Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaff zeevarende koper door niaar woning en 1/2 schuur Dalpad 7 1705 244 290v
, JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v
, N. N. naastligger ten oosten Dalpad 7 1705 244 290v
, naastligger ten zuiden Dalpad 7 1705 244 290v
, naastligger ten westen Dalpad 7 1705 244 290v
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1705 244 290v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 7 1705 244 290v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Dalpad 7 1705 244 290v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes mr. schoenmaker koper huis Dalpad 7 1771 257 241v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.) Dalpad 7 1771 257 241v
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1771 257 241v
JANS, KORNELIS Cornelis Janzen Beitzegat naastligger ten zuiden Dalpad 7 1771 257 241v
, naastligger ten westen Dalpad 7 1771 257 241v
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1771 257 241v
, verkoper q.q. Dalpad 7 1771 257 241v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts bontwever verkoper Dalpad 7 1771 257 241v
JANS, JELLE Jelle Jans scheepstimmerman koper huis Dalpad 7 1782 260 241r
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruurds koper Dalpad 7 1782 260 241r
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1782 260 241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r
, N. N. naastligger ten westen Dalpad 7 1782 260 241r
, N. N. naastligger ten noorden Dalpad 7 1782 260 241r
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 7 1782 260 241r
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag verkoper Dalpad 7 1782 260 241r
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huis Dalpad 7 1784 261 144r
, twee gouden ducaten toehaak Dalpad 7 1784 261 144r
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1784 261 144r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1784 261 144r
, N. N. naastligger ten westen Dalpad 7 1784 261 144r
, N. N. naastligger ten noorden Dalpad 7 1784 261 144r
JANS, JELLE Jelle Jans arbeider verkoper Dalpad 7 1784 261 144r
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruirds verkoper Dalpad 7 1784 261 144r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra koper huis Dalpad 7 1802 266 53v
HEINS, TJERK Tjerk Heins , c.u. huurder (p.w.) Dalpad 7 1802 266 53v
DROST, HEIN Hein Drost huurder (p.j.) Dalpad 7 1802 266 53v
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1802 266 53v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1802 266 53v
, naastligger ten westen Dalpad 7 1802 266 53v
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1802 266 53v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman verkoper q.q. Dalpad 7 1802 266 53v
, JAN Jan Bertels koopman verkoper q.q. Dalpad 7 1802 266 53v
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses , en hun onmondige kinderen verkoper Dalpad 7 1802 266 53v
AUKES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7 1802 266 53v
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. koper Dalpad 7 1808 268 135v
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1808 268 135v
HUIDEKOPER, P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1808 268 135v
, naastligger ten westen Dalpad 7 1808 268 135v
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1808 268 135v
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Dalpad 7 1808 268 135v
JANS, TOBIAS Tobias Jans koper huis Dalpad 7 1810 268 332r
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1810 268 332r
HUIDEKOPER, P. de heer P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1810 268 332r
, naastligger ten westen Dalpad 7 1810 268 332r
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1810 268 332r
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u. mr. bontwever koper woning Dalpad 9 1731 248 52v
DIRKS, JAN Jan Dirx huurder Dalpad 9 1731 248 52v
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1731 248 52v
, naastligger ten zuiden Dalpad 9 1731 248 52v
, naastligger ten westen Dalpad 9 1731 248 52v
LEENDERTS, PIETER weduwe Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1731 248 52v
, verkoper Dalpad 9 1731 248 52v
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1737 249 165v
, HENDRIK Hendrik Campes huurder Dalpad 9 1737 249 165v
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1737 249 165v
, naastligger ten zuiden Dalpad 9 1737 249 165v
, naastligger ten westen Dalpad 9 1737 249 165v
LEENDERTS, PIETER de weduwe van Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1737 249 165v
OLFERTS, BEREND Beernt Olpherts verkoper Dalpad 9 1737 249 165v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 9 1737 249 165v
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1740 250 104r
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens koper Dalpad 9 1740 250 104r
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1740 250 104r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten zuiden Dalpad 9 1740 250 104r
, naastligger ten westen Dalpad 9 1740 250 104r
, naastligger ten noorden Dalpad 9 1740 250 104r
, PIETER Pieter Bockkes verkoper Dalpad 9 1740 250 104r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff verkoper Dalpad 9 1740 250 104r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs koper lege grond Dalpad 9 1764 256 69r
, HENDRIK wijlen Hendrik Zondag koper Dalpad 9 1764 256 69r
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs naastligger ten zuiden Dalpad 9 1764 256 69r
, naastligger ten westen Dalpad 9 1764 256 69r
, naastligger ten noorden Dalpad 9 1764 256 69r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens bontfabrikant verkoper Dalpad 9 1764 256 69r
HUIDEKOPER, PIETER de heer Pieter Huidekoper koopman koper huis Dalpad 9 1783 261 64v
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1783 261 64v
, naastligger ten zuiden Dalpad 9 1783 261 64v
, naastligger ten westen Dalpad 9 1783 261 64v
JANS, JELLE Jelle Jans naastligger ten noorden Dalpad 9 1783 261 64v
, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Dalpad 9 1783 261 64v
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmerman verkoper Dalpad 9 1783 261 64v
, N. N. koper provisioneel 1/2 molen, huis en schuur 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten oosten 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten zuiden 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten westen 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten noorden 1657 237 259r
HOITES, HOITE oud burgerhopman Hoyte Hoytes verkoper q.q. 1657 237 259r
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants verkoper q.q. 1657 237 259r
SIEBRENS, KLAAS de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Sybrens verkoper 1657 237 259r
TJERKS, wijlen Tial Tieercx verkoper 1657 237 259r
, koper provisioneel 1/20 van 1/2 molen 1657 237 259r
, verpachter grond ([voor 1/1]) 1657 237 259r
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes eigenaar van de overige parten 1657 237 259r
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants eigenaar van de overige parten 1657 237 259r
, de bakkers eigenaar van de overige parten 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten oosten 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten zuiden 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten westen 1657 237 259r
, N. N. naastligger ten noorden 1657 237 259r
GIJSBERTS, ARJEN Arien Gijsberts verkoper q.q. 1657 237 259r
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. 1657 237 259r
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper 1657 237 259r
JANS, SIBBELTJE wijlen Sibbel Jans verkoper 1657 237 259r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis Dijkswal 6 1808 268 177v
SANNES, J. J. van Sannes huurder Dijkswal 6 1808 268 177v
HOUTSMA, W. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1808 268 177v
OVERDIJK, A. A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1808 268 177v
, naastligger ten westen Dijkswal 6 1808 268 177v
, naastligger ten noorden Dijkswal 6 1808 268 177v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stok metselaar verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stok verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer koper huis Dijkswal 6 1810 268 333v
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 6 1810 268 333v
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 6 1810 268 333v
HOUTSMA, S. S. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1810 268 333v
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1810 268 333v
, naastligger ten westen Dijkswal 6 1810 268 333v
, naastligger ten noorden Dijkswal 6 1810 268 333v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Dijkswal 6 1810 268 333v
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsma mr. bakker koper woning Dijkswal 10 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 10 1809 268 212r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1809 268 212r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 10 1809 268 212r
, naastligger ten noorden Dijkswal 10 1809 268 212r
STOK, JURJEN Jurjen van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
STOK, AALTJE Aaltje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
STOK, ANTJE Antje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakker verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer koper huis Dijkswal 10 1810 269 10r
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 10 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 10 1810 269 10r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1810 269 10r
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer naastligger ten westen Dijkswal 10 1810 269 10r
, naastligger ten noorden Dijkswal 10 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsma verkoper Dijkswal 10 1810 269 10r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis Drie Roemersteeg 1604 228 388v
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar koper Drie Roemersteeg 1604 228 388v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1604 228 388v
LASES, TIETJE Tied Laeses naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1604 228 388v
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1604 228 388v
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1604 228 388v
ANNES, DOUWE het huis van mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1604 228 388v
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrys verkoper Drie Roemersteeg 1604 228 388v
RINSES, ANTJE Anneke Rynses verkoper Drie Roemersteeg 1604 228 388v
, N. N. koper vier huizen of woningen Drie Roemersteeg 1606 228 500v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1606 228 500v
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1606 228 500v
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1606 228 500v
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1606 228 500v
