Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G-115 G-125
1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 569r van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Romastraat 8Jacob Hessels x Foeck Faes kopen een kamer aan het westeinde van kopers' huis, daer tegenwoordich Roomen vuythanght. Ten O. de kopers, ten W. Thoenys Pieters. Grondpacht 1 CG aan de kopers. Gekocht van Jelte Jacobs te Akkerwoude caverende ende de rato ende onder verbandt sijner goederen instaende voer Yffcke Jelckedr. sijn huysvrouwe, voor 40 GG.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0226v van 14 aug 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer en weefhuis of winkel
 
koperRompke Sents, gehuwd met110-00-00 GG
koperRynscke Bernts
verpachter grondOcke Jurckes 2-10-00 CG
naastligger ten oostenmr. Mathijs Matthijssen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdriaen Wouters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThys Janssenlinnenwerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRompcke Sents x Reynsck Bernts kopen een kamer en weefhuis of winkel in Botte Apteeckersstraete.


 


 


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0270r van 21 mei 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apotekerstraat]kamer
 
koperPierius Heemstra philosophia studiosus90-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidenhet huis Romen
naastligger ten westende kamer van wijlen Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Teunis Alberts, eerst geregistreerde crediteur vanadelborst compagnie kapitein Johan van Roorda
verkoperHans Meyerstoofmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndreas Heemstra, philosofisch student, koopt een camer zz. Both Apothekerstraat (Romastraat?). Ten O. en Z. het huis 'Romen', ten W. Symen Symens. Gekocht van Teunis Alberts, adelborst onder de compagnie van Jhr. Johan van Roorda, garnizoen houdende te Harlingen, als crediteur van Hans Meyer, stoofmaker, voor 90 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperJancke Jacobs 150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roomen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoper q.q.Andreas Heemstra, vader vanstadssecretaris
verkoperPierius Heemstraphilisophia studiosus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Jacobs


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040r van 27 sep 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperCornelis Cornelis c.u.210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Roma
naastligger ten zuidende hof van het huis genaamd Roma
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: straat]
verkoperJacob Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornelis koopt een camer zz. Both Apothekerstraat. Ten O. het huis 'Romen', ten W. wd. Symen Symens, ten Z. de Hof van Romen, ten N. die straat. Gekocht van Jacob Jansen, voor?


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0149v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperHans Dircksen c.u.110-00-00 CG
verpachter grondhet huis Romen 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Romen
naastligger ten zuidende hof van het huis Romen
naastligger ten westende weduwe van Symen Symens
naastligger ten noordenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
verkoperGeeske Hendricks, weduwe van
wijlen Cornelis Cornelis


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226r van 15 jan 1688 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 8Romastraat ZZ [niet vermeld]woning betaande uit twee kamers
 
koperZierck Gerbens mr. metselaar42-00-00 GG
koperPytter Bruyns mr. metselaar
huurderYsack Jacobs wever
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis genaamd Roma
naastligger ten noordenRomastraat [niet vermeld]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZierck Gerbens en Pyter Bruyns, mr. metselaars, kopen (b) een woning bewoond door wever Ysack Jacobs, bestaande uit twee kamers, met ten W. het huis Roma. Gekocht van de diakenen van de Gereformeerde kerk voor 42 gg.


 


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Gerrit Hendriks Ademagebruiker van wijk G-115, gealimenteert; eigenaar J.W. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Jan Willem Douwes Houtsma... 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-115, gebruiker is Gerrit Hendriks Adema, gealimenteerd 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-115Romastraat 8J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1711Romastraat 8Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Pieter Engberts Nieuw... ovl 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk G-115; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Sietske Overzetgeb 1800 Hardegarijp, ovl 29 mei 1841 HRL, huwt met Pieter Engberts Nieuw, dv Siebe Teunis en Tietje Tjeerds; BS ovl 1841; 1850 overlijdens; oud 39 jaar, geb Rijperkerk (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-115; VT 1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-115RomastraatPieter E Nieuw34 jHarlingenm, protestant, gehuwd, smidsknegt
G-115RomastraatSietske Overzet39 jRijperkerkv, protestant, gehuwd
G-115RomastraatEngelbert Nieuw11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatTamme Nieuw8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatTrijntie Nieuw5 jHardegarijpv, protestant, ongehuwd
G-115RomastraatJenske Nieuw1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1711G-155 Andries HoogmolenHarlingengeheel verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-115Romastraat 8Fredrik Baantjer, overleden op 19 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 21/7/1842), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-115Romastraat 8Ietje Baantjer, overleden op 30 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 9 jr (geboren aug. 1837), overleden Romastraat G 115. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-115Romastraat 8Riemke Jans Scheer... Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1711G-115 (Romastraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1711G-125 (Romastraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4406Romastraat 8 (G-125)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 8M.Knippertransportarbeider
  terug