Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts ticheler koper 1/2 van 9 pm greidland ([99-00-00 GG per pm]) buiten Harlingen 1654 236 264r0
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts ticheler koper 1/2 van 9 pm greidland ([99-00-00 GG per pm]) buiten Harlingen 1654 236 264r0
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r0
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r0
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1654 236 264r0
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1654 236 264r0
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckius predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
, TIETJE Tiedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
ANDRIES, FRANS Oud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
ANDRIES, FRANS Oud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
ANDRIES, FRANS Oud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
, Christintie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolai commies van de kamer van financien verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
, OTJE Oedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
, JANKE Jancke Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
, ABRAHAM Abrahamus Tammeri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r0
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdt erflater buiten Harlingen 1654 236 264r0
, koper 2 pm, 4 einsen en 12 penningen land ([voor de twee percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 352r0
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen 1603 228 352r0
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen 1603 228 352r0
, floreenrente buiten Harlingen 1603 228 352r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 352r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 352r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 352r0
, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Garbranda naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 352r0
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
, koper 1/2 van 2 pm, 4 einsen en 12 penningen land genaamd het olde leeghlandt ([voor de twee percelenin deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 352r0
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen 1603 228 352r0
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen 1603 228 352r0
, floreenrente buiten Harlingen 1603 228 352r0
, FLORIS Floris naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 352r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 352r0
, ?landen naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 352r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 352r0
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r0
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land buiten Harlingen 1615 229 267r0
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land buiten Harlingen 1615 229 267r0
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1615 229 267r0
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1615 229 267r0
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1615 229 267r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 229 267r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 229 267r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 229 267r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 229 267r0
JURJENS, SJOERD Sioerd Jurians naastligger (heeft vrije reed en drift over het verkochte) buiten Harlingen 1615 229 267r0
JURJENS, SJOERD Sioerd Jurians naastligger (heeft vrije reed en drift over het verkochte) buiten Harlingen 1615 229 267r0
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r0
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r0
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r0
RUURDS, JURJEN zijn wijlen grootvader [staat: bestevader] Jurien Rioerdts erflater buiten Harlingen 1615 229 267r0
RUURDS, JURJEN zijn wijlen grootvader [staat: bestevader] Jurien Rioerdts erflater buiten Harlingen 1615 229 267r0
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper 1 pm 3 einsen 10 penningen 9 roeden en 2 voeten bouwland buiten Harlingen 1628 232 66v0
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper 1 pm 3 einsen 10 penningen 9 roeden en 2 voeten bouwland buiten Harlingen 1628 232 66v0
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 66v0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 66v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 66v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 66v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 66v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 66v0
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver van een compagnie soldaten verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v0
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1603 228 353r0
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1603 228 353r0
ARJENS, JANKE Janneken Ariaens koper buiten Harlingen 1603 228 353r0
ARJENS, JANKE Janneken Ariaens koper buiten Harlingen 1603 228 353r0
ARJENS, JANKE Janneken Ariaens koper buiten Harlingen 1603 228 353r0
, floreenrente buiten Harlingen 1603 228 353r0
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger tegenover buiten Harlingen 1603 228 353r0
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger tegenover buiten Harlingen 1603 228 353r0
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 353r0
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 353r0
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 353r0
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 353r0
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 353r0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 353r0
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants verkoper buiten Harlingen 1603 228 353r0
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants verkoper buiten Harlingen 1603 228 353r0
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper buiten Harlingen 1603 228 353r0
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper buiten Harlingen 1603 228 353r0
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groote kapitein te water koper hof en huis met bomen en plantagie genaamd buiten Harlingen Aylva hof 1643 235 56r0
, AATJE Atie koper Aylna hof buiten Harlingen 1643 235 56r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1643 235 56r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1643 235 56r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1643 235 56r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1643 235 56r0
JACOBEUS, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper buiten Harlingen 1643 235 56r0
GOSSES, GERBEN burgemeester Gerbrant Gosses koper 5 einsen, 9 penningen en 3 voeten land ([per pm, voor de twee percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 359r0
GOSSES, GERBEN burgemeester Gerbrant Gosses koper 5 einsen, 9 penningen en 3 voeten land ([per pm, voor de twee percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 359r0
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper buiten Harlingen 1603 228 359r0
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper buiten Harlingen 1603 228 359r0
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper buiten Harlingen 1603 228 359r0
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) buiten Harlingen 1603 228 359r0
, JETSKE Jets naastligger ten oosten ([staat: Jets Claes Folckers]) buiten Harlingen 1603 228 359r0
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 359r0
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 359r0
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 359r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 359r0
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Aerntsma naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 359r0
, JETSKE Jets naastligger ten noorden ([staat: Jets Claes Folckers]) buiten Harlingen 1603 228 359r0
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 359r0
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 359r0
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 359r0
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
KOENRAADS, HESSEL wijlen Hessel Coenerts verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
KOENRAADS, HESSEL wijlen Hessel Coenerts verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
KOENRAADS, HESSEL wijlen Hessel Coenerts verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r0
, koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1605 228 485r0
, floreenrente buiten Harlingen 1605 228 485r0
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 485r0
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 485r0
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r0
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r0
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 485r0
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r0
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r0
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerts verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r0
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerts verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r0
GERLOFS, GERLOF de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerleff Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r0
GERLOFS, GERLOF de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerleff Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r0
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r0
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r0
, floreenrente buiten Harlingen 1781 260 63r0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1781 260 63r0
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1781 260 63r0
BEIDSCHAT, de erfgenamen van wijlen Beidschat, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1781 260 63r0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1781 260 63r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r0
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r0