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1606 228 500v
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1606 228 500v
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1606 228 500v
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 1606 228 500v
, magister Dominico Annio postulant verkoper Drie Roemersteeg 1606 228 500v
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1606 228 500v
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl koper huis en loods Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnder huurder voor 3 jaren (p.j.) Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, HANS als bewoner Hans Schoeghster naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1611 229 55v
MARTENS, FRANS de kopers Frans Martens Kyl, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, mr. Dominico Annio procureur postulant verkoper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
, HANS Hans Schoegster bewoner Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
REINERS, HARING Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
, N. N. koper provisioneel huis Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
FEIKES, FOKKE het gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
, GATSE de curatoren over de nagelaten weeskinderen van Gaatse verkoper ([staat: Gaatse Hans Piers]) Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
, N. N. koper finaal huis Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
WIEBES, BAUKJE het huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
, GATSKE wijlen Gaadts verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamer Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1635 233 177r
BARTELDS, KLAAS de kopers Claes Bartels , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1635 233 177r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1635 233 177r
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
, TIETJE wijlen Tied Laesens erflater Drie Roemersteeg 1635 233 177r
WIEBES, RINSE Rinse Wybes koper door niaar huis (volle susterling van de verkoper) Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
JANS, JAKOB Jacob Jansen geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
GERLOFS, BERBER Berber Gerloffs geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
, GRIETJE Griet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
, PIETER wijlen Pyter Cliphoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes koper huis Drie Roemersteeg 1654 236 256r
SIEBOUTS, JANKE Jancke Sibolts koper Drie Roemersteeg 1654 236 256r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1654 236 256r
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijffoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1654 236 256r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1654 236 256r
WIEBES, THOMAS het verhuurde huis van Tomas Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1654 236 256r
RINSES, ANTJE Ankie Rinses verkoper Drie Roemersteeg 1654 236 256r
WIEBES, RINSE wijlen Rinse Wybes verkoper Drie Roemersteeg 1654 236 256r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties koper huis Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
SURINGAR, SIEBREN TJEERDS wijlen Sybren Tieerdts Suringar koper Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
PIETERS, JAN wijlen Jan Pytters verkoper (volgens acten van accoord en scheiding van zijn dochter en zwager) Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmerman koper huis Drie Roemersteeg 1661 238 74r
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg 1661 238 74r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1661 238 74r
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijfvoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1661 238 74r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1661 238 74r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1661 238 74r
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes verkoper Drie Roemersteeg 1661 238 74r
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts verkoper Drie Roemersteeg 1661 238 74r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
SIKKES, DIRK de hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
JANS, DIRK Dirck Jansen potschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx , n.u. houtmolenaar naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
SIKKES, DIRK de tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
REINERS, JAN de weduwe van Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
KUIK, TRIJNTJE JOOSTES Trijntje Joosten Cuyk verkoper q.q. Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrand verkoper Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler koper kamer Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. verkoper Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopman koper huis Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes bewoner Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koopman naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
UILKES, BERBER Berber Uilkes verkoper Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kind koopman koper huis Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertie Dirx koper Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper huis Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder beneden (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
JOOSTES, LIJSBET Lijsbet Joosten huurder boven per week (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
SCHAAF, de weduwe van S. Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
SCHAAF, de weduwe van S. Schaaf naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
STOK, OKKE Ocke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks protesteert vanwege een vordering Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderen verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. koper huis met loods Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r
MARTENS, FRANS wijlen Frans Martens Kyll eerdere eigenaar Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r
HESSELS, FRANS wijlen Frans Hessels verkoper Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmaker koper huis Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts koper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
JORRITS, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
JOCHEMS, JAN het huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
JOCHEMS, JAN burgerhopman Jan Jochums verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamer met een loodsje ([staat: 100 ducatons van 63 stuivers]) Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
EILERTS, GRIETJE Grietie Eillerts koper Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
, een gouden en een zilveren ducaton voor de verkoperse en haar kinderen toehaak Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
HORST, JAN JOCHEMS burgerhopman Jan Jochums van der Horst verkoper Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros chirurgijn koper huis Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
REIERS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
JANS, SIEMEN kapitein Symen Jansen verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
HUBERTS, LIEUWE meerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts koper door niaar huis Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
REIERS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
SJOERDS, BERBER Berber Sjoerds verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis (en zilveren ducaton) Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
, verpachter grond ([staat: 10 tot 15 stuivers ]) Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
, een zilveren ducaton toehaak Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
, PIETER Pytter naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
, AMALIA Amelia Surringar verkoper Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman predikant verkoper Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper huis Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
, verpachter grond Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
, PIETER Pyter naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccama koper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
LIEUWES, HUBERT de weduwe van Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER Pierre Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccama naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nauta advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
, een woning ook in deze koop begrepen naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccema koper Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
HOLTKAMP, korporaal Holkamp huurder Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
ANNES, JELTJE Jeltje Annes huurder Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizen gerechtsbode verkoper q.q. Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS wijlen Ymkje Luitjens Roorda erflater Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietje Lieuwes erflater Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
LIEUWES, HUBERT de kinderen van Hubert Lieuwes verkoper van 1/3 Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes koper huis Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
TOBIAS, TOBIAS wijlen Tobias Tobias koper Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
, GATSKE Gaets naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
KLASES, PIETER Pytter Claessen koper huis Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
, GATSKE Gaats , weduwe van naastligger ten zuiden ([staat: Gaats Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
TOBIAS, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
JOHANNES, RIENK Riencke Joannes koper huis Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
PIERS, HANS de weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
KLASES, PIETER Pytter Clasen Botter verkoper Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis koper Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
JAKOBS, ANSKE wijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
JAKOBS, JANKE vrijster Janke Jacobs naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
JOHANNES, RIENK Rienick Joannis verkoper Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
KORNELIS, HENDRIK vroedsman Hendrik Cornelis koper door niaar 1/2 huis Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Acker geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis eigenaar van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
JETSES, PIETER Pieter Jetses , n.u. schuitschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper huis Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks koper Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, JAKOB Jacob Braem koper Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
