Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaar koper land, huis en tichelwerk buiten Harlingen 1600 228 205r
, SIPKE Sipcke Ryourdts tichelaar gebruiker buiten Harlingen 1600 228 205r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 205r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 205r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 205r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 205r
, LUCIA Lucia van Frouhove verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r
GLINS, IDSERT Idzert van Glins verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r
BURMANIA, BOKKE Bocko van Burmania, voor zich en zijn zusters grietman van Hennaarderadeel verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1600 228 205r
BANGA, JAKOB SIPKES Jacob Sipckes Banga koper 1 1/2 pm land buiten Harlingen 1600 228 211v
TJEERDS, FETJE Fed Tiaerdts koper buiten Harlingen 1600 228 211v
, floreenrente buiten Harlingen 1600 228 211v
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 211v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 211v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 211v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 211v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v
FOPPES, AREND Aernt Foppes verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v
BUITEN, PIETER Pieter van Buyten verkoper q.q. buiten Harlingen 1600 228 211v
WOPKES, TRIJNTJE de crediteuren van wijlen Trijncke Wopckes verkoper buiten Harlingen 1600 228 211v
WOPKES, TEEKE Taecke Wopckes consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v
TEEKELES, WOPKE wijlen Wopcke Taeckles erflater buiten Harlingen 1600 228 211v
LOUWS, TJEERD Tjaerdt Louws koper 1/2 stuk land den Blocken genoempt buiten Harlingen 1600 228 215v
SJOERDS, GRIETJE Gryet Sjuerdts koper buiten Harlingen 1600 228 215v
, floreenrente buiten Harlingen 1600 228 215v
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1600 228 215v
KOENRAADS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Coenerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1600 228 215v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1600 228 215v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1600 228 215v
JONGEMA, PIETER Pieter Jongama verkoper buiten Harlingen 1600 228 215v
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts koper 3 pm land buiten Harlingen 1602 228 302v
PIETERS, FOKELTJE Foockel Pieters koper buiten Harlingen 1602 228 302v
, floreenrente buiten Harlingen 1602 228 302v
JILLES, JAN Jan Jelis naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 302v
PIETERS, AGE als gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 302v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 302v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 302v
HESSELS, FEITSE Fetse Hessels verkoper buiten Harlingen 1602 228 302v
, AREND Aernt van Arnsma koper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokken buiten Harlingen 1602 228 312v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 312v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 312v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 312v
SIPKES, FEIKE de weduwe van wijlen Feicke Sipckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 312v
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous verkoper buiten Harlingen 1602 228 312v
SJOERDS, GRIETJE Griet Syuerdts verkoper buiten Harlingen 1602 228 312v
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurrians koper 1 1/2 pm land ([koopprijs niet vermeld]) buiten Harlingen 1602 228 318r
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians eigenaar buiten Harlingen 1602 228 318r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 318r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 318r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 318r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 318r
JURJENS, FEDDE Fedde Jurrians verkoper buiten Harlingen 1602 228 318r
, ALBERT Albert van Aersma koper 1/2 van 3 pm land genaamd de Blokken buiten Harlingen 1602 228 329v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1602 228 329v
SIPKES, FEIKE weduwe van Feycke Sipckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 329v
, de houtbosch naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 329v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1602 228 329v
LOUWS, TJEERD Tiaert Lous secretaris van Barradeel verkoper buiten Harlingen 1602 228 329v
SJOERDS, GRIETJE Griet Siverts verkoper buiten Harlingen 1602 228 329v
JURJENS, RUURD Ryuerdt Jurriaens aanhandelaar 1 1/2 pm land buiten Harlingen 1603 228 344r
LOLKES, IETJE Ida Lolckes aanhandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r
HARMENS, GOSLING Goslick Harmens gebruiker buiten Harlingen 1603 228 344r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 344r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 344r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 344r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 344r
JURJENS, JAN Jan Jurriaens verwandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verwandelaar buiten Harlingen 1603 228 344r
, koper 2 pm, 4 einsen en 12 penningen land ([voor de twee percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 352r
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen 1603 228 352r
, floreenrente buiten Harlingen 1603 228 352r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 352r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 352r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 352r
, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Garbranda naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 352r
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r
, koper 1/2 van 2 pm, 4 einsen en 12 penningen land genaamd het olde leeghlandt ([voor de twee percelenin deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 352r
PIEBES, JAN Jan Pybes koper q.q. buiten Harlingen 1603 228 352r
, floreenrente buiten Harlingen 1603 228 352r
, FLORIS Floris naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 352r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 352r
, ?landen naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 352r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 352r
HARMENS, HARMEN Herman Hermans verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r
ALBERTS, ANSKJE Ansck Alberts verkoper buiten Harlingen 1603 228 352r
GOSSES, GERBEN burgemeester Gerbrant Gosses koper 5 einsen, 9 penningen en 3 voeten land ([per pm, voor de twee percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1603 228 359r
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper buiten Harlingen 1603 228 359r
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) buiten Harlingen 1603 228 359r
, JETSKE Jets naastligger ten oosten ([staat: Jets Claes Folckers]) buiten Harlingen 1603 228 359r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1603 228 359r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1603 228 359r
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Aerntsma naastligger ten westen buiten Harlingen 1603 228 359r
, JETSKE Jets naastligger ten noorden ([staat: Jets Claes Folckers]) buiten Harlingen 1603 228 359r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden buiten Harlingen 1603 228 359r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r
KOENRAADS, HESSEL wijlen Hessel Coenerts verkoper buiten Harlingen 1603 228 359r
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurryens , voor zich koper 1 1/2 pm land ([staat: 80-00-00 CG per pm[?]]) buiten Harlingen 1605 228 457r
RUURDS, JETSKE Jets Ruyrts koper buiten Harlingen 1605 228 457r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 457r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 457r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 457r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 457r
HARMENS, FOKELTJE Fookel Harmens verkoper buiten Harlingen 1605 228 457r
HARMENS, GOSLING Goslyck Harmens verkoper buiten Harlingen 1605 228 457r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper 4 pm greidland buiten Harlingen 1605 228 468r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper buiten Harlingen 1605 228 468r
