Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Schoolstraat 1 4-201 4-205 H-164* H-177
   huisnummer hoger Spinstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) H-164* H-178
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) H-164* H-179
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 38 4-201 4-205 H-164 H-198
Naastliggers vanSchoolstraat 1
ten westende Schoolstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderhaven 38naamloze steeg ten noorden


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad]hof met bomen, planten een belv?d?re
 
koper provisioneelIda van Kyll, weduwe van800-00-00 GG
koper provisioneelwijlen burgemeester Claas Sanstra
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat naar de lijnbaan]
naastligger ten noordende hof van Claas Freeercx Braam
verkoperwijlen burgemeester Claas Sanstra


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij de lijnbaan van de heer Nauta, in dehuis met een kamer erachter
 
koperClaas Ruirds Platte 180-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Clases Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits
verkoperWillem Jansen meerderjarige
verkopermeerderjarige Meindert Jansen
verkopermeerderjarige Doedtie Jansen


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0008v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stadt bij de lijnbaan van wijlen Duco Nautahuis, kamer en plaatsje
 
koperWybe Hiddes, gehuwd metzeevarend persoon230-00-00 CG
koperHiltie Jacobs Stellingwerff
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurder voorkamerStaas c.u.gleibakker8-00-00 GG
huurder zijkamerJoost c.u.0-02-08 CG
naastligger ten oostenReiner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTrijntie Gerrits, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Dirx
verkoperClaas Ruurds PlattekorendragerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hiddes, zeevarende x Hiltie Jacobs Stellingwerff koopt een huis, camer met plaetske erachter, in de zuider nieuwe stad, omtrent de lijnbaan van wl. Duco Nauta. Ten O. Reiner Claasen Fontein, ten W. en Z. de straten, ten N. Trijntie Gerrits wv Jan Dirx. Gekocht van Claas Ruurds Platte, korendrager te A`dam, voor 230 cg.


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ3/4 hof
 
koperds. Feddo van Slooten predikant127-14-00 GG
eigenaar van 1/4Feddo van SlootenpredikantMidlum
huurder voor 1 jaarGillis Vermeersch mr. blikslager21-00-00 CG
naastligger ten oostenR. C. Fontein
naastligger ten zuidenHebea Kyl
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperHeere Jansen van Slootengrootschipper
verkoperJane Jansen van Slootengrootschipper
verkoperPietie Jansen van Slooten, gehuwd met
verkoperIsbrandt Pietersgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt 3/4 hof zz. Zuiderhaven, waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. de straat, ten Z. Hebea Kijl, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van grootschippers Heere- en Jane Jans van Slooten, en Pietie Jansen van Slooten x grootschipper Isbrandt Pieters, voor 127 GG 14 st.


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZhof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis
 
koperGilles Vermeersch, als vader en voorstander van zijn dochters154-00-00 CG
koperRoeloffke Vermeersch, en
koperLijsbet Vermeersch
naastligger ten oostenReiner C. Fontein
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Bechjus
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: steeg naar het bolwerk]
naastligger ten noordenZuiderhaven en haven
verkoperds. Fedde van SlotenpastorMidlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch, als vader en voogd over zijn dochters Roelofke en Lijsbeth, te A`dam, koopt een hof met bomen, bloemen etc. en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. een steeg naar het bolwerk, ten Z. erven dr. Bechius, ten N. de straat en haven. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van ds. Fedde van Slooten te Midlum, voor 154 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-201Schoolstraat 1
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-201Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38twee_achterNieuwe Heerestraat OZ bij de stadsmurentuin met vruchtbomen, planten en stenen zomerhuis
 