HUBERTS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopman verkoper Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccama koper Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
SJOUKES, MARTEN Marten Sjoukes , c.u. huurder Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
SCHAAF, de tuin van burgemeester Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
, PIETER Pieter Somers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
LIEUWES, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
REMMERTS, BAUKJE Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers verkoper Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, GATSKE Gaets koper huis ([staat: Gaets Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
FEIKES, dr. Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters koper Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
JETSES, PIETER Pieter Jetses verkoper Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper woning Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 7 1752 253 17r
, PIETER Pyter Sommers, c.u. kaarsenmaker koper huis Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs oud loods verkoper Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
, huis en cementmalerij naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
JANS, PIETER Pieter Jansen koper huis Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, ISAAK de weduwe van wijlen Isack turfdrager bewoner Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, TIEDE Tied naastligger ten zuiden ([staat: Tied Dircks weduwe]) Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, DIRKJE wijlen Dirck naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, GATSKE Gaets naastligger ten noorden ([staat: Bauck Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
SIEBES, REINER de weduwe van Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen verkoper Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder boven (p.w.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
SCHAAF, SIEDS oud burgemeester Syds Schaaff koper en naastligger ten oosten huis Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u. huurder beneden Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
, LIJSBET Lijsbeth Somers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverda koopman verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
PIETERS, ANTJE de boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
, huis en cementmalerij naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper ledige plaats Droogstraat NZ 1598 228 91v
ALLERTS, EELKJE Eelck Allerts koper Droogstraat NZ 1598 228 91v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger Droogstraat NZ 1598 228 91v
SINTS, JANKE Jantyen Sents naastligger Droogstraat NZ 1598 228 91v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1598 228 91v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1598 228 91v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1598 228 91v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1598 228 91v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes verkoper Droogstraat NZ 1598 228 91v
SINTS, JANKE Jantyen Sents verkoper Droogstraat NZ 1598 228 91v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens koper 1/8 huis Droogstraat NZ 1598 228 111v
, floreenrente ({voor 1/1]) Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ 1598 228 111v
, lege plaats naastligger Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ 1598 228 111v
, naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1598 228 111v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1598 228 111v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1598 228 111v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1598 228 111v
TJITSES, LEENDERT Lenert Tyesses verkoper Droogstraat NZ 1598 228 111v
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes koper huis met ledige plaats daar achter Droogstraat 1598 228 118av
, floreenrente Droogstraat 1598 228 118av
, Sipcke slotmaker naastligger ten oosten Droogstraat 1598 228 118av
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1598 228 118av
HIDDEMA, GOSLING de plaats van Goslick Hiddema naastligger ten westen Droogstraat 1598 228 118av
, naastligger ten noorden Droogstraat 1598 228 118av
HASSELT, JAN JANS mr. Jan Jansen van Hasselt notaris verkoper Droogstraat 1598 228 118av
HIDDES, ANDELE Andle Hiddes verkoper Droogstraat 1598 228 118av
JOCHEMS, DIEUWKE Dyuuer Jochums verkoper Droogstraat 1598 228 118av
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsje Droogstraat 1599 228 133v
SJOERDS, Jescke Syuerdts koper Droogstraat 1599 228 133v
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat 1599 228 133v
TJEERDS, HAIE de verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat 1599 228 133v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1599 228 133v
HUISMAN, JAN Jan Huysman naastligger ten westen Droogstraat 1599 228 133v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1599 228 133v
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat 1599 228 133v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyeters koper ledige plaats met het houtstek daarop ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 1599 228 165r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen koper Droogstraat 1599 228 165r
MARTENS, AUKE Aucke Martens naastligger ten oosten Droogstraat 1599 228 165r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1599 228 165r
PIETERS, JAN Jan Pyeters naastligger ten westen Droogstraat 1599 228 165r
, naastligger ten noorden Droogstraat 1599 228 165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat 1599 228 165r
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat 1599 228 165r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyeters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 1599 228 165r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen koper Droogstraat 1599 228 165r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1599 228 165r
IEMES, JAN Jan Emis naastligger ten zuiden Droogstraat 1599 228 165r
BIL, JAN Jan Bil naastligger ten westen Droogstraat 1599 228 165r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1599 228 165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat 1599 228 165r
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes verkoper Droogstraat 1599 228 165r
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaats Droogstraat NZ 1600 228 225v
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercx koper Droogstraat NZ 1600 228 225v
HOTSES, de plaats van Reyn Hotzes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 225v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1600 228 225v
IEDES, KORNELIS de plaats eerder van Cornelis Ydes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v
, OBBE de plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1600 228 225v
ARJENS, JAKOBJE Jacob Arys verkoper Droogstraat NZ 1600 228 225v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes verkoper Droogstraat NZ 1600 228 225v
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaats Droogstraat NZ 1600 228 226r
TJERKS, RIKSTJE Ricxt Tiercx koper Droogstraat NZ 1600 228 226r
, MATTEUS Mathijs protesteert q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226r
, LIJSBET de kindskinderen van Lijsbeth protesteert omdat de verkoper geen eigenaar is ([staat: Lijsbeth Jacob Jans kindskinderen]) Droogstraat NZ 1600 228 226r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226r
ARJENS, JAKOBJE de plaats eerder van Jacob Arys naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226r
, OBBE de plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1600 228 226r
NANNES, JAKOB de hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 226r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1600 228 226r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper Droogstraat NZ 1600 228 226r
, N. N. koper huis, panwerk en ledige plaats ([veiling om te bekomen de laatste termijn op het panwerk]) Droogstraat NZ 1600 228 226v
KLASES, JAN de mouterij van Jan Claesen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1600 228 226v
LOO, JAN de hof van dr. Jan Loo naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 226v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1600 228 226v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v
, TETJE het sterfhuis van wijlen Tet , en mede crediteuren crediteur (triumphant) ([staat: Tet Douwes weduwe]) Droogstraat NZ 1600 228 226v
, DOUWE wijlen Douwe crediteur (triumphant) Droogstraat NZ 1600 228 226v
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakker verkoper (gesuccumbeerde) Droogstraat NZ 1600 228 226v
, N. N. koper provisioneel tuin van drie huissteeden breed Droogstraat NZ 1600 228 235v
HARMENS, JAN Jan Harmens pannenbakker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 235v
, MINKE Mincke naastligger ten oosten ([staat: Mincke Pybes weduwe]) Droogstraat NZ 1600 228 235v
, PIEBE wijlen Pybe naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 235v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1600 228 235v
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 235v
ATES, ATE Atte Attes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 235v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1600 228 235v
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ 1600 228 235v
LOO, de weeskinderen van wijlen dr. van Loo verkoper Droogstraat NZ 1600 228 235v
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louwes , secretaris van Barradeel koper provisioneel hof of tuin van drie huissteeden breed Droogstraat NZ 1601 228 246r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1601 228 246r
, MINKE Mincke naastligger ten oosten ([staat: Mincke Pybes weduwe]) Droogstraat NZ 1601 228 246r
, PIEBE wijlen Pybe naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1601 228 246r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1601 228 246r
ATES, ATE Atte Attes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1601 228 246r
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels naastligger ten westen Droogstraat NZ 1601 228 246r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1601 228 246r
PAULUS, HENDRIK Hendrick Pouwels verkoper q.q. Droogstraat NZ 1601 228 246r
LOO, JAN de kinderen van wijlen dr. Jan Loo verkoper Droogstraat NZ 1601 228 246r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 247r
ARJENS, JOOST Joest Ariaens bewoner Droogstraat 1601 228 247r
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1601 228 247r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 247r
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 247r
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat 1601 228 247r
, JOHANNES Johanni Vincentii postulant koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1601 228 272r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels crediteur (triumphant) Droogstraat 1601 228 272r