, floreenrente ([staat: 3 oorden]) buiten Harlingen 1605 228 468r
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 468r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 468r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 468r
PIETERS, AGE als gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 468r
GERLOFS, GERLOF wijlen Gerloff Gerloffs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
JARICHS, FEIKE Feycke Jarichs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
GERLOFS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Gerloffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 468r
, koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1605 228 485r
, floreenrente buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1605 228 485r
, HUBERT Huybert Oostrums naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten westen buiten Harlingen 1605 228 485r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 485r
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerts verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
GERLOFS, GERLOF de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerleff Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkoper secretaris van Leeuwarderadeel koper door niaar ca. 5 pm land (per pm) buiten Harlingen 1606 228 504r
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r
, PIETER Pieter van Buytten geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 504r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1606 228 504r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 504r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 504r
BLOK, BOUDEWIJN Boudewijn de Block verkoper buiten Harlingen 1606 228 504r
, koper 5 pm land buiten Harlingen 1606 228 517r
JANS, HERE Heere Jansen , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r
, REIN Reyn Uupckes , q.q. koper buiten Harlingen 1606 228 517r
MEINERTS, JETSE Jetse Meynerts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1606 228 517r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1606 228 517r
DOEIES, WIEBE Wybe Doyes naastligger ten westen buiten Harlingen 1606 228 517r
, de reedt nae Cluyrt naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 517r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1606 228 517r
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden]) buiten Harlingen 1606 228 517r
WILLEMS, HENDRIKJE Hendrik Willems verkoper buiten Harlingen 1606 228 517r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland ([per pm]) buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Phelten koper buiten Harlingen 1611 229 27r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1611 229 27r
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1611 229 27r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 27r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, PIETER Pieter Phelten naastligger ten noorden buiten Harlingen 1611 229 27r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pieters Wijns eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, PIETER Pyter Phelten koper ca. 7 einsen greidland buiten Harlingen 1611 229 29r
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijl koper buiten Harlingen 1611 229 29r
, LAMMERT Lammert wagenaar gebruiker buiten Harlingen 1611 229 29r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1611 229 29r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 29r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1611 229 29r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1611 229 29r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r
JOHANNES, JAN Jan Johannes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JARICHS, FEIKE wijlen Feicke Jarichs verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
, N. N. koper 2/5, en 3/5 van 2/5 van 3 stukken land buiten Harlingen 1615 229 243v
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) buiten Harlingen 1615 229 243v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder perceel 1 (ca. 4 pm) buiten Harlingen 1615 229 243v
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder perceel 2 buiten Harlingen 1615 229 243v
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 229 243v
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
DOOITSES, JARICH wijlen Jarich Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
DOOITSES, FOLPERT wijlen Folpert Doytses verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SJOERDS, JARICH wijlen Jarich Siuerts verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land buiten Harlingen 1615 229 267r
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1615 229 267r
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 229 267r
JURJENS, SJOERD Sioerd Jurians naastligger (heeft vrije reed en drift over het verkochte) buiten Harlingen 1615 229 267r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r
RUURDS, JURJEN zijn wijlen grootvader [staat: bestevader] Jurien Rioerdts erflater buiten Harlingen 1615 229 267r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 12 pm land genaamd het mr. Gerbrant Walckema land (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes koper 4/10 van 4 pm land genaamd Fetze Fenne (Door de verkoper geerfd land van hun vader) buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1615 230 6r
FEDDES, PIETER broer van de koper Pieter Feddes verkoper buiten Harlingen 1615 230 6r
, N. N. koper 4 pm land buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1616 230 50r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1616 230 50r
ARJENS, ANTJE Anneke Ariaens crediteur (triumphant) buiten Harlingen 1616 230 50r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper (gesuccumbeerde) buiten Harlingen 1616 230 50r
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land genaamd Floris Herne ([staat: 28-00-00 GG minus 1 oord]) buiten Harlingen 1617 230 71v
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens koper buiten Harlingen 1617 230 71v
, floreenrente 1/7 deel van ([staat: 1/7 van 1-14-00 CG]) buiten Harlingen 1617 230 71v
SIPKES, JOHANNES Johan Sipckes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1617 230 71v
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1617 230 71v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1617 230 71v
JURJENS, RUURD Ryoerdt Juriens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1617 230 71v
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v
, SIETSE Sytzie Jettzies koper ca. 3 pm land buiten Harlingen 1618 230 132v
SIEBES, RIKSTJE Ricxt Sybes koper buiten Harlingen 1618 230 132v
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1618 230 132v
, RUURD Rioerd van Rioerda, de jonge naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1618 230 132v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1618 230 132v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1618 230 132v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters verkoper buiten Harlingen 1618 230 132v
JOUWS, BOTE Botte Juws verkoper buiten Harlingen 1618 230 132v
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 235r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 12 pm land in mr. Gerbrant Walckama landen ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , broeder van de verkoper koopman koper 1/4 en 1/14 van 4 pm 4 einsen land genaempt Fetse Fenne ([geen koopprijs vermeld]) buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1620 230 243v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1620 230 243v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedland buiten Harlingen 1621 230 270r
GERRITS, IESKJE Jis Gerryts koper buiten Harlingen 1621 230 270r
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1621 230 270r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1621 230 270r
GERRITS, THOMAS Thomas Gerryts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1621 230 270r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1621 230 270r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1621 230 270r
SIEBES, PIER Pier Sybbes verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Jurians verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijl koper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.]) buiten Harlingen 1623 230 367v
FELTEN, PIETER wijlen Pieter Phelten koper buiten Harlingen 1623 230 367v