koperTieerd Gerbens, gehuwd metmr. lijnslager81-14-00 GG
koperAukjen Beerns
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenals bewoner Joost Andries c.soc.
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenJillis Vermeersch
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopmanLeeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd vanLeeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen vanLeeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakkerLeeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 vanBreda
erflaterwijlen Hebbaea KylHarlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Gerbens, mr. lijnslager x Auckjen Beerns koopt een mooie hof met bomen en een stenen zomerhuis, aan de oz. v.d. Nieuwe Heerenstraat, omtrent de Stadsvesten. Grondpacht 2 cg. Ten O. Reiner Clasen Fontein, ten W. die straat, ten Z. Joost Andries, ten N. Jilles Vermeersch. Gekocht van Jan Tiommes Wijngaarden, mr. bakker te Leeuwarden en Tietze Jentjes v.d. Veen, burger-vaandrig te Leeuwarden x Antie Tiommes Wijngaarden, erven van Jeltie Bockes, die voor de helft erfgenaam was van hebbea Kijl, eb van Tiomme Jans Wijngaerden, koopman en mr. bakker mitsgaders monsieur Cornelis de Maire, cassier ub de bank van lening te leeuwarden, last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s., te Breda voor de andere helft, erfgenamen van Hebbea Kijl te Harlingen, voor 81 gg. 14 st.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij het Spinhuishuis
 
koperAlbert Harmens Barkhoff c.u.210-00-00 CG
verpachter grondR. Backer oud secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
naastligger ten noordenbewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx
verkoperHiltie Stellingwerf, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Hiddes


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38een_achterZuiderhaven ZZtuin
 
koperYeke Goverts Potkast c.u.mr. gortmaker275-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein sr
naastligger ten zuidenTjeerd Gerbens
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: steeg naar het bolwerk]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperGilles Vermeersch


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0042r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1Nieuwe Zuiderstad op de hoek van de Heerestraat bij het spinhuishuis
 
koperHendrik Arents, gehuwd metbontwever315-00-00 CG
koperBregtje Jacobs
verpachter grondR. Bakker oud secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
verkoperAlbert Harmens Barkhof, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbeth Cornelis van der Burg


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0216v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38achterNieuwe Heerestraat OZhuis
 
koperGerryt Gerryts, gehuwd metbontwever244-00-00 CG
koperAntje Claeses
verpachter grondN. N. 1-00-00 CG
naastligger ten oostenVliethoorn
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordende weduwe van Tjeerd Gerbens
verkoper q.q.vroedsman Tjebbe Johannes, president en gecommitteerde vd Diakonie Ware Gereformeerde Gemeente voor
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, president en gecommitteerde vd Diakonie Ware Gereformeerde Gemeente voor
verkoper van 1/3Joost Andries, gehuwd met
verkoper van 1/3Antje Jans
verkoper van 1/3Aeltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Symons
verkoper van 1/3Tjalling Fransenzoutdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts, bontwever x Antje Claeses koopt huis in de NIEUWE HEERESTRAAT. Ten O. Vliethoorn, ten W. de straat, ten Z. Hendrik Arends, bontwever, ten N. de hof van wd. Tjeerd Gerbens. Gekocht van Joost Andries x Antje Jans voor 1/3, Abeltje Jans wv Jan Symons (Schiere?) voor 1/3 en Tjalling Fransen, zoutdrager voor 1/3.


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0388r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38twee_achterZuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]hof
 
koperYcke Goverts Potkast mr. gortmaker90-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenYcke Goverts Potkast
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbensmr. lijnslager


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG
opmerking[samen met 4-202]


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0287v van 3 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Nieuwe Heerestraat bij het bolwerk bij de Spijkerboorhuis
 
koperJan Hendriks Tengers mr. bontwever500-00-00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Romke Backer 1-00-00 CG
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever
naastligger ten westenNieuwe Heerestraat
naastligger ten noordende nagelaten dochter van Gerlof Pyters
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
verkoperWillem Claesesmr. bontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-201 Schoolstraat 1Gerlof Pieters, bestaande uit 2 personendogter
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarGerlof Pytters erv.
gebruikerGerlof Pytters erv.
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZdeftig dwarshuis
 
