Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Het einde komt in zicht; in vier jaar zijn meer dan negenduizend akten verwerkt tot leesbare, doorzoekbare en sorteerbare informatie.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, burger koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, het ene (1e stuk) gr 1614 229 222r
JOHANNES, JAN Jan Johannes huurder 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten oosten 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten westen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten noorden 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper 1614 229 222r
SJOERDS, IEDE de dochter van Yde Syourdts 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, burger koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, het ene (2e stuk) b 1614 229 222r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen 1614 229 222r
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntje Tiebbes naastligger ten noorden 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper 1614 229 222r
SJOERDS, IEDE de dochter van Yde Syourdts 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, burger koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, het ene (3e stuk) bo 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten oosten 1614 229 222r
, naastligger ten zuiden 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen 1614 229 222r
, N. N. naastligger ten noorden 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper 1614 229 222r
SJOERDS, IEDE de dochter van Yde Syourdts 1614 229 222r
, N. N. koper 2/5 van het geheel en nog 3/5 van 2/5 van 3 stukken land 1615 229 243v
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) 1615 229 243v
HOBBES, LAMMERT Lamert Hobbes huurder perceel 1 1615 229 243v
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder perceel 2 1615 229 243v
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten oosten 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten zuiden 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten westen 1615 229 243v
, N. N. naastligger ten noorden 1615 229 243v
JAKOBS, PIETJE Pietrick Jacobs verkoper 1615 229 243v
DOOITSES, JARICH wijlen Jarich Doytses 1615 229 243v
MARTENS, REINER Reyner Martens 1615 229 243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper 1615 229 243v
DOOITSES, FOLPERT wijlen Folpert Doytses 1615 229 243v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper 1615 229 243v
SJOERDS, JARICH wijlen Jarich Siuerts 1615 229 243v
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks 1615 229 243v
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werff niet meer niaarnemer landen (compareert en verklaart te verlaten zijn niaar verzoek) 1617 229 259v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes van Popta, c.u. koper 1617 229 259v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes van Popta, c.m koper 1617 229 259v
, GRIETJE Griet Egberts* verkoper (staat: Griet Jan Reyners Fedders weduwe) 1617 229 259v
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper 1617 229 259v
SIEBES, PIER Pier N. Sybes koper 1/7 van 3 pm land 1615 229 267r
JURJENS, TRIJNTJE Trijn Juriens 1615 229 267r
, aanbreng 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten oosten 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten zuiden 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten westen 1615 229 267r
, N. N. naastligger ten noorden 1615 229 267r
JURJENS, SJOERD Sioerd Jurians ? (heeft een vrye veer en drift over het zelfde land?) 1615 229 267r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper 1615 229 267r
RUURDS, wijlen zijn bestevaer Jurun? Rioerdts 1615 229 267r
DOEDES, DOEDE Doede Doedes , burger koper land, 8 pm ((voor de vier percelen in deze akte)) 1630 232 151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases , burgerse 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgermeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga 1630 232 151r
WIEBES, SIPKE Sipcke Wybes , burger koper huis, plaats en hof 1630 232 159r
ALBERTS, WIEBE Wybe Alberts verpachter grond 1630 232 159r
, floreenbelasting 1630 232 159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden 1630 232 159r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden 1630 232 159r
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper 1630 232 159r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses 1630 232 159r
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten 1633 233 101r
ARNOLDUS, HIELKJE Hylck Arnoldi 1633 233 101r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper 1633 233 101r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters 1633 233 101r
, N. N. huurder ((per pm)) 1633 233 101r
, naastligger ten oosten 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten zuiden 1633 233 101r
, naastligger ten westen 1633 233 101r
WOPKES, TEEDE Teede Wopckes naastligger ten noorden 1633 233 101r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, q.q. en c.s. verkoper 1633 233 101r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs 1633 233 101r
HETTINGA, Idserdt van Hettinga koper land met huis, hooiberg en hiem 1633 233 102v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper 1633 233 102v
, floreenbelasting 1633 233 102v
, naastligger ten oosten 1633 233 102v
, naastligger ten noorden 1633 233 102v
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoort, c.s. verkoper 1633 233 102v
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs 1633 233 102v
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland ((per pm)) 1634 233 132r
, floreenbelasting 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten 1634 233 132r
, naastligger ten zuiden 1634 233 132r
, naastligger ten westen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden 1634 233 132r
STEFFENS, RIJKJE Ryckien Stevens Crappoot, c.s. verkoper 1634 233 132r
JARICHS, LIEUWE Liuwe Jarichs 1634 233 132r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. koper 2 pondemaat grasland 1637 234 34r
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper 1637 234 34r
KORNELIS, WIETSKE Wytscke Cornelis 1637 234 34r
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans 1637 234 34r
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta koper 1/2 van 3 pm, 7 einsen, 4 penningen, 5 roeden en 6 voeten grasland 1639 234 85v
LAUTA, TEEKE Taecke Lauta eigenaar van 1/2 1639 234 85v
, floreenbelasting 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten oosten 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten zuiden 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten westen 1639 234 85v
, N. N. naastligger ten noorden 1639 234 85v
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper 1639 234 85v
BEIMA, JAN gezworen gemeensman Jan Beyma koper ca. 11/2 pm land met 3 kalkovens, een lasthuis etc. strekkende tot aan de westka 1642 235 27v
, floreenbelasting 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten oosten 1642 235 27v
SIERKS, DOUWE Douue Syercx naastligger ten noordoosten 1642 235 27v
, naastligger ten zuiden 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden 1642 235 27v
HOITSMA, MICHIEL SAKES Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper 1642 235 27v
GROOT, TJEERD Tiaerd de Groote kapitein te water koper hovinge en huis met bomen en plantagie genaamd Aylva hof 1643 235 56r
, AATJE Atie Aylna hof 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten oosten 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten zuiden 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten westen 1643 235 56r
, N. N. naastligger ten noorden 1643 235 56r
, de erven van Nicolao Jacobaeo verkoper 1643 235 56r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrants , c.u. koper 1/2 pm land 1644 235 111v
, floreenbelasting ((staat: 1 oord)) 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten oosten 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten zuiden 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten westen 1644 235 111v
, N. N. naastligger ten noorden 1644 235 111v
JANS, ANTJE de erfgenamen van Antie Jans verkoper 1644 235 111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen 1644 235 111v
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u. koper 4 pm grasland 1647 235 255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper 1647 235 255r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.u. koper stuk nieuwland genaamd de Bergevenne 1650 236 107r
, floreenbelasting 1650 236 107r
JELLES, JAN de erven van Jan Jelles naastligger ten oosten 1650 236 107r
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ladum naastligger ten zuiden 1650 236 107r
, naastligger ten westen 1650 236 107r
JELLES, JAN de erven van Jan Jelles naastligger ten noorden 1650 236 107r
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper 1650 236 107r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper bij 8 pdm greidland 1650 236 112r
, floreenbelasting 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten 1650 236 112r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden 1650 236 112r
, naastligger ten westen 1650 236 112r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreyer naastligger ten noorden 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper 1650 236 112r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper grasland, groot 12 pondematen, 5 eijnsen, 11 peningen en 8 roeden ((per pm)) 1651 236 161v
, floreenbelasting 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten oosten 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen 1651 236 161v
LOO, AREND Arent van Loo naastligger ten noorden 1651 236 161v
HARINGS, TRIJNTJE de erven van Trijntie Haringhs verkoper 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts , burger ticheler koper 1/2 van 9 pm greidland 1654 236 264r
, floreenbelasting 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners eigenaar van 1/2 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten oosten 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten zuiden 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten westen 1654 236 264r
SIEBRENS, DOEKE Doecke Sybrens naastligger ten noorden 1654 236 264r
BEKIUS, JOHANNES Joannes Beckius bedienaar van het Goddelijke woord verkoper 1654 236 264r