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts protesteert vanwege een hypotheek buiten Harlingen 1623 230 367v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1623 230 367v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1623 230 367v
, HUBERT Huybert Oestrum naastligger ten westen buiten Harlingen 1623 230 367v
FEIKES, JETSE als gebruiker Jetse Feyckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1623 230 367v
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten verkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges]) buiten Harlingen 1623 230 367v
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoper koper door niaar 1/2 van ca. 2 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 54r
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 54r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r
, gemeene landen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 54r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 54r
, gemeene landen naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 54r
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Gossis naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, HORATIUS dr. Horatius Doman, broeder van de verkoper koper door niaar 4 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 54r
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 54r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 54r
WATSES, HENDRIK als gebruiker Hendrick Watzes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 54r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 54r
, KLAAS Claes koekbakker naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 54r
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper ca. 3 pm bouwland (per pm) buiten Harlingen 1628 232 56v
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen 1628 232 56v
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 56v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 56v
HENDRIKS, HENDRIK als gebruiker Hendrick Hendricks naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 56v
DOUWES, DOUWE de weeskinderen van Douue Douues naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 56v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 56v
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landen verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper 1 pm 3 einsen 10 penningen 9 roeden en 2 voeten bouwland buiten Harlingen 1628 232 66v
, floreenrente buiten Harlingen 1628 232 66v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1628 232 66v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 66v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1628 232 66v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1628 232 66v
DOMAN, ANDRIES Andries Doman schrijver van een compagnie soldaten verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper 8 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1630 232 151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper buiten Harlingen 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes koper huis, plaats en hof buiten Harlingen 1630 232 159r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond buiten Harlingen 1630 232 159r
, floreenrente buiten Harlingen 1630 232 159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden buiten Harlingen 1630 232 159r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
BOIENS, KLAAS Claes Boies koper venne van 10 pm, 6 einsen, 14 penningen, 4 roeden en 5 voeten buiten Harlingen 1633 233 95v
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 95v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 95v
STEFFENS, Rijkien Stevens Crappoort verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarighs , c.soc. verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidland buiten Harlingen 1633 233 101r
ARNOLDI, HIELKJE Hylck Arnoldi koper buiten Harlingen 1633 233 101r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper buiten Harlingen 1633 233 101r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters koper buiten Harlingen 1633 233 101r
, N. N. huurder (per pm) buiten Harlingen 1633 233 101r
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 101r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 101r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem buiten Harlingen 1633 233 102v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v
, floreenrente buiten Harlingen 1633 233 102v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1633 233 102v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1633 233 102v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1633 233 102v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1633 233 102v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s. verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland (per pm) buiten Harlingen 1634 233 132r
, floreenrente buiten Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten buiten Harlingen 1634 233 132r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1634 233 132r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden buiten Harlingen 1634 233 132r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1634 233 132r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. koper 2 pm grasland buiten Harlingen 1637 234 34r
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
JANS, JEROEN Jeroen Jansen Adeler kapitein koper 3 pm 8 einsen 4 penningen en 1 voet bouwland buiten Harlingen 1639 234 81v
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen koper buiten Harlingen 1639 234 81v
, floreenrente buiten Harlingen 1639 234 81v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1639 234 81v
WATSES, HENDRIK land in gebruik bij de erfgenamen van wijlen Hendrick Watses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 81v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1639 234 81v
JANS, JEROEN de proclamant Jeroen Jansen Adeler naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 81v
DOMAN, HORATIUS oud burgemeester dr. Horatius Doman, c.u. verkoper buiten Harlingen 1639 234 81v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm 7 einsen 4 penningen 5 roeden en 6 voeten grasland buiten Harlingen 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1639 234 85v
, floreenrente buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1639 234 85v
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper buiten Harlingen 1639 234 85v
, N. N. koper provisioneel 5 percelen zaailand bij 8 pm groot met huis, schuur en hooiberg buiten Harlingen 1642 234 173v
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder buiten Harlingen 1642 234 173v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel ca. 2 1/4 pm zaailand buiten Harlingen 1642 234 173v
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
ROORDA, de erfgenamen van wijlen Roorda naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel ca. 6 1/2 pm land door Piter Ackersloot verticheld buiten Harlingen 1642 234 173v
DONIA, KEIMPE Keimpe Donia naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel ca. 4 1/4 pm greidland buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, Hettinga naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
ROORDA, de erfgenamen van wijlen Roorda naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel ca. 4 pm zaailand buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
ROORDA, de erfgenamen van wijlen Roorda naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel ca. 5 3/4 pm zaailand buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel ca. 1 1/2 pm zaailand strekkende oost en west langs de Hereweg buiten Harlingen 1642 234 173v
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
HAIES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hayes verkoper buiten Harlingen 1642 234 173v
, N. N. koper provisioneel 4 pm en 5 einsen bouwland genaamd het Baginieland buiten Harlingen 1642 235 13v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v
, het greidland genaamd de Leegh naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v
, N. N. koper provisioneel ca. 3 pm greidland genaamd De Leegh buiten Harlingen 1642 235 13v
, bouwland genaamd het Baginieland naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 13v
