Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kerkpoortstraat 24 4-088 4-072 1/2 H-001 H-001
 huisnummer lager   Rozengracht 37 (niet bekend) (niet bekend) H-001 H-037


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk H-001
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1809
Gebruik:
Naam: de hof van friesland
Kwartier/wijk H-001
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


1681 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 382r van 20 dec 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rozengracht 37
 
overledeneTjeerd Wiggers, gehuwd metsmalschipper
aangeverGrietie Pieters, bijgestaan door
aangevervroedsman Jan Wybrandts
Claes Andries, geauthoriseerde curator overkoopman
Tjeerd Tjeerds oud in 't 12e jaar
Eelckjen Tjeerds oud in 't 7e jaar
inleiding bij de boedelinventarisatie[0382r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Tjeerd Bouwens ende Lourens Jacobs Asperen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Tjeerd Wiggers in leven burger ende smalschipper binnen deser stede Harlingen, van alle sodanige goederen, uit- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoecke van Claes Andries coopman alhier als geauthoriseerde curator over de twee naegelatene minderjarige kinderen met namen Tjeerd ende Eelckjen Tjeerds respectievelyck old in 't 12e ende 7e jaer in dier qualiteit requirant, ende Grietie Pieters naegelaten weduwe van de overledene boven genoemt, in desen geadsocieert met de vroedsman Jan Wybrandts [0382v] in dier qualiteit requireerde, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de requireerde die oock den belofte daertoe staende om alles getrouwelyck te sullen aengeven, als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende bij manuale stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Asperen, waerop dan tot de bescrievinge geprocedeert is, in manieren als volgt. Actum den 20e december 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-088Kerkpoortstraat 24huis
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-088Kerkpoortstraat 24huis
eigenaarOede Sapes kind
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-088 Kerkpoortstraat 24huis
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-088 Kerkpoortstraat 24hoff
eigenaarerven Arjen Robijns
gebruikererven Arjen Robijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-088 Kerkpoortstraat 24hof
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0236v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 24Rozengracht NZ bij Kerkpoort wijk F-001 en F-002huis, herberg en kolfbaan
 
koperRemke Komst, gehuwd met1205-00-00 CG
koperJanke Hilbrand
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
eigenaarwijlen Hendrik Danekastelein
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte de Jager
verkoper q.q.Jelle Claases, curator over
verkoperThomas Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Komst x Janke Hilbrands koopt een hecht huis en herberg c.a., 'het Hof van Friesland' met de hof en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, aan de O. kant van de Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-1 en wijk H-2, zoals het bij Hendrik Dane als eigenaar werd bewoond en onlangs metterdood is ontruimd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte de Jager en anderen. Het huis heeft 2 uitgangen aan de zijkant, 3 regenwatersbakken, en 2 putten, waarvan de ene massaal is met de naastligger ten N. Het perceel wordt verkocht als bezwaard met het quoteel onderhoud van een modderbak, en de kopers of hun opvolgers mogen van dit perceel NIMMER een houtstek maken of laten maken, of de houthandel uitoefenen of laten uitoefenen. Alles volgens de koopbrief van 9 mei 1808. De koper moet alle losse goederen, ook die van de kolfbaan, overnemen tegen taxatie. Lees de acte. Gekocht van Thomas Bijlsma, onder de jurisdictie van Harlingen, en Jelle Claases onder Almenum, in qlt. als curatoren over de minderjarige zoon van wl. Hendrik Dane, castelein, voor 1205 cg., en 69 cg. voor de losse goederen.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-072 Kerkpoortstraat 24Rimke Komst0-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 95 van 2 jan 1811
adressoortbedraggebruik
H-001Kerkpoortstraat 24koopaktefl. 1200huis en herberg H-001 en H-002
 
verkoperRimke Komst
verkoperJanke Hilbrands
koperAge J. Agema
koperSjieuwke Feykes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Catharina/Trijntje Folkerts Cronenburg... op 4 mrt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; gebruiker van wijk H-001, medegebruiker is Klaas Blauw, lootsman, eigenaar en medegebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Hendrik Rink... HRL, zv Willem R. en ... ; BS huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1851, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; gebruiker van wijk E-190, metzelaar; eigenaar is Hubert J. Wagenaar, 1814. (GAH204); H.R. en Clara Nak, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Klaas Blauw... wonende te op de Schritzen, in zijn huis ovl Elisabeth Houting in 1811; BS ovl 1811; gebruiker van wijk H-001, lootsman; medegebruiker Catharina Cronenburg; eigenaar en gebruiker is Johannes Visser, kastelein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-001Kerkpoortstraat 24Johannes Visser Johannes Visser kastelein
H-001Kerkpoortstraat 24Klaas Blaauw lootsman
H-001Kerkpoortstraat 24Catharina Cronenburg
H-001Rozengracht 37Johannes Visser kastelein
H-001Rozengracht 37Klaas Blaauw lootsman
H-001Rozengracht 37Catharina Cronenburg