, TIETJE Tiedtie Tammeri 1654 236 264r
ANDRIES, FRANS Oud burgermr. Frans Andrys 1654 236 264r
, Christintie Tammeri 1654 236 264r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolai commis van de kamer van finantie 1654 236 264r
, OTJE Oedtie Tammeri 1654 236 264r
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petri predikant 1654 236 264r
, JANKE Jancke Tammeri 1654 236 264r
, ABRAHAM Abrahamus Tammeri predikant 1654 236 264r
BAERDT, IETJE Idtie Baerdt 1654 236 264r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tiaerdts koper van 1/2 greidland, 4 pm, 9 einsen, 2 penningen, 1 roede en 4 voeten 1657 237 128r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings 1657 237 128r
JOHANNES, JAN Jan Johannis , burger koper van 1/2 1657 237 128r
TJEERDS, TRIJNTJE de koperse Trijntie Tiaerdts naastligger ten oosten 1657 237 128r
, floreenbelasting 1657 237 128r
, naastligger ten zuiden 1657 237 128r
, naastligger ten westen 1657 237 128r
HANNEMA, TJEERD JOHANNES Tieerd Johannis Hannema naastligger ten noorden 1657 237 128r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper 1657 237 128r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings 1657 237 128r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasis koper 4 1/2 pm land 1658 237 173ar
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters 1658 237 173ar
, floreenbelasting 1658 237 173ar
, naastligger ten oosten 1658 237 173ar
SJOERDS, GREULT de erven van Greolt Sioerts , c.soc. naastligger ten zuiden 1658 237 173ar
, naastligger ten westen 1658 237 173ar
, naastligger ten noorden 1658 237 173ar
KET, THEODORUS burgemeester Theodorus Keth verkoper 1658 237 173ar
VIERSEN, Vlekien van Vierssen 1658 237 173ar
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper greidland 5 pm 1660 238 41v
, floreenbelasting 1660 238 41v
BOIENS, KLAAS Claes Boyens naastligger ten oosten 1660 238 41v
, naastligger ten zuiden 1660 238 41v
, naastligger ten westen 1660 238 41v
, naastligger ten noorden 1660 238 41v
KAMSTRA, GOSSE de heer jr. Gosso Camstra verkoper 1660 238 41v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks koper bouwland 5 pm, 4 einsen, 15 penningen, acht roeden en 3 voet 1660 238 42r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder 1660 238 42r
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten 1660 238 42r
HOTSES, AALTJE Aeltie Hotses naastligger ten zuiden 1660 238 42r
HILLEBRANDS, de heer Hillebrants, c.s. naastligger ten westen 1660 238 42r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstra naastligger ten noorden 1660 238 42r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal van Friesland verkoper 1660 238 42r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit koper door niaar stuk land groot 6 pondemaat 1668 239 169v
PIERS, JOUKE Jouke Piers , burger kooltjer geniaarde koper 1668 239 169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs 1668 239 169v
, floreenbelasting 1668 239 169v
, naastligger ten oosten 1668 239 169v
WIEBRENS, GRIETJE Grytje Wybrens naastligger ten zuiden 1668 239 169v
HESLINGA, dr. Heslinga naastligger ten westen 1668 239 169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden 1668 239 169v
HEEMSTRA, JOHANNES Johan van Heemstra verkoper 1668 239 169v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland 1671 240 54r
WALINGS, PIETER wijlen Pytter Walings 1671 240 54r
, floreenbelasting 1671 240 54r
HANNEMA, JOHANNES SJOERDS Joannes Sjoerdts Hannema naastligger ten oosten 1671 240 54r
, naastligger ten zuiden 1671 240 54r
, naastligger ten westen 1671 240 54r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden 1671 240 54r
HANNEMA, JAN JOHANNES Jan Joannis Hannema verkoper 1671 240 54r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollander koper 5 pm greidland 1672 240 80r
, floreenbelasting 1672 240 80r
FEIKES, KLAAS de erven van Claes Feykes gortmaker naastligger ten oosten 1672 240 80r
WITTERT, JOHANNES de erven van Joan Wittert naastligger ten zuiden 1672 240 80r
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen 1672 240 80r
, naastligger ten westen 1672 240 80r
, de landen van het Stadsweeshuis naastligger ten noorden 1672 240 80r
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 1672 240 80r
DOUWES, ROMKE Romcke Douwes 1672 240 80r
ROMKES, JOHANNES Joannes Romkes 1672 240 80r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur der convooien en licenten verkoper van 1/8 1672 240 80r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 1672 240 80r
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 1672 240 80r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrdt Ulbes Gerlsma koper greidland 1/3 van 4 pm ZZ 1682 241 230r
, floreenbelasting ZZ 1682 241 230r
BOKKES, JANKE Jantie Bockes gebruiker van de grond ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ZZ 1682 241 230r
FEITEMA, SIEBREN Sibrandus Feitema naastligger ten zuiden ZZ 1682 241 230r
HILLEBRANDS, WILLEM de erven van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden ZZ 1682 241 230r
JASPERS, HENDRIK de erven van wijlen Hendrick Jaspers verkoper ZZ 1682 241 230r
, ROELOF Roeloff Brinkhuis aanhandelaar 1/2 huis en hof, 2 pm greidland (p.j.) 1699 244 7v
, SIEMEN Simon de Wein oud secretaris huurder huis 1699 244 7v
HETTES, WIEBE Wybe Hettes waagmeester huurder en gebruiker 1699 244 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper 1699 244 7v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts mr. schoenmaker (oud -) gebruiker bovenste gedeelte pakhuis 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts mr. schoenmaker (oud -) verwandelaar 1738 249 339v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm 1781 260 63r
JANS, GRIETJE Grietje Jans 1781 260 63r
, floreenbelasting 1781 260 63r
, naastligger ten oosten 1781 260 63r
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden 1781 260 63r
BEIDSCHAT, de erven van Beidschat, c.s. naastligger ten westen 1781 260 63r
, naastligger ten noorden 1781 260 63r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper weiland 7 pm 1781 260 63r
JANS, GRIETJE Grietje Jans 1781 260 63r
, floreenbelasting 1781 260 63r
, het eerste perceel uit een andere akte naastligger ten oosten 1781 260 63r
, het vierde perceel uit een andere akte naastligger ten zuiden 1781 260 63r
BEIDSCHAT, de erven van Beidschat, c.s. naastligger ten westen 1781 260 63r
, het tweede perceel uit een andere akte naastligger ten noorden 1781 260 63r
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper 1781 260 63r
, N. N. koper 2 1/2 pm bouwland noordoost van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker noordoost van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erven van Wibe Bokkes verkoper noordoost van Harlingen 1636 234 20r
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaer, c.u. kapitein koper huis en hof noordoost van Harlingen Henste Hoff 1639 234 87v
, nadere locatie noordoost van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1639 234 87v
LAUTA, TEEKE de landen van Taeke Lauta naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1639 234 87v
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1639 234 87v
WIEBES, SIPKE Sipcke Wyebes , c.u. verkoper noordoost van Harlingen 1639 234 87v
, N. N. provisioneel koper 5 pm, 14 penningen en 5 roeden terpland noordoost van Harlingen 1642 235 13v
SJOERDS, MEILE huis en erf van Meyle Sioerds naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1642 235 13v
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1642 235 13v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1642 235 13v
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualteri naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper noordoost van Harlingen 1642 235 13v
SJOERDS, GREULT Griolt Siuerdts , burger c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 van 3 pm bouwland (per pm) noordoost van Harlingen 1645 235 176v
, de heer Domans eigenaar van 1/2 noordoost van Harlingen 1645 235 176v
WILLEMS, JAN Jan Willems huurder noordoost van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1645 235 176v
FEIKES, JETSE de stadslanden gebruikt door de erfgenamen van Jetse Feykes naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1645 235 176v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1645 235 176v
BOTES, PIETER gebruiker Pytter Bottes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1645 235 176v
AERNTSMA, MARGARETA juffrouw Margreta van Aernsma verkoper noordoost van Harlingen 1645 235 176v
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Walta noordoost van Harlingen 1645 235 176v
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper van 1/2 plm. 5 pondemaat saeyland noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers koper van 1/2 noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, ANTJE Antie Pyters noordoost van Harlingen 1651 236 167r
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HIELKES, MARTEN Marten Hylkes , c.u. huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1651 236 167r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, HENDRIK het land gebruikt door Hendrick Hendrix naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1651 236 167r
KLASES, REINER het land gebruikt door Reiner Claes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1651 236 167r
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper noordoost van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper door niaar 4 percelen greidland, thans in gebruik bij Jan Backer noordoost van Harlingen 1652 236 204r
ADAM, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs de Adam, c.u. geniaarde koper noordoost van Harlingen 1652 236 204r
HUISMAN, REIER Reyer Huisman naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1652 236 204r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1652 236 204r
LOO, ALBERT Heere jhr. Albartus Loo verkoper noordoost van Harlingen 1652 236 204r
KLASES, JELLE Jelle Clasen , burger c.u. aanhandelaar huis met schuur noordoost van Harlingen 1659 237 215v
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1659 237 215v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1659 237 215v
DOUWES, DOUWE Douue Douwes verwandelaar noordoost van Harlingen 1659 237 215v
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts bleker koper huis en schuur noordoost van Harlingen de Grote Spijker 1660 238 39r