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r0
, floreenrente buiten Harlingen 1781 260 63r0
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1781 260 63r0
, het vierde perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1781 260 63r0
BEIDSCHAT, de erfgenamen van wijlen Beidschat, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1781 260 63r0
, het tweede perceel uit een andere akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1781 260 63r0
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper buiten Harlingen 1781 260 63r0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper 12 pm 5 einsen 11 peningen en 8 roeden grasland (per pm) buiten Harlingen 1651 236 161v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper 12 pm 5 einsen 11 peningen en 8 roeden grasland (per pm) buiten Harlingen 1651 236 161v0
, floreenrente buiten Harlingen 1651 236 161v0
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v0
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v0
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v0
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten oosten buiten Harlingen 1651 236 161v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1651 236 161v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1651 236 161v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen buiten Harlingen 1651 236 161v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen buiten Harlingen 1651 236 161v0
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten noorden buiten Harlingen 1651 236 161v0
HARINGS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen 1651 236 161v0
HARINGS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen 1651 236 161v0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 230 6r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r0
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r0
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland (per pm) buiten Harlingen 1634 233 132r0
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland (per pm) buiten Harlingen 1634 233 132r0
, floreenrente buiten Harlingen 1634 233 132r0
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten buiten Harlingen 1634 233 132r0
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten buiten Harlingen 1634 233 132r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1634 233 132r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1634 233 132r0
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden buiten Harlingen 1634 233 132r0
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden buiten Harlingen 1634 233 132r0
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r0
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r0
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r0
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r0
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 7 pm land waaronder het Achlumer voetpad buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het tweeentwintigste perceel in deze akte naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het drieentwintigste perceel in deze akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. koper 2 pm grasland buiten Harlingen 1637 234 34r0
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. koper 2 pm grasland buiten Harlingen 1637 234 34r0
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r0
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 7 pm land waaronder het Achlumer voetpad buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het eenentwintigste perceel in deze akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het drieentwintigste perceel in deze akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 3 1/2 pm land buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ([staat: een en een oord]) buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 4 pm land buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ([staat: een en een oord]) buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het drieentwintigste perceel in deze akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het tweeentwintigste perceel in deze akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkoper secretaris van Leeuwarderadeel koper door niaar ca. 5 pm land buiten Harlingen 1606 228 504r0
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r0
BUITEN, PIETER Pieter van Buytten geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 504r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1606 228 504r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 504r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 504r0
BLOK, BOUDEWIJN Boudewijn de Block verkoper buiten Harlingen 1606 228 504r0
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper 1/3 van 4 pm greidland buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper 1/3 van 4 pm greidland buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
, floreenrente buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r0
, SIETSE Sytzie Jettzies koper ca. 3 pm land buiten Harlingen 1618 230 132v0
SIEBES, RIKSTJE Ricxt Sybes koper buiten Harlingen 1618 230 132v0
SIEBES, RIKSTJE Ricxt Sybes koper buiten Harlingen 1618 230 132v0
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1618 230 132v0
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1618 230 132v0
ROORDA, RUURD Rioerd van Rioerda, de jonge naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1618 230 132v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1618 230 132v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1618 230 132v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters verkoper buiten Harlingen 1618 230 132v0
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters verkoper buiten Harlingen 1618 230 132v0
JOUWS, BOTE Botte Juws verkoper buiten Harlingen 1618 230 132v0
JOUWS, BOTE Botte Juws verkoper buiten Harlingen 1618 230 132v0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 235r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r0
, koper provisioneel 10 pm greidland genaamd de Berge Fenne buiten Harlingen 1657 237 253r0
, floreenrente buiten Harlingen 1657 237 253r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 253r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 253r0
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r0
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r0
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r0
BURMANIA, SJUK jr Sioeck van Burmania naastligger ten westen buiten Harlingen 1657 237 253r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 253r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 253r0
JANS, RUURD Ruierd Jansen verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r0
JANS, RUURD Ruierd Jansen verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r0
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r0
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r0
JANS, EELKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r0
JANS, EELKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Pytters verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Pytters verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r0
, koper 5 pm land buiten Harlingen 1606 228 517r0
JANS, HERE Heere Jansen , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r0
JANS, HERE Heere Jansen , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r0
, REIN Reyn Uupckes , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r0
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 517r0
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 517r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1606 228 517r0
DOEIES, WIEBE Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 517r0
DOEIES, WIEBE Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 517r0
DOEIES, WIEBE Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 517r0
, de reedt nae Cluyrt naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 517r0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 517r0
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden]) buiten Harlingen 1606 228 517r0
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden]) buiten Harlingen 1606 228 517r0
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen 1606 228 517r0
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen 1606 228 517r0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 243v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v0
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 4 pm 9 einsen 2 penningen 1 roede en 4 voeten greidland buiten Harlingen 1657 237 128r0
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 4 pm 9 einsen 2 penningen 1 roede en 4 voeten greidland buiten Harlingen 1657 237 128r0
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r0
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r0
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r0
JOHANNES, JAN Jan Johannis koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r0
JOHANNES, JAN Jan Johannis koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r0
, 3 ducaten en 2 rijksdaalders voor mijn binders en meiden toehaak buiten Harlingen 1657 237 128r0
, floreenrente buiten Harlingen 1657 237 128r0
TJEERDS, TRIJNTJE de koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 128r0
TJEERDS, TRIJNTJE de koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 128r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 128r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1657 237 128r0
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 128r0
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 128r0
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r0
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r0
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r0
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r0
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper door niaar 6 pm land buiten Harlingen 1668 239 169v0
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v0
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v0
