Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 23r
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 23r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 23r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 23r
, RIENK de kamer van Rincke bakker naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 23r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 23r
WIEBES, PIER Pyer Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 23r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytzes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 34v
POPPES, FOKELTJE Foeckel Poppes koper Carl Visschersteeg 1597 228 34v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 34v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 34v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 34v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 34v
WILDE, ARJEN Ariaen de Wilde naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 34v
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v
JANS, ROELOF wijlen Roleff Jans verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v
ROELOFS, JAN Jan Roleffs verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v
JANS, JAN Jan Jansen koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 40v
SIEDSES, SIETSKE Sydts Sydses koper Carl Visschersteeg 1597 228 40v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 40v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 40v
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 40v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 40v
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 40v
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v
POPPES, FOKELTJE Fokel Poppes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 40v
ROMKES, HANS Hans Romckes koper kamer Carl Visschersteeg 1597 228 58v
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 58v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 58v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 58v
DOEKES, ARJEN Aryen Doeckes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 58v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 58v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 58v
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricx verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v
, N. N. koper huis Carl Visschersteeg 1597 228 62r
, PIETER de erfgenamen van Pieter metselaar verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 62r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1597 228 62r
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1597 228 62r
, JAN de kamer van Jan spinner naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1597 228 62r
HEINS, JAN Jan Heyns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1597 228 62r
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r
MARTENS, DIRK de nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r
PIETERS, GOOITSKE wijlen Goyck Pieters verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r
LASES, HAIE Haaye Laeses koper provisioneel huis Carl Visschersteeg 1598 228 118v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1598 228 118v
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1598 228 118v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1598 228 118v
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1598 228 118v
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg 1598 228 118v
SIKKES, JAN Jan Sickes koper kamer Carl Visschersteeg 1601 228 247v
RINSES, IETJE Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg 1601 228 247v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1601 228 247v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1601 228 247v
RICHARDS, JAN Jan Rickerts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1601 228 247v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1601 228 247v
WIEBES, PIETER Pieter Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 247v
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v
JANS, RIJK Rijcke Jans koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1604 228 413v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper provisioneel Carl Visschersteeg 1604 228 413v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1604 228 413v
, ? ? naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1604 228 413v
, JANKE Jancke ? naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1604 228 413v
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1604 228 413v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1604 228 413v
JANS, SIBBELE Sibble Jans verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg 1614 229 213r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1614 229 213r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1614 229 213r
JILTS, ANNE Anne Jildts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1614 229 213r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1614 229 213r
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1614 229 213r
JANS, OEPKE Upke Janssen verkoper Carl Visschersteeg 1614 229 213r
FOEKES, MINSE Minse Foeckes zakkendrager koper kamer Carl Visschersteeg 1615 229 284r
SIPKES, IEMKJE Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg 1615 229 284r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1615 229 284r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1615 229 284r
, JAN de kamer van Jan Duyfke(rs) naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1615 229 284r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1615 229 284r
PIERS, KRIJN Crijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 229 284r
, GRIETJE Grietie Weyns? , mede voor haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg 1615 229 284r
TJALLINGS, JETSE wijlen Jetse Tyallings verkoper Carl Visschersteeg 1615 229 284r
, N. N. koper grondpacht ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen]) Carl Visschersteeg 1615 230 1v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1615 230 1v
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1615 230 1v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1615 230 1v
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 230 1v
MOL, Anthonio de Mol, q.q. tafelhouder crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg 1615 230 1v
JANS, SIEBREN Sybrandt Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Carl Visschersteeg 1615 230 1v
JANS, JAN Jan Janssen koper twee kamers Carl Visschersteeg 1618 230 117r
JANS, JANKE Janneken Jans koper Carl Visschersteeg 1618 230 117r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1618 230 117r
, ANDRIES Andries pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1618 230 117r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1618 230 117r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1618 230 117r
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1618 230 117r
JANS, RIEKELE Ryckle Jans verkoper Carl Visschersteeg 1618 230 117r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Carl Visschersteeg 1618 230 117r
, N. N. koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
, ANDRIES Andries pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