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses noordoost van Harlingen 1660 238 39r
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 39r
TJEERDS, JAN Jan Tieerdts , c.u. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 39r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1660 238 39r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 39r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u. verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 39r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar bouwland 1 pm, 9 einsen, 4 penningen, 3 roeden en 3 voeten met daarop een huisje noordoost van Harlingen 1660 238 48r
SURINGAR, SJOERD wijlen Sioerd Suyrger noordoost van Harlingen 1660 238 48r
VOSMA, oud vaandrig Vosma geniaarde koper noordoost van Harlingen 1660 238 48r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes huurder noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 48r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 48r
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden predikant koper verticheld land 3 3/4 pondemaat uitgegraven noordoost van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants noordoost van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, JAKOB de heer dr. Jacobus Hillebrandts koper noordoost van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1660 238 49r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 49r
, JAN hopman Jan Beyem verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, GRIETJE Grietie Hillebrants noordoost van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. koper bouwland 4 einsen, 14 penningen, 2 roeden en 9 1/2 voeten noordoost van Harlingen 1660 238 49v
WIJNGAARDEN, JOHANNES ds. Joannes Wijngaarden pastor noordoost van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants noordoost van Harlingen 1660 238 49v
TJERKS, SIETSE Sytse Tierks naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, JAKOB de heer oud burgemeester dr. Jacobus Hillebrants, e.a. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1660 238 49v
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, THEODORUS Theodorus Hillebrants verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 49v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS mede gezworen gemeensman Riemer Jurrians Wijngaarden, c.u. koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en ovens noordoost van Harlingen de Spijker 1661 238 94v
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1661 238 94v
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 94v
WIJNGAARD, JOHANNES ds. Joannis Wijngaert predikant koper ca. 6 pondemaat land genaamd: Elgersma venne, voor een groot gedeelte in gebruik noordoost van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, AALTJE Aeltie Hilbrandts noordoost van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
WIJNGAARD, KORNELIS Cornelis Wijngaert mr. koekebakker eigenaar van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, het Armenland van Harlingen naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1661 238 114r
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1661 238 114r
HILLEBRANDS, sr Theodoro Hilbrandts secretaris verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 114r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper greidland groot met de halve ?laen? Negen pondemaat, 11 einsen, 3 roeden en 4 vo ((per pm)) noordoost van Harlingen 1662 238 140r
JETSES, GRIETJE Grytie Jetses noordoost van Harlingen 1662 238 140r
TJALLINGS, PIETER Pitter Tiallings huurder noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1662 238 140r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WOPKES, TIEDE Tiede Wopkes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1662 238 140r
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal eerste raad Hof van Friesland verkoper noordoost van Harlingen 1662 238 140r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pondemaat 4 einsen kooltjer land noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, JAKOB Jacobus Hillbrandts naastligger noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, THOMASKE de kinderen van Tomaske Symons eerdere eigenaar van 1/2 noordoost van Harlingen 1665 239 18r
SIEMENS, RINSKE Rintk Symons verkoper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , de jonge noordoost van Harlingen 1665 239 18r
, N. N. koper provisioneel 3 pondemaat land noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1668 239 29va
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1668 239 29va
, verkoper noordoost van Harlingen 1668 239 29va
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper provisioneel 4 pondemaat land noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, verkoper noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, koper provisioneel 4 pondemaat land noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verkoper noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix lepelmaker koper huis en plaats noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, de bleek naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, de bleek naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1671 240 33r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper noordoost van Harlingen 1671 240 33r
, TRIJNTJE Trijntie noordoost van Harlingen 1671 240 33r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen, burger koper 4 pondematen en enige ??? Los land (als mede- en gelastigde van de verdere bewindhebbers van de schippers en bootgez) noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1677 240 264v
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1677 240 264v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper noordoost van Harlingen 1677 240 264v
ALEMA, FREERK burgemeester Fredrick Alema mederaad ter Admirlt in Amsterdam noordoost van Harlingen 1677 240 264v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerks Braem, burger koopman koper zaailand genaamd Abbeland noordoost van Harlingen 1677 240 273r
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs noordoost van Harlingen 1677 240 273r
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1677 240 273r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1677 240 273r
, SEERP Seerp kooltjer naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1677 240 273r
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1677 240 273r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper noordoost van Harlingen 1677 240 273r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema noordoost van Harlingen 1677 240 273r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pondemaat bouwland noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
HUISMAN, JAKOB REINERS Jacob Reyners Huisman huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
JOBS, WIEBE Wybe Jobs huurder van 1 1/2 pondemaat noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
DONIA, HOBBE TIEMENS de landen van de plaats van wijlen Hobbe Timeus Donia naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
HUISMAN, REINER de landen van de plaats van Reyner Huisman naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
, verkoper noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
, JAKOB de erven van Jacob Leuven naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants Mede-gedeputeerde Staat der Provincie naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
REINERS, AUKE de erven van Aucke Reyners naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
DIRKS, HANS Hans Dircks boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, verpachter grond noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1683 241 64va
, N. N. naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes scheepstimmerman verkoper en oom en curator noordoost van Harlingen 1683 241 64va
KLASES, JAN Jan Claesen verkopers, ooms en curatoren over 2 nagelaten kinderen van noordoost van Harlingen 1683 241 64va
JOHANNES, JETSE wijlen Jetse Johannes scheepstimmerman noordoost van Harlingen 1683 241 64va
JANS, JAKOB Jacob Jansen , burger koper kamer noordoost van Harlingen 1687 242 198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes , burger timmerman naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1687 242 198v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1687 242 198v
, grondpacht noordoost van Harlingen 1687 242 198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes , burger timmerman verkoper noordoost van Harlingen 1687 242 198v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje noordoost van Harlingen 1716 245 268r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1716 245 268r
, land genaamd de Bleek naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1716 245 268r
BOUWES, TJEERD Oud Br. Tiaard Bouwens verkoper noordoost van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, de gracht naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1765 256 107v
, een bleek naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper noordoost van Harlingen 1765 256 107v
RIENSTRA, S. Rienstra koper weiland (2 pm) noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, floreenbelasting noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper noordoost van Harlingen 1799 265 147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh noordoost van Harlingen 1799 265 147r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1808 268 103r
DREYER, JANKE Janke Dreyer verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS wijlen Pieter Sjoerds Hannema koopman noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 noordoost van Harlingen 1808 268 103r
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1 pondemaat zaadland ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JAKOBS, PIETER de erven van Pieter Jacobs naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erven van Gerben Gosses naastligger ten noordwesten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jans , burger verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claeses , burger ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, REINER Reiner Claesen koper 1/2 pm zaadland ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HESSELS, TRIJNTJE Trijn Hessels ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erven van Gerben Gossis naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