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v0
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v0
, floreenrente buiten Harlingen 1668 239 169v0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1668 239 169v0
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1668 239 169v0
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1668 239 169v0
HESLINGA, dr. Heslinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1668 239 169v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v0
HEEMSTRA, JOHANNES Johan van Heemstra verkoper buiten Harlingen 1668 239 169v0
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijl koper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.]) buiten Harlingen 1623 230 367v0
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijl koper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.]) buiten Harlingen 1623 230 367v0
FELTEN, PIETER wijlen Pieter Phelten koper buiten Harlingen 1623 230 367v0
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts protesteert vanwege een hypotheek buiten Harlingen 1623 230 367v0
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts protesteert vanwege een hypotheek buiten Harlingen 1623 230 367v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1623 230 367v0
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1623 230 367v0
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1623 230 367v0
FEIKES, JETSE als gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1623 230 367v0
FEIKES, JETSE als gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1623 230 367v0
FEIKES, JETSE als gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1623 230 367v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten verkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges]) buiten Harlingen 1623 230 367v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten verkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges]) buiten Harlingen 1623 230 367v0
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten verkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges]) buiten Harlingen 1623 230 367v0
, N. N. koper provisioneel 5 percelen zaailand bij 8 pm groot met huis, schuur en hooiberg buiten Harlingen 1642 234 173v0
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder buiten Harlingen 1642 234 173v0
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder buiten Harlingen 1642 234 173v0
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder buiten Harlingen 1642 234 173v0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. koper provisioneel ca. 2 1/4 pm zaailand buiten Harlingen 1642 234 173v0
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
ROORDA, de erfgenamen van wijlen Roorda naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u. koper 1/2 pm land buiten Harlingen 1644 235 111v0
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u. koper 1/2 pm land buiten Harlingen 1644 235 111v0
, floreenrente ([staat: 1 oord]) buiten Harlingen 1644 235 111v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1644 235 111v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1644 235 111v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1644 235 111v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1644 235 111v0
JANS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v0
JANS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v0
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v0
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v0
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v0
, N. N. koper provisioneel ca. 6 1/2 pm land door Piter Ackersloot verticheld buiten Harlingen 1642 234 173v0
DONIA, KEIMPE Keimpe Donia naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. koper provisioneel ca. 4 1/4 pm greidland buiten Harlingen 1642 234 173v0
HETTINGA, Hettinga naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
ROORDA, de erfgenamen van wijlen Roorda naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1671 240 54r0
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1671 240 54r0
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen 1671 240 54r0
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen 1671 240 54r0
, floreenrente buiten Harlingen 1671 240 54r0
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten buiten Harlingen 1671 240 54r0
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten buiten Harlingen 1671 240 54r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1671 240 54r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1671 240 54r0
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden buiten Harlingen 1671 240 54r0
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper buiten Harlingen 1671 240 54r0
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper buiten Harlingen 1671 240 54r0
, N. N. koper provisioneel ca. 4 pm zaailand buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
ROORDA, de erfgenamen van wijlen Roorda naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. koper provisioneel ca. 5 3/4 pm zaailand buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. koper provisioneel ca. 1 1/2 pm zaailand strekkende oost en west langs de Hereweg buiten Harlingen 1642 234 173v0
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r0
JOHANNES, JAN Jan Johannes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r0
JOHANNES, JAN Jan Johannes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r0
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r0
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r0
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r0
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r0
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r0
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r0
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r0
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r0
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r0
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts koper 3 pm land buiten Harlingen 1602 228 302v0
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts koper 3 pm land buiten Harlingen 1602 228 302v0
PIETERS, FOKELTJE Foockel Pieters koper buiten Harlingen 1602 228 302v0
PIETERS, FOKELTJE Foockel Pieters koper buiten Harlingen 1602 228 302v0
, floreenrente buiten Harlingen 1602 228 302v0
JILLES, JAN Jan Jelis naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 302v0
JILLES, JAN Jan Jelis naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 302v0
PIETERS, AGE als gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 302v0
PIETERS, AGE als gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 302v0
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 302v0
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 302v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 302v0
HESSELS, FEITSE Fetse Hessels verkoper buiten Harlingen 1602 228 302v0
HESSELS, FEITSE Fetse Hessels verkoper buiten Harlingen 1602 228 302v0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r0
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen 1614 229 222r0
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen 1614 229 222r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r0
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r0
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r0
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r0
, N. N. koper 4 pm land buiten Harlingen 1616 230 50r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1616 230 50r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1616 230 50r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1616 230 50r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1616 230 50r0
ARJENS, ANTJE Anneke Ariaens crediteur (triumphant) buiten Harlingen 1616 230 50r0
ARJENS, ANTJE Anneke Ariaens crediteur (triumphant) buiten Harlingen 1616 230 50r0
ARJENS, ANTJE Anneke Ariaens crediteur (triumphant) buiten Harlingen 1616 230 50r0
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen 1616 230 50r0
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen 1616 230 50r0
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedland buiten Harlingen 1621 230 270r0
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedland buiten Harlingen 1621 230 270r0
GERRITS, IESKJE Jis Gerryts koper buiten Harlingen 1621 230 270r0
GERRITS, IESKJE Jis Gerryts koper buiten Harlingen 1621 230 270r0
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1621 230 270r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1621 230 270r0
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1621 230 270r0
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1621 230 270r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1621 230 270r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1621 230 270r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1621 230 270r0
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1621 230 270r0
SIEBES, PIER Pier Sybbes verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r0
SIEBES, PIER Pier Sybbes verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r0
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Jurians verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r0
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Jurians verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.u. koper ca. 9 pm 8 einsen 12 penningen 1 roede en 2 voeten nieuwland genaamd de Bergevenne buiten Harlingen 1650 236 107r0
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.u. koper ca. 9 pm 8 einsen 12 penningen 1 roede en 2 voeten nieuwland genaamd de Bergevenne buiten Harlingen 1650 236 107r0
, floreenrente buiten Harlingen 1650 236 107r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 107r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 107r0
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 107r0
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 107r0
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 107r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1650 236 107r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 107r0