BONGA, HORATIUS Horatius Bonga naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v
, de dijcks delten naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 13v
MATTEUS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper buiten Harlingen 1642 235 13v
BEIMA, JAN gezworen gemeensman Jan Beyma koper ca. 1 1/2 pm land met drie kalkovens, een lasthuis etc.strekkende tot aan de westkant van de gevel van het huis van naastliggend tichelwerk buiten Harlingen 1642 235 27v
, floreenrente buiten Harlingen 1642 235 27v
, N. N. huurder voor 12 jaren (p.j.) buiten Harlingen 1642 235 27v
DOUWES, SIERK Sirck Douues , voor zich en zijn broers en zusters protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sircx protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers niaarnemer ratione proximitatis buiten Harlingen 1642 235 27v
STEFFENS, RIJKJE Rickien Stevens Crapoeth, achtersusterling van de verkoperse niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v
, DAVID burgervaandrig David Holting niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten oosten buiten Harlingen 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten noordoosten buiten Harlingen 1642 235 27v
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groote kapitein te water koper hof en huis met bomen en plantagie genaamd buiten Harlingen Aylva hof 1643 235 56r
, AATJE Atie koper Aylna hof buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1643 235 56r
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper buiten Harlingen 1643 235 56r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u. koper 1/2 pm land buiten Harlingen 1644 235 111v
, floreenrente ([staat: 1 oord]) buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1644 235 111v
JANS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v
, HOBBE Hobbe , volle neef van de verkoper koper door niaar 4 pm grasland buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. geniaarde koper buiten Harlingen 1647 235 255r
POPTA, JAKOB Jacob Popta protesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1647 235 255r
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper buiten Harlingen 1647 235 255r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.u. koper ca. 9 pm 8 einsen 12 penningen 1 roede en 2 voeten nieuwland genaamd de Bergevenne buiten Harlingen 1650 236 107r
, floreenrente buiten Harlingen 1650 236 107r
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 107r
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 107r
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1650 236 107r
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 107r
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper ca. 8 pm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r
, floreenrente buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD de verkoper Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 112r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 112r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1650 236 112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten noorden buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper buiten Harlingen 1650 236 112r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper 12 pm 5 einsen 11 peningen en 8 roeden grasland (per pm) buiten Harlingen 1651 236 161v
, floreenrente buiten Harlingen 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten oosten buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen buiten Harlingen 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten noorden buiten Harlingen 1651 236 161v
HARINGS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts ticheler koper 1/2 van 9 pm greidland ([99-00-00 GG per pm]) buiten Harlingen 1654 236 264r
, floreenrente ([voor 1/1]) buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden buiten Harlingen 1654 236 264r
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckius predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, TIETJE Tiedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
ANDRIES, FRANS Oud burgermr. Frans Andrys verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, Christintie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolai commies van de kamer van financien verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, OTJE Oedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, JANKE Jancke Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, ABRAHAM Abrahamus Tammeri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdt erflater buiten Harlingen 1654 236 264r
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 7 pm land waaronder het Achlumer voetpad buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het tweeentwintigste perceel in deze akte naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het drieentwintigste perceel in deze akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 7 pm land waaronder het Achlumer voetpad buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het eenentwintigste perceel in deze akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het drieentwintigste perceel in deze akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 3 1/2 pm land buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ([staat: een en een oord]) buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 4 pm land buiten Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ([staat: een en een oord]) buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het drieentwintigste perceel in deze akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1655 237 4v2
, de verkopers met het tweeentwintigste perceel in deze akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper buiten Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater buiten Harlingen 1655 237 4v2
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 4 pm 9 einsen 2 penningen 1 roede en 4 voeten greidland buiten Harlingen 1657 237 128r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r
JOHANNES, JAN Jan Johannis koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r
, 3 ducaten en 2 rijksdaalders voor mijn binders en meiden toehaak buiten Harlingen 1657 237 128r
, floreenrente buiten Harlingen 1657 237 128r
TJEERDS, TRIJNTJE de koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 128r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 128r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1657 237 128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 128r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm land buiten Harlingen 1658 237 173ar
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters koper buiten Harlingen 1658 237 173ar
, floreenrente buiten Harlingen 1658 237 173ar
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1658 237 173ar
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van wijlen Greolt Sioerts , c.soc. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1658 237 173ar
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1658 237 173ar
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1658 237 173ar
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
VIERSEN, Vlekien van Vierssen verkoper buiten Harlingen 1658 237 173ar
, koper provisioneel 10 pm greidland genaamd de Berge Fenne buiten Harlingen 1657 237 253r
, floreenrente buiten Harlingen 1657 237 253r
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten buiten Harlingen 1657 237 253r
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r
BURMANIA, SJUK jr Sioeck van Burmania naastligger ten westen buiten Harlingen 1657 237 253r
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jelles naastligger ten noorden buiten Harlingen 1657 237 253r
JANS, RUURD Ruierd Jansen verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r
WATSES, DOUWE Douwe Watses verkoper q.q. buiten Harlingen 1657 237 253r
JANS, EELKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Pytters verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1660 238 41v
, floreenrente buiten Harlingen 1660 238 41v
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 41v
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 41v
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1660 238 41v
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1660 238 41v