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 165 en 171 van 23 aug 1820
adressoortbedraggebruik
H-001Kerkpoortstraat 24provisionele en finale toewijzingfl. 615huis genaamd het Hof van Vriesland, H-001
 
verkoperJacob Thomasz Bijlsma
koperfa. Hubert Jans


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
H-001Kerkpoortstraat 24Voor weinige jaren nieuw gebouwde huizinge en herberg bij de Kerkpoort, Jacob, Bijlsma. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1828Kerkpoortstraat 24Beerend HelmerHarlingentimmermanhuis en tuin (790 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1828Rozengracht 37Beerend HelmerHarlingentimmermanhuis en tuin (790 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Berend Helmer, overleden op 23 januari 1836timmerman bij Kerkpoort H 1, man van Akke Jans Boetje, winkeliersche, vader van minderjarige Bernardus Berends Helmer (6 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Berend Helmer, overleden op 23 januari 1836timmerman bij Kerkpoort H 1, man van Akke Jans Boetje, winkeliersche, vader van minderjarige Bernardus Berends Helmer (6 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Antie Posthumaoud 30 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-001; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Antje Bernardus Ulpersgeb 30 aug 1797 Menaldum, Rooms Katholiek, arbeidster, vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk G-153, wijk H-001; oud 41 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839 wijk G-244; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Fredrik Dominicus Benning... huwt met Anna Nak op 27 apr 1823 HRL, huw.afk. 13 en 20 apr 1823, kleermaker, Rooms Katholiek, ovl wijk H-001, dv Hendrikus Berends B., en Geertruida Eerenthuis; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-028, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Grietje Klaver... te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Hyltje Wytzes Conijn... dv Wietze Baukes C, en Meinou Jentjes Burminia; BS huw 1832, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Jantie de Boeroud 31 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk H-001; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Jarig Jans Dijkstra... zv Jan Wiebes en Tjisteke Pieters; bs ha16hu, ovl 1829, huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839; de President Burgemeester der Stad ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Jetske Pieters Zwartgeb 1767 HRL, ovl 24 nov 1852 HRL, ongehuwd, gealimenteerde 1852, Rooms Katholiek, dv Pieter Z, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Johannes van der Hoek... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk F-021; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zaakwaarnemer, wijk H-001; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Pieter Drost... huw 1817, huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1828, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-001Kerkpoortstraat 24Johannes van der Hoek stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-001Bij de gewezen KerkpoortJohs. van der Hoek37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
H-001Bij de gewezen KerkpoortJohs. van der Hoek37 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zaakwaarnemer
H-001Bij de gewezen KerkpoortJantie de Boer31 jLemmergezin 1, v, protestant, gehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortJantie de Boer31 jLemmergezin 1, v, protestant, gehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAndries van der Hoek12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAndries van der Hoek12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAlbert van der Hoek8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAlbert van der Hoek8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortJan van der Hoek5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortJan van der Hoek5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortSybrigje van der Hoek10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortSybrigje van der Hoek10 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAttie van der Hoek3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAttie van der Hoek3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortGrietje van der Hoek1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortGrietje van der Hoek1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortTrijntie Altrof18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortTrijntie Altrof18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortGerben Bosma34 jNoordwoldegezin 2, m, protestant, gehuwd, molenaarsknegt
H-001Bij de gewezen KerkpoortGerben Bosma34 jNoordwoldegezin 2, m, protestant, gehuwd, molenaarsknegt
H-001Bij de gewezen KerkpoortAntie Posthuma30 jHindelopengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAntie Posthuma30 jHindelopengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAntie Bosma9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortAntie Bosma9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortTetje Bosma6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-001Bij de gewezen KerkpoortTetje Bosma6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Johanna Swesereen, overleden op 14 augustus 184183 jr, geboren Utrecht 6/5/1758, overleden Rozengracht H 1, wed. Hette Koestra, moeder van Johanna (vrouw van Drevis Lammerts Jonker, beurtschipper op Groningen), Hendrika (wed. Harmen Douwma) en wijlen Frans Hettes Koestra (man van Trijntje Scheltes, arbeidster, vader van minderjarige Hette en Johanna Franzes Koestra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Johanna Swesereen, overleden op 14 augustus 184183 jr, geboren Utrecht 6/5/1758, overleden Rozengracht H 1, wed. Hette Koestra, moeder van Johanna (vrouw van Drevis Lammerts Jonker, beurtschipper op Groningen), Hendrika (wed. Harmen Douwma) en wijlen Frans Hettes Koestra (man van Trijntje Scheltes, arbeidster, vader van minderjarige Hette en Johanna Franzes Koestra). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Maria Wiersma, overleden op 22 maart 184251 jr, geboren Galamadammen, overleden Rozengracht H 1, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Maria Wiersma, overleden op 22 maart 184251 jr, geboren Galamadammen, overleden Rozengracht H 1, ongehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 86) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Antje de Graaf, overleden op 10 oktober 184263 jr, geboren Workum, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Antje de Graaf, overleden op 10 oktober 184263 jr, geboren Workum, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 49) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Helena Hamers, overleden op 14 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 67 jr, geboren Bronssem 26/5/1777, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Helena Hamers, overleden op 14 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 67 jr, geboren Bronssem 26/5/1777, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Suffridus Weghuis, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 69 jr (geboren 