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 107r0
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r0
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r0
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker verwandelaar buiten Harlingen 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker verwandelaar buiten Harlingen 1738 249 339v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker verwandelaar buiten Harlingen 1738 249 339v0
AERNTSMA, AREND Aernt van Arnsma koper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokken buiten Harlingen 1602 228 312v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 312v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 312v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 312v0
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v0
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v0
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen 1602 228 312v0
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen 1602 228 312v0
SJOERDS, GRIETJE Griet Syuerdts verkoper buiten Harlingen 1602 228 312v0
SJOERDS, GRIETJE Griet Syuerdts verkoper buiten Harlingen 1602 228 312v0
, HOBBE Hobbe , volle neef van de verkoper koper door niaar 4 pm grasland buiten Harlingen 1647 235 255r0
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. geniaarde koper buiten Harlingen 1647 235 255r0
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. geniaarde koper buiten Harlingen 1647 235 255r0
POPTA, JAKOB Jacob Popta protesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen 1647 235 255r0
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen 1647 235 255r0
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen 1647 235 255r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1647 235 255r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1647 235 255r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1647 235 255r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1647 235 255r0
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper buiten Harlingen 1647 235 255r0
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper buiten Harlingen 1647 235 255r0
, N. N. koper provisioneel 4 pm en 5 einsen bouwland genaamd het Baginieland buiten Harlingen 1642 235 13v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 13v0
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v0
, het greidland genaamd de Leegh naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 13v0
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v0
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v0
ADELEN, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adeler kapitein koper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwland buiten Harlingen 1639 234 81v0
ADELEN, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adeler kapitein koper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwland buiten Harlingen 1639 234 81v0
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen koper buiten Harlingen 1639 234 81v0
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen koper buiten Harlingen 1639 234 81v0
, floreenrente buiten Harlingen 1639 234 81v0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1639 234 81v0
WATSES, HENDRIK land in gebruik bij de erfgenamen van wijlen Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 81v0
WATSES, HENDRIK land in gebruik bij de erfgenamen van wijlen Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 81v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1639 234 81v0
ADELEN, JEROEN JANS de proclamant Jeroen Jansen Adeler naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 81v0
ADELEN, JEROEN JANS de proclamant Jeroen Jansen Adeler naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 81v0
DOMAN, HORATIUS oud burgemeester dr. Horatius Doman, c.u. verkoper buiten Harlingen 1639 234 81v0
, N. N. koper provisioneel ca. 3 pm greidland genaamd De Leegh buiten Harlingen 1642 235 13v0
, bouwland genaamd het Baginieland naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 13v0
BONGA, HORATIUS Horatius Bonga naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v0
, de dijcks delten naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 13v0
MATTEUS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v0
MATTEUS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v0
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v0
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper ca. 8 pm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r0
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper ca. 8 pm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r0
, floreenrente buiten Harlingen 1650 236 112r0
TEEKES, SJOERD de verkoper Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 112r0
TEEKES, SJOERD de verkoper Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 112r0
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 112r0
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 112r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1650 236 112r0
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 112r0
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper buiten Harlingen 1650 236 112r0
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper buiten Harlingen 1650 236 112r0
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaar koper land, huis en tichelwerk buiten Harlingen 1600 228 205r0
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaar gebruiker buiten Harlingen 1600 228 205r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 205r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 205r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 205r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 205r0
, LUCIA Lucia van Frouhove verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r0
GLINS, IDSERT Idzert van Glins verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r0
BURMANIA, BOKKE Bocko van Burmania, voor zich en zijn zusters grietman van Hennaarderadeel verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r0
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollander koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1672 240 80r0
, floreenrente buiten Harlingen 1672 240 80r0
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten buiten Harlingen 1672 240 80r0
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten buiten Harlingen 1672 240 80r0
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten buiten Harlingen 1672 240 80r0
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joan Wittert naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r0
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1672 240 80r0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1672 240 80r0
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
DOUWES, ROMKE wijlen Romcke Douwes verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
DOUWES, ROMKE wijlen Romcke Douwes verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
DOUWES, ROMKE wijlen Romcke Douwes verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes verkoper buiten Harlingen 1672 240 80r0
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes verkoper buiten Harlingen 1672 240 80r0
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r0
BRINKHUIS, ROELOF Roeloff Brinkhuis aanhandelaar 1/2 huis en hof, 2 pm greidland (p.j.) buiten Harlingen 1699 244 7v0
, een dukaat toehaak buiten Harlingen 1699 244 7v0
, SIEMEN Simon de Wein oud secretaris huurder huis buiten Harlingen 1699 244 7v0
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeester huurder greidland buiten Harlingen 1699 244 7v0
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeester huurder greidland buiten Harlingen 1699 244 7v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1699 244 7v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1699 244 7v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1699 244 7v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1699 244 7v0
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper buiten Harlingen 1699 244 7v0
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper buiten Harlingen 1699 244 7v0
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurrians koper 1 1/2 pm land ([koopprijs niet vermeld]) buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurrians koper 1 1/2 pm land ([koopprijs niet vermeld]) buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 318r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 318r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 318r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r0
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r0
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten grasland buiten Harlingen 1639 234 85v0
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1639 234 85v0
, floreenrente buiten Harlingen 1639 234 85v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1639 234 85v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 85v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1639 234 85v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 85v0
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper buiten Harlingen 1639 234 85v0
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper buiten Harlingen 1639 234 85v0
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper 8 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1630 232 151r0
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper 8 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1630 232 151r0
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper 8 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1630 232 151r0
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen 1630 232 151r0
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen 1630 232 151r0
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen 1630 232 151r0
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r0
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r0
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r0