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstra verkoper buiten Harlingen 1660 238 41v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper 5 pm 4 einsen 15 penningen 8 roeden en 3 voeten bouwland buiten Harlingen 1660 238 42r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder buiten Harlingen 1660 238 42r
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 42r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1660 238 42r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrants, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1660 238 42r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstra naastligger ten noorden buiten Harlingen 1660 238 42r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal Friesland verkoper buiten Harlingen 1660 238 42r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper door niaar 6 pm land buiten Harlingen 1668 239 169v
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v
, floreenrente buiten Harlingen 1668 239 169v
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1668 239 169v
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1668 239 169v
HESLINGA, dr. Heslinga naastligger ten westen buiten Harlingen 1668 239 169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v
HEEMSTRA, JOHANNES Johan van Heemstra verkoper buiten Harlingen 1668 239 169v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1671 240 54r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings koper buiten Harlingen 1671 240 54r
, floreenrente buiten Harlingen 1671 240 54r
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten buiten Harlingen 1671 240 54r
, naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1671 240 54r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1671 240 54r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden buiten Harlingen 1671 240 54r
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper buiten Harlingen 1671 240 54r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollander koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1672 240 80r
, floreenrente buiten Harlingen 1672 240 80r
FEIKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten buiten Harlingen 1672 240 80r
WITTERT, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Joan Wittert naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1672 240 80r
, naastligger ten westen buiten Harlingen 1672 240 80r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1672 240 80r
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r
DOUWES, ROMKE wijlen Romcke Douwes verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes verkoper buiten Harlingen 1672 240 80r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper 1/3 van 4 pm greidland buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
, floreenrente buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
, ROELOF Roeloff Brinkhuis aanhandelaar 1/2 huis en hof, 2 pm greidland (p.j.) buiten Harlingen 1699 244 7v
, een dukaat toehaak buiten Harlingen 1699 244 7v
, SIEMEN Simon de Wein oud secretaris huurder huis buiten Harlingen 1699 244 7v
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeester huurder greidland buiten Harlingen 1699 244 7v
, N. N. naastligger ten oosten buiten Harlingen 1699 244 7v
, N. N. naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1699 244 7v
, N. N. naastligger ten westen buiten Harlingen 1699 244 7v
, N. N. naastligger ten noorden buiten Harlingen 1699 244 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper buiten Harlingen 1699 244 7v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad buiten Harlingen 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker gebruiker bovenste gedeelte pakhuis buiten Harlingen 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts oud mr. schoenmaker verwandelaar buiten Harlingen 1738 249 339v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r
, floreenrente buiten Harlingen 1781 260 63r
, naastligger ten oosten buiten Harlingen 1781 260 63r
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1781 260 63r
BEIDSCHAT, de erfgenamen van wijlen Beidschat, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1781 260 63r
, naastligger ten noorden buiten Harlingen 1781 260 63r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm buiten Harlingen 1781 260 63r
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper buiten Harlingen 1781 260 63r
, floreenrente buiten Harlingen 1781 260 63r
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten oosten buiten Harlingen 1781 260 63r
, het vierde perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1781 260 63r
BEIDSCHAT, de erfgenamen van wijlen Beidschat, c.s. naastligger ten westen buiten Harlingen 1781 260 63r
, het tweede perceel uit een andere akte naastligger ten noorden buiten Harlingen 1781 260 63r
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper buiten Harlingen 1781 260 63r
WIETSES, LIJSBET Lijsbet Wytzes koper ca. 5 pm zaadland ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
BARTELDS, EVERT wijlen Evert Bertels koper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Louws , secretaris van Barradeel verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
SJOERDS, GRIETJE Griedt Sioerds verkoper ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
, TRIJNTJE Trijn koper huis op zijn grond of land ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
, HOTSE wijlen Hotze brouwer koper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
, SIPKE Sipcke Ryourdts naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
WILLEMS, MATTEUS de weduwe van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
HILLEBRANDS, DIRK Dierck Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
TJEBBES, AALTJE Aeltgen Tyebbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
JANS, MINNE wijlen Minne Jansen verkoper ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
JAKOBS, REIN Reyn Jacobs schoenmaker koper huis, schuur en een tuin daarachter ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
HESSELS, TETJE Teth Hessels koper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
WIEBES, ALBERT Albert Wyebes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, de Hinxtefenne naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden met het bleekveld ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
WATSES, HENDRIK Hendrick Waatzes slager verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS Hans Jansen koper huis en tuin ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
WIEBES, HIELKJE Hylck Wybes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
REINS, BONSE Bonte Reyns koper kamer ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
FOKKES, SIETSKE Syts Fockes koper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
JANS, THOMAS Tomas Jansen brouwer verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
DOUWES, ANSKE Anske Douwes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
GOOITSENS, IEPE Epe Goyties verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
KREEFT, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendricx Kreeft koper huis met hof erachter en een zomerhuis en prieel ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
FRIESES, SIETSKE Sydts Friesses koper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JANS, HANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
ANDRIES, PIER Pyer Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper 1 1/2 pm zaadland ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
JANS, Piethe Jansen koper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
HILLEBRANDS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
, ARJEN Adriano Maetio professor astronomie universiteit Franeker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andries verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, TINKE de landen van Tinco Oennema naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
LIAUKAMA, de landen van Lyauckema naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, naastligger ten noorden (gebruikt door Hans, bleeker) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
JELLES, PAULUS Pouuels Jelles eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerryts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