AERNTSMA, de erven van Aernsma hopman naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jans , burger verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claeses , burger ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaar koper greidland 4 pm, 7 einsen, 15 penningen, 3 roeden ((GG 282:00:00 per pm)) ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes ? (betaalt pacht in floreen) ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, FEDDE erven van Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DOMAN, dr. Doman naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
AERNTSMA, GIJSBERT jonkheer Gysbert van Aernsma verkoper (grietman in Dantumadeel ) ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
, ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper greidland 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE de erven van Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
, dr. Domans naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
TIEMENS, IENSE Jens Tymens verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein koper door niaar 1/4 deel van een stuk land met huis en bomen ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama, burger geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Jansen Adelaar kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
KLASES, REINER Reiner Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
GERRITS, JURJEN Jurrien Gerrits ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein koper 1/4 van ca. 1 pm land ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
ADELAAR, JEROEN JANS Jeroen Janssen Adelaar, c.u. kapitein eigenaar van 3/4 ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
, naam ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
TABES, KLAAS wijlen Claes Tabes gebruiker ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
, vaandrig Samuels ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester Theodorus Stansius koper tichelwerk met huis en loods en verdere toebehoren (plus 2 gouden ducatons) ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, ANSKJE Anskjen Clingbijl ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
VIERSEN, het land van de heer Viersen naastligger ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS gezworen gemeensman Riemer Jurians Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
WYNIA, EEDE Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
, JAKOB Jaques Koedercq, c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , J.U.D. koper 6 einsen land (voor het merendeel de koper wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
, JAKOB Jaques Coedercq verkoper ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torp koper huis (zie DTB: huwelijk Andries Pieters en Gerttruid Jans, hij uit Selsburg, Denemarke) ten noorden van Harlingen het Henst Hoff 1668 239 148r
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
WIEBES, JOUKE Joucke Wybes verpachter grond ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
, de landen behorend onder de bleek de grote Spijcker naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
HIELKES, MARTEN de erven van Marten Hylckes verkoper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. koper huis ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs , c.u. kooltjer verkoper ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander houtkoper koper 3/4 van 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidland ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinga naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger der boelgoederen koper greidland 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, het land genaamd Hansbosch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
, het land genaamd Hansbosch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollander verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal der Admiraliteit koper 7 p.m.land en een huis ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
BRAAM, KLAAS FREERKS de erven van wijlen Claes Freercx Braem naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester verkoper ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm land ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
ANNES, SIERK Sierck Annes huurder ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, de bleek naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
, verkoper ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 2 1/2 pm bouwland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, FREERK KLASES de erven van Freerck Claessen Braem naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WITTER, JOHANNES de erven van Johan Witters naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm greidland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GRAUDA, PIETER Pieter Grauda koopman gebruiker (p.j.) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BOTSMA, KLAAS Claes Botsma koopman gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
ADELAAR, de erven van Adelaar kapitein naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, SEERP de nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaens ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
TJEPKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
WIEBRENS, GRIETJE de gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta ontvanger der boelgoeden koper 1/4 van 1 1/2 pondemaat weiland ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
ALEMA, FOEKJE juffrouw Foeckjen van Alama ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. bleker huurder (p.j. (staat: 2 zilveren ducatons)) ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
, ALLERT Allardus Buyttenpost, burger koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
WIETSES, PIEBE Pybe Wytzes koopman koper tuin met bomen en planten en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
TJEERDS, Kunerke Tjeerds ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden , jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
PAUW, oudburgemeester Sibrandus Pauw koper 1/4 bleekveld groot 6 pondenmaten. ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
SIJES, SIEBE Gecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
, koper 1/4 van 6 pm greidland als blekerij ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, verpachter grond ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, een reepje stadsland naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, een stuk stadsland naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma, burger koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephany ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaar koper grondpacht van 4 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbierumerva ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephany ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelker koper schuur, koestalling en grond ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Braam koopman verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
JAKLES, JAKLE Jakle Jakles huisman verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, PIETER Pieter Corn. Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, floreenbelasting ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , c.u. huurder (totaal p.j.) ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
, verkoper ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
SJOERDS, SIBBELE Sible Sjoerds koper schuur, koestal en grond, huis en schuur ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
DIRKS, SIKKE Sicco Dirks ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
PIETERS, ALLERT Allert Pieterse koper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis koper 8 pm greidland ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingst executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
HANNEMA, JAN Jan Hannema executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra executeur testamentair ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
, BAUKJE Baukjen Feytema ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybenga ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
ALBERDA, JOHANNES dr. Johannes Albarda medicinae doctor koper 2/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen koper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ASSEN, JOHANNES Johannes van Assen predikant ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
REEN, de erven van Reen eigenaar van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
, JOUKE schepen Jouke H. Olinjus verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vink verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
CONRADI, Alb. Jac. Conradi secretaris verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidland ten noorden van Harlingen de Snobbesfenne 1808 268 169v
SIEBES, ANTJE Antje Sybes ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
SLOTHOUWER, V. Slothouwer naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
WESTRA, H. J. Westra verkoper ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker koper 1/3 terpentijnstokerij en huis ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitinga apotheker eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ASSEN, ERNST Ernst van Assen verkoper ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar koper schuur, en koestalling met grond ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, naastligger ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
, N. N. naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TEETSES, TJERK Tierk Teedzes huisman verkoper ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper huis, panwerk en plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrant Luuens panwerk ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
WIEBES, ALBERT de bleek van Albert Wybes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, timmerwerf naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , burger verkoper ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
, HIBBE Hibbe Ynys , burger verkoper ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
SIEBRENS, JOUKE Joucke Sibrens , burger scheepstimmerman koper huis met de plaats en stakettinge van dien daarachter, strekkende noordwaarts to ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douwes , burger ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
, verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
TEEKES, HEMME het huis van Hemme Takes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks , burger scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes , burger ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses , c.u. koper tichelwerk met huis, schuur, steenoven, kalkovens en het kleine huis daarbij sta ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, GERLANDJE landen van verkoper Gerlant van Lauckama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
, GERLANDJE juffrouw Gerlant van Liaucama verkoper ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , burger c.u. koper land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goe ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts , burger c.u. koper ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE het land van de erven van Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sierx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
DOUWES, PAULUS Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
MINKS, FOLKERT Folkert Minx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
DOUWES, ANTJE Antie Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper 5 pm vergraven land ((GG 208:00:00 per pm)) ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper 5 pm land ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, TIBERIUS Tiberius Templaer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
HILLEBRANDS, burgemeester Hillebrants ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, FRANSKE Francina van Kyll naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
HIBBES, wijlen Gerbrands Hebbes ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koper greidland 7 pondematen, 6 einsen, 7 penningen, 5 roeden en 5 voeten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta, burger naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, de wese streng naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
KOENRAADS, HENDRIK hopman Hendrick Conraeds , c.u. koper panwerk, twee woningen, twee loodsen, hof en prieel, kleiput ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
, verpachter grond woningen ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
, verpachter grond panwerk ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Berckel ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes , burger brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth eigenaar van 1/4 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
, floreenbelasting ((bedrag niet ingevuld)) ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth verwandelaar ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes , burger brouwer koper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, FRANSKE Francina Kyll ?naastligger ten oosten/naastligger ten zuiden? ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, JAN Jan Weiners , c.s. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuis ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
TIJSES, MARTJEN Maertie Tijssen ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
JANS, HANS de erven van Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
HIELKES, MARTEN t Hensthof van de weduwe en erven van Marten Hylckes naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 't Hensthof 1668 239 175r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
, SJOERD het land van Sioerd Suierger naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes koper grondpacht 9-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
WITTERT, grondpacht uit 4,5 pm land van wijlen de heer Wittert ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAN de gezamenlijke erven van Jan Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, DIRK Dirck Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
, JAKOB Jacob Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis , burger scheepstimmerman koper huis met een 1/2 helling en de gereedschappen ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, een rijksdaalder aan ieder van de 8 kinderen en de verkoperse zelf toehaak ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
SIEBES, PIETER wijlen Pieter Sybes mr. scheepstimmerman ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper grondpacht 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
, grondpacht uit het land waarop het lands kruithuis staat ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
, verkoper ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerdt Sybrandts Suirger, burger koper 1/2 tichelwerk met oven, stelplaatsen, loodsen, huis en schuur, bekwaam tot een ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
REINERS, JAN het tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma verkoper ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met 1/2 dwars- en kanthelling ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendrix kopers ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
JOHANNES, JETSE Jetse Joannes mr. timmerman eigenaar andere helft der molen, samen met ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraads Ludinga tuin grenst aan het perceel van Jetse Joannes ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, verpachter grond helling ((voor 1/1)) ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
JOHANNES, HARMEN Harmen Joannes koper huis met 1/2 dwarshelling ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
THOMAS, GRIETJE Grietie Thomas kopers ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
JOHANNES, JETSE kopers broeder Jetse Joannes mr. timmerman eigenaar andere huis en 1/2 helling ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADS oud burgemeester Hendrick Coenraadts Ludinga ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
, verpachter grond ((voor 1/1)) ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
MINNES, EESGE Esge Minnes verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erven van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
SIETSES, REIN Reyn Sytses apotheker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
WITTERT, Adrien Wittert naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman had het kruithuis al eerder gekocht van de Raden ter Admiraliteit te Harlingen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
GERLSMA, RUURD ULBES vroedsman Ruyrd Ulbes Gerlsma koper greidland 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
FEITEMA, SIEBREN Sibrant Feitema eigenaar van 1/2 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
HOTSES, AALTJE de erven van wijlen Aeltie Hotses eigenaar van 2/6 van 9 pm greidland ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, floreenschatting ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JANS, JAN de erven van wijlen Jan Jansen gortmaker naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JASPERS, HENDRIK de erven van wijlen Hendrick Jaspers verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel greid- en bouwland 1/6 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER wijlen Warner Holcama ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema eigenaar van 1/2 van 9 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HOTSES, AALTJE de erven van Aeltie Hotses eigenaar van de rest ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen bleker gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen de Grote Spijker 1682 241 51va
, bleek genaamd de Grote Spijker naastligger ten westen ten oosten van Harlingen de Grote Spijker 1682 241 51va
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel greidland 1/3 van 4 pm ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BOKKES, JENTJE Jentie Bockes gebruiker van het geheel (p.j.) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, SIEBREN Sybrandus Feytema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, WILLEM de erven van Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers koper provisioneel bouwland 2 pm met een huisje ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
FEITEMA, Sybrandus* Feitema naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, de erven van Wilhelmus* Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk met oven, steenplaatsen enz. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
BECHIUS, dr. Bechius, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SIEMEN het tichelwerk van Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de nagelaten kinderen van wijlen Tjeerd Sybrens Suyrger verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes mr. metselaar koper huis en plaats ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes mr. bakker bewoner ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
KORNELIS, EDSE Aedse Cornelis , burger bootsgezel verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
STANSIUS, THEODORUS geduputeerde staat Theodorus Stansius secretaris koper door niaar 7 pm land ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, een gouden ducaton toehaak ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
LUDINGA, panwerk van burgemeester Luidinga naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EVERTS, FRANS nu Frans Ewerts vleeshouwer huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EELKEMA, LOLKE RINNERTS eerder Lolcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper land 1 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS oud burgervaandrik Jacob Hendrix Hollander koopman heeft huis, hof en houtstek op deze 1 pondemaat ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollander koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, naastligger ten noorden en huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannis Willems Vosma, burger koopman koper grondpacht ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Tenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ((staat: 1 gouden ducaton)) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Tenonius jurist koper pm land ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, een helling naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde Staten Generaal der Verenigde Nederlanden Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
TIEMENS, ANNE oud gecommitteerde raad ter Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Hindeloopen Anne Tymens koper grondpacht die de stad Harlingen moet betalen ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
, N. N. verpachter grond ((staat: 20:00:00 GG)) ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
STANSIUS, THEODORUS gecommitteerde van Friesland en secretaris van Harlingen Theodorus Stansius verkoper ten oosten van Harlingen 1688 242 243v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks , burger koopman koper zes GG eeuwige jaarlijkse grondpacht ten oosten van Harlingen ZZ de Kleine Spijker 1689 242 287v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems mr. timmerman verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit mr. glasmaker verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , burger koper huis en 1/2 helling ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
TJEERDS, TJEERD Tieerd Tieerdsen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
STANSIUS, THEODORUS mede regerend burgemeester en oud gedeputeerde Theodorus Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmerman koper huis, 1/2 helling, timmerschuur en gereedschappen ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Eekholt naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
JANS, JAKOB Jacob Jans scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes ten oosten van Harlingen NZ 1700 244 39r
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmerman koper 37 pondemaat land ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
, huis en halve helling naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS de erven van Hendrik Hendriks Hollander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
STANSIUS, T. de bleeksloot van Th. Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollander verkoper ten oosten van Harlingen 1700 244 47r
ARJENS, FREERK Freerk Arjens koper 1/2 van van drie hellingen met een kandhelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, verpachter grond ((voor 1/2)) ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, een panwerk naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
STANSIUS, THEODORUS de erven van Theodorus Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
VORM, TJEERD TJEERDS hopman Tjeerd Tjeerdsen van der Form zoutzieder ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/2 van van drie hellingen met een kandhelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, RINSKE Reinsk Japes ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, verpachter grond ((voor 1/2)) ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, een panwerk naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
, THEODORUS de erven van Theodorus Stanhuis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
VORM, TJEERD TJEERDS hopman Tjeerd Tjeerdsen van der Form zoutzieder ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper 1/2 van van drie hellingen met een kandhelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen (Over 3 jaar + per jaar 100 GG) ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, verpachter grond ((voor 1/2)) ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
VORM, TJEERD het panwerk van hopman Tjeerd van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
STANSIUS, THEODORUS de erven van Theodorus Stantius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
ARJENS, FREERK Freerk Arjens verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , burger koper van 1/2 1/2 van drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis en twee woningn en een tu ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
JOUKES, NANKE Nanke Joukes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
, verpachter grond ((voor 1/2)) ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
VORM, het panwerk van de hopman van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
, HENDRIK Hendrik Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
STANSIUS, de erven van de hr. Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
JANS, JELKE Jelcke Jansen , c.u. koper van 1/2 1/2 van drie hellingen met een kanthelling en timmerhuis en twee woningen met ee ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
, verpachter grond ((voor 1/2)) ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
VORM, het panwerk van hopman van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
EEKHOUT, HENDRIK Hendrik Eekholt naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
STANSIUS, de erven van Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
REINERS, HENDRIK Hendrik Reiners , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar, burger koopman koper 2 pm land daar het houtstek met het huis op staat ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper terpland ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
DOEDES, SJOERDJE de erven van Sioerdtie Doedes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
WITTERT VAN DER AA, Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grisoord etc Wittert van der Aa naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
WITTERT VAN DER AA, Vrijheer van Cronenburgh Loenen Grisoord etc Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 127r
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper grondpacht 9CG 16 st over 4 1/2 pm land ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
WITTERT, de heer Wittert eigenaar van het land ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
JOUKES, HOITE Hoite Joukes verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
JOUKES, KLAAS Claes Joukes verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 130v
JANS, JELKE Jelke Jans koper van 1/2 1/2 van drie hellingen, kanthelling, timmerhuis, twee woningen met een hof en ee ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
JANS, GRIETJE Grietie Jans ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, verpachter grond ((voor 1/2)) ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
VORM, het panwerk van van der Form naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
, HENDRIK de erven van Hendrick Eekhout naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
STANSIUS, de erven van het huis van de heere Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1711 245 160v
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel stuk landt plm. 1 pm met een huis, hof, schuur en beide drooghuizen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
, een helling naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansius naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
BOELENS, wijlen Boelens ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
SIPKES, RUURD Ruirdt Sipkes huisman verkoper ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
HOLLANDER, SIKKE HENDRIKS Sicke Hendriks Hollander ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman en mr. tichelbaas koper greidland 4 pm ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, C. C. Jelbema landmeter heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes mr. bakker huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
HAARSMA, ANNE Annius Haersma oud kapitein naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
JANS, JELKE Jelke Jans mr. scheepstimmerman koper 33 roeden land ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
JANS, GRIETJE Grietie Jans ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
JANS, JELKE Jelke Jans mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten en ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
JANS, GRIETJE Grietie Jans naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
HAARSMA, Haarsma kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer, burger aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
HENDRIKS, LIEUWE Lieuwe Hendriks huurder ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, floreenbelasting ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
JELKES, TIETJE Tytie Jelkes koper 1/2 van drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis, twee huizen met een hof ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps mr. scheepstimmerman ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
JELKES, TIETJE Tytie Jelkes , c.u. eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HIBMA, JAKOB panwerk van Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HAARSMA, de heer kapitein Haersma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
JANS, JELKE Jelke Jans mr. scheepstimmerman verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
JANS, GRIETJE Grytje Jans ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, PETRUS wijlen dr. Petrus Sibeda medicus ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
PIETERS, JOHANNES Johan Pytters huurder ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, GERARDUS de heer Gerrard Suringa naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, GERARDUS de heer Gerrard Suringa naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
, GERARDUS de heer Gerrard Suringa naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HEREMIET, MARIA Maria Heremyt verkoper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
HAANSTRA, Tammeerus Haanstra procureur fiscaal ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
KIMSTRA, ANTJE haar tante Antje Kimstra ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman koper 9 pm kooltjers- en greidland onder jurdisdictie v.d. Stad Harlingen ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
HOUT, FREERK Freerk van der Hout huurder van 2 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
HOUT, FREERK Freerk van der Hout huurder van 4 1/2 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
ARENDS, PIETER Pyter Arends kooltjer huurder kooltjerij (p.j.) ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, floreenbelasting (op 2 pm aan Snobbersfenne) ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, floreenbelasting (op 4 1/2 pm greidland) ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, floreenbelasting (op de kooltjerstuin) ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
SCHULTENS, ALBERT professor Albertus Schultens professor verkoper ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
SCHULTENS, minderjarige Hest. Cath. Schultens ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
STANSIUS, haar moeder mevr. Stantius ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper een aantal jaarlijkse grondpachten van diverse percelen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, DAVID David Griffen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker koper poltje land met huis ten oosten van Harlingen het Kruidhuis 1769 257 103r
, DIRK Dirk Rekkers moutmaker ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
, HARMEN Harmen Kooltjer huurder poltje land (p.j.) ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper door niaar 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopman eigenaar van 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfhaven ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
, GEERT Geert Rekkers verkoper ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkopers ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
, AAGJE Aagje Breton koper zoutkeet, turfschuur ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Claeses IJsenbeek koopman ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
TUININGA, de erven van Tuininga procureur verpachter grond ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
STEFANUS, T. vroedsman T. Stephani naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
, ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik aanhandelaar zathe en landen, genaamd Ingabuurt met huis schuur, hof, bomen en planten ten oosten van Harlingen Ingabuurt 1791 263 332v
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, T. T. Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koper door niaar huis en kostlijk poltje guardeniersland ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
VEEN, JAN Jan van der Veen geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
HENDRIKS, TABE Tabe Hendriks , c.u. huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SURINGAR, de weduwe van Suringar naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SURINGAR, de weduwe van Suringar naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SLOTEN, T. van Slooten naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
ALTENA, REINER curator Renardus Hessel van Altena advocaat en notaris verkoper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
SPANNENBURG, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Spannenburg ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
, N. N. koper provisioneel mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
, N. N. naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
FRIESEMAN, SIEMEN Simon Frieseman koopman ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopman ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten verkoper ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaan ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper 2 1/2 pm grond ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
PETTINGA, G. Pettinga huurder ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, verkoper ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
SIERSMA, DOEKE Doeke J. Ziersma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
COUPERUS, JOHANNA Johanna Catharina Couperus ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
RIENSTRA, SIKKE de erven van Sicco Rienstra naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
STEFANUS, T. S. Stephany verkoper ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper timmerhelling, timmerhuis 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries huurder en gebruiker ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
VRIES, SEERP TJEERDS meerderjarige vrijgezel Seerp Tjeerds de Vries verkoper (geemancipeerd door de hove van Friesland ) ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verkoper ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacobus Hibma koper pan- en estrikwerk, knechtswoning, hof, paardenstal en wagenhuis ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewolt verpachter grond ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
JANS, JELKE Jelke Jans mr. timmerman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
HAARSMA, A. de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Form verkoper ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
BEIMA, TETJE Tettie Beima ten oosten van Harlingen 23 1742 250 213r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant koper pan- en estrikwerk ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
, verpachter grond ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
, naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
, naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
, timmerhelling naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
HIBMA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hibma verkoper ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
HOUWERDA, TEETSKE Taetske Houwerda ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper 2/5 en 3/5 van 2/5 van ca. 4 pm.land genaamd het Langland ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
, N. N. verkoper (zie akte 229-244/243v) ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Popta, burger koper 1/2 van een stuk land ((per pm)) ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels , burger ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, burger koper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens, burger ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
BERG, HOUKE Holcke Berch naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
, verk naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Phelten naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
, Jacobaeo notaris ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
WOUTERS, IEPE Eepe Wouters , burger koper en stuk?land groot 4 pm, 3 einsen, 7 penningen, 7 vierden en 5 voeten (Prijs per pm. 211-07 GG) ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
SJOUKES, SJOERD Syourdt Syouckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
JELLES, KORNELIS Cornelis Jelles Havenburch, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
, N. N. koper provisioneel huis ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
, N. N. verkoper ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters , burger kangieter ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
GERRITS, GERRITJE Gerrytie Gerryts , burger ten zuiden van Harlingen 1624 231 33v
, N. N. koper provisioneel huis en beheiningen ten zuiden van Harlingen 1625 231 50v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1625 231 50v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1625 231 50v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1625 231 50v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1625 231 50v
, N. N. verkoper ten zuiden van Harlingen 1625 231 50v
GIJSBERTS, BRUIN burgemeester Bruyn Gijsberts Gersma koper greidlandgenaamd Fetse Fenne, groot 4 pm, 3 einsen, 19 penningen, 7 roeden, 4 vo ((GG 305:00:00 per pm)) ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
, HILLEGONDA Hillegond du Gardyn ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
, floreenbelasting ((staat: 5 oorden)) ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
KLASES, FEDDE erven van burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
AERNTSMA, AREND erven van hopman Arent Aerntsma naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hittinga, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts , burger koper tigchelwerk , loods, kamer en de 9 1/2 pm grond waarop het tigchelwerk staat ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
ANDRIES, LIEPKE Lupcke Andries , burger koper ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
, verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
JANS, FONGER Fonger Jansen meyer naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
ARJENS, PIETER weduwe en erven van wijlen Pieter Aris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
JANS, PAULUS Pouwel Jansen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
THOMAS, ANNE de crediteuren van wijlen Anne Tomas verkoper ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
MEINTES, DOUWE Douwe Meintes , burger koopman koper tichelwerk,steenoven met loodsen en huis met 21/2 pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
ARENDS, ANNE de erven van Anne Aernts verpachter grond ((staat: 1-19-00 GG)) ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
HENDRIKS, SAPE landen van de erven van wijlen Saeff Hendriks naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
HENDRIKS, SAPE landen van de erven van wijlen Saeff Hendriks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
BAUKES, JOHANNES Joannes Baukes verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
DOUWES, FOKELTJE de erven van Fokel Douwes ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
PIETERS, DOEDE Doede Piters koper bouwland, 4 pondemaat ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
GERRITS, AREND Aerent Gerryts ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
ANSTA, dr. Ansta protestant wegens hypotheek ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes protestant wegens hypotheek ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burger vaandrig Jan Haenkes Lamkema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burger vaandrig Jan Haenkes Lamkema verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
HESSELS, FRIDS Frids Hessels koper door niaar bouwland, 4 pm en 3 eynsen ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
PIETERS, DOEDE Doede Piters geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
GERRITS, AREND Aernt Gerryts geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
LAMKEMA, JAN HAANTJES Jan Haenkes Lamkema, oud burger vaandrig de verkoper naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
LAMKEMA, JAN HAANTJES Jan Haenkes Lamkema, oud burger vaandrig verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyeters Hagen, burger koopman koper 2 1/2 pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