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r0
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Banga koper 1 1/2 pm land buiten Harlingen 1600 228 211v0
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Banga koper 1 1/2 pm land buiten Harlingen 1600 228 211v0
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v0
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v0
, floreenrente buiten Harlingen 1600 228 211v0
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 211v0
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 211v0
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 211v0
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 211v0
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 211v0
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v0
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v0
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v0
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v0
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v0
BUITEN, PIETER Pieter van Buyten verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v0
WOPKES, TRIJNTJE de crediteuren van wijlen Trijncke Wopckes verkoper buiten Harlingen 1600 228 211v0
WOPKES, TRIJNTJE de crediteuren van wijlen Trijncke Wopckes verkoper buiten Harlingen 1600 228 211v0
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v0
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v0
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v0
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v0
TEEKELES, WOPKE wijlen Wopcke Taeckles erflater buiten Harlingen 1600 228 211v0
TEEKELES, WOPKE wijlen Wopcke Taeckles erflater buiten Harlingen 1600 228 211v0
, N. N. koper 2/5, en 3/5 van 2/5 van 3 stukken land buiten Harlingen 1615 229 243v0
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) buiten Harlingen 1615 229 243v0
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder perceel 1 (ca. 4 pm) buiten Harlingen 1615 229 243v0
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder perceel 1 (ca. 4 pm) buiten Harlingen 1615 229 243v0
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder perceel 2 buiten Harlingen 1615 229 243v0
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder perceel 2 buiten Harlingen 1615 229 243v0
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 buiten Harlingen 1615 229 243v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 229 243v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 229 243v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 229 243v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 229 243v0
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
DOOITSES, JARICH wijlen Jarich Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
DOOITSES, JARICH wijlen Jarich Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
DOOITSES, JARICH wijlen Jarich Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
DOOITSES, FOLPERT wijlen Folpert Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
DOOITSES, FOLPERT wijlen Folpert Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
DOOITSES, FOLPERT wijlen Folpert Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
SJOERDS, JARICH wijlen Jarich Siuerts verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
SJOERDS, JARICH wijlen Jarich Siuerts verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v0
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1660 238 41v0
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1660 238 41v0
, floreenrente buiten Harlingen 1660 238 41v0
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 41v0
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 41v0
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 41v0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 41v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1660 238 41v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1660 238 41v0
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstra verkoper buiten Harlingen 1660 238 41v0
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper 5 pm 4 einsen 15 penningen 8 roeden en 3 voeten bouwland buiten Harlingen 1660 238 42r0
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper 5 pm 4 einsen 15 penningen 8 roeden en 3 voeten bouwland buiten Harlingen 1660 238 42r0
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder buiten Harlingen 1660 238 42r0
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder buiten Harlingen 1660 238 42r0
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 42r0
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 42r0
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 42r0
HILLEBRANDS, de heer Hillebrants, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1660 238 42r0
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstra naastligger ten noorden buiten Harlingen 1660 238 42r0
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal Friesland verkoper buiten Harlingen 1660 238 42r0
LOUWS, TJEERD Tjaerdt Louws koper 1/2 stuk land den Blocken genoempt buiten Harlingen 1600 228 215v0
LOUWS, TJEERD Tjaerdt Louws koper 1/2 stuk land den Blocken genoempt buiten Harlingen 1600 228 215v0
SJOERDS, GRIETJE Gryet Sjuerdts koper buiten Harlingen 1600 228 215v0
SJOERDS, GRIETJE Gryet Sjuerdts koper buiten Harlingen 1600 228 215v0
, floreenrente buiten Harlingen 1600 228 215v0
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 215v0
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 215v0
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 215v0
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 215v0
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 215v0
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 215v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 215v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 215v0
JONGEMA, PIETER Pieter Jongama verkoper buiten Harlingen 1600 228 215v0
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land genaamd Floris Herne ([staat: 28-00-00 GG minus 1 oord]) buiten Harlingen 1617 230 71v0
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land genaamd Floris Herne ([staat: 28-00-00 GG minus 1 oord]) buiten Harlingen 1617 230 71v0
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1617 230 71v0
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1617 230 71v0
, floreenrente 1/7 deel van ([staat: 1/7 van 1-14-00 cg]) buiten Harlingen 1617 230 71v0
SIPKES, JOHANNES Johan Sipckes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1617 230 71v0
SIPKES, JOHANNES Johan Sipckes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1617 230 71v0
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1617 230 71v0
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1617 230 71v0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1617 230 71v0
JURJENS, RUURD Ryoerdt Juriens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1617 230 71v0
JURJENS, RUURD Ryoerdt Juriens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1617 230 71v0
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v0
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v0
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v0
AERNTSMA, ALBERT Albert van Aersma koper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokken buiten Harlingen 1602 228 329v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 329v0
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 329v0
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 329v0
, de houtbosch naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 329v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 329v0
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous secretaris van Barradeel verkoper buiten Harlingen 1602 228 329v0
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous secretaris van Barradeel verkoper buiten Harlingen 1602 228 329v0
SJOERDS, GRIETJE Griet Siverts verkoper buiten Harlingen 1602 228 329v0
SJOERDS, GRIETJE Griet Siverts verkoper buiten Harlingen 1602 228 329v0
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hof buiten Harlingen 1630 232 159r0
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hof buiten Harlingen 1630 232 159r0
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen 1630 232 159r0
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen 1630 232 159r0
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen 1630 232 159r0
, floreenrente buiten Harlingen 1630 232 159r0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1630 232 159r0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1630 232 159r0
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r0
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden buiten Harlingen 1630 232 159r0
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden buiten Harlingen 1630 232 159r0
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r0
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r0
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r0
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r0
BEIMA, JAN gezworen gemeensman Jan Beyma koper ca. 1 1/2 pm land met drie kalkovens, een lasthuis etc.strekkende tot aan de westkant van de gevel van het huis van naastliggend tichelwerk buiten Harlingen 1642 235 27v0
, floreenrente buiten Harlingen 1642 235 27v0
, N. N. huurder voor 12 jaren (p.j.) buiten Harlingen 1642 235 27v0
DOUWES, SIERK Sirck Douues , voor zich en zijn broers en zusters protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
DOUWES, SIERK Sirck Douues , voor zich en zijn broers en zusters protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
DOUWES, SIERK Sirck Douues , voor zich en zijn broers en zusters protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sircx protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sircx protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammers niaarnemer ratione proximitatis buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammers niaarnemer ratione proximitatis buiten Harlingen 1642 235 27v0
