zolder door van Sioerd Lases c.u.
naastligger ten zuidenSioerd Lases c.u.
naastligger ten westenHans [niet vermeld]
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperSioerd Lases, gehuwd met
verkoperAtke Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe burgemeester Willem Simens, Johannes Jans, Sipke Dircx en Hoite Hoites als Bewinthebbers of Administrateurs van de Schippers- en Bootsluydenpenningen deser stede, kopen een huis en hof met kruiden, bomen en plantagien en bleekveld, in de Botte Apotekerstraat, daar 'Romen' uithangt. Ten O. en Z. het huis van de verkopers, ten W. Hans.., ten N. de genoemde straat. Vrije uitgang naast en onder de solderinge van het huis van de verkoper, naar de Hoffstraat. Gekocht van Sioerd Lases x Atke Piters voor 1560 gg en nog drie gouden Jacobusstukken tot een vereeringe.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-114Romastraat 10Doede van der Veer... 1813; wed. D. vdV. gebruiker wijk F-188; eigenaar is H.J. Smith, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-114; gebruiker Jurjen Jans de Wilde, gealimenteerd, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-114Romastraat 10Jurjen Jans de Wildegebruiker wijk G-114, gealimenteerd; eigenaar is Doede vd Veer wed., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-114Romastraat 10Doede van der Veer wedJurjen Jans de Wilde gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1669Romastraat 10Hendrikus HeepHarlingenlogementhouderhuis (175 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-114Romastraat 10Trijntje Scheltes de Haan... in 1851, N.H., dv Schelte Klases dH, en Bregtje Tjeerds; BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-114, wijk H-093, 121; oud 49 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839; Op heden den Vijf ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1669G-112 (Romastraat)Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin
Sectie A nr. 1669G-113 (Romastraat)Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin
Sectie A nr. 1669G-114 (Romastraat)Anna Cornelia Dierckx en mede eig.woonhuis en tuin


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3376G-124 (Romastraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamwoonhuis
Sectie A nr. 3376G-124 (Romastraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5034Romastraat 10 (G-124)St. Luciagesticht (te Rotterdam)school
  terug