koper van 1/3Trijntje Gerlofs, gehuwd met2828-00-00 CG
koper van 1/3de heer Allard Scheltinga koopman
koper van 1/3dr. Adrianus Heeringa Leeuwarden
koper van 1/3Willem Douwes Pingjum
naastligger ten oostende heer Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenTrijntje Gerlofs
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 3/4Fokke Tjeerds van Esta, voor zich en voor zijn dochterkoopman
verkoper van 1/4Fredske Fokkes van Esta meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Gerlofs x Allaard Scheltinga, dr. Adrianus Heeringa te Leeuwarden en Willem Douwes, mr. timmerman te Pingjum kopen elk voor 1/3 een deftig dwarshuis, twee houtschuren, extra grote hof, wagenhuis en paardenstal erachter. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Trijntje Gerlofs, ten Z. de Baanstraat, ten N. strekkende tot aan de haven. Gekocht van Fokke Tj. van Esta voor 3/4 en zijn dochter Tiedske Fokkes van Esta voor 1/4.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestalling
 
koperTrijntie Schellingwouw, gesterkt met1600-00-00 CG
koperNicolaus van Loon
eigenaar van 2/3Willem Douwesstadsbouwmeester
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat tot aan de haven
naastligger ten westenAllard Scheltinga
verkoperAdrianus van Heeringamedicinae doctorLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Schellingwou x dr. Nicolaas van Loon koopt 1/3 huis en 2 houtschuren, grote tuin, stal en wagenhuis, bewoond door Willem Douwes, stadsbouwmeester, die ook de overige 2/3 bezit. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Adrianus van Haringa, med. dr. te Leeuwarden.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallen
 
koperAllard Scheltinga 1600-00-00 CG
koperdr. Nicolaus van Loon
eigenaar van 1/3Allard Scheltinga
eigenaar van 1/3dr. Nicolaus van Loon
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven van Baanstraat tot aan de haven
verkoperWillem Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga en dr. Nicolaas van Loon kopen 1/3 van (een huis met 2 houtschuren, grote tuin, wagenhuis en paardenstal), zz. Zuiderhaven, waarvan kopers al 2/3 bezitten. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de kapt. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven, strekkende van de Baanstraat tot aan de haven. Gekocht van Willem Douwes, koopman, voor 1600 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0068v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven WZ1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning
 
koperNicolaus van Loon koopman1700-00-00 CG
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
huurderPieter Tetrode en comp.
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis, schuur, wagenhuis, hof en paardenstal w. v. hij al de 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 1700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
 
koperNicolaus van Loon koopman2400-00-00 CG
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis met 2 houtschuren, tuin, wagenhuis en paardenstal, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 2400 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205 Schoolstraat 1A Scheltinga6-00-00 CG(wallen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Allard Scheltinga... HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1M. van der Kooygebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-164Schoolstraat 1A Scheltinga ervenM van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164Spinstraat 1M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164Spinstraat 3M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164Zuiderhaven 38M van der Kooy commissaris bij de convooyen


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
adressoortbedraggebruik
H-164Schoolstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 3182huis, zomerhuis, kantoor, stalling en wagenhuis etc. H-164
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperSicco Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1927Zuiderhaven 38Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanhuis (200 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1929Schoolstraat 1Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanstal, wagenhuis en erf (194 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Spinstraat 1Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Spinstraat 3Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Hinke Rodenhuis... en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Sikko Johannes Posthuma... Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Spinstraat 1Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Spinstraat 3Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Spinstraat 1Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Spinstraat 3Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 30 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4812..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2728H-177 (Spinstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 4110H-178 (Spinstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 4111H-179 (Spinstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1893 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.), HarlingenZuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.)Spoelstra, G S;Drost, EG.S. Spoelstra
E. Spoelstra - Drost
O.L.V. Geboorte
1893
D.D.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4870Schoolstraat 1 (H-177)R.C. Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 4871Spinstraat 1 (H-178)R.C. Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 4872Spinstraat 3 (H-179)R.C. Armvoogdijwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Spinstraat 3 Walle Bergsmabootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600
Zuiderhaven 38wed C. Vranken geb. Crokszonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Spinstraat 1M. v/d Heidewerkman gasfabriek


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1938 - variaadresbronbericht
Spinstraat 3Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting655R.K. Ziekenverpl.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Ziekenhuis St. Jozef655


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenZiekenhuis, R.K. St. Jozef641


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefziekenhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 38P.J. (Pieter) Crijver
  terug