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkoperse niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v0
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkoperse niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v0
, DAVID burgervaandrig David Holting niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v0
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 27v0
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 27v0
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten noordoosten buiten Harlingen 1642 235 27v0
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten noordoosten buiten Harlingen 1642 235 27v0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v0
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v0
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v0
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v0
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voeten buiten Harlingen 1633 233 95v0
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voeten buiten Harlingen 1633 233 95v0
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voeten buiten Harlingen 1633 233 95v0
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen 1633 233 95v0
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen 1633 233 95v0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 95v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 95v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 95v0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 95v0
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoort verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v0
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoort verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v0
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarighs , c.soc. verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v0
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarighs , c.soc. verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v0
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurryens , voor zich koper 1 1/2 pm land ([staat: 80-00-00 cg per pm[?]]) buiten Harlingen 1605 228 457r0
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurryens , voor zich koper 1 1/2 pm land ([staat: 80-00-00 cg per pm[?]]) buiten Harlingen 1605 228 457r0
RUURDS, JETSKE Jets Ruyrts koper buiten Harlingen 1605 228 457r0
RUURDS, JETSKE Jets Ruyrts koper buiten Harlingen 1605 228 457r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 457r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 457r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 457r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 457r0
HARMENS, FOKELTJE Fookel Harmens verkoper buiten Harlingen 1605 228 457r0
HARMENS, FOKELTJE Fookel Harmens verkoper buiten Harlingen 1605 228 457r0
HARMENS, GOSLING Goslyck Harmens verkoper buiten Harlingen 1605 228 457r0
HARMENS, GOSLING Goslyck Harmens verkoper buiten Harlingen 1605 228 457r0
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland buiten Harlingen 1611 229 27r0
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Phelten koper buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Phelten koper buiten Harlingen 1611 229 27r0
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1611 229 27r0
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1611 229 27r0
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1611 229 27r0
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 27r0
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 27r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, PIETER Pieter Phelten naastligger ten noorden buiten Harlingen 1611 229 27r0
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijns eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijns eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r0
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidland buiten Harlingen 1633 233 101r0
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidland buiten Harlingen 1633 233 101r0
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidland buiten Harlingen 1633 233 101r0
ARNOLDI, HIELKJE Hylck Arnoldi koper buiten Harlingen 1633 233 101r0
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper buiten Harlingen 1633 233 101r0
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper buiten Harlingen 1633 233 101r0
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters koper buiten Harlingen 1633 233 101r0
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters koper buiten Harlingen 1633 233 101r0
, N. N. huurder (per pm) buiten Harlingen 1633 233 101r0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 101r0
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 101r0
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 101r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 101r0
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 101r0
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 101r0
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r0
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r0
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r0
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r0
FELTEN, PIETER Pyter Phelten koper ca. 7 einsen greidland buiten Harlingen 1611 229 29r0
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijl koper buiten Harlingen 1611 229 29r0
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijl koper buiten Harlingen 1611 229 29r0
, LAMMERT Lammert wagenaar gebruiker buiten Harlingen 1611 229 29r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1611 229 29r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 29r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1611 229 29r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1611 229 29r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r0
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r0
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r0
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoper koper door niaar 1/2 van ca. 2 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 54r0
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 54r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r0
, gemeene landen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 54r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 54r0
, gemeene landen naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 54r0
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Gossis naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 54r0
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Gossis naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 54r0
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r0
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoper koper door niaar 4 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 54r0
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 54r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r0
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 54r0
WATSES, HENDRIK als gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 54r0
WATSES, HENDRIK als gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 54r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 54r0
, KLAAS Claes koekbakker naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 54r0
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r0
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem buiten Harlingen 1633 233 102v0
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v0
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v0
, floreenrente buiten Harlingen 1633 233 102v0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 102v0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 102v0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 102v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 102v0
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v0
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v0
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v0
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v0
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm land buiten Harlingen 1658 237 173ar0
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm land buiten Harlingen 1658 237 173ar0
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm land buiten Harlingen 1658 237 173ar0
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen 1658 237 173ar0
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen 1658 237 173ar0
, floreenrente buiten Harlingen 1658 237 173ar0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1658 237 173ar0
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van wijlen Greolt Sioerts , c.soc. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1658 237 173ar0
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van wijlen Greolt Sioerts , c.soc. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1658 237 173ar0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1658 237 173ar0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1658 237 173ar0
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar0
VIERSEN, Vlekien van Vierssen verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar0
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v0
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v0
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v0
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen 1628 232 56v0
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen 1628 232 56v0
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 56v0
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 56v0
HENDRIKS, HENDRIK als gebruiker Hendrick Hendricks naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 56v0
HENDRIKS, HENDRIK als gebruiker Hendrick Hendricks naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 56v0
DOUWES, DOUWE de weeskinderen van Douue Douues naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 56v0
DOUWES, DOUWE de weeskinderen van Douue Douues naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 56v0