14/1/1777), overleden Rozengracht H 1, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Suffridus Weghuis, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 69 jr (geboren 14/1/1777), overleden Rozengracht H 1, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Johannes Bandsma, overleden op 5 december 1846(Certificaat van onvermogen), 18 jr (geboren 24/10/1827, overleden Rozengracht H 1, kleermaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Johannes Bandsma, overleden op 5 december 1846(Certificaat van onvermogen), 18 jr (geboren 24/10/1827, overleden Rozengracht H 1, kleermaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Maria de Vries, overleden op 16 december 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr, geboren Franeker 19/5/1780, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Maria de Vries, overleden op 16 december 1846(Certificaat van onvermogen), 66 jr, geboren Franeker 19/5/1780, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Katrina Sybrandus Postma, overleden op 10 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Stavoren 27/8/1774, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Katrina Sybrandus Postma, overleden op 10 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 72 jr, geboren Stavoren 27/8/1774, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Geertruida Harmens, overleden op 18 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren sept. 1766 (geboorteplaats onbekend), overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Geertruida Harmens, overleden op 18 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 80 jr, geboren sept. 1766 (geboorteplaats onbekend), overleden Rozengracht H 1, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Johannes Nieuwenhuis, overleden op 11 april 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr (geboren maart 1790), wever, overleden RK-armhuis H 1, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Johannes Nieuwenhuis, overleden op 11 april 1847(Certificaat van onvermogen), 57 jr (geboren maart 1790), wever, overleden RK-armhuis H 1, weduwnaar, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Anthonius Beuker, overleden op 27 september 1847(Certificaat van onvermogen), 63 jr, geboren Almenum 23/9/1784, overleden Rozengracht H 1, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Anthonius Beuker, overleden op 27 september 1847(Certificaat van onvermogen), 63 jr, geboren Almenum 23/9/1784, overleden Rozengracht H 1, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Anna Driesten, overleden op 11 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Nijmegen, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Anna Driesten, overleden op 11 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Nijmegen, overleden Rozengracht H 1, weduwe, 7 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Elbrigtje Idses, overleden op 28 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Sneek 18/8/1777, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Elbrigtje Idses, overleden op 28 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 70 jr, geboren Sneek 18/8/1777, overleden Rozengracht H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Gerharda Berendsen, overleden op 28 november 1847(Certificaat van onvermogen), 45 jr (geboren 24/7/1802), overleden Rozengracht H 1, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Gerharda Berendsen, overleden op 28 november 1847(Certificaat van onvermogen), 45 jr (geboren 24/7/1802), overleden Rozengracht H 1, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Hendrik Weghuis, overleden op 28 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 67 jr (geboren 1780), overleden Rozengracht H 1, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Hendrik Weghuis, overleden op 28 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 67 jr (geboren 1780), overleden Rozengracht H 1, weduwnaar, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Jan Nak, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Rozengracht H 1, schoenmaker, weduwnaar, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Jan Nak, overleden op 10 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 78 jr (geboren 1770), overleden Rozengracht H 1, schoenmaker, weduwnaar, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Kerkpoortstraat 24Emerentia Anna van Ernsthuis, overleden op 21 december 1848(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Bolsward 19/1/1775, overleden RK-armhuis H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-001Rozengracht 37Emerentia Anna van Ernsthuis, overleden op 21 december 1848(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Bolsward 19/1/1775, overleden RK-armhuis H 1, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Aaltje Gerrits... in 1851, dv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1826, ovl 1833, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Aaltje Rekenburggeb 1770/79 HRL, ovl 17 jun 1856 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, gealimenteerd; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Akke Piers... dv Johannes Piers en Janke Stam; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Antje Berends Borgers... dv Berend Burger en Lolkje Johannes Dijkstra; BS huw 1820, ovl 1855, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Gerben Annes Bosma... D-112, wijk G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Hendrik Heeres... Katholiek, dv Heere Sjoerds en Johanna Henricus Dunen; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Hendrik Johannes Doksma... Caspers D, en Trijntje Joostens; BS geb 1833, ovl 1834, ovl 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; H.J.D. eigenaar van percelen nrs. 2017-2019 te HRL, arbeider, woonplaats Almenum, legger nr. 170, huis, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Jacob Jacobs Nontje... ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum en wonende te ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Jan de Graaf... HRL, huwelijksafkondigingen 22 en 29 sep 1822, wonende te HRL, werkman in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Janke Johannes van der Velde... Eeltjes; BS geb 1811, huw 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk G-100, 285, wijk H-001; oud 71 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder rooms armhuis, wijk H-039; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Joost Johannes Houtsma... wonende te HRL 1842; BS huw 1827, huw 1842, ovl 1844, ovl 1845, ovl 1854, VT 1839, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; Arum, Sectie A, 1832: J.J.H., Schippersknegt te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 613, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Maria Burgerts van Dieteren... dv Burgert Hendriks vD, en Elisabeth Willems; BS huw 1833, ovl 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Ype van der Meygeb 1784 Midlum, ovl 17 nov 1856 HRL, huwt met Hieke vd Ley en Wytske de Jong, koopman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jan IJpes en Grietje Doedes; BS ovl 1849, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-080, wijk G-292, wijk H-001