JELLES, RINSKE Rinske Jellis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
, N. N. koper provisioneel 1/4 van een stuk land, de noten genaamd, van Anna Piters Widmers afgecomen ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts koper 0-12-00 CG [staat: 3/5 van 1-00-00 CG] grondpacht uit een hof ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
FEDDRIKS, JOUKJE Jouck Feddricks koper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, RINNERT Rinner Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, TJEERD Tiaard Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
ALBERTS, AUKJE Auck Alberts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
, N. N. koper 2 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u. kapitein koper huis en hof genaamd Henste Hoff ten noordoosten van Harlingen Henste Hoff 1639 234 87v
ARJENS, DIRK Dirk Ariens brouwer protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries protesteert vanwege een hypotheek ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries trekt zijn protest in ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
JANS, JOHANNES Johannis Jansen , c.s. koper 5 pm 8 einsen 18 penningen 3 roeden en 4 voeten bouwland volgens metingen van Jan Yemes de Gavere, genaamd de Meyde fenne ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
FEDDES, JAKOB Jacoob Feddes koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1640 234 106v
, N. N. koper provisioneel 5 pm, 14 penningen en 5 roeden terpland ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
SJOERDS, MEILE huis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualteri naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, de heer Domans eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, floreenrente ([voor 1/1]) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
FEIKES, JETSE als gebruiker de erfgenamen van wijlen Jetse Feykes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
BOTES, PIETER als gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Walta verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailand ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
WILLEMS, HENDRIK wijlen Hendrick Willems koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendrix koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
, twee gouden en vier zilveren ducatons toehaak ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, HENDRIK het land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar vier percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backer ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
HUISMAN, REIER Reyer Huisman naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Loo verkoper ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
, N. N. koper provisioneel het kindspart van 40 pm land, huis en schuur ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
WRINGER, de heer Wringer naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
, het convent van Luynkerk naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
JOHANNES, LIEUWE Liuue Johannes verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
KIESTRA, IEPE Epeus Kiestra notaris verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, ANTONIUS Anthony van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, AAFKE Aeffke van Hittinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HYLKEMA, SIJKE wijlen Sijcke van Hylcama erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
HETTINGA, IDSERT wijlen Idsert van Hittinga bijzitter erflater ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u. aanhandelaar huis met schuur ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
FOPPES, KLAAS Claas Foppes , vader van de verkoper koper door niaar huis en schuur ten noordoosten van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisje ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
SURINGAR, SJOERD wijlen Sioerd Suyrger koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
VOSMA, oud vaandrig Vosma geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden predikant koper 3 3/4 pm verticheld land ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
, JAN burgerhopman Jan Beyem verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, GRIETJE Grietie Hillebrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. koper 4 einsen 14 penningen 2 roeden en 9 1/2 voeten bouwland ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden pastor koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, JAKOB de heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens ten noordoosten van Harlingen de Spijker 1661 238 94v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris provinciale rekenkamer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 94v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaert predikant koper ca. 6 pm land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik als bleek ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts koper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaert mr. koekbakker eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses koper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal raad Hof van Friesland verkoper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
HIELKES, MARTEN Marten Hylckes , c.u. koper huis en hof genaamd het Hensthoff ten noordoosten van Harlingen het Henst Hoff 1663 238 183v
WIEBES, JOUKJE Jouck Wybes verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
, landen genaamd de Streng naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
LAUTA, de landen van wijlen burgemeester Lauta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
, LIJSBET Elisabet Conings verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, THOMASKE de kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge verkoper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. koper provisioneel 3 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder voor 1 jaar (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaats ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmaker geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, een dubbele ducaat toehaak ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, de bleek naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, de bleek naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
, TRIJNTJE Trijntie verkoper ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma koper ca. 8 pm land ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, de papiermolen naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 198r
ALEMA, FOEKJE Foeckjen Alema koper door niaar 4 pm en enige einsen los land ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen geniaarde koper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alema raad Admiraliteit Amsterdam verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braem koopman koper ca. 2 1/2 pm zaailand genaamd Abbeland ([staat: 300 zilveren ducatons]) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs koper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, SEERP Seerp kooltjer naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pm ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Leuven naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
REINERS, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
DIRKS, HANS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, verpachter grond ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmerman verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, JETSE 2 nagelaten kinderen van wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw koper 1/2 van 6 pm land bestaande in 2 strukken waarvan de ene een bleek is ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
HILLEBRANDS, TETJE Tettie Hillebrants eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARD, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerden eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARDEN, KORNELIS wijlen Cornelis Wijngaerden eigenaar van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARD, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandt s.s. theologie studiosus verkoper ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