JANS, JANKE Janneken Jansen , voor zich en haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
JANS, wijlen Janneken Jansen verkoper Carl Visschersteeg OZ 1620 230 252v
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1621 230 263r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1621 230 263r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1621 230 263r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1621 230 263r
, ANDRIES Andries pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 263r
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 263r
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerda koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 1621 230 291r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Carl Visschersteeg 1621 230 291r
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker verpachter grond Carl Visschersteeg 1621 230 291r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1621 230 291r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Bonck naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1621 230 291r
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1621 230 291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 291r
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakker verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmerman koper kamer Carl Visschersteeg 1622 230 308r
SIEBRENS, LOLKJE Lolck Sibrants koper Carl Visschersteeg 1622 230 308r
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker verpachter grond Carl Visschersteeg 1622 230 308r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1622 230 308r
HAANTJES, BOUWE de pas gekochte kamer van Buue Haenties naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1622 230 308r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1622 230 308r
JANS, ANDRIES de verkoper Andries Jansen , c.u. pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1622 230 308r
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakker verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r
LIEUWES, TJITSKE Tyeets Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r
GEERTS, GEERT Geert Geerts , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
ALBERTS, SIERK Syerck Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
JANS, JANKE Janneke Jans , voor zich en haar kinderen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
, N. N. koper provisioneel twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
GEERTS, GEERT het weeskind van wijlen Geert Geerts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
WILLEMS, TRIJNTJE wijlen Trijn Willems verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
, N. N. koper provisioneel twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 86v
JANS, JOOST Joost Jans koper kamet met plaat en loods Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
JURJENS, Tuyke Jurians , c.soc. verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
JANS, ANDRIES Andries Jans naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
, N. N. koper provisioneel twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r
, N. N. verkoper Carl Visschersteeg WZ 1628 232 48r
, N. N. koper kamer of pothuis Carl Visschersteeg 1631 232 169r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1631 232 169r
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1631 232 169r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1631 232 169r
, pothuis naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1631 232 169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1631 232 169r
JANS, ANDRIES de weeskinderen van wijlen Andries Jansen verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1631 232 169r
WILLEMS, ANTJE wijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1631 232 169r
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1631 232 169r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds aanhandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
, 125-00-00 CG als toehaak op het verwandelde toehaak Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
LOLLES, MINSE Minse Lolles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
WORPS, ARJEN Arien Werps verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx pottenbakker koper twee kamers Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx , c.u. pottenbakker naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltie verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper door niaar twee kamers met een plaats Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
DIRKS, LOURENS Lourens Dirxen geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendricks geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
, drie rijksdaalders toehaak Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
JANS, WOBBE Wobbe Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
HENDRIKS, TJITSKE Tietske Hendricks verkoper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
TJERKS, ANDRIES wijlen Andries Tiercks verkoper Carl Visschersteeg WZ 1645 235 164r
MINSES, LOLKE Lolcke Minses koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
SIEBES, Jelties Sibes koper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
, verkoper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT de koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
, verkoper Carl Visschersteeg WZ 1646 235 221r
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1646 235 232v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1646 235 232v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1646 235 232v
JANS, FOKKE Focke Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1646 235 232v
PIETERS, HANS de hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1646 235 232v
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1646 235 232v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses , c.u. mr. zeilmaker verkoper Carl Visschersteeg 1646 235 232v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper kamers Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits koper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
KLASES, HUBERT de hof van Huybert Clasen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
, ALBERT de kamer van Albard Pipelingh naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
SIEMENS, FRANS de turfschuur van Frans Symens brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
, ALBERT de kamer van wijlen Albart zakkendrager naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
HARMENS, JAN burgemeester Jan Harmens Beyem verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
JELLES, JAN Jan Jelles koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koper Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
, PIETER de kamer van Pytter Kanthaek naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
JELLES, JAN de hof van de kopers Jan Jelles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
HUBERTS, KLAAS de hof van de kopers Claes Huyberts naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
SIEMENS, FRANS burgerhopman Frans Symens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1651 236 153r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1651 236 153r
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1651 236 153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1651 236 153r
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens , c.u. verkoper Carl Visschersteeg 1651 236 153r
JELLES, JAN Jan Jelles koopman koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopman koper Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
JELLES, JAN de koper Jan Jelles koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
JELLES, JAN de koper Jan Jelles koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
HUBERTS, KLAAS de koper Claes Huyberts koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
, ALBERT de weduwe van Albert zakkendrager naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
, N. N. koper provisioneel schuur of estrikbakkerij Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1652 236 197r
SIEMENS, FRANS Frans Symens brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, het eerste perceel (een pottenbakkerij) in deze akte naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, N. N. koper provisioneel kamer met een ledige plaats Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1652 236 197r
LAAN, MAAIKE de kamer van Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r
SIEMENS, FRANS burgerhopman Frans Symens Baerde koper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakker Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
OBBES, OBBE de weduwe van Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
SIEMENS, FRANS burgerhopman Frans Symens Baerde naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Viro pasteibakker verkoper Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 2-04-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEMENS, FRANS grondpacht uit de kamer gekocht door Frans Symens eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
BROERS, IEBELTJE grondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
HUBERTS, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 0-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
HUBERTS, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
MINSES, LOLKE grondpacht uit de kamer van Lolcke Minses eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
ALEFS, IENSKE grondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
MINSES, LOLKE Lolcke Minses naastligger Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
, EVERT wijlen Everardus Strating verkoper Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1667 239 83v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1667 239 83v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1667 239 83v
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v
ALEFS, IENSKE de kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1667 239 83v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.s. verkoper Carl Visschersteeg 1667 239 83v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
, N. N. verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HANSES, JAN de kamer van Jan Hansens brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
FRANSES, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijske Fransen verkoper Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
BOIS, CATHARINA Catalina du Bois naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackersloot koper kamer en ledige plaats Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
, verpachter grond Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1675 240 168r
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u. bewoner Carl Visschersteeg 1675 240 168r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1675 240 168r
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1675 240 168r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1675 240 168r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1675 240 168r
GERRITS, JILLES Jillis Gerrits verkoper Carl Visschersteeg 1675 240 168r
WITTERT, de erfgenamen van wijlen de heer Wittert koper provisioneel hof met planten (ruim beschreven) Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boys naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
, schoenmakersperken naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HUBERTS, KLAAS de hof en kamer van Claes Huyberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncq verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncq apotheker erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoe koper kamer of woning Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
JANS, IESKJE Jiskjen Jans koper Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witters naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
WITTER, de erfgenamen van wijlen de heer Witters naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
ALBERTS, POPPE de weduwe van Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos op het Prinsenjacht verkoper Carl Visschersteeg WZ 1704 244 262r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits mr. horlogemaker koper grondpacht van 2-00-00 CG Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakker eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
, N. N. naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums , c.u. koper huis Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
, verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
AUKES, KLAAS Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverda koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
JOCHEMS, JOCHEM vroedsman Jocchem Jocchems spinbaas koper door niaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxma geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
GERRITS, JASPER Jasper Gerryts verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
JOCHEMS, JOCHEM muur van Jochem Jochems naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
SYVERDA, TJEERD de hof van Tjeerd Syverda koopman naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
IEBELES, ANTJE kamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Buma koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
MAHIU, FREERK Frederik Aytzes Mahui koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jansen rogmeter erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
ALBERTS, RINSKE wijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
SYVERDA, TJEERD Tjaard Sivarda koopman koper kamer of woning Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
JOCHEMS, JOCHEM woning of kamer van de verkoper Jochum Jochums naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
SYVERDA, TJEERD de hof van de koper Tjaard Sivarda naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums spinbaas verkoper Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvarda koper door niaar huis Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Syvarda advocaat Hof van Friesland koper q.q. door niaar Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
BRAAM, Braam secretaris verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks varensgezel geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
AUKES, KLAAS de weduwe van Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivarda naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivarda naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
JOCHEMS, JOCHEM de nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeider verkoper van 3/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
JOCHEMS, BAUKJE Baukjen Jogchums verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaar verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystra koopman koper woning Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
JANS, IEKJE Jiecke Jans bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
AUKES, KLAAS wijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
GROOT, ANTONIUS Anthony de Groot naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
GROOT, ANTONIUS Anthony de Groot naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverda koopman naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
, verkoper Carl Visschersteeg WZ 1743 251 21v
, N. N. koper provisioneel kamer Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
JANS, JOOST Joost Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
JANS, JAN de curator over Jan Jans verkoper Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
HAAS, JAN Jan Haes metselaar verkoper Carl Visschersteeg 1 1629 232 85v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts wijdschipper koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
, N. N. naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
, N. N. naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
WORPS, TJITSKE Tjetske Werps verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmaker verkoper Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
TJERKS, ANDRIES Andries Tiercx , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
WIETSES, Wobcke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
KLASES, HUBERT Huybert Clases naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
, WOPKJE weduwe Wobbe naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezel koper woning Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
PIETERS, AATJE Attje Pyters koper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
JANS, JELTJE Jeltje Jansz huurder Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
DIRKS, LAMMERT de weduwe van Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
SLOTEN, JEEN de weduwe van Jane van Sloten naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
KORNELIS, GRIETJE Grytje Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis mr. bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
, ARNOLDUS Arnoldus Schempkes bontwever verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper q.q. Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis koper huis en pakhuis Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
STRATEN, de weduwe van van Straaten naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
, de heer dr. Sieverda naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
, de heer dr. Sieverda naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts koper huis Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
MULDER, GERARDUS de weduwe Gerrardus Mulder huurder Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
MUNTER, de erfgenamen van wijlen Munter naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
, de weduwe Noordga naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
, de weduwe Noordga naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeider koper Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
MUNTER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Munter naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts verkoper Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u. huurder Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
MUNTER, de erfgenamen van wijlen de weduwe Munter naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergen verkoper Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper huis Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
VEEN, POPPE Poppe van der Veen huurder Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
, naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
MUNTER, de erfgenamen van wijlen Munter naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistra verkoper Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer koper kamer Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
, verpachter grond Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
WITTER, HERE de hof van Heere Witter naastligger ten westen Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u. mr. brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrik Hendrix verkoper Carl Visschersteeg 14 1695 243 175v
KRIJTENBURG, JAN burgemeester Jan van Crytenburg koper door niaar paardenstal, (bierhuis) en hof ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
KRIJTENBURG, de heer Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
, RUURD de weduwe van Ruurd verver naastligger ten westen Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
OVERBEEK, de heer Overbeek naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
JANS, BROER Broer Jans koopman koper woning Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda koper q.q. Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
, verpachter grond Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van mr. Arjen Crytenburgh chirurgijn naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
RENEMAN, DANIEL als bewoner ds. Daniel Reneman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
BOYS, de erfgenamen van wijlen Catilina du Boys naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
, verkoper q.q. Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, JAKOB wijlen Jacob Laeses houtstapelaar verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarder verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, GEERTJE Geertje Laeses verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
JANS, JOOST Joost Jans Jaeringa koopman koper door niaar mouterij en eest ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstra verpachter grond Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. brouwer geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
KRIJTENBURG, de heer Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
, RUURD de weduwe van Ruurd verver naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
OVERBEEK, de heer Overbeek naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsma koopman koper mouterij Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburg naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1731 248 16v
JANS, IEMKJE Ymkie Jans koper pakhuis Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
MOLLES, HEIN Hein Molles huurder boven (p.j.) Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
VELSEN, ds. van Velzen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
, N. N. naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES erfgezetene Symon Clasen Lambsma oud ontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks verkoper Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
JELTES, JAN Jan Jeltes mr. bakker koper huis Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
, naastligger ten oosten Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
BOOM, D. D. Boom naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
, naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
, naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsma verkoper Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman koper pakhuis Comediesteeg 1 de Komedie 1795 264 270r
, N. N. naastligger ten oosten Comediesteeg 1 1795 264 270r
, N. N. naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1795 264 270r
, naastligger ten westen Comediesteeg 1 1795 264 270r
, N. N. naastligger ten noorden Comediesteeg 1 1795 264 270r
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannema koopman verkoper Comediesteeg 1 1795 264 270r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper wagenhuis Comediesteeg 1 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 1 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 1 1807 267 347r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 1 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 1 1807 267 347r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 1 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 1 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 1 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 2 1807 267 347r
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r
HENDRIKS, GOSSE de weduwe van Gosse Hendriks huurder Comediesteeg 2 1807 267 347r
, naastligger ten oosten Comediesteeg 2 1807 267 347r
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten zuiden Comediesteeg 2 1807 267 347r
ROUKES, IESKJE Jesk Roukes naastligger ten westen Comediesteeg 2 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 2 1807 267 347r
WYBENGA, S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 2 1807 267 347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannema verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 2 1807 267 347r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinde trekveerschipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 3 1811 269 119r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Comediesteeg 3 1811 269 119r
, JAN Jan Grote huurder Comediesteeg 3 1811 269 119r
HANNEMA, JAN Jan Hannema naastligger ten oosten Comediesteeg 3 1811 269 119r
, naastligger ten zuiden Comediesteeg 3 1811 269 119r
, naastligger ten westen Comediesteeg 3 1811 269 119r
PFEIFFER, de heer Pfeiffer naastligger ten noorden Comediesteeg 3 1811 269 119r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Comediesteeg 3 1811 269 119r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 4 1776 259 22r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Comediesteeg 4 1776 259 22r
, naastligger ten oosten Comediesteeg 4 1776 259 22r
HERES, JAN Jan Heeres , c.f. naastligger ten zuiden Comediesteeg 4 1776 259 22r
SIDERIUS, BEREND Beernd Siderius naastligger ten westen Comediesteeg 4 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 4 1776 259 22r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r
GALEMA, JAN Jan Galama koper huis Comediesteeg 4 1807 267 342v
ROOY, JAKOB Jacobus de Roy huurder Comediesteeg 4 1807 267 342v
, naastligger ten oosten Comediesteeg 4 1807 267 342v
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 4 1807 267 342v
EKE, ALBERT Albert van Eeken naastligger ten zuiden Comediesteeg 4 1807 267 342v
PFEIFFER, F. Pheiffer naastligger ten noorden Comediesteeg 4 1807 267 342v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 4 1807 267 342v
WYBENGA, S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 4 1807 267 342v
HANNEMA, SJOERD PIETERS wijlen Sjoerd Pieters Hannema verkoper Comediesteeg 4 1807 267 342v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 4 1807 267 342v
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u. grootschipper koper huis Comediesteeg 6 1646 235 225r
SIPKES, TEIE het huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1646 235 225r
TIJSES, EERKE het huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1646 235 225r
TJEERDS, FOPPE de weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1646 235 225r
WIEBRENS, GRIETJE Grittie Wyberens naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1646 235 225r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocq verkoper Comediesteeg 6 1646 235 225r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes grootschipper koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekocht Comediesteeg 6 1663 238 169r
, naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1663 238 169r
WIEBES, ALBERT het perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1663 238 169r
TJEERDS, FOPPE de weduwe van Foppe Tieerts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1663 238 169r
, naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1663 238 169r
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
, PIETER Pieter Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
DOEKES, JAN Jan Doekes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamer Comediesteeg 6 1663 238 16ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6 1663 238 16ra
, N. N. naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1663 238 16ra
, N. N. naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1663 238 16ra
, N. N. naastligger ten westen Comediesteeg 6 1663 238 16ra
, N. N. naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1663 238 16ra
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Comediesteeg 6 1663 238 16ra
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters wagenmaker verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderen verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6 1663 238 16ra
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema koopman koper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Comediesteeg 6 1776 259 22r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u. huurder van een deel Comediesteeg 6 1776 259 22r
, naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1776 259 22r
HERES, JAN Jan Heeres , c.f. naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1776 259 22r
SIDERIUS, BEREND Beernd Siderius naastligger ten westen Comediesteeg 6 1776 259 22r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1776 259 22r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r
EKE, ALBERT Albert van Eeken koper huis Comediesteeg 6 1807 267 345r
METER, AUKJE Aukje Meeter huurder Comediesteeg 6 1807 267 345r
, naastligger ten oosten Comediesteeg 6 1807 267 345r
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 6 1807 267 345r
, SIPKE Sipke wever naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1807 267 345r
GALEMA, JAN Jan Galama naastligger ten noorden Comediesteeg 6 1807 267 345r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Comediesteeg 6 1807 267 345r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 6 1807 267 345r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannema verkoper Comediesteeg 6 1807 267 345r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschut verkoper Comediesteeg 6 1807 267 345r