1859 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 37 (noordgevel (achterzijde)), HarlingenRozengracht 37 (noordgevel (achterzijde))Asbeek, P;Langenhorst, F;Winkeler, E B;Schoonhout, S;Leemkool, J F'Opgerigt 23 Maart 1859
door de Armmeesters
P. Asbeek. Pres.
F. Langenhorst
E.B. Winkeler
S. Schoonhout
J.F. Leemkool Secr.'


1863 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Antje de Vriesgeb 1799 Menaldum, ovl 5 jul 1863 HRL, huwt met Harmen Dijkstra, ovl wijk H-001, dv Jan dV, en Aaltje Wiersma; BS ovl 1863


1863 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Johannes Palstrageb 1797 Greonterp, ovl 24 aug 1863 HRL, huwt met Minke vd Zee, werkman, ovl wijk H-001, zv Sjoerd P, en Trijntje Hoekstra; BS ovl 1863


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Johannes Jans Schoenmaker... ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Maria Schoenmaker... wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1868 - bewonersadresnaamgegevens
H-001Kerkpoortstraat 24Saske Dirks... Coenraad Leers op 8 okt 1820 HRL, huw.afk. 3 en 10 sep 1820, Rooms Katholiek, wonende te HRL, ovl wijk H-001; wonende te HRL. 1834, komt ook voor als Cecilia Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw ... (alles)


1889 - variaadresbronbericht
Rozengracht 37Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes Bouritius een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 1 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
H-001Kerkpoortstraat 24Den doorreed, met een groot gedeelte van het erf, achter het koffiehuis aan de Rozegracht. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 726..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4973Kerkpoortstraat 24 (H-001)Jelle G. Spoelstrawoonhuis


1934 - kentekenadresnaam
B-20785
Rozengracht 37Herman Willem Geesink


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 37H.W. Geesink485Tandarts


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.W. Geesink485Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.W. Geesink485Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.W. Geesink485Tandarts (spr.u. 10-12½, beh. Zat.)


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 37J. (Jan) Jongsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 37rijksmonument 20639
  terug