WIJNGAARDEN, Frederichs Wijngaerden, veniam aetatis bij de Hove van Vrieslandt s.s. theologie studiosus verkoper ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts koper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
, land genaamd de Bleek naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
BOUWES, TJEERD oud burgemeester Tiaard Bouwens verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, de gracht naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
, JOUKE Heer Jouke H. Olinjus koper 5/8 van 6 pm greidland als blekerij ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, HENDRIKJE Hendrica Olinjus, minderjarige koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
FINK, MINNE de heer Menno Vink koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
CONRADI, JAKOBS Heer Alb. Jacobus Conradi koper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
REEN, de erfgenamen van wijlen Reen eigenaar van 3/8 ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur en koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1797 265 60v
RIENSTRA, S. Rienstra koper 2 pm weiland ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, floreenrente ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh verkoper ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
ARJENS, DIRK Dierck Ariaens koper q.q. ca. 2 1/2 pm greidland in de twee westerse stukken van de Hondsbosck ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper q.q. ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
DIRKS, PIETER het jongste weeskind van wijlen Pieter Diercx , als zijnde voor 1/4 erfgenaam koper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters gebruiker ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
FEDDES, IEPKE Epcke Feddes gebruiker ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
ARJENS, DIRK de koper Dierck Ariaens naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
PIETERS, GRIETJE Grietke Pieters verkoper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
, N. N. koper provisioneel lijnbaan en huis ([veiling om te bekomen 179-13-3 CG pincipaal ter zake hennip, en kosten]) ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaier bewoner ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts protesteert vanwege een vordering ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
JAKOBS, HANS mr. Hans Jacobs van der Burcht protesteert vanwege een obligatie ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
PIETERS, SJOERD Syourdt Pieters crediteur (triumphant) ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaier verkoper (gesuccumbeerde) ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
GOSSES, GERBEN burgemeester Gerbrant Gosses koper 1 pm, 2 einsen, 14 penningen en 2 voeten land ([per pm, voor de twee percelen in deze akte]) ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
DOUWES, TJITSKE Tietske Douwes koper ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
, JETSKE Jets naastligger ten oosten ([staat: Jets Claes Folckers]) ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claes Folckers naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
DIRKS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grietien Dircx naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
AERNTSMA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen dr. Gijsbert Aerntsma naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
WATSES, SIBBELTJE Sybbel Waatses verkoper ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
KOENRAADS, HESSEL wijlen Hessel Coenerts verkoper ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
, N. N. koper provisioneel 4 1/2 pm land ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
FEIKES, SIPKE Sipcke Feyckes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
ULBES, SIETSE Sytze Uulbes verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
FEIKES, AALTJE Aelcke Feyckes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
SIPKES, FEIKJE wijlen Feycke Sipckes erflater ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
ULBES, RIKSTJE wijlen Ricxt Uulbes erflater ten noorden van Harlingen 1604 228 391v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans koper provisioneel 4 pm land in de Blocken ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
SIPKES, FEIKE Feicke Sipkes gebruiker ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
ULBES, SIETSE de curator over Sytse Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
ULBES, RIKSTJE Ricxt Ulbes verkoper ten noorden van Harlingen 1604 228 394r
, N. N. koper 1 1/2 pm greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
HARMENS, KLAAS de weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koper 5 pm land ([geen prijs vermeld]) ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens koper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
HILLEBRANDS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
HILLEBRANDS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Hilbrants naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
KORNELIS, KLAARTJE Claercke Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/3 van 3 1/2 pm land ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
, een goudgulden en een rozenobel in specie toehaak ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
DOEKES, SIEBREN Sibrant Doeckes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
LIEUWES, RUURD Ruierd Lieuues verkoper ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels koper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, floreenrente ([samen met het andere verkochte stuk]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JAKOBS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Gosses naastligger ten noordwesten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland op de Noten ([voor twee stukken land in deze akte verkocht]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels koper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, floreenrente ([samen met het andere verkochte stuk]) ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Gossis naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
AERNTSMA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Aernsma naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
BLOK, MARIA Maria de Block koper 14-00-00 GG eeuwige rente uit Heerma Fenne ([voor de drie percelen in deze akte]) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssen griffier koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Block koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltinga secretaris rekenkamer koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, ANTJE Anna de Block koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
FAASMA, TJEERD grondpacht uit Heerma Fenne van Tiaard Faetsma eigenaar perceel ([staat: 14-00-00 GG]) ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PIETERS, wijlen Teuus Pyters erflater ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
BLOK, MARIA Maria de Block verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopman koper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm]) ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, floreenrente (als eigenaar van de andere helft van de voors. venne) ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HILLEBRANDS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
LIEUWES, DIRK dr. Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SJOERDS, FOLKERT Folckert Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SJOERDS, SIEMEN Simon Siuerdts luitenant verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, GERRIT burgervaandrig Gerryt Hollis verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, GRIETJE Grietie Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
MELCHERTS, JAN Jan Melchers koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, SIETSKE Syts Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
HOLLES, RIEMKJE Riemcke Holles verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SJOERDS, HOUKE wijlen Holle Siuerdts verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, Gabine Hanckema verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
SIERSMA, FONGER SIERKS de lasthebbenden van Fonger Siercks Siersma verkoper van 2/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
FOLKERTS, KLAAS wijlen burgemeester Claes Folckerts erflater ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops koper van 1/2 2 pm 3 einsen en 12 penningen land (per pm) ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
SJOERDS, HOUKE wijlen Holle Siuerdts koper van 1/2 ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
HOLLES, RIEMKJE Riemcke Holles koper van 1/2 ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
FOLKERTS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Folckerts verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
, koper door niaar 1 pm bouwland (per pm) ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
KOOPS, TRIJNTJE Trijntie Coops geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
SJOERDS, HOUKE wijlen Holle Siuerdts geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, KORNELIS Cornelis Olivier naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, de bleek buiten de Bildpoort naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
DUMAN, ANDRIES Andries Duman schrijver verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicen verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaar koper 4 pm 7 einsen 15 penningen en 3 roeden greidland ([282-07-00 GG per pm]) ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings koper ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes gebruiker ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DOMAN, dr. Doman naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gijsbert van Aernsma grietman van Dantumadeel verkoper ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, dr. Domans naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
TIEMENS, IENSE Jens Tymens verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein koper door niaar 1/4 stuk land met huis en bomen (per pm) ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
GERRITS, JURJEN Jurrien Gerrits verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein koper 1/4 van ca. 1 pm land genaamd de Noten ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
TABES, KLAAS wijlen Claes Tabes gebruiker ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
, burgervaandrig Samuels verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius koper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehoren ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, ANSKJE Anskjen Clingbijl koper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, twee gouden ducatons toehaak ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
VIERSEN, het land van de heer Viersen naastligger ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WYNIA, EEDE Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia koper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , J.U.D. koper 6 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de koper wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, JAKOB Jaques Coedercq verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torp koper huis ([AlleFriezen: Andries Pieters uit Selsburg, Denemarken x Gerttruid Jans]) ten noorden van Harlingen het Henst Hoff 1668 239 148r
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans koper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
HIELKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. koper huis ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u. kooltjer verkoper ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander houtkoper koper 3/4 van 1 pm 5 einsen 2 penningen 7 roeden en 8 voeten greidland ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinga naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger van de boelgoederen koper 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidland ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, het land genaamd Hansbosch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, het land genaamd Hansbosch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollander verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper 7 pm land en een huis ([per pm]) ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
BRAAM, KLAAS FREERKS de erfgenamen van wijlen Claes Freercx Braem naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester verkoper ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm land ([per pm]) ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
ANNES, SIERK Sierck Annes huurder ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, de bleek naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, , c.soc. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 2 1/2 pm bouwland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, FREERK KLASES de erfgenamen van wijlen Freerck Claessen Braem naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WITTER, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johan Witters naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GRAUDA, PIETER Pieter Grauda koopman gebruiker (p.j.) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BOTSMA, KLAAS Claes Botsma koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
ADELAAR, de erfgenamen van wijlen Adelaar kapitein naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta secretaris van de boelgoederen koper door niaar ca. 2 1/2 pm land, nu blekerij ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
ROSEE, JURJEN Jurrien Rosee cementmaker geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
RIEMERS, HART Heert Riemers , c.u. huurder (huurder is eigenaar van het huis dat op het land is gebouwd) ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta ontvanger van de boelgoederen koper 1/4 van 1 1/2 pm weiland ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alama koper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. bleker huurder (p.j. [staat: 2 zilveren ducatons]) ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, ALLERT Allardus Buyttenpost koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopman koper tuin met bomen en planten en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
TJEERDS, Kunerke Tjeerds koper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
PAUW, oudburgemeester Sibrandus Pauw koper 1/4 bleekveld van 6 pm ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda koper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
SIJES, SIEBE Gecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma, c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
, koper 1/4 van 6 pm greidland als blekerij ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, verpachter grond ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaar koper grondpacht van 4-00-00 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbierumervaart ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE grondpacht uit de zoutkeet van Taeke Stephany eigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG]) ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelker koper schuur, koestalling en grond ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braam koopman verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
JAKLES, JAKLE huisman Jakle Jakles verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschat verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Cornelis Abrahams Beidschat verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, floreenrente ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , c.u. huurder (totaal p.j.) ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, verkoper ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
DIRKS, SIKKE Sikko Dirks , minderjarige jongeling koper schuur en koestal met grond, en huis en schuur op grond die nu als nu bleek gebruikt wordt, met wringbank, homeij, spoelstelling, kleerstokken, kuipen etc. ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
SJOERDS, SIBBELE Sible Sjoerds koper q.q. ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper q.q. ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidland ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingst verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, BAUKJE de boedel van wijlen Baukjen Feytema verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybenga verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper 2/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r