GIJSBERTS, AREND Arnt Gijsberts verkoper (gesuccumbeerde) Droogstraat 1601 228 272r
, N. N. koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 278r
, HIELKJE Hilck protesteert Droogstraat 1601 228 278r
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes protesteert Droogstraat 1601 228 278r
ENNES, JAN Jan Innes , c.u. protesteert Droogstraat 1601 228 278r
SIERKS, WIEBE Wybe Syrcx naastligger ten oosten Droogstraat 1601 228 278r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1601 228 278r
BIL, JAN de weduwe van Jan Bil naastligger ten westen Droogstraat 1601 228 278r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1601 228 278r
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 278r
IEMES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat 1601 228 278r
JASPERS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Jaspers verkoper Droogstraat 1601 228 278r
ALLERTS, JAN Jan Alderts koper provisioneel huis Droogstraat 1602 228 283r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1602 228 283r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1602 228 283r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1602 228 283r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1602 228 283r
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat 1602 228 283r
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwer koper 1/5 huis Droogstraat 1603 228 381v
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1603 228 381v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1603 228 381v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1603 228 381v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1603 228 381v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses verkoper Droogstraat 1603 228 381v
, N. N. koper provisioneel twee kamers Droogstraat 1604 228 386r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 386r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1604 228 386r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten westen Droogstraat 1604 228 386r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1604 228 386r
, JAN wijlen Jan van postulant eerdere eigenaar Droogstraat 1604 228 386r
HENDRIKS, wijlen Pietertgien Hendricx eerdere eigenaar Droogstraat 1604 228 386r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans goudsmid verkoper Droogstraat 1604 228 386r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Doncker verkoper Droogstraat 1604 228 386r
JANS, Baertgien Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
LUITJENS, BOUWE Bouwe Luyties verkoper Droogstraat 1604 228 386r
JANS, FEDDRIK Fedrick Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
JANS, RIKSTJE Ricxt Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderen verkoper Droogstraat 1604 228 386r
HASSELT, JAN JANS wijlen Jan Jans van Hasselt, de jonge verkoper Droogstraat 1604 228 386r
JANS, JETSE de weeskinderen van wijlen Jetse Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
, HESTER wijlen Hester Mathens verkoper Droogstraat 1604 228 386r
HASSELT, JAN JANS wijlen Jan Jans van Hasselt, de oude erflater Droogstraat 1604 228 386r
HENDRIKS, PIETJE wijlen Pieterthien Hendricx erflater Droogstraat 1604 228 386r
, N. N. koper provisioneel kamer Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1604 228 393r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessens naastligger ten westen Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1604 228 393r
HASSELT, JAN JANS het sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasselt verkoper Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. koper provisioneel kamer naast de vorige verkochte kamer Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1604 228 393r
HASSELT, JAN JANS het sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasselt verkoper Droogstraat 1604 228 393r
, N. N. koper provisioneel kamer Droogstraat 1605 228 445v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen bewoner Droogstraat 1605 228 445v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat 1605 228 445v
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1605 228 445v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1605 228 445v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1605 228 445v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1605 228 445v
HARINGS, REINER Reyner Harings procureur postulant verkoper q.q. Droogstraat 1605 228 445v
ATES, ATE de weeskinderen van wijlen Atte Attes verkoper Droogstraat 1605 228 445v
SIEBRENS, RINSKE Rins Sybrants verkoper Droogstraat 1605 228 445v
, N. N. koper provisioneel kamer Droogstraat 1605 228 455r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen bewoner Droogstraat 1605 228 455r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters naastligger Droogstraat 1605 228 455r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1605 228 455r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1605 228 455r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1605 228 455r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1605 228 455r
, N. N. verkoper Droogstraat 1605 228 455r
, N. N. koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 480v
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat 1605 228 480v
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1605 228 480v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1605 228 480v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1605 228 480v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1605 228 480v
TJEERDS, TJERK Tzierck Tieerts crediteur (triumphant) Droogstraat 1605 228 480v
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat 1605 228 480v
KORNELIS, RIEMKJE Reymke Cornelis koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 483v
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1605 228 483v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1605 228 483v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1605 228 483v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1605 228 483v
TJEERDS, TJERK Tierck Tierts crediteur (triumphant) Droogstraat 1605 228 483v
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat 1605 228 483v
HESSELS, Haancke Hessels hinxtevanger koper huis, pothuis, plaats en pottenbakkersgereedschappen Droogstraat NZ 1611 229 2r
, naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1611 229 2r
IDSES, FOPKE het panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1611 229 2r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1611 229 2r
SIEBES, JELLE de hof van Jelle Sybes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1611 229 2r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1611 229 2r
HARMENS, JAN Jan Harmens pannen- en pottenbakker verkoper Droogstraat NZ 1611 229 2r
IENSES, DOETJE Doed Jenses kruidenier verkoper Droogstraat NZ 1611 229 2r
VRIES, ROELOF Roeliff Fries koper huis, ledige plaats en loods Droogstraat 1611 229 12r
, Leenthie Emmerixs koper Droogstraat 1611 229 12r
HESSELS, FRIDS de hof van Fritz Hessels naastligger ten oosten Droogstraat 1611 229 12r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1611 229 12r
, een ledige plaats naastligger ten westen Droogstraat 1611 229 12r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1611 229 12r
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorter verkoper Droogstraat 1611 229 12r
JARICHS, GELSKE Gerls Jarichs verkoper Droogstraat 1611 229 12r
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper hof Droogstraat NZ 1612 229 75r
, TJEPKJE Tziepck Tziepcke koper Droogstraat NZ 1612 229 75r
HESSELS, Haancke Hessels naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1612 229 75r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1612 229 75r
PIETERS, JELMER proclamant Jelmer Pyters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1612 229 75r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1612 229 75r
JELLES, TETJE Tet Jelles verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
, JOUW wijlen Juw Alva verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
JELLES, MAAIKE Maicke Jelles verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
ADELEN, KLAAS Claes Adelen verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
ADELEN, KLAAS Claes Adelen verkoper q.q. Droogstraat NZ 1612 229 75r
JELLES, REMMERT Rempt Jelles verkoper Droogstraat NZ 1612 229 75r
JELTES, ANTJE Anna Jeltes koper kamer Droogstraat 1612 229 91r
, verpachter grond Droogstraat 1612 229 91r
JAKOBS, GRIETJE de kamer van Griet Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1612 229 91r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1612 229 91r
JANS, JAN de kamer van Jan Jans bezemmaker naastligger ten westen Droogstraat 1612 229 91r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1612 229 91r
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat 1612 229 91r
KLASES, WILLEMKE Willemke Claeses verkoper Droogstraat 1612 229 91r
, JARICH wijlen Jarich Oettges verkoper Droogstraat 1612 229 91r
JANS, LOURENS Lourens Jans koper kamer en paardenstal Droogstraat ZZ 1612 229 103v
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1612 229 103V
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1612 229 103V
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1612 229 103V
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1612 229 103V
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103v
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103V
JANS, SJOERD Sjoerd Jans koper huis met ledige plaats Droogstraat 1613 229 151r
TJEPKES, GRIETJE Griet Tiepckes koper Droogstraat 1613 229 151r
JANS, LOURENS de hof van Lourens Jans naastligger ten oosten Droogstraat 1613 229 151r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1613 229 151r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts wever naastligger ten westen Droogstraat 1613 229 151r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1613 229 151r
JOHANNES, JENTJE Jencke Johannes verkoper Droogstraat 1613 229 151r
DOUWES, AATJE Ath Douues verkoper Droogstraat 1613 229 151r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants koper huis met ledige plaats Droogstraat 1613 229 158r
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues koper Droogstraat 1613 229 158r
MARTENS, LOLLE Lolle Marthens verpachter grond Droogstraat 1613 229 158r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1613 229 158r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1613 229 158r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1613 229 158r
KORNELIS, KEIMPE Kempo Cornelis naastligger ten noorden Droogstraat 1613 229 158r
TIJSES, WIEBE Wybe Tijssen verkoper Droogstraat 1613 229 158r
, MAAIKE Maycke Luitgies verkoper Droogstraat 1613 229 158r
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apotheker koper tuin of kruidhof Droogstraat 1614 229 205v
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat 1614 229 205v