DOUWES, DOUWE de weeskinderen van Douue Douues naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 56v0
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 56v0
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landen verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v0
JURJENS, RUURD Ryuerdt Jurriaens aanhandelaar 1 1/2 pm land buiten Harlingen 1603 228 344r0
JURJENS, RUURD Ryuerdt Jurriaens aanhandelaar 1 1/2 pm land buiten Harlingen 1603 228 344r0
LOLKES, IETJE Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r0
LOLKES, IETJE Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r0
HARMENS, GOSLING Goslick Harmens gebruiker buiten Harlingen 1603 228 344r0
HARMENS, GOSLING Goslick Harmens gebruiker buiten Harlingen 1603 228 344r0
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 344r0
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 344r0
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 344r0
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 344r0
JURJENS, JAN Jan Jurriaens verwandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r0
JURJENS, JAN Jan Jurriaens verwandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r0
JANS, GRIETJE Griet Jansen verwandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r0
JANS, GRIETJE Griet Jansen verwandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r0
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper 4 pm greidland buiten Harlingen 1605 228 468r0
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper 4 pm greidland buiten Harlingen 1605 228 468r0
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper buiten Harlingen 1605 228 468r0
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper buiten Harlingen 1605 228 468r0
, floreenrente buiten Harlingen 1605 228 468r0
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 468r0
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 468r0
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 468r0
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 468r0
PIETERS, AGE als gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 468r0
PIETERS, AGE als gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 468r0
GERLOFS, GERLOF wijlen Gerloff Gerloffs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r0
GERLOFS, GERLOF wijlen Gerloff Gerloffs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r0
JARICHS, FEIKE Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r0
JARICHS, FEIKE Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r0
GERLOFS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Gerloffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 468r0
GERLOFS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Gerloffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 468r0
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
, JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
SIEMENS, THOMASKE de kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
SIEMENS, THOMASKE de kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
OENEMA, TINKE de landen van Tinco Oennema naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
LIAUKAMA, de landen van Lyauckema naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
, naastligger ten noorden (gebruikt door Hans, bleeker) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
JELLES, PAULUS Pouuels Jelles eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
JELLES, PAULUS Pouuels Jelles eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerryts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerryts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
JELLES, RINSKE Rinske Jellis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
JELLES, RINSKE Rinske Jellis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v0
, N. N. koper 2 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r0
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeft koper huis waarachter een hof, zomerhuis en prieel ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeft koper huis waarachter een hof, zomerhuis en prieel ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
FRIESES, SIETSKE Sydts Friesses koper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
FRIESES, SIETSKE Sydts Friesses koper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
JANS, HANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
JANS, HANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v0
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
, de heer Domans eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
, floreenrente ([voor 1/1]) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
FEIKES, JETSE als gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
FEIKES, JETSE als gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
FEIKES, JETSE als gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
BOTES, PIETER als gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
BOTES, PIETER als gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
BOTES, PIETER als gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Walta verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v0
WIETSES, LIJSBET Lijsbet Wytzes koper ca. 5 pm zaadland ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
WIETSES, LIJSBET Lijsbet Wytzes koper ca. 5 pm zaadland ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
BARTELDS, EVERT wijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
BARTELDS, EVERT wijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
BARTELDS, EVERT wijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeel verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeel verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
SJOERDS, GRIETJE Griedt Sioerds verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
SJOERDS, GRIETJE Griedt Sioerds verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailand ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailand ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendrix koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendrix koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
PIETERS, ANTJE Antie Pyters geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
PIETERS, ANTJE Antie Pyters geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
, twee gouden en vier zilveren ducatons toehaak ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, HENDRIK het land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
HENDRIKS, HENDRIK het land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r0
, N. N. koper provisioneel 1/4 van een stuk land, de noten genaamd, van Anna Piters Widmers afgecomen ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
HIELKES, MARTEN Marten Hylckes , c.u. koper huis en hof genaamd het Hensthoff ten noordoosten van Harlingen het Henst Hoff 1663 238 183v0
HIELKES, MARTEN Marten Hylckes , c.u. koper huis en hof genaamd het Hensthoff ten noordoosten van Harlingen het Henst Hoff 1663 238 183v0
WIEBES, JOUKJE Jouck Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
WIEBES, JOUKJE Jouck Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
, landen genaamd de Streng naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
LAUTA, de landen van wijlen burgemeester Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
, LIJSBET Elisabet Conings verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v0
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 40 pm land, huis en schuur ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
WRINGER, de heer Wringer naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, het convent van Luynkerk naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
ALEMA, FOEKJE Foeckjen Alema koper door niaar 4 pm en enige einsen los land ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
NAUTA, DOEKE Duco Nauta koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen geniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen geniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen geniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alema raad Admiraliteit Amsterdam verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
OLINGIUS, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r0
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braem koopman koper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons]) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braem koopman koper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons]) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
, SEERP Seerp kooltjer naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r0
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker koper huis, schuur en een tuin daarachter ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker koper huis, schuur en een tuin daarachter ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
JANS, HANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
JANS, HANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
, de Hinxtefenne naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slager verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slager verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
, N. N. koper provisioneel 3 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra0
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaats ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaats ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaats ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmaker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmaker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, een dubbele ducaat toehaak ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, de bleek naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, de bleek naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
, TRIJNTJE Trijntie verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r0
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u. aanhandelaar huis met schuur ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u. aanhandelaar huis met schuur ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u. aanhandelaar huis met schuur ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v0
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 cg [staat: 3/5 van 1-00-00 cg] grondpacht uit een hof ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 cg [staat: 3/5 van 1-00-00 cg] grondpacht uit een hof ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 cg [staat: 3/5 van 1-00-00 cg] grondpacht uit een hof ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens ten noordoosten van Harlingen de Spijker 1661 238 94v0
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens ten noordoosten van Harlingen de Spijker 1661 238 94v0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v0
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmerman verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmerman verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
JOHANNES, JETSE 2 nagelaten kinderen van wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
JOHANNES, JETSE 2 nagelaten kinderen van wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Leuven naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
REINERS, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
REINERS, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra0
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backer ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backer ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
HUISMAN, REIER Reyer Huisman naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
LOO, ALBERT jhr. Albartus Loo verkoper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper 1 1/2 pm zaadland ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper 1 1/2 pm zaadland ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
JANS, Piethe Jansen koper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
JANS, Piethe Jansen koper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
HILLEBRANDS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
HILLEBRANDS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
, ARJEN Adriano Maetio professor astronomie universiteit Franeker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
ANDRIES, JETSKE Jetske Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
ANDRIES, JETSKE Jetske Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
ANDRIES, JETSKE Jetske Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaert predikant koper ca. 6 pm land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik als bleek ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaert mr. koekbakker eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r0
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
, een bleek naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
, de gracht naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
, een bleek naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v0
OLINGIUS, JOUKE Heer Jouke H. Olinjus koper 5/8 van 6 pm greidland als blekerij ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
OLINGIUS, HENDRIKJE Hendrica Olinjus, minderjarige koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
FINK, MINNE de heer Menno Vink koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
CONRADI, JAKOBS heer Alb. Jacobus Conradi koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
CONRADI, JAKOBS heer Alb. Jacobus Conradi koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
REEN, de erfgenamen van wijlen Reen eigenaar van 3/8 ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur en koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
PIETERS, HOTSE Hottye Pieters koper 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
PIETERS, HOTSE Hottye Pieters koper 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
, floreenrente ([staat: gulden]) ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
WILLEMS, MATTEUS de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
WILLEMS, MATTEUS de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
WILLEMS, MATTEUS de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
WILLEMS, MATTEUS de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hillebrants naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hillebrants naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
LUBBERTS, PIETER de kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Lubberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
LUBBERTS, PIETER de kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Lubberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 82r0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma koper ca. 8 pm land ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma koper ca. 8 pm land ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
, de papiermolen naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r0
, N. N. koper provisioneel 5 pm, 14 penningen en 5 roeden terpland ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
SJOERDS, MEILE huis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
SJOERDS, MEILE huis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualteri naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v0
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts koper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts koper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
, land genaamd de Bleek naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r0
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u. kapitein koper huis en hof genaamd Henste Hoff ten noordoosten van Harlingen Henste Hoff 1639 234 87v0
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u. kapitein koper huis en hof genaamd Henste Hoff ten noordoosten van Harlingen Henste Hoff 1639 234 87v0
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwer protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwer protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwer protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries trekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries trekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v0
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoper koper door niaar huis en schuur ten noordoosten van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r0
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoper koper door niaar huis en schuur ten noordoosten van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r0
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoper koper door niaar huis en schuur ten noordoosten van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r0
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r0
JANS, HANS Hans Jansen koper huis en tuin ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
JANS, HANS Hans Jansen koper huis en tuin ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses koper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses koper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder voor 1 jaar ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder voor 1 jaar ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal raad Hof van Friesland verkoper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal raad Hof van Friesland verkoper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r0
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisje ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisje ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
SURINGAR, SJOERD wijlen Sioerd Suyrger koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
VOSMA, oud vaandrig Vosma geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r0
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper huis op zijn grond of land ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper huis op zijn grond of land ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
PIETERS, HOTSE wijlen Hotze Pieters brouwer koper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
PIETERS, HOTSE wijlen Hotze Pieters brouwer koper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
, SIPKE Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
WILLEMS, MATTEUS de weduwe van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
WILLEMS, MATTEUS de weduwe van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
HILLEBRANDS, DIRK Dierck Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
HILLEBRANDS, DIRK Dierck Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
JANS, MINNE wijlen Minne Jansen verkoper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
JANS, MINNE wijlen Minne Jansen verkoper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v0
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andries koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andries koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
ANDRIES, AMERENS Ammerens Andries koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
KORNELIS, LAMMERT Lambert Cornelis afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
KORNELIS, LAMMERT Lambert Cornelis afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
KORNELIS, LAMMERT Lambert Cornelis afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
MATTEUS, LIJSBET Lijsbeth Matthijsen afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
MATTEUS, LIJSBET Lijsbeth Matthijsen afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hilbrants naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hilbrants naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
WILLEMS, MATTEUS de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
WILLEMS, MATTEUS de erfgenamen van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
WALINGS, JAN Jan Walings verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden predikant koper 3 3/4 pm verticheld land ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
BEIEM, JAN burgerhopman Jan Beyem verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
HILLEBRANDS, GRIETJE Grietie Hillebrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. koper 4 einsen 14 penningen 2 roeden en 9 1/2 voeten bouwland ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS