Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen aanhandelaar kamer Bargebuurt 1661 238 98r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1661 238 98r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1661 238 98r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1661 238 98r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r
SIEBES, SIPKE wijlen Sipcke Sybes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heuse aanhandelaar kamer Bargebuurt 1661 238 98v
WIEBES, PIETJE Pyttie Wybes huurder Bargebuurt 1661 238 98v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1661 238 98v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1661 238 98v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1661 238 98v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 1661 238 98v
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v
SIEBES, SIPKE wijlen Sipcke Sybes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper kamer Bargebuurt WZ 1665 239 23r
KORNELIS, BAUKJE Bauck Cornelis koper Bargebuurt WZ 1665 239 23r
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1665 239 23r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1665 239 23r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
RIENKS, JELLE Jelle Rienx verkoper Bargebuurt WZ 1665 239 23r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmerman koper kamer Bargebuurt 1681 241 137v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u. bewoner Bargebuurt 1681 241 137v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1681 241 137v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1681 241 137v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1681 241 137v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 1681 241 137v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 137v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 137v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts koper kamer Bargebuurt 1681 241 138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt 1681 241 138r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1681 241 138r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1681 241 138r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1681 241 138r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 1681 241 138r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 138r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 138r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen koper kamer Bargebuurt 1681 241 138v
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper Bargebuurt 1681 241 138v
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rienx rogverschieter bewoner Bargebuurt 1681 241 138v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1681 241 138v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1681 241 138v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1681 241 138v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 1681 241 138v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 138v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 138v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper kamer Bargebuurt WZ 1684 242 51v
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1684 242 51v
, IEPE Ype pannenbakker naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1684 242 51v
, naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1684 242 51v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1684 242 51v
WILLEMS, EGBERT Eybert Willems mr. kuiper verkoper Bargebuurt WZ 1684 242 51v
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarende verkoper Bargebuurt WZ 1684 242 51v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar koper woning Bargebuurt 1692 242 392r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 1692 242 392r
, een ledige plaats naastligger ten westen Bargebuurt 1692 242 392r
KOERTS, GRIETJE Gritie Coerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 1692 242 392r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 1692 242 392r
, een stal naastligger ten noorden Bargebuurt 1692 242 392r
HIELKES, GREULT Greolt Hylckes trekschipper verkoper Bargebuurt 1692 242 392r
WILLEMS, JAN Jan Willems bootsgezel koper kamer Bargebuurt 1684 242 3ra
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Bargebuurt 1684 242 3ra
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens bewoner Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
GERLSMA, RUURD ULBES haar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsma verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
HETTES, SIKKE Sikke Hettes verkoper q.q. Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Bargebuurt 1684 242 3ra
GREULTS, KLAASKE Claeske Greolts koper provisioneel huis of kamer Bargebuurt WZ 1691 242 24va
GREULTS, NEELTJE Neeltje Greolts koper provisioneel Bargebuurt WZ 1691 242 24va
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1691 242 24va
REINS, BAUKJE Baucke Reyns naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1691 242 24va
, naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1691 242 24va
, SIEBE Sybe timmerman naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1691 242 24va
HEINS, GRIETJE Grietie Heyns huurder Bargebuurt WZ 1691 242 24va
, NICOLAAS wijlen Nicolaus soldaat huurder Bargebuurt WZ 1691 242 24va
SPROTTINGA, JAKOB burgemeester Jacobus Sprottinga verkoper q.q. Bargebuurt WZ 1691 242 24va
MARTENS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylcke Martens verkoper Bargebuurt WZ 1691 242 24va
ALBERTS, ANTJE wijlen Antie Alberts verkoper Bargebuurt WZ 1691 242 24va
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts koper woning Bargebuurt WZ 1696 243 215r
GREULTS, ANTJE Antie Grelts koper Bargebuurt WZ 1696 243 215r
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1696 243 215r
KOERTS, GRIETJE Grietie Coerts naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1696 243 215r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1696 243 215r
, lege plaats naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1696 243 215r
, stalling naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1696 243 215r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar verkoper Bargebuurt WZ 1696 243 215r
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes koper kamer Bargebuurt WZ 1704 244 248v
KOERTS, GRIETJE Gryttje Coerts koper Bargebuurt WZ 1704 244 248v
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1704 244 248v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1704 244 248v
HAIES, FOEKE Foecke Hayes naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1704 244 248v
LIEUWES, PIETER de kopers Pytter Lieuwes , c.u. naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1704 244 248v
HEMERT, JAN Jan Hymert verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ 1704 244 248v
, TRIJNTJE Trijntje verkoper van 1/4 Bargebuurt WZ 1704 244 248v
JANS, LAMMERT wijlen Lambert Jansen verkoper van 1/4 Bargebuurt WZ 1704 244 248v
, N. N. verkoper van 1/4 Bargebuurt WZ 1704 244 248v
PIETERS, WIEBREN Wybren Pytters varenspersoon koper huis Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis koper Bargebuurt 1706 244 341r
, BRECHTJE Bregt Hobbekees naastligger ten oosten Bargebuurt 1706 244 341r
HAAN, PIETER Pytter Haan naastligger ten zuiden Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1706 244 341r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar verkoper Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper Bargebuurt 1706 244 341r
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u. koper woning Bargebuurt OZ 1709 245 83r
HINGST, EVERT Evert Hingst naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1709 245 83r
, JAKOB de kamer van Jacob Tanis naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1709 245 83r
, naastligger ten westen Bargebuurt OZ 1709 245 83r
, naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1709 245 83r
BOLTEN, ANTJE Antie Bolte verkoper Bargebuurt OZ 1709 245 83r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes verkoper Bargebuurt OZ 1709 245 83r
FRIDSES, KLAAS Claes Fridzes , c.u. zeevarende koper kamer Bargebuurt WZ 1712 245 182v
JOCHEMS, ANDRIES het pothuis van Andries Jochems naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1712 245 182v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1712 245 182v
, naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1712 245 182v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1712 245 182v
FEKKES, KLAASKE Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ 1712 245 182v
HENDRIKS, REINER wijlen Reiner Hendricks verkoper Bargebuurt WZ 1712 245 182v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopman koper huis Bargebuurt WZ 1731 248 52r
RUURDS, SIETSKE Sytske Ruirds huurder Bargebuurt WZ 1731 248 52r
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1731 248 52r
, ANTONIUS Anthoni naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1731 248 52r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1731 248 52r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1731 248 52r
, verkoper Bargebuurt WZ 1731 248 52r
SCHIERE, FREERK Freerk Schiere koopman koper huis Bargebuurt WZ 1735 249 53r
HINGST, AUKJE SIETSES Aukjen Sytses Hingst koper Bargebuurt WZ 1735 249 53r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1735 249 53r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1735 249 53r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1735 249 53r
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1735 249 53r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks gebruiker Bargebuurt WZ 1735 249 53r
, verkoper Bargebuurt WZ 1735 249 53r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Bargebuurt WZ 1735 249 53r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus koopman koper huis of woning Bargebuurt 1740 250 130r
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes , c.u. huurder (p.w.) Bargebuurt 1740 250 130r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1740 250 130r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Bargebuurt 1740 250 130r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 1740 250 130r
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar naastligger ten westen Bargebuurt 1740 250 130r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1740 250 130r
, verkoper Bargebuurt 1740 250 130r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezel koper huis Bargebuurt OZ 1741 250 150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Bargebuurt OZ 1741 250 150v
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Bargebuurt OZ 1741 250 150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuik naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1741 250 150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
, naastligger ten westen Bargebuurt OZ 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
, verkoper Bargebuurt OZ 1741 250 150v
SIKKES, ARNOLDUS Arnoldus Sikkes koper woning of kamer Bargebuurt 1760 255 30v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bock koper Bargebuurt 1760 255 30v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Bargebuurt 1760 255 30v
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 1760 255 30v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt 1760 255 30v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1760 255 30v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
WESTRA, JAN Jan Westra koopman koper door niaar grond (eerder leerlooiersperk), stalling en kamer Bargebuurt de Weegkamer 1765 256 109v
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jogchems leerlooier geniaarde koper Bargebuurt 1765 256 109v
SIPKES, SAKE Sake Sipkes huurder Bargebuurt 1765 256 109v
, TEEKE de weduwe van burgemeester Taeke Stefani, c.s. naastligger ten oosten Bargebuurt 1765 256 109v
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 1765 256 109v
PIETERS, FOKJE Fokjen Pyters naastligger ten westen Bargebuurt 1765 256 109v
PIETERS, FOKJE Fokjen Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt 1765 256 109v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurt 1765 256 109v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fokjen Pyters Oldaans verkoper Bargebuurt 1765 256 109v
HUIDEKOPER, JAN ANNES wijlen Jan Annes Huidekoper verkoper Bargebuurt 1765 256 109v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Esta koopman koper huis Bargebuurt het Halfgemaakte Schip 1766 256 228r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Bargebuurt 1766 256 228r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 1766 256 228r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt 1766 256 228r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1766 256 228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes verkoper Bargebuurt 1766 256 228r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff koopman koper door niaar woning Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WESTRA, JAN Jan Westra koopman geniaarde koper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Bargebuurt OZ 1767 257 26r
, JOHANNES Johannes Overmeyer, c.u. huurder Bargebuurt OZ 1767 257 26r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1767 257 26r
, naastligger ten westen Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1767 257 26r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker koper perk en looierij Bargebuurt 1789 263 173v
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Groot koper Bargebuurt 1789 263 173v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 1789 263 173v
HERES, KLAAS de weduwe van Claas Herres , c.s. naastligger ten westen Bargebuurt 1789 263 173v
FABER, MEILE de erfgenamen van wijlen Meile Faber naastligger ten noorden Bargebuurt 1789 263 173v
BINKSMA, HOTSE ROMKES burgemeester Hotse Romkes Binksma verkoper q.q. Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haas koopman en fabrikant verkoper q.q. Bargebuurt 1789 263 173v
, JOHANNES de geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Cresner verkoper Bargebuurt 1789 263 173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haas verkoper Bargebuurt 1789 263 173v
TJITSES, JALKE Jolke Tjietzes leerlooier koper leerlooierij Bargebuurt 1791 263 285r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 1791 263 285r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuik naastligger ten zuiden Bargebuurt 1791 263 285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt 1791 263 285r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1791 263 285r
, ANDRIES Andries van Ziegen verkoper Bargebuurt 1791 263 285r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Bargebuurt 1793 264 90r
UILKES, LOLKJE Lolkje Uilkes koper Bargebuurt 1793 264 90r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1793 264 90r
JANS, DOUWE Douwe Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt 1793 264 90r
, naastligger ten westen Bargebuurt 1793 264 90r
MOLEN, JAN Jan C. van der Molen naastligger ten noorden Bargebuurt 1793 264 90r
DOUWES, SIEMENTJE Simontje Douwes verkoper Bargebuurt 1793 264 90r
BOEKHOUT, H. wijlen H. Boekholt verkoper Bargebuurt 1793 264 90r
BEUKER, JOHANNES Johannes Beuker koper huis Bargebuurt WZ 1797 265 34r
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Bargebuurt WZ 1797 265 34r
HARMENS, GEERT de weduwe van Geert Harmens huurder Bargebuurt WZ 1797 265 34r
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ 1797 265 34r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1797 265 34r
, naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1797 265 34r
DIRKS, AUKE Auke Dirks naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1797 265 34r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper q.q. Bargebuurt WZ 1797 265 34r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Bargebuurt WZ 1797 265 34r
FABER, JANS de boedel van wijlen Conelis Jans Faber verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ 1797 265 34r
JANS, PIETER Pieter Jansen oud beurtschipper verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ 1797 265 34r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling Bargebuurt 1799 265 195r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wyga koper van 1/2 Bargebuurt 1799 265 195r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1799 265 195r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1799 265 195r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1799 265 195r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1799 265 195r
TJITSES, JELKE Jelke Tjetzes leerlooier verkoper Bargebuurt 1799 265 195r
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaar koper vier woningen naast elkaar Bargebuurt 1801 266 39v
BERENDS, HILTJE Hiltje Beerends koper Bargebuurt 1801 266 39v
GEERTS, HARMEN de weduwe van Harmen Geerts huurder perceel 1 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
MEYER, HARMEN Harmen Meyer, c.u. huurder perceel 2 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
MULDER, JOHANNES Johannes Mulder, c.u. huurder perceel 3 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
DAMEN, JAN Jan Daame, c.u. militair huurder perceel 4 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1801 266 39v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1801 266 39v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1801 266 39v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 1801 266 39v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Bargebuurt 1801 266 39v
GROEN, JAN JOHANNES Jan Johannes Groen criwever verkoper Bargebuurt 1801 266 39v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes koemelker koper 1/2 stalling Bargebuurt 1806 267 207r
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 1806 267 207r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 1806 267 207r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 1806 267 207r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 1806 267 207r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1806 267 207r
WIJGA, ENNE Enne Y. Wijga verkoper Bargebuurt 1806 267 207r
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielen mr. horlogemaker koper huis Bargebuurt OZ 1806 267 211r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers , c.u. huurder Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolen naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1806 267 211r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1806 267 211r
, naastligger ten westen Bargebuurt OZ 1806 267 211r
, naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper Bargebuurt OZ 1806 267 211r
JANS, PIETER Pytter Jansen schuitschipper koper woning met hok er tegenover Bargebuurt 1 1705 244 295v
HENDRIKS, JOCHEM de weduwe van Jochum Hendrix pottenbakker naastligger ten oosten Bargebuurt 1 1705 244 295v
FOKKES, IETJE Yttje Fockes naastligger ten zuiden Bargebuurt 1 1705 244 295v
, naastligger ten westen Bargebuurt 1 1705 244 295v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1 1705 244 295v
, verkoper Bargebuurt 1 1705 244 295v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Hackepay, c.u. erflater Bargebuurt 1 1705 244 295v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 1 1740 250 140v
BOUWES, TRIJNTJE Trijntie Bouwes koper Bargebuurt 1 1740 250 140v
JANS, PIETER Pytter Jansen , c.u. huurder Bargebuurt 1 1740 250 140v
KORNELIS, WIETSE pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten oosten Bargebuurt 1 1740 250 140v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 1 1740 250 140v
, naastligger ten westen Bargebuurt 1 1740 250 140v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1 1740 250 140v
STOFFELS, TRIJNTJE Trijntie Stoffers verkoper Bargebuurt 1 1740 250 140v
, SUFFRIDUS Suffridus Felting bode provinciaal van Groningen en Ommelanden verkoper Bargebuurt 1 1740 250 140v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis mr. timmerman koper woning Bargebuurt 1 1764 256 87v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Bargebuurt 1 1764 256 87v
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt 1 1764 256 87v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 1 1764 256 87v
, naastligger ten westen Bargebuurt 1 1764 256 87v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 1 1764 256 87v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt 1 1764 256 87v
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sybesma verkoper Bargebuurt 1 1764 256 87v
SIETSES, JAN Jan Zytses koper kamer Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
JARICHS, GRIETJE Gryttje Jarigs koper Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
KLASES, JELLE Jelle Clasen naastligger ten zuiden Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
JANS, ANNE het perk van Anne Jans naastligger ten westen Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
HAIES, FOEKE Foeke Hayes verkoper Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
GRAUWERT, SIETSE JANS Sytse Jansen Grauwert koper huis of woning Bargebuurt 3 1676 240 220v
HENDRIKS, JOCHEM mr. Jochum Hendrix pottenbakker naastligger ten oosten Bargebuurt 3 1676 240 220v
, JAN Jan Heyns naastligger ten zuiden Bargebuurt 3 1676 240 220v
, naastligger ten westen Bargebuurt 3 1676 240 220v
, het huis van Hackepay naastligger ten noorden Bargebuurt 3 1676 240 220v
, verkoper Bargebuurt 3 1676 240 220v
TJALLINGS, WIETSKE Wytske Tjallings koper huis Bargebuurt 3 1685 242 83r
, JAKOB wijlen Jacob Eyderts molenaar koper Bargebuurt 3 1685 242 83r
HENDRIKS, JOCHEM de pottenbakkerij van Jochum Hendrik mr. pottenbakker naastligger ten oosten Bargebuurt 3 1685 242 83r
, JAN Jan Heyns naastligger ten zuiden Bargebuurt 3 1685 242 83r
, naastligger ten westen Bargebuurt 3 1685 242 83r
, ANTJE Antie Hacquepais naastligger ten noorden Bargebuurt 3 1685 242 83r
SIETSES, HILTJE Hiltie Sytses verkoper Bargebuurt 3 1685 242 83r
SIETSES, GRIETJE Grietie Sytses verkoper Bargebuurt 3 1685 242 83r
SIETSES, JAN Jan Sytses verkoper Bargebuurt 3 1685 242 83r
GRAUWERT, SIETSE JANS Sytse Jansen Grauwert verkoper Bargebuurt 3 1685 242 83r
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendricks wijdschipper koper huis Bargebuurt 3 1689 242 269v
HENDRIKS, JOCHEM de pottenbakkerij van Jochum Hendricks naastligger ten oosten Bargebuurt 3 1689 242 269v
HEINS, JAN Jan Heins naastligger ten zuiden Bargebuurt 3 1689 242 269v
, naastligger ten westen Bargebuurt 3 1689 242 269v
, ANTJE Antje Hackepay naastligger ten noorden Bargebuurt 3 1689 242 269v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens verkoper q.q. Bargebuurt 3 1689 242 269v
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roelofs verkoper q.q. Bargebuurt 3 1689 242 269v
TJALLINGS, WIETSKE de crediteuren van Wytske Tjallinghs verkoper Bargebuurt 3 1689 242 269v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems koper huis Bargebuurt 5 1723 246 183r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 5 1723 246 183r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 5 1723 246 183r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 5 1723 246 183r
GERRITS, ALBERT de weduwe van Albert Gerrits naastligger ten westen Bargebuurt 5 1723 246 183r
, pottenbakkerij naastligger ten noorden Bargebuurt 5 1723 246 183r
RINIA, ANTONIUS Antoni Rynia verkoper Bargebuurt 5 1723 246 183r
PIETERS, GRIETJE Grytie Pyters verkoper Bargebuurt 5 1723 246 183r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks koper huis Bargebuurt 5 1746 251 151r
JANS, JANKE Janne Jans koper Bargebuurt 5 1746 251 151r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 5 1746 251 151r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 5 1746 251 151r
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten westen Bargebuurt 5 1746 251 151r
KORNELIS, WIETSE de pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten noorden Bargebuurt 5 1746 251 151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 5 1746 251 151r
JANS, MARIA wijlen Marijke Jans verkoper Bargebuurt 5 1746 251 151r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts pasteibakker koper kamer Bargebuurt 6 1657 237 125r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 6 1657 237 125r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 6 1657 237 125r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 6 1657 237 125r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 6 1657 237 125r
KEIMPES, JAN crediteuren van Jan Keympes , c.u. verkoper Bargebuurt 6 1657 237 125r
HIELKES, GREULT Greolt Hylkes koper kamer of woning Bargebuurt 6 1664 238 230v
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 6 1664 238 230v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 6 1664 238 230v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 6 1664 238 230v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 6 1664 238 230v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 6 1664 238 230v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u. verkoper Bargebuurt 6 1664 238 230v
ALEMA, JUNIUS medegedeputeerde Junius Alema koper schuur Bargebuurt 7 1657 237 140v
AMAMA, JAN Jan Ammema convooimeester koper Bargebuurt 7 1657 237 140v
LAMMERTS, JOUKE Joucke Lammerts slager naastligger ten oosten Bargebuurt 7 1657 237 140v
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 7 1657 237 140v
, JAN Jan Hackepay, c.soc. naastligger ten westen Bargebuurt 7 1657 237 140v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 7 1657 237 140v
HOITINGA, FRANS burgemeester Franciscus Hoitinga verkoper Bargebuurt 7 1657 237 140v
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u. slager koper schuur Bargebuurt 7 het Oude Commediantshuis 1659 237 198r
LAMMERTS, JOUKE Jouke Lammerts naastligger ten oosten Bargebuurt 7 1659 237 198r
, naastligger ten zuiden Bargebuurt 7 1659 237 198r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 7 1659 237 198r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 7 1659 237 198r
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammema, c.soc. convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper Bargebuurt 7 1659 237 198r
IEGES, HERE Heere Yges koper finaal kamer nr. 12 de noordooster hoekkamer Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper provisioneel Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
HERES, IEPE Ype Heeres zeevarensgezel koper hoekkamer Bargebuurt 8 1680 241 118r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1680 241 118r
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1680 241 118r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten westen Bargebuurt 8 1680 241 118r
HIELKES, GREULT Greolt Hylckes naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1680 241 118r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1680 241 118r
IEPES, HERE Heere Ypes stuurman verkoper Bargebuurt 8 1680 241 118r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendrager koper huis en weefwinkel Bargebuurt 8 1782 260 263r
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 8 1782 260 263r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1782 260 263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendrager naastligger ten westen Bargebuurt 8 1782 260 263r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1782 260 263r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Bargebuurt 8 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte]) Bargebuurt 8 1783 261 90v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molen pottenbakker geniaarde koper Bargebuurt 8 1783 261 90v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 8 1783 261 90v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 8 1783 261 90v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendrager koopman verkoper Bargebuurt 8 1783 261 90v
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper woning Bargebuurt 8 1787 262 197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Bargebuurt 8 1787 262 197v
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u. scheepstimmerman huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1787 262 197v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1787 262 197v
PIETERS, MINNE Minne Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1787 262 197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1787 262 197v
, naastligger ten westen Bargebuurt 8 1787 262 197v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1787 262 197v
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Bargebuurt 8 1787 262 197v
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Bargebuurt 8 1787 262 197v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Bargebuurt 8 1787 262 197v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgilde koper huis Bargebuurt 8 1791 263 305r
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 8 1791 263 305r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1791 263 305r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1791 263 305r
, naastligger ten westen Bargebuurt 8 1791 263 305r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1791 263 305r
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstra verkoper q.q. Bargebuurt 8 1791 263 305r
, PIETER Pieter Lenzius koopman verkoper q.q. Bargebuurt 8 1791 263 305r
PIETERS, MINNE de geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Bargebuurt 8 1791 263 305r
, ANTJE Antje Hoffius verkoper Bargebuurt 8 1791 263 305r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder koper woning Bargebuurt 8 1808 268 58r
IEPES, IENTE de weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1808 268 58r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 8 1808 268 58r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1808 268 58r
, naastligger ten westen Bargebuurt 8 1808 268 58r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 8 1808 268 58r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Bargebuurt 8 1808 268 58r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Bargebuurt 8 1808 268 58r
SIEMENS, KLAAS het testament van wijlen Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Bargebuurt 8 1808 268 58r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Bargebuurt 8 1808 268 58r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 1/2 huis Bargebuurt 9 1737 249 168r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters huurder (p.j.) Bargebuurt 9 1737 249 168r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huydecoper naastligger ten oosten Bargebuurt 9 1737 249 168r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huydecoper naastligger ten zuiden Bargebuurt 9 1737 249 168r
, naastligger ten westen Bargebuurt 9 1737 249 168r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 9 1737 249 168r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Bargebuurt 9 1737 249 168r
, FREERK wijlen Frederik Dobbert hovenier verkoper Bargebuurt 9 1737 249 168r
VOGELSANG, JAN JANS Jan Jansen Vogelzang klompmaker koper huis Bargebuurt 9 1760 254 251v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Melis bewoner Bargebuurt 9 1760 254 251v
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Huidenkooper naastligger ten oosten Bargebuurt 9 1760 254 251v
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Huidenkooper naastligger ten zuiden Bargebuurt 9 1760 254 251v
, naastligger ten westen Bargebuurt 9 1760 254 251v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 9 1760 254 251v
LOLKES, WILLEMKE Willemke Lolkes verkoper Bargebuurt 9 1760 254 251v
KORNELIS, HINNE wijlen Henning Cornelis verkoper Bargebuurt 9 1760 254 251v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper woning Bargebuurt 9 1765 256 97r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 9 1765 256 97r
HUIDEKOPER, JAN de weduwe van Jan Huidekoper naastligger ten oosten Bargebuurt 9 1765 256 97r
HUIDEKOPER, JAN Jan Huidekoper naastligger ten zuiden Bargebuurt 9 1765 256 97r
, naastligger ten westen Bargebuurt 9 1765 256 97r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 9 1765 256 97r
JANS, JAN Jan Jansen klompmaker verkoper Bargebuurt 9 1765 256 97r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 11 Bargebuurt 10 1660 238 7ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 10 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 10 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 10 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 10 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 10 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 10 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 10 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 10 1660 238 7ra
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendrager koper huis en weefwinkel Bargebuurt 10 1782 260 263r
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 10 1782 260 263r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes huurder (p.j.) Bargebuurt 10 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10 1782 260 263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendrager naastligger ten westen Bargebuurt 10 1782 260 263r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 10 1782 260 263r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Bargebuurt 10 1782 260 263r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts pottenbakker koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte]) Bargebuurt 10 1783 261 90v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molen pottenbakker geniaarde koper Bargebuurt 10 1783 261 90v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 10 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10 1783 261 90v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 10 1783 261 90v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 10 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 10 1783 261 90v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendrager koopman verkoper Bargebuurt 10 1783 261 90v
PIETERS, MINNE Minne Pieters huistimmerman koper woning Bargebuurt 10 1787 262 198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus huistimmerman koper Bargebuurt 10 1787 262 198v
SMID, KOENRAAD de weduwe Coenraad Smitt huurder (p.j.) Bargebuurt 10 1787 262 198v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 10 1787 262 198v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten zuiden Bargebuurt 10 1787 262 198v
, naastligger ten westen Bargebuurt 10 1787 262 198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters huistimmerman naastligger ten noorden Bargebuurt 10 1787 262 198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus huistimmerman naastligger ten noorden Bargebuurt 10 1787 262 198v
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Bargebuurt 10 1787 262 198v
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Bargebuurt 10 1787 262 198v
FOLKERTS, KLAAS wijlen Claas Folkerts mr. metselaar erflater Bargebuurt 10 1787 262 198v
JANS, ANNE Anne Jansen huidenkoper en koopman koper schuir off wagenhuis Bargebuurt 11 1712 245 179v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 11 1712 245 179v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 11 1712 245 179v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 11 1712 245 179v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 11 1712 245 179v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems verkoper Bargebuurt 11 1712 245 179v
FEIKES, RINSKE Rinske Feickes verkoper Bargebuurt 11 1712 245 179v
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper finaal kamer nr. 10 Bargebuurt 12 1660 238 7ra
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper provisioneel Bargebuurt 12 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 12 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 12 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 12 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 12 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 12 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 12 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 12 1660 238 7ra
KLASES, DIRK Dirk Clasen koper finaal kamer nr. 9 Bargebuurt 14 1660 238 7ra
WOUTERS, BEREND Beern Wouters koper provisioneel Bargebuurt 14 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 14 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 14 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 14 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 14 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 14 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 14 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 14 1660 238 7ra
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Bargebuurt 14 1769 257 121v
SJOERDS, AATJE Attje Sjoerds huurder Bargebuurt 14 1769 257 121v
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs huurder Bargebuurt 14 1769 257 121v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 14 1769 257 121v
BRETEL, JAN Jan Bretel naastligger ten zuiden Bargebuurt 14 1769 257 121v
, naastligger ten westen Bargebuurt 14 1769 257 121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 14 1769 257 121v
, verkoper Bargebuurt 14 1769 257 121v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens mr. huistimmerman koper woning Bargebuurt 14 1780 259 242v
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.) Bargebuurt 14 1780 259 242v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 14 1780 259 242v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 14 1780 259 242v
BRETEL, JAN de weduwe van Jan Bretel naastligger ten zuiden Bargebuurt 14 1780 259 242v
, naastligger ten westen Bargebuurt 14 1780 259 242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 14 1780 259 242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Bargebuurt 14 1780 259 242v
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper q.q. Bargebuurt 14 1780 259 242v
SJOERDS, TJEPKJE de boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Bargebuurt 14 1780 259 242v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Bargebuurt 14 1780 259 242v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems , c.u. koper kamer Bargebuurt 16 1662 238 158r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 16 1662 238 158r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1662 238 158r
, naastligger ten westen Bargebuurt 16 1662 238 158r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 16 1662 238 158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u. verkoper Bargebuurt 16 1662 238 158r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 8 Bargebuurt 16 1660 238 7ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 16 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 16 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 16 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 16 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 16 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 16 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 16 1660 238 7ra
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen , voor haar minderjarige kinderen koper 4/5 huis Bargebuurt 16 1774 258 172r
BRETEL, JAN wijlen Jan Bretel koopman koper Bargebuurt 16 1774 258 172r
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen eigenaar van 1/5 Bargebuurt 16 1774 258 172r
PIETERS, IEDE de weduwe van Yede Pieters huurder (p.j.) Bargebuurt 16 1774 258 172r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 16 1774 258 172r
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1774 258 172r
, naastligger ten westen Bargebuurt 16 1774 258 172r
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 16 1774 258 172r
JAKOBS, huisman Sempke Jacobs , c.s. verkoper Bargebuurt 16 1774 258 172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper woning Bargebuurt 16 1796 264 325r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 16 1796 264 325r
BROERS, JAN Jan Broers , c.s. naastligger Bargebuurt 16 1796 264 325r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 16 1796 264 325r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1796 264 325r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 16 1796 264 325r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 16 1796 264 325r
LEI, JARICH Jarig van der Ley verkoper q.q. Bargebuurt 16 1796 264 325r
POPTA, S. S. Popta verkoper q.q. Bargebuurt 16 1796 264 325r
BRETEL, JAN Jan Bretel verkoper Bargebuurt 16 1796 264 325r
HENDRIKS, GEERTJE wijlen Geertje Hendriks verkoper Bargebuurt 16 1796 264 325r
HANSES, KOERT Coert Hansen koper finaal kamer nr. 7 Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HANSES, KOERT Coert Hansen koper provisioneel Bargebuurt 18 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 18 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 18 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 18 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 18 1660 238 7ra
KLASES, WIEBE Wybbe Claessen timmerman koper kamer Bargebuurt 18 1670 240 13v
FONGERS, AATJE Attie Fongers koper Bargebuurt 18 1670 240 13v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 18 1670 240 13v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendrix naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1670 240 13v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 18 1670 240 13v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1670 240 13v
DIRKS, WILLEM Willem Dirx , c.u. bootsgezel verkoper Bargebuurt 18 1670 240 13v
JANS, HILTJE Hiltie Jans , meerderjarige jongedochter koper door niaar huis Bargebuurt 18 1723 246 175v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Bargebuurt 18 1723 246 175v
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 18 1723 246 175v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 18 1723 246 175v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luyties naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1723 246 175v
, naastligger ten westen Bargebuurt 18 1723 246 175v
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1723 246 175v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipper verkoper Bargebuurt 18 1723 246 175v
JANS, BRUCHT de erfgenamen van wijlen Brecht Jans Hobbekees verkoper Bargebuurt 18 1723 246 175v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes koper huis Bargebuurt 18 1730 247 319v
GERRITS, REINOU Reinouke Gerrits koper Bargebuurt 18 1730 247 319v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 18 1730 247 319v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1730 247 319v
, naastligger ten westen Bargebuurt 18 1730 247 319v
JOCHEMS, KLAAS Claes Jocchems naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1730 247 319v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelander verkoper Bargebuurt 18 1730 247 319v
JANS, ABE Abbe Jansen binnenvader diaconiehuis koper woning Bargebuurt 18 1765 256 104v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 18 1765 256 104v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1765 256 104v
, naastligger ten westen Bargebuurt 18 1765 256 104v
BRETEL, JAN Jan Bretel naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1765 256 104v
OKKES, DOEDE Doede Ockes metselaar verkoper Bargebuurt 18 1765 256 104v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansz mr. ijzersmid koper huis Bargebuurt 18 1775 258 227v
JANS, PIETER Pieter Janzen schuitschipper koper Bargebuurt 18 1775 258 227v
SIETSES, GERRIT de weduwe van Gerryt Sytzes huurder Bargebuurt 18 1775 258 227v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 18 1775 258 227v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1775 258 227v
, naastligger ten westen Bargebuurt 18 1775 258 227v
BRETEL, JAN de weduwe van Jan Bretel naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1775 258 227v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelier verkoper Bargebuurt 18 1775 258 227v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx koper finaal kamer nr. 6 Bargebuurt 20 1660 238 7ra
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper provisioneel Bargebuurt 20 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 20 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 20 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 20 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 20 1660 238 7ra
HENDRIKS, BEREND Beern Hendriks koper kamer Bargebuurt 20 1665 239 2r
ARENDS, ARJAANTJE Arjaantje Aarnts koper Bargebuurt 20 1665 239 2r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1665 239 2r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1665 239 2r
, naastligger ten westen Bargebuurt 20 1665 239 2r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1665 239 2r
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Dirks eerdere eigenaar Bargebuurt 20 1665 239 2r
FONGERS, ANTJE Antje Fonghers verkoper Bargebuurt 20 1665 239 2r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. koper woning of kamer Bargebuurt 20 1716 245 269v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. huurder Bargebuurt 20 1716 245 269v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1716 245 269v
SIEMENS, JAN Jan Symens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1716 245 269v
, naastligger ten westen Bargebuurt 20 1716 245 269v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1716 245 269v
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes verkoper Bargebuurt 20 1716 245 269v
KORNELIS, ANTONIUS wijlen Antoni Cornelis verkoper Bargebuurt 20 1716 245 269v
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woning Bargebuurt 20 1730 247 330r
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Bargebuurt 20 1730 247 330r
SIEBES, HILTJE Hiltje Sybes huurder Bargebuurt 20 1730 247 330r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1730 247 330r
SIEMENS, JAN de weduwe van Jan Symons naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1730 247 330r
, de weduwe van naastligger ten westen Bargebuurt 20 1730 247 330r
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1730 247 330r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens verkoper Bargebuurt 20 1730 247 330r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes verkoper Bargebuurt 20 1730 247 330r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes mr. estrikbakker koper huis Bargebuurt 20 1732 248 141r
JANS, LIJSBET Lijsberth Jans koper Bargebuurt 20 1732 248 141r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1732 248 141r
SIEMENS, JAN de weduwe van Jan Symons naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1732 248 141r
, naastligger ten westen Bargebuurt 20 1732 248 141r
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1732 248 141r
PIERS, PIETER meerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt 20 1732 248 141r
PIERS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Piers verkoper Bargebuurt 20 1732 248 141r
JOHANNES, ROBIJN Robijn Johannes mr. bontwever koper 1/2 woning Bargebuurt 20 1766 256 154r
ROELOFS, DIRK Durk Roelofs , nom. liberorum eigenaar van 1/2 Bargebuurt 20 1766 256 154r
JOHANNES, ROBIJN Robijn Johannes koper Bargebuurt 20 1766 256 154r
MARTENS, ANTONIUS Anthoni Martens , c.u. huurder Bargebuurt 20 1766 256 154r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1766 256 154r
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1766 256 154r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 20 1766 256 154r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1766 256 154r
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes pannenbakker verkoper van 1/2 Bargebuurt 20 1766 256 154r
IEPKES, DOUWE wijlen Douwe Ypkes erflater Bargebuurt 20 1766 256 154r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits koper 1/2 huis Bargebuurt 20 1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 20 1774 258 142v
JOHANNES, ROBIJN de erfgenamen van wijlen Robijn Johannes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 20 1774 258 142v
HIDDES, SIPKE Sipke Hiddes bewoner Bargebuurt 20 1774 258 142v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1774 258 142v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 142v
, naastligger ten westen Bargebuurt 20 1774 258 142v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeider verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, AUKJE Aukjen Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks , meerderjarige jongedochter verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper huis Bargebuurt 20 1774 258 182v
HERES, GEERT Geert Heeres huurder (p.w.) Bargebuurt 20 1774 258 182v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 20 1774 258 182v
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 182v
, naastligger ten zuiden ? Bargebuurt 20 1774 258 182v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 182v
GERRITS, HAIE Haye Gorrits verkoper Bargebuurt 20 1774 258 182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 20 1774 258 182v
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper finaal kamer nr. 5 Bargebuurt 22 1660 238 7ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper provisioneel Bargebuurt 22 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 22 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 22 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 22 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 22 1660 238 7ra
SIEMENS, JAN Jan Symons koper kamer Bargebuurt 22 1706 244 329r
JANS, AALTJE Aeltje Jans koper Bargebuurt 22 1706 244 329r
HOBBES, RINSKE wijlen Rinske Hobbes bewoner Bargebuurt 22 1706 244 329r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1706 244 329r
HESSELS, WOUTER bewoner Wouter Hessels naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1706 244 329r
, naastligger ten westen Bargebuurt 22 1706 244 329r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1706 244 329r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker verkoper q.q. Bargebuurt 22 1706 244 329r
WIEBES, WIJNAND Wynne Wybes verkoper q.q. Bargebuurt 22 1706 244 329r
, verkoper Bargebuurt 22 1706 244 329r
HOBBES, RINSKE wijlen Rinske Hobbes erflater Bargebuurt 22 1706 244 329r
PAULUS, HESSEL Hessel Pouwles koper woning Bargebuurt 22 1752 252 235r
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes koper Bargebuurt 22 1752 252 235r
JANS, KOERT de dochter van Coert Jans blauwverver huurder Bargebuurt 22 1752 252 235r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1752 252 235r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1752 252 235r
, naastligger ten westen Bargebuurt 22 1752 252 235r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1752 252 235r
SIEBRENS, SIEMEN Symon Sybrens verkoper Bargebuurt 22 1752 252 235r
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper woning Bargebuurt 22 1758 254 119v
JANS, RIENK wijlen Rients Jans koper Bargebuurt 22 1758 254 119v
JOHANNES, EVERT Evert Johannes , c.u. huurder Bargebuurt 22 1758 254 119v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1758 254 119v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1758 254 119v
, naastligger ten westen Bargebuurt 22 1758 254 119v
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1758 254 119v
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdrager verkoper Bargebuurt 22 1758 254 119v
BROERS, JAN Jan Broers mr. timmerman koper van 1/2 huis Bargebuurt 22 1789 263 163v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper van 1/2 Bargebuurt 22 1789 263 163v
EVERTS, STEFFEN Steven Everts , c.u. huurder (p.w.) Bargebuurt 22 1789 263 163v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1789 263 163v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1789 263 163v
, naastligger ten westen Bargebuurt 22 1789 263 163v
IJSENBEEK, IJzenbeek koopman naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1789 263 163v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper q.q. Bargebuurt 22 1789 263 163v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman verkoper q.q. Bargebuurt 22 1789 263 163v
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzens verkoper Bargebuurt 22 1789 263 163v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok eekmolenaar koper huis Bargebuurt 22 1802 266 62r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Siebrands , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 22 1802 266 62r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1802 266 62r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1802 266 62r
, naastligger ten westen Bargebuurt 22 1802 266 62r
SWART, REINER Reinder A. Zwart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1802 266 62r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Bargebuurt 22 1802 266 62r
BROERS, JAN Jan Broers mr. timmerman verkoper van 1/2 Bargebuurt 22 1802 266 62r
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes koper woning Bargebuurt 22 1809 268 201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, thans afwezig koper Bargebuurt 22 1809 268 201r
STOKER, RIENK de weduwe van Rienk Stoker huurder Bargebuurt 22 1809 268 201r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 22 1809 268 201r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1809 268 201r
, naastligger ten westen Bargebuurt 22 1809 268 201r
SWART, REINER Reinder A. Swart naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1809 268 201r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok koopman verkoper Bargebuurt 22 1809 268 201r
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarman koper finaal kamer nr. 4 Bargebuurt 24 1660 238 7ra
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels koper provisioneel Bargebuurt 24 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurt 24 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 24 1660 238 7ra
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1660 238 7ra
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurt 24 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 24 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 24 1660 238 7ra
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakker koper woning Bargebuurt 24 1729 247 285r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Bargebuurt 24 1729 247 285r
PIETERS, HARMEN de weduwe van Harmen Pieters bewoner Bargebuurt 24 1729 247 285r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 24 1729 247 285r
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1729 247 285r
, naastligger ten westen Bargebuurt 24 1729 247 285r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1729 247 285r
ARENDS, HARMEN vroedsman Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Bargebuurt 24 1729 247 285r
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Bargebuurt 24 1744 251 37v
HENDRIKS, DIRK wijlen Dirk Hendriks koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
PIETERS, REINER wijlen Reiner Pytters koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
JANS, PIETER Pytter Jansen mr. wever huurder Bargebuurt 24 1744 251 37v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 24 1744 251 37v
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1744 251 37v
, naastligger ten westen Bargebuurt 24 1744 251 37v
SIEMENS, SIEBREN Sybren Symens naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1744 251 37v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Bargebuurt 24 1744 251 37v
DOUWES, ATSE wijlen Atse Douwes verkoper Bargebuurt 24 1744 251 37v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes , bejaarde vrijster verkoper Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, ENGELTJE hun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Bargebuurt 24 1744 251 37v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Bargebuurt 24 1761 255 99r
JANS, ERNST Ernst Jans huurder (p.w.) Bargebuurt 24 1761 255 99r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 24 1761 255 99r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1761 255 99r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 24 1761 255 99r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1761 255 99r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 2/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar koper woning Bargebuurt 24 1768 257 47v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 24 1768 257 47v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1768 257 47v
, naastligger ten westen Bargebuurt 24 1768 257 47v
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1768 257 47v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer verkoper Bargebuurt 24 1768 257 47v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u. knoopmaker koper kamer Bargebuurt 26 1667 239 74r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1667 239 74r
HARMENS, ELSKE Elscke Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1667 239 74r
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1667 239 74r
, AALTJE Aeltie melkwijf naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1667 239 74r
KLASES, WILLEM Willem Clasen verkoper Bargebuurt 26 1667 239 74r
SIEBES, REINER Reyner Sybes mr. hoosbreyder koper kamer of woning Bargebuurt 26 1684 242 53v
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes mr. huistimmerman koper Bargebuurt 26 1684 242 53v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1684 242 53v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1684 242 53v
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1684 242 53v
HAIES, IEMKJE Ymk Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1684 242 53v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker en trekschipper verkoper Bargebuurt 26 1684 242 53v
WILLEMS, TIETJE Tyed Willems verkoper Bargebuurt 26 1684 242 53v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes koper woning Bargebuurt 26 1692 242 387r
DOOITSES, LUTSKE Lutske Doites koper Bargebuurt 26 1692 242 387r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1692 242 387r
DOOITSES, HIELKE de kamer van Hylcke Doites naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1692 242 387r
HAIES, Ymck Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1692 242 387r
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1692 242 387r
SIEBES, REINER Reyner Sybes mr. hoosbreider verkoper Bargebuurt 26 1692 242 387r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes mr. huistimmerman verkoper Bargebuurt 26 1692 242 387r
, HARMEN vroedsman Harmen Baxma koper kamer Bargebuurt 26 1729 247 231v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1729 247 231v
, HARMEN Harmen Baxma naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1729 247 231v
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1729 247 231v
PIETERS, REINER Reyner Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1729 247 231v
, verkoper Bargebuurt 26 1729 247 231v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems trekbaas ad Trekweg koper woning Bargebuurt 26 1730 247 314r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 26 1730 247 314r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1730 247 314r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1730 247 314r
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1730 247 314r
, naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1730 247 314r
, HARMEN Harmen Baxma mr. bakker verkoper Bargebuurt 26 1730 247 314r
HEINS, WIEBE Wybe Heins koper huis Bargebuurt 26 1732 248 153r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters koper Bargebuurt 26 1732 248 153r
SIPKES, KORNELIS Cornelis Sipkes huurder Bargebuurt 26 1732 248 153r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1732 248 153r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1732 248 153r
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1732 248 153r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1732 248 153r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 26 1732 248 153r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Bargebuurt 26 1732 248 153r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts koper huis Bargebuurt 26 1734 248 343r
WIEBES, PIETJE Pietie Wybes koper Bargebuurt 26 1734 248 343r
THOMAS, DOUWE Douwe Thomas huurder Bargebuurt 26 1734 248 343r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1734 248 343r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1734 248 343r
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1734 248 343r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1734 248 343r
HEINS, WIEBE Wybe Heins verkoper Bargebuurt 26 1734 248 343r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Bargebuurt 26 1734 248 343r
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems mr. metselaar koper huis Bargebuurt 26 1778 259 141v
JANS, JAN Jans Jansen , c.u. huurder Bargebuurt 26 1778 259 141v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1778 259 141v
STIEKEL, WILLEM Willem Stickel naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1778 259 141v
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1778 259 141v
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1778 259 141v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Bargebuurt 26 1778 259 141v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Bargebuurt 26 1778 259 141v
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jans Kalf mr. metselaar verkoper Bargebuurt 26 1778 259 141v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens mr. metselaar koper woning Bargebuurt 26 1781 260 86v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. huurder Bargebuurt 26 1781 260 86v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1781 260 86v
STIEKEL, WILLEM Willem Stykel naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1781 260 86v
, naastligger ten westen Bargebuurt 26 1781 260 86v
WILLEMS, WIEBREN de weduwe van Wybren Willems mr. metselaar naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1781 260 86v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Bargebuurt 26 1781 260 86v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems mr. metselaar verkoper Bargebuurt 26 1781 260 86v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik J. Leyenaar metselaar koper huis Bargebuurt 26 1808 268 174v
JENNES, FOLKERT Folkert Jennes , c.u. huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, BAUKJE Baukje Dirks huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
HARMENS, ATE Ate Harmens , c.u. huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1808 268 174v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1808 268 174v
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens naastligger ten westen Bargebuurt 26 1808 268 174v
, naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrickx koper kamer Bargebuurt 28 1649 236 58r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes koper Bargebuurt 28 1649 236 58r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 28 1649 236 58r
HENDRIKS, BERBER de uiterste kamer van Berber Hendrickx naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1649 236 58r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1649 236 58r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurt 28 1649 236 58r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1649 236 58r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx van Hemert verkoper Bargebuurt 28 1649 236 58r
JANS, GERBEN Gerben Jans mr. bakker koper woning Bargebuurt 28 1753 253 104v
SIEGERS, HENDRIK Hendrik Segers huurder Bargebuurt 28 1753 253 104v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 28 1753 253 104v
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boer naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1753 253 104v
, naastligger ten westen Bargebuurt 28 1753 253 104v
, GERRIT de weduwe van Gerrit gleibakker naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1753 253 104v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 28 1753 253 104v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerder verkoper Bargebuurt 28 1753 253 104v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckel mr. schoenmaker koper provisioneel 4e woning Bargebuurt 28 1765 256 264r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huurder (p.w.) Bargebuurt 28 1765 256 264r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 28 1765 256 264r
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boer naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1765 256 264r
, naastligger ten westen Bargebuurt 28 1765 256 264r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1765 256 264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters mr. bakker verkoper q.q. Bargebuurt 28 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier verkoper q.q. Bargebuurt 28 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS de door de hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veen oud bakker verkoper Bargebuurt 28 1765 256 264r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis Bargebuurt 28 1783 261 70v
LIEUWES, ANTJE de weduwe Antje Lieuwes huurder Bargebuurt 28 1783 261 70v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 28 1783 261 70v
BOER, TJERK Tjerk de Boer naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1783 261 70v
, naastligger ten westen Bargebuurt 28 1783 261 70v
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1783 261 70v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckel kastelein verkoper Bargebuurt 28 1783 261 70v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber koper huis Bargebuurt 28 1784 261 133r
, JOHANNES Johan Fredrik militair huurder Bargebuurt 28 1784 261 133r
, naastligger ten oosten Bargebuurt 28 1784 261 133r
BOER, TJERK Tjerk de Boer naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1784 261 133r
, naastligger ten westen Bargebuurt 28 1784 261 133r
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1784 261 133r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Bargebuurt 28 1784 261 133r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes meesterknecht op de lijnbaan koper door niaar woning Bargebuurt 28 1794 264 207v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes mr. timmerman geniaarde koper Bargebuurt 28 1794 264 207v
KLASES, ALBERT de weduwe van Albert Clases huurder ([staat: om sunts]) Bargebuurt 28 1794 264 207v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 28 1794 264 207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1794 264 207v
, naastligger ten westen Bargebuurt 28 1794 264 207v
HERES, WIEBREN Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1794 264 207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faber verkoper Bargebuurt 28 1794 264 207v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
FEDDES, JELTJE Jeltie Feddes koper Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
HIDDES, JURJEN Jurgen Hiddes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
JANS, DIRK de verkopers Dirck Janssen , c.s. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
JANS, DIRK Dirck Janssen verkoper Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
JELMERS, GRIETJE Griet Jelmers verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
JELMERS, WIEBRICHJE Wybrich Jelmers verkoper Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
TJERKS, JOHANNES Johannes Tjerks scheepstimmerman koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1706 244 320v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1706 244 320v
WIEGERS, FONGER Fonger Wygers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1706 244 320v
JANS, ANNE het perk van Anne Jans naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1706 244 320v
, verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1706 244 320v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirks , c.u. koper woning Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
FOKKES, SIEMEN het pakhuis van Simon Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
LIEKELES, WOPKE verkoper Wopke Lykles naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles verkoper Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
JANS, RUURD Ruurd Jansen koopman koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
JANS, RUURD het perk van Ruurd Jansen koopman naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
KLASES, EELKJE Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
, TRIJNTJE Trijntie Loikes koper Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
DOEDES, HOITE de weduwe van Hoite Doedes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
FOKKES, SIEMEN de stal van Simen Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
, N. N. verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
DAVIDS, JANKE Janke Davids koper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts , n.u. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
HERES, PIETER de weduwe van Pyter Heeres naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
KLASES, DOUWTJE meerderjarig vrijster Doutzen Claeses verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
LAMMERTS, ANTONIUS Anthony Lammerts koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs koper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JANS, FETJE Fettje Jans verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
TJALLINGS, GERLOF Gerlof Tjallings koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
SIEMENS, TIETJE Tytje Symons koper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakker naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekoper naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
JOCHEMS, BAUKE Bauke Jocchums koper huis Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans koper Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tiebbes bewoner Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
LAMMERTS, TEUNIS Tuenis Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopman verkoper Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huis Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks koper door niaar Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks herbergier geniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roelofs herbergier geniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
, PIETER de weduwe van Pyter huurder Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
ANNES, JAN het perk van Jan Annes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
PIETERS, FAAS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts mr. metselaar verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta strandmeester koper woning Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsma koper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
RONDAAN, LOLLE GOOITSENS Lolle Goitjens Rondaan huurder Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
SIEMENS, TIETJE Tytje Symons naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
, verkoper Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmerman koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
FEIKES, FROUKJE Froukjen Feikes koper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
, WILLEM Willem Tomas, c.u. huurder Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
SIEMENS, TIETJE Tietje Symons naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta strandmeester verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems mr. metselaar koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
HENDRIKS, EGBERT de weduwe van Eybert Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
, IETJE Ytie Anthoni verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
JARICHS, JAN Jan Jarigs Claever turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
ANDRIES, ANSKE Anske Andries gezworen makelaar koper van 1/2 woning Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
MEYERS, BEREND de weduwe van Baarnt Meyers huurder Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
FEIKES, FROUKJE Froukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
JANS, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Jans naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
WILLEMS, SIEBREN wijlen Sybren Willems mr. metselaar verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
BRINK, BERNARDUS Bernardus Brink huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
DALFSEN, A. R. van Dalsen naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper 1/2 huis Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
FEIKES, FROUKJE Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
JANS, FOKKE de erfgenamen van wijlen Fokke Jansen naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema verkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman verkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarig verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarig verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries makelaar erflater Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
KAMMINGA, ANTJE HIELKES wijlen Antje Hylkes Kamminga erflater Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1728 260 215r
ANDRIES, ANSKE wijlen Anske Andries erflater Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot veerschippersgilde koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
JANS, BAUKE Bauke Jans turfdrager huurders vierde huis (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks mr. schoenmaker verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
IEPES, JELLE Jelle Ypes verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrina Hendriks verkopers van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes verkopers van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
EGBERTS, BERBER wijlen Berber Eiberts erflater Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes koper Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
BRINK, BERNARDUS de weduwe van Bernardus Brink huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
JANS, JOHANNES Johan Jans naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
DALFSEN, A. van Dalsen naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
, AALTJE Aaltje turfmeetster huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
JANS, JOHANNES wijlen Johan Jansen oud wijdschipper verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
JANS, ALLERT Allert Jans huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
WIJMA, W. W. J. Wijma procureur fiscaal naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
JANS, JOHANNES wijlen Johan Jansen oud wijdschipper verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
HENDRIKS, EEBE de weduwe van Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
FABER, ISAAK Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
, koper huis Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
RODENHUIS, Y. Y. Rodenhuis naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
OVERDIJK, OTTE Otto Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks oud schuitschipper verkoper Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes verkoper Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
THEKEN, MARIA Marijke van Theeken huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
, naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsma verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
JANS, RUURD Ruird Jans Builard trekveerschipper op Leeuwarden verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
JELLES, JETSE wijlen Jetze Jelles koopman erflater Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers mr. timmerman koper woning Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
WESTRA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Westra, c.s. naastligger Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma koopman verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BINKSMA, HOTSE ROMKES wijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma erflater Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
, ANTONIUS Anthoon Verkooye huurder Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
, naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper 1/2 huis Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis eigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
RECHTS, WALING Waling Regts huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema verkoper Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
JANS, JAN Jan Jansen koper finaal kamer nr. 11 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
GEERTS, JETSE Jetze Geerts koper finaal hoekkamer nr. 12 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
GEERTS, JETSE Jetze Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u. koper kamer Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Dircks eerdere eigenaar Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
THOMAS, TRIJNTJE Trijn Thomas verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen wever verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
HAIES, FOEKE Foeke Hayes koper kamer Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses koper Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u. verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1672 240 100r
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
ELIAS, JELGER Jelger Elyas huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
, BAUKE Bauke naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
HUIDEKOPER, JAN ANNES de weduwe van Jan Annes Huidekoper naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoon verkoper Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
, MATTEUS Matthijs Ouwendag mr. hoedenmaker koper huis Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
FRIESEMAN, SIEMEN oud burgemeester Symon Frieseman naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
, naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
, JOHANNES Johannes Olinjus verkoper Bargebuurtspoortje 2noord 1802 266 51v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper finaal kamer nr. 8 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 9 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 10 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
VALK, JURJEN Jurrien Valk koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
FONGERS, ANTJE Antie Fongers koper finaal kamer nr. 6 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper provisioneel Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper finaal kamer nr. 7 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
GLAA, HARMEN Harmen Glaa koper provisioneel Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 5 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 4 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
PIETERS, FAAS Faes Pyters koper huis Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks koper Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts bontwever naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
ANNES, JAN Jan Annes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoperse Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
RUURDS, SIETSE Sytse Ruerds Swael varenspersoon verkoperse Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pouwlus koper kamer Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
SIPKES, TJITSKE Tjietske Sipkes koper Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
PIETERS, FAAS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
JANS, PAULUS Poulus Jansen verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
JANS, JAN Jan Jansen schuitvoerder verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
JANS, GEERTJE Gertie Jans verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
JURJENS, TJEERD Tjeerd Jurjens metselaar verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
HESSELS, JAN minderjarige Jan Hessels verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeeman gerechtsbode koper woning Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
ANNES, JAN de weduwe van Jan Annes Huydekooper naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
FONGERS, HIELKJE Hylkjen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns mr. bontwever verkoper Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
JANS, WOPKE Wopke Jans varenspersoon verkoper Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
JOHANNES, HENDRIKJE wijlen Hendrikjen Johannes erflater Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
FONGERS, WIEBE wijlen Wybe Fongers erflater Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruirds mr. huistimmerman koper woning Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruirds zeilmaker koper Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
PIETERS, FAAS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
HUIDEKOPER, de weduwe Huidekoper naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
FONGERS, HARMEN Harmen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper finaal kamer nr. 3 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper provisioneel Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
JELLES, JAN Jan Jolles grootschipper verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts koper huis Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes koper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar koper woning Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
TEEKES, de stokerij van Stephanes Taekes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
SIEBRENS, SIEMEN Symen Sybrens verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
IEPKES, DIRK wijlen Dirk Ypkes verkoper Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
HOITES, TRIJNTJE Trijntje Hoytes verkoper Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jansen huurder Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
, N. N. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Stephani naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
, N. N. naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
, N. N. naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
JANS, JOHANNES wijlen Johan Jansen oud wijdschipper verkoper Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendriks koper kamer Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkama koper Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
RIENKS, SEERP Seerp Rienks timmerman naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
, LIEUWE Lieuwe timmerman naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
, N. N. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
KLASES, FOPPE Foppe Clasen verkoper Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
JANS, SIETSKE Sytske Jans verkoper Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
FABER, REIN Reyn Faber mr. grofsmid koper woning Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
SJOUKES, DOUWE Douwe Sjoukes huurder Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
, naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
VETTEVOGEL, J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
KARELS, JAN Jan Carels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
, N. N. koper provisioneel 1/2 molen Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses crediteur (triumphant) Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes mollener verkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoortsmolen 1603 228 367r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma koopman koper 1/12 Bildtpoorts Noordermolen Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijl koopman koper 2/11 van 1/2 windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1687 242 199v
, verpachter grond ([voor 1/1]) Bildtpoortsmolen 1 1687 242 199v
BIERMA, DIRK SJOERDS oud burgemeester Dirck Sioerdts Bierma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1687 242 199v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper molen genaamd de Bildtpoortsmolen en molenaarshuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1737 249 178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, verpachter grond Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, de eigenaar van de lijnbaan grondpacht verschuldigd aan dit perceel Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, drie zilveren lepels toehaak Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, FOLKERT Folkert , blijft in dienst tot mei 1737 molenaarsknecht betrokkene Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma wijnhandelaar en koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper (het gebruik van een) schuur of stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma wijnhandelaar en koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
RIENKS, HERE Herre Rinkes koopman koper door niaar rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen, schuur of stal en drie woningen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1742 250 234r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma distillateur en koopman geniaarde koper van 1/4 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburg geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaar geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
OENES, JAN Jan Oenes molenaar geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles molenaar geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelker geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
, verpachter grond huis en molen Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Baltus molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaar koper wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1745 251 87v
, verpachter grond Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
GERLOFS, JAN de schuur van Jan Gerlofs Builart mr. bakker naastligger Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
BROERS, HOITE Hoyte Broers mr. koekbakker koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1753 253 45v
, verpachter grond Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes mr. molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
WILLEMS, IEPE Ype Willems koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1753 253 46v
, verpachter grond Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes mr. molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopman koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1753 253 105v
REINERS, JELLE Jelle Reinders huurder van 1/2 (p.j.) Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
, verpachter grond Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
, een zilveren lepel toehaak Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
, N. N. naastligger ten oosten Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
, N. N. naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
, N. N. naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
, N. N. naastligger ten noorden Bildtpoortsmolen 1