LOUWS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geurt Lous wever naastligger ten oosten Droogstraat 1614 229 205v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1614 229 205v
LIEKELES, SJOERD de weduwe van wijlen Sioerdt Lyckles naastligger ten westen Droogstraat 1614 229 205v
, naastligger ten noorden Droogstraat 1614 229 205v
GATSES, HERE Here Gatses verkoper Droogstraat 1614 229 205v
JELLES, AATJE Aett Jelles koper huis, ledige plaats en klein huisje erachter Droogstraat 1617 230 83r
ATSES, JELLE Jelle Atses koper Droogstraat 1617 230 83r
MARTENS, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Martens verpachter grond Droogstraat 1617 230 83r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1617 230 83r
KORNELIS, KEIMPE Keympe Cornelis naastligger ten zuiden Droogstraat 1617 230 83r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1617 230 83r
SJOERDS, PIETER het huis van Pieter Syourdts naastligger ten noorden Droogstraat 1617 230 83r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts verkoper Droogstraat 1617 230 83r
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes verkoper Droogstraat 1617 230 83r
IEPES, RITSKE Ritscke Jeppes koper kamer Droogstraat NZ 1619 230 176v
HIDDES, GEERTJE Geertie Hiddes koper Droogstraat NZ 1619 230 176v
GERRITS, JAN Jan Gerryts naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1619 230 176v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1619 230 176v
JELTES, JOHANNES Johannes Jeltis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1619 230 176v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1619 230 176v
, JARICH Jarich Hieronimi timmerman verkoper Droogstraat NZ 1619 230 176v
JELTES, TEETSKE Tets Jeltis verkoper Droogstraat NZ 1619 230 176v
SCHELTES, WIETSE Wytse Scheltes metselaar koper huis, loods en ledige plaats Droogstraat NZ 1619 230 180r
SIEMENS, DIEUWKE Diucke Simons koper Droogstraat NZ 1619 230 180r
PIETERS, JELMER de hof van Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1619 230 180r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1619 230 180r
JAKOBS, ARJEN de weduwe van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1619 230 180r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1619 230 180r
, ROELOF Roeliff Friesa verkoper Droogstraat NZ 1619 230 180r
EMMERIKS, LEENTJE Leentie Emmericks verkoper Droogstraat NZ 1619 230 180r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en planten Droogstraat NZ 1622 230 319v
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1622 230 319v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1622 230 319v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1622 230 319v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1622 230 319v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v
TJERKS, RIKSTJE Richt Tyercks verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met plaats daar achter Droogstraat 1622 230 327v
, ANTJE Antie Kilyaans koper Droogstraat 1622 230 327v
JANS, THOMAS Tomas Jansen verpachter grond Droogstraat 1622 230 327v
, TEUNIS Tonis du Waye naastligger ten oosten Droogstraat 1622 230 327v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1622 230 327v
DOEDES, LIJSBET Lijsbet Doedes naastligger ten westen Droogstraat 1622 230 327v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1622 230 327v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Droogstraat 1622 230 327v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie Isbrants verkoper Droogstraat 1622 230 327v
, N. N. koper provisioneel huis Droogstraat NZ 1626 231 102v
PIETERS, JELMER de erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1626 231 102v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1626 231 102v
JAKOBS, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1626 231 102v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1626 231 102v
HARMENS, SIERK oud burgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
BERENDS, FOKKE Focke Beerns verkoper q.q. Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, WIETSE het nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SJOERDS, IESKJE wijlen Jesck Siuerdts verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende]) Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, WIETSE wijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
, N. N. koper finaal huis Droogstraat NZ 1626 231 112r
PIETERS, JELMER de hof van Jelmer Pieters , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1626 231 112r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1626 231 112r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1626 231 112r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1626 231 112r
SIKKES, SCHELTE wijlen Schelte Sickes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 112r
RIENKS, PIEBE Pybe Rinckes schipper koper huis, plaats en schuur met uitzondering van de gortmolen en gereedschappen Droogstraat NZ 1629 232 81r
IENSES, WIETSKE Wytske Intses koper Droogstraat NZ 1629 232 81r
DIRKS, ARJEN het huis van Arien Dircks houtkoper naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1629 232 81r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1629 232 81r
BONKE, KORNELIS SJOERDS de hof en schuur van Cornelis Sioerdts Bonck naastligger ten westen Droogstraat NZ 1629 232 81r
TEEKES, TEUNIS de kamer van Tonis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1629 232 81r
ALLES, DOUWE Douwe Aeles scheepstimmerman verkoper Droogstraat NZ 1629 232 81r
SJOERDS, ANTJE Antie Sioerdts verkoper Droogstraat NZ 1629 232 81r
, N. N. koper provisioneel panwerk, nieuwe turfschuur en gereedschappen etc.van 48 (Droogstraat) x 36 (Zoutsloot) havenistenvoeten Droogstraat ZZ 1630 232 116r
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1630 232 116r
, naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1630 232 116r
, naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1630 232 116r
HESSELS, HAANTJE de pottenbakkerij van Haentie Hessels naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1630 232 116r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper q.q. Droogstraat ZZ 1630 232 116r
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
, N. N. koper huis Droogstraat 1629 232 120v
JAKOBS, ARJEN Arien Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1629 232 120v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1629 232 120v
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat 1629 232 120v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1629 232 120v
, JELTJE Jeltye Syoedts , voor zich en haar kinderen verkoper Droogstraat 1629 232 120v
GERRITS, JAN wijlen Jan Gerryts verkoper Droogstraat 1629 232 120v
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamer Droogstraat NZ 1631 233 17r
, JELKE Jelcke naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1631 233 17r
, JAN Jan wagenaar naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1631 233 17r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1631 233 17r
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1631 233 17r
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1631 233 17r
GATSES, HERE Herre Gatses verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r
, verkoper Droogstraat NZ 1631 233 17r
, N. N. koper provisioneel hof met bomen, planten, kruiden en bloemen, plaats en zomerhuis Droogstraat NZ 1633 233 97r
JANS, STOFFEL de weduwe of erfgenamen van wijlen Stoffel Jans naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1633 233 97r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1633 233 97r
REINS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten westen Droogstraat NZ 1633 233 97r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1633 233 97r
, N. N. verkoper Droogstraat NZ 1633 233 97r
, N. N. koper provisioneel huis Droogstraat 1634 233 153v
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1634 233 153v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1634 233 153v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1634 233 153v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1634 233 153v
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Droogstraat 1634 233 153v
LASES, JETSKE Jetske Laeses koper kamer Droogstraat NZ 1640 234 112v
WATSES, SIKKE wijlen Sicke Watses koper Droogstraat NZ 1640 234 112v
PIETERS, WIETSKE de weduwe Wyts Piters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1640 234 112v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1640 234 112v
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
SIEDSES, HENDRIK Hendrick Sydses naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1640 234 112v
PIETERS, JOOST Joost Piters verkoper Droogstraat NZ 1640 234 112v
JANS, ANNE Anne Jans houtkoper koper huis, schuur en plaats Droogstraat 1642 235 27r
JANS, ANNE Anna Jans houtkoper naastligger ten oosten Droogstraat 1642 235 27r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1642 235 27r
BONKE, GRIETJE huis en hof van Griet Bonck naastligger ten westen Droogstraat 1642 235 27r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1642 235 27r
GERRITS, ARJAANTJE Ariaen Gerrits verkoper Droogstraat 1642 235 27r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen koopman koper hof met bomen, planten en zomerhuis Droogstraat NZ 1644 235 105r
, verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Droogstraat NZ 1644 235 105r
REEN, PIER ANNES de weduwe van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1644 235 105r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1644 235 105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Droogstraat NZ 1644 235 105r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1644 235 105r
FELTEN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Phelten verkoper Droogstraat NZ 1644 235 105r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Droogstraat 1656 237 61r1
, eigenaar perceel Droogstraat 1656 237 61r1
DIRKS, SIPKE nu betaald door Sipcke Dircx eigenaar perceel Droogstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Droogstraat 1656 237 61r1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u. pottenbakker koper hof met prieeltje Droogstraat NZ 1658 237 176ar
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc. apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1658 237 176ar
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1658 237 176ar
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerx Braem naastligger ten westen Droogstraat NZ 1658 237 176ar
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1658 237 176ar
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens , c.u. verkoper Droogstraat NZ 1658 237 176ar
, N. N. koper provisioneel hof met bomen en planten Droogstraat NZ 1657 237 257v
ALBERTS, TEEKE het panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1657 237 257v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1657 237 257v
SEERPS, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat NZ 1657 237 257v
ALBERTS, TEEKE het panwerk van de erfgenamen van wijlen Taecke Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1657 237 257v
, verkoper Droogstraat NZ 1657 237 257v
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Droogstraat 1665 239 6r1
, eigenaar perceel Droogstraat 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Droogstraat 1665 239 6r1
MONSES, SASKER Sasker Montes koper huis met loods Droogstraat NZ 1668 239 130r
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1668 239 130r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1668 239 130r
, naastligger ten westen Droogstraat NZ 1668 239 130r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1668 239 130r
JANS, MINNE Minne Jansen , c.u. verkoper Droogstraat NZ 1668 239 130r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopman koper hof met bomen, planten en 2 priëlen Droogstraat NZ 1668 239 142v
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1668 239 142v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1668 239 142v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1668 239 142v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1668 239 142v
WILLEMS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Willems pottenbakker verkoper Droogstraat NZ 1668 239 142v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braem koopman koper hof met bomen en planten Droogstraat NZ 1669 239 197v
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1669 239 197v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1669 239 197v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braem koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1669 239 197v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1669 239 197v
JELLES, AALTJE Aeltie Jelles verkoper Droogstraat NZ 1669 239 197v
MICHIELS, HENDRIK wijlen Hendrick Michiels verkoper Droogstraat NZ 1669 239 197v
FABER, HENDRIK Hendrik Faber koper woning ten noorden van de tuin gekocht door Jan Faber Droogstraat 1666 239 6va
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1666 239 6va
FABER, JAN de tuin van Jan Faber naastligger ten zuiden Droogstraat 1666 239 6va
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1666 239 6va
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Droogstraat 1666 239 6va
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper 1/4 huis Droogstraat 1679 241 48r
AUKES, JAN wijlen Jan Auckes koper Droogstraat 1679 241 48r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1679 241 48r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1679 241 48r
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1679 241 48r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1679 241 48r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r
ARJENS, IETJE Yttie Arjens verkoper Droogstraat 1679 241 48r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
TJEERDS, JELLE het achterhuis van de erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1683 242 8r
GEELES, GEELE de weduwe van mr. Gale Gales naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1683 242 8r
DOUWES, EEBE de weduwe van vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1683 242 8r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1683 242 8r
IEPES, PIETER Pytter Ypes mr. metselaar verkoper Droogstraat ZZ 1683 242 8r
MELLES, GRIETJE Grietie Melles verkoper Droogstraat ZZ 1683 242 8r
WIEBES, GRIETJE Grietie Wybes koper huis Droogstraat NZ 1684 242 25v
JANS, TEUNIS wijlen Teunis Jansen koper Droogstraat NZ 1684 242 25v
BRAAM, JAKOB ROMKES de schuur van Jacob Romckes Braam naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1684 242 25v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1684 242 25v
JANS, MINNE burgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1684 242 25v
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieter naastligger ten westen Droogstraat NZ 1684 242 25v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens , c.u. huurder Droogstraat NZ 1684 242 25v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes verkoper q.q. Droogstraat NZ 1684 242 25v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Droogstraat NZ 1684 242 25v
PIETERS, PIER Pier Pytters verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voerman koper huis, erf en stalling Droogstraat 1685 242 92v
LUIKEN, FRANSKE Francijntie van Luyken koper Droogstraat 1685 242 92v
, een rijksdaalder toehaak Droogstraat 1685 242 92v
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes huurder Droogstraat 1685 242 92v
TJEERDS, PIETER Pytter Tjeerdts rogverschieter naastligger ten oosten Droogstraat 1685 242 92v
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts naastligger ten zuiden Droogstraat 1685 242 92v
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1685 242 92v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1685 242 92v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Droogstraat 1685 242 92v
SIERKS, RINSKE Rinske Zierx verkoper Droogstraat 1685 242 92v
BINKES, PIETER Pytter Jan Bentes koper twee kamers Droogstraat OZ 1686 242 123r
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts koper Droogstraat OZ 1686 242 123r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat OZ 1686 242 123r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat OZ 1686 242 123r
, brouwerij genaamd de Roo Leeuw naastligger ten westen Droogstraat OZ de Rode Leeuw 1686 242 123r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat OZ 1686 242 123r
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , vrijgezel verkoper Droogstraat OZ 1686 242 123r
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper tuin en hof, met zomer- en wagenhuis, vruchtbomen en wijnstokken die het recht hebben te liggen op de kamers ten noorden Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v
HOITEMA, de hof van Hoitema naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1693 243 35v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1693 243 35v
DOUWES, DOUWE de kamer van de weduwe van Douwe Douwes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1693 243 35v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1693 243 35v
BOOTSMA, SIEMEN Simon Bootsma verkoper Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel koper tuin met een zomerhuis met een uitgang in de Droogstraat Droogstraat NZ 1696 243 245v
IDSINGA, MATTEUS de heer Matthijs van Idsinga secretaris van Barradeel naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1696 243 245v
IEPES, FEIKE Feycke Jeppes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1696 243 245v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1696 243 245v
, MAAIKE hof in gebruik bij Mayke Hilaerda naastligger ten westen Droogstraat NZ 1696 243 245v
, baan naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1696 243 245v
HOITEMA, ANTONIUS Anthoni Hoytema verkoper Droogstraat NZ 1696 243 245v
HOITEMA, LOLKE Lolcke Hoytema verkoper Droogstraat NZ 1696 243 245v
HOITEMA, TJEERD Tjeerd Hoytema verkoper Droogstraat NZ 1696 243 245v
AUKES, JAN Jan Aukes houtkoper koper twee kamers met hof daarachter Droogstraat 1705 244 300v
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus koper Droogstraat 1705 244 300v
, een ducaat tot verering van het jongste zoontje van de verkoopster toehaak Droogstraat 1705 244 300v
JAKOBS, JAN de schuur van Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1705 244 300v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 1705 244 300v
KINGMA, RINTJE Rintje Kingma naastligger ten westen Droogstraat 1705 244 300v
JANS, JAN Jan Jansen , c.s. naastligger ten noorden Droogstraat 1705 244 300v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers verkoper Droogstraat 1705 244 300v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Droogstraat 1705 244 300v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u. koper woning off kamer Droogstraat NZ 1714 245 203r
, verpachter grond Droogstraat NZ 1714 245 203r
POT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pot naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1714 245 203r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1714 245 203r
, naastligger ten westen Droogstraat NZ 1714 245 203r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
SIEBES, ANTJE Antie Sybes koper 1/2 tuin Droogstraat ZZ 1714 245 209v
WOPKES, HEIN wijlen Hein Wopkes koper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
JONKER, HENDRIK Hendrick Jonker, c.u. naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1714 245 209v
SIEBES, ANTJE de koperse Antie Sybes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1714 245 209v
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1714 245 209v
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1714 245 209v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heyns verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
, DIRK Dirck Huegens koopman koper woning Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, DIRK de achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, DIRK huis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopman naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1719 246 42v
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs kuiper naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper door niaar huis en paardestal Droogstraat ZZ 1723 246 155v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat ZZ 1723 246 155v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. geniaarde koper Droogstraat ZZ 1723 246 155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1723 246 155v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1723 246 155v
SWERMS, HOTSE vroedsman Hotse Swerms naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1723 246 155v
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1723 246 155v
SIMKES, JOHANNES huisman Joannes Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
SIMKES, JOUKJE Jouk Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
JANS, GERRIT huisman Gerrit Jansen verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
SIMKES, JAKOB huisman Jacob Simkes verkoper van 1/3 Droogstraat ZZ 1723 246 155v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen mr. metselaar koper door niaar huis en paardestal Droogstraat ZZ 1725 246 229r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger generaal geniaarde koper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
ROORDA, JETSE Jetze Roorda geniaarde koper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1725 246 229r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1725 246 229r
, vroedsman Zwerms naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1725 246 229r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1725 246 229r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
LUITJENS, DOUWTJE Doutien Lutiens verkoper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
ROORDA, JAN Jan Roorda koper huis en paardestal Droogstraat ZZ 1725 246 231r
ROORDA, JETSE Jetse Roorda koper Droogstraat ZZ 1725 246 231r
FRANSES, FEIKE Feike Fransen , c.u. bewoner tot 12-05-1726 (geen huur) Droogstraat ZZ 1725 246 231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1725 246 231r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1725 246 231r
SWERMS, vroedman Swerms naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1725 246 231r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1725 246 231r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen mr. metselaar verkoper Droogstraat ZZ 1725 246 231r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper stal en afdak en vrije put Droogstraat NZ 1726 246 270v
, N. N. huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1726 246 270v
TJALLINGS, PIETER burgemeester Pieter Tjallings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1726 246 270v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1726 246 270v
JANS, PIETER Pieter Jansen Oldaen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1726 246 270v
TJALLINGS, PIETER burgemeester Pieter Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1726 246 270v
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat NZ 1726 246 270v
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1733 248 231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1733 248 231r
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schuitschipper koper door niaar huis Droogstraat NZ 1738 249 229r
DOEDES, JAN Jan Doedes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wilde huurder Droogstraat NZ 1738 249 229r
, HILTJE Hiltje turfmeetster huurder Droogstraat NZ 1738 249 229r
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1738 249 229r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1738 249 229r
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ 1738 249 229r
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1738 249 229r
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1738 249 229r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipper verkoper van 1/4 en Droogstraat NZ 1738 249 229r
TJALLINGS, LIJSBET Lijsbeth Tiallings verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r
, BAUKE Bauke turfdrager verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koopvrouw koper hof Droogstraat NZ 1739 250 41r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weima koper Droogstraat NZ 1739 250 41r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
TABES, LOURENS Lourins Tabes huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1739 250 41r
WEIMA, JARICH de weduwe van burgemeester Jarig Weima naastligger ten westen Droogstraat NZ 1739 250 41r
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1739 250 41r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoop koopman verkoper Droogstraat NZ 1739 250 41r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper door niaar hof met zomerhuis, huis en nog een woning Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, IENSKE Ynskje Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal geniaarde koper Droogstraat NZ 1749 252 15v
FOKKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1749 252 15v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1749 252 15v
VRIES, IEFKE FRANSES de erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1749 252 15v
, JAKOB dr. Jacobus Tiallingii koopman verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v
, TJALLING Tialling Tiallingii verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v
, FRANS Frans Tiallingii koopman verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes huistimmerman koper huis Droogstraat NZ 1777 259 77v
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds koper Droogstraat NZ 1777 259 77v
WARNERS, BOTE Bottie Warnders huurder achter (p.j.) Droogstraat NZ 1777 259 77v
SIETSES, SIPKE Sipke Sytses huurder voor (p.j.) Droogstraat NZ 1777 259 77v
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1777 259 77v
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1777 259 77v
, naastligger ten westen Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1777 259 77v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper q.q. Droogstraat NZ 1777 259 77v
HEERKES, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntie Heerkes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
HEERKES, GEERTJE Gertie Heerkes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
HEERKES, KLAASKE Klaaske Heerkes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
REINERS, PIETER Pieter Reinders mr. kleermaker verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
HEERKES, AUKJE Aukje Heerkes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
RINSES, ROELOF Roelof Rinses verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
JANS, WILLEM Willem Jans verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
DOUWES, TEEKELE Takele Douwes verkoper q.q. Droogstraat NZ 1777 259 77v
FEIKES, DOUWE Douwe Feikes verkoper q.q. Droogstraat NZ 1777 259 77v
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
HEERKES, GRIETJE wijlen Grietie Heerkes erflater Droogstraat NZ 1777 259 77v
ANSKES, UILKE wijlen Uilke Anskes erflater Droogstraat NZ 1777 259 77v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdrager koper huis Droogstraat ZZ 1781 260 43v
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u. huurder (p.w.) Droogstraat ZZ 1781 260 43v
BLOK, REINOU MINNES de erfgenamen van wijlen Reinouwke Minnes Blok naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1781 260 43v
, naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1781 260 43v
, KORNELIS Cornelis Beitsegat naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1781 260 43v
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1781 260 43v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn koper door niaar huis en weefwinkel Droogstraat ZZ 1782 260 207r
, HENDRIKJE Henderina Eekema koper door niaar Droogstraat ZZ 1782 260 207r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema geniaarde koper Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BOLMAN, JAN Jan Bolman geniaarde koper Droogstraat ZZ 1782 260 207r
DIRKS, AREND de weduwe van Arend Dirks huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1782 260 207r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstra naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1782 260 207r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1782 260 207r
RUITINGA, JAKOB Jacob Ruitinga naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1782 260 207r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper als erfgenamen Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat ZZ 1782 260 207r
EVERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Everts erflater Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BLOK, REINOU MINNES wijlen Reinouke Minnes Blok erflater Droogstraat ZZ 1782 260 207r
DIRKS, BOUWE Bouwe Durks koper huis en stal Droogstraat ZZ 1788 263 14r
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Symons koper Droogstraat ZZ 1788 263 14r
VRIES, KLAAS Klaas de Vries naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1788 263 14r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wilde naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1788 263 14r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 14r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1788 263 14r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat ZZ 1788 263 14r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis Droogstraat ZZ 1789 263 144r
HERES, ANTJE Antje Heeres huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r
KLASES, IETSEN wijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WEERD, DIRK Dirk van Weerd naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1789 263 144r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1789 263 144r
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1789 263 144r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r
SIEBRENS, GERBEN wijlen Gerbrand Sibrands schipper verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie koper pakhuis Droogstraat ZZ 1793 264 76v
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s. huurder Droogstraat ZZ 1793 264 76v
HANEKUIK, dr. Hanekuyk naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1793 264 76v
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1793 264 76v
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1793 264 76v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
JANS, BEREND Beerent Jans mr. ijzersmid koper huis Droogstraat NZ 1803 266 245r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ 1803 266 245r
, naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1803 266 245r
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1803 266 245r
FRIESEMAN, S. oud burgemeester S. Frieseman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1803 266 245r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1803 266 245r
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans metselaar verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r
JANS, JAN Jan Jansen pannenbakker koper twee ledige plaatsen of huissteden Droogstraat 1 1620 230 219v
JELTES, FOPKJE Fopck Jeltes koper Droogstraat 1 1620 230 219v
, naastligger ten oosten Droogstraat 1 1620 230 219v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 1 1620 230 219v
JANS, STOFFEL de hof van Stoffel Jansen naastligger ten westen Droogstraat 1 1620 230 219v
, naastligger ten noorden Droogstraat 1 1620 230 219v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Droogstraat 1 1620 230 219v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Droogstraat 1 1620 230 219v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman koper huis Droogstraat 1 1771 257 229r
, HARMEN Harmanus Anthoni huurder (p.j.) Droogstraat 1 1771 257 229r
HOUT, FREERK Freerk van der Hout naastligger ten oosten Droogstraat 1 1771 257 229r
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Droogstraat 1 1771 257 229r
, naastligger ten westen Droogstraat 1 1771 257 229r
, naastligger ten noorden Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, STEFFEN vroedsman Stephanus T. Stephani koopman verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, ANNE Anne T. Stephani koopman verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, ANTJE Antje T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, HIELKJE Hylkjen T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, TEEKE wijlen burgemeester Taeke Stephani erflater Droogstraat 1 1771 257 229r
ANNES, TRIJNTJE wijlen Trijntje Annes erflater Droogstraat 1 1771 257 229r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koper twee ledige plaatsen Droogstraat 3 1606 228 518v
HOITES, TRIJNTJE Trijnke Hoeytes koper Droogstraat 3 1606 228 518v
KORNELIS, ANTJE de weduwe Antie Cornelis verpachter grond Droogstraat 3 1606 228 518v
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Droogstraat 3 1606 228 518v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 3 1606 228 518v
, EMILIUS het plaatsje van de erfgenamen van wijlen Amel Arients naastligger ten westen Droogstraat 3 1606 228 518v
, naastligger ten noorden Droogstraat 3 1606 228 518v
KORNELIS, ANTJE Antien Cornelis verkoper Droogstraat 3 1606 228 518v
HARMENS, SIEMEN wijlen Symen Harmens verkoper Droogstraat 3 1606 228 518v
REINERS, PIETER Pyter Reyners verkoper Droogstraat 3 1606 228 518v
SIEMENS, PIETER Pieter Symens slager koper schuur met ledige plaats en met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen Droogstraat 3 1615 229 241r
, SIEDS de weduwe en erfgenamen van wijlen Syds timmerman verpachter grond Droogstraat 3 1615 229 241r
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 3 1615 229 241r
, naastligger ten zuiden Droogstraat 3 1615 229 241r
, naastligger ten westen Droogstraat 3 1615 229 241r
, naastligger ten noorden Droogstraat 3 1615 229 241r
HOBBES, TIEMEN Thymen Hobbes verkoper Droogstraat 3 1615 229 241r
BARTELDS, DOETJE Doedtie Bartels verkoper Droogstraat 3 1615 229 241r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Siuerdts Bonck koper schuur en hof daar achter Droogstraat 5 1622 230 293r
KORNELIS, TEUNTJE Theuntie Cornelis koper Droogstraat 5 1622 230 293r
ALLES, DOUWE Douue Alles naastligger ten oosten Droogstraat 5 1622 230 293r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 5 1622 230 293r
ADAMS, REIER Reyer Adams naastligger ten westen Droogstraat 5 1622 230 293r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 5 1622 230 293r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Droogstraat 5 1622 230 293r
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoytes verkoper Droogstraat 5 1622 230 293r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weima koper houttuin of afgestekte grond Droogstraat 5 1754 253 157v
WEIMA, JANKE het panwerk van Janke Weima naastligger ten oosten Droogstraat 5 1754 253 157v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 5 1754 253 157v
, naastligger ten westen Droogstraat 5 1754 253 157v
, naastligger ten noorden Droogstraat 5 1754 253 157v
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuis kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v
ARJENS, JETSKE Jetske Arjens koper huis en keuken Droogstraat 6 1731 248 44v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman koper Droogstraat 6 1731 248 44v
SJOERDS, DIRK Dirk Sjoerds huurder Droogstraat 6 1731 248 44v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens huurder Droogstraat 6 1731 248 44v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES weduwe Hylke Douwes Hanekuik koopman naastligger ten oosten Droogstraat 6 1731 248 44v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Droogstraat 6 1731 248 44v
ARJENS, JETSKE Jetske Arjens naastligger ten westen Droogstraat 6 1731 248 44v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman naastligger ten westen Droogstraat 6 1731 248 44v
, naastligger ten noorden Droogstraat 6 1731 248 44v
JANS, KLAAS Claas Jansen mr. gortmaker verkoper van 1/2 Droogstraat 6 1731 248 44v
JAKLES, ANTJE Antie Jaekles verkoper van 1/2 Droogstraat 6 1731 248 44v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huis Droogstraat 7 1613 229 140v
SIKKES, ANTJE Anna Sickes koper Droogstraat 7 1613 229 140v
PIETERS, PIETER de hof van Pyter Pyters naastligger ten oosten Droogstraat 7 1613 229 140v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 7 1613 229 140v
HIDDES, JAKOB het houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7 1613 229 140v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 7 1613 229 140v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricks houtstapelaar verkoper Droogstraat 7 1613 229 140v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Droogstraat 7 1613 229 140v
ANDRIES, PIER Pier Andries timmerman koper huis, schuur en ledige plaats erachter Droogstraat 7 1615 229 256v
JANS, Idtgien Jansen koper Droogstraat 7 1615 229 256v
PIETERS, PIETER de hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 7 1615 229 256v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 7 1615 229 256v
HIDDES, JAKOB de hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7 1615 229 256v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 7 1615 229 256v
BERENDS, FOEKJE Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
KLASES, GERRIT wijlen Gerryt Claesen , en zijn 3 zoons verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
GERRITS, BEREND Beernt Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 7 1615 229 256v
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 7 1615 229 256v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 7 1615 229 256v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachter Droogstraat 7 1616 230 40v
HAANTJES, JAN Jan Haentjes aanhandelaar Droogstraat 7 1616 230 40v
PIETERS, PIETER de hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 7 1616 230 40v
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 7 1616 230 40v
HIDDES, JAKOB de hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7 1616 230 40v
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 7 1616 230 40v
ANDRIES, PIER Pyer Andries timmerman verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 40v
JANS, Idtyen Jans verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 40v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachter Droogstraat 7 1616 230 42r
TEUNIS, SIETSKE Sydts Tonys aanhandelaar Droogstraat 7 1616 230 42r
BERENDS, Foeck Beernts protesteert vanwege een hypotheek Droogstraat 7 1616 230 42r
PIETERS, PIETER de hof van de erfgenamen van wijlen Pyeter Pyeters naastligger ten oosten Droogstraat 7 1616 230 42r
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 7 1616 230 42r
HIDDES, JAKOB de hof en houtstek van Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7 1616 230 42r
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 7 1616 230 42r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 42r
, JAN Jan Haentyes verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 42r
ALLES, DOUWE Douue Alles koper huis met ledige plaats daar achter Droogstraat 7 1622 230 293v
SJOERDS, ANTJE Antie Siuerdts koper Droogstraat 7 1622 230 293v
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen dr. Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 7 1622 230 293v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 7 1622 230 293v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Droogstraat 7 1622 230 293v
TEEKES, TEUNIS Toenis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat 7 1622 230 293v
HENDRIKS, KLAAS de weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Hendricks verkoper Droogstraat 7 1622 230 293v
HILAARDA, SIERK DIRKS gezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaarda mr. chirurgijn koper panwerk en woning Droogstraat 7west 1686 242 124r
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs naastligger ten oosten Droogstraat 7west 1686 242 124r
, naastligger ten zuiden Droogstraat 7west 1686 242 124r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui naastligger ten westen Droogstraat 7west 1686 242 124r
, naastligger ten noorden Droogstraat 7west 1686 242 124r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker naastligger ten noorden Droogstraat 7west 1686 242 124r
JANS, BROER Broer Jans , vrijgezel zeilmaker verkoper Droogstraat 7west 1686 242 124r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de Droogstraat Droogstraat 7 1692 242 385v
PIERS, JOUKE wijlen Jouke Piers kooltjer koper Droogstraat 7 1692 242 385v
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 7 1692 242 385v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 7 1692 242 385v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 7 1692 242 385v
, naastligger ten noorden Droogstraat 7 1692 242 385v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijn mr. kleermaker verkoper q.q. Droogstraat 7 1692 242 385v
, N. N. mr. gortmaker verkoper q.q. Droogstraat 7 1692 242 385v
, verkoper q.q. Droogstraat 7 1692 242 385v
GERBENS, JELTJE Jeltie Gerbens verkoper Droogstraat 7 1692 242 385v
PIETERS, GERRIT wijlen Gerrit Pieters verkoper Droogstraat 7 1692 242 385v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema, minderjarig jongman koper pan- en estrikwerk en knechtswoning Droogstraat 7west 1773 258 128r
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannema koopman koper Droogstraat 7west 1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes naastligger ten oosten Droogstraat 7west 1773 258 128r
, naastligger ten zuiden Droogstraat 7west 1773 258 128r
, naastligger ten westen Droogstraat 7west 1773 258 128r
, naastligger ten noorden Droogstraat 7west 1773 258 128r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong betrokkene (levert klei voor het pan-en estrikwerk volgens contract van 10-04-1768) Droogstraat 7west 1773 258 128r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcoma rector van de Latijnse scholen te Bolsward verkoper q.q. Droogstraat 7west 1773 258 128r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf verkoper q.q. Droogstraat 7west 1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Droogstraat 7west 1773 258 128r
TABES, LOURENS wijlen oud burgemeester Lourens Tabes verkoper Droogstraat 7west 1773 258 128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman koper stal, wagenhuis, knegtskamer, hooizolder, plaats, bleek en put Droogstraat 7oost 1797 265 66v
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 7oost 1797 265 66v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 7oost 1797 265 66v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema naastligger ten westen Droogstraat 7oost 1797 265 66v
DALFSEN, van Dalsen notaris naastligger ten noorden Droogstraat 7oost 1797 265 66v
HANNEMA, JAN Jan Hannema verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WIJMA, S. S. Wijma verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
SMID, REIN de geabandonneerde boedel van Rein Smit oud secretaris van Barradeel verkoper Droogstraat 7oost 1797 265 66v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuis verkoper op eigen naam Droogstraat 7oost 1797 265 66v
ESTA, F. F. van Esta koper van 2/6 pan- en estrikwerk Droogstraat 7west 1806 267 273v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeek koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v
BOER, JAN Jan G. de Boer koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v
BOER, JOHANNES Johannes de Boer koper van 1/12 Droogstraat 7west 1806 267 273v
BOER, Mebius de Boer koper van 1/12 Droogstraat 7west 1806 267 273v
DALFSEN, A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Droogstraat 7west 1806 267 273v
, naastligger ten zuiden Droogstraat 7west 1806 267 273v
, naastligger ten westen Droogstraat 7west 1806 267 273v
, naastligger ten noorden Droogstraat 7west 1806 267 273v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema verkoper Droogstraat 7west