, JAKOB Jacoob Haye , burger koper land ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, JAKOB land van koper Jacoob Haye naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, JAKOB land van koper Jacoob Haye naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HETTINGA, IDSERT land van Idsart Hettinga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
BOELES, KLAAS Claes Boeles verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper land ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
WOPKES, TIEDE land van Tiede Wopkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, JAKOB Jacoob Haye , burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
BOELES, KLAAS Claes Boeles koper ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
TJEPKES, Jacoop Tiepkes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
POPTA, JAKOB TJEBBES land van Jacoob Tiebbes Popta naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, KORNELIS Cornelis Conink, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
, JAKOB Jacoob Haye , burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.m. steenoven, 2 loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
AUKES, Rompk Auckes ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HETTINGA, IDSERT het tichelwerk en land van Idsart van Hettinga naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HESSELS, FRIDS het land van Frids Hessels naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HAANTJES, JAN het land van Jan Haenties naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
MEINTES, DOUWE Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HESSELS, FRIDS Frids Hessels verkoper ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
JANS, SJOUKJE Siouk Jans ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix , burger koper de helft van omtrent 13 pm land opgedeeld in 3 stukken ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, schatting (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BLOK, ANTJE Anna de Block verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BLOK, EERKJE Eerckien de Block ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, een ven naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
MEINTES, DOUWE het tichelwerk van Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, Hereweg naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, Biniaterp naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, 9 pondemaat land zijnde het 1e stuk naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, JAKOB huis en erf van de erven van Jacob Hagens naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, Biniaterp naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, JAKOB huis en erf van de erven van Jacob Hagens naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
WOBBES, JAKOB wijlen Jacob Wubbes kapitein ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
MEINERTS, Saeft Meynerts ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, N. N. provisioneel koper omtrent 5 pm greidlant ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
, DOEIE Doye Neerwegh naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
GUALTERI, JOHANNES het land van Johannis Gualteri naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
, KORNELIS Cornelis Coninx verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teedses koper omtrent 1 pondemaat greitland ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
, DOEDE Doede gortmaker naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
HAANTJES, JAN oud vaandrich Jan Hanties Lamckema, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
HIELKES, IEMKE Emcke Hilckes koper tichelwerk met oven, loods en huis met voor- en achter plaats en de kleisloot to ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
TEEKES, DOUWTJE Doutien Taeckes ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, verkoper naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, verkoper naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
TEEKES, SJOERD het tichelwerk van Sioerd Taekes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, naastligger ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, naastligger ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, naastligger ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, naastligger ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, naastligger ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, naastligger ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
, ? verkoper ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
THOMAS, BOUWE Buwe Tomas , c.s. en q.q. koper 4 pm zowel greid- als bouwland 108 GG per pm. ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
RUNIA, Runia ?ontvanger ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
GUALTERI, dr. Gualtheri naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
THOMAS, BOUWE Buwe Tomas , c.s. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
GUALTERI, dr. Gualtheri naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
GUALTERI, dr. Gualtheri naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
, GERARDUS Gerrardus Walricheym verkoper ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
, BAUKJE Bauckjen Walricheym ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
THOMAS, BOUWE mede burgemeester Buue Thomas koper 1 pm land (lopende tot aan de zeedijk, om daar een houtzaagmolen te zetten) ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, verkoper ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
, koper stukje land genaamd de Butterkeet groot ca. 1 pm ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
, het Schellinger armenland naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van mr. Gaucke Gerlofs naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
, verkoper ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , burger c.u. koper 2 pm bouwland ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , burger c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaar naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties , burger koopman koper 2 pondemaat bouwland ((per pm)) ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties , burger koopman naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
PIETERS, DOEDE Doede Pyters verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Pytters Drijer, burger houtkoper koper 1/12 houtmolen, huis, land, pramen en verdere gereedschappen tot de houtzagelij ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
KLASES, SIEMEN Symen Claessen , burger schoenlapper verkoper ten zuiden van Harlingen 1654 236 263r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Akkerslooth, burger koopman aanhandelaar 1/2 huis en schuur en de helft van 6 pm land ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, 100 zilveren ducaten minus 15 stuivers toehaak ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
TJEERDS, TRIJNTJE Trijn Tieerts eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
ELINGS, SIKKE wijlen Sikke Elings ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
JAKOBS, JAKOB als meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, SJOERD Sioerd Taks naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, de erven van Claaske Hagens, c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jonge naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
WILLEMS, JAN als gebruiker Jan Willems kooltjer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
HEEMSTRA, FOEKE de heer Foecke Heemstra naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s. verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts , burger koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , burger koopman koper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het land van het weeskind van Symen Wibrants naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
WIEBRENS, SIEMEN het weeskind van Symen Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
FABER, KLAAS JANS mede vroedschap Claas Jansen Faber, c.u. koper tichelwerk met 3 1/2 pm land met daarop o.m.een loods en huis ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
JANS, TIJS Thijs Jansen , c.u. schipper (wijd-) koper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
ARENDS, ANNE de erven van Anne Aarnts verpachter grond ((jaarlijkse rente)) ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
HEEMSTRA, FOKKE de landerijen van de erven van de heer Focco Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
HEEMSTRA, FOKKE de landerijen van de erven van de heer Focco Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
, naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
JANS, JAN Jan Jansen , burger koper 1/2 tichelwerk mrt ovens, huis, loods en steekplaatsen ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
, N. N. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrants voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber verkoper ten zuiden van Harlingen 1663 238 202v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendricx , c.u. koper 8 pm, 5 einsen, 70 penningen, 6 roeden en 3 voet verticheld greidland ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
ARJENS, AISE Aise Arriens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
, naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
DREYER, TJEBBE Tiebbe Dreier, c.s. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
HETTINGA, IDSERT Idsart Hettinga naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JONAS, KLAAS tichelwerk van Claes Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE timmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
HESSELS, FRIDS Frits Hessels naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
ANNES, ALBERT Albert Annes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
SIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pytter Sybrants , c.s. bieder tichelwerk met loods en huis en 2 1/2 pm land ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
ARENDS, EMILIUS de erfgenaam van Amel Arents verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
, floreenbelasting ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
, naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstra naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1660 238 4va
HEEMSTRA, FOKKE de landen van de heer Focco van Heemstra naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen