Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, N. N. koper provisioneel 1/2 molen, huis en schuur Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten oosten Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten zuiden Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten westen Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten noorden Dalpad 1657 237 259r0
HOITES, HOITE oud burgerhopman Hoyte Hoytes verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
HOITES, HOITE oud burgerhopman Hoyte Hoytes verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
SIEBRENS, KLAAS de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Sybrens verkoper Dalpad 1657 237 259r0
SIEBRENS, KLAAS de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Sybrens verkoper Dalpad 1657 237 259r0
TJERKS, wijlen Tial Tieercx verkoper Dalpad 1657 237 259r0
TJERKS, wijlen Tial Tieercx verkoper Dalpad 1657 237 259r0
, koper provisioneel 1/20 van 1/2 molen Dalpad 1657 237 259r0
, verpachter grond ([voor 1/1]) Dalpad 1657 237 259r0
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes eigenaar van de overige parten Dalpad 1657 237 259r0
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes eigenaar van de overige parten Dalpad 1657 237 259r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants eigenaar van de overige parten Dalpad 1657 237 259r0
HILLEBRANDS, ARJEN Arien Hillebrants eigenaar van de overige parten Dalpad 1657 237 259r0
, de bakkers eigenaar van de overige parten Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten oosten Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten zuiden Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten westen Dalpad 1657 237 259r0
, N. N. naastligger ten noorden Dalpad 1657 237 259r0
GIJSBERTS, ARJEN Arien Gijsberts verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
GIJSBERTS, ARJEN Arien Gijsberts verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
AGES, SIEMEN Symen Agges verkoper q.q. Dalpad 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Dalpad 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Dalpad 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Dalpad 1657 237 259r0
JANS, SIBBELTJE wijlen Sibbel Jans verkoper Dalpad 1657 237 259r0
JANS, SIBBELTJE wijlen Sibbel Jans verkoper Dalpad 1657 237 259r0
JANS, TOBIAS Tobias Jans koper huis Dalpad 7 1810 268 332r0
JANS, TOBIAS Tobias Jans koper huis Dalpad 7 1810 268 332r0
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r0
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r0
ANDRIES, FEIKJE Feikje Andries koper Dalpad 7 1810 268 332r0
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1810 268 332r0
HUIDEKOPER, P. de heer P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1810 268 332r0
, naastligger ten westen Dalpad 7 1810 268 332r0
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1810 268 332r0
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r0
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r0
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r0
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaff zeevarende koper door niaar woning en 1/2 schuur Dalpad 7 1705 244 290v0
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaff zeevarende koper door niaar woning en 1/2 schuur Dalpad 7 1705 244 290v0
, JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v0
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v0
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v0
, N. N. naastligger ten oosten Dalpad 7 1705 244 290v0
, naastligger ten zuiden Dalpad 7 1705 244 290v0
, naastligger ten westen Dalpad 7 1705 244 290v0
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1705 244 290v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 7 1705 244 290v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 7 1705 244 290v0
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 7 1705 244 290v0
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Dalpad 7 1705 244 290v0
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper Dalpad 7 1705 244 290v0
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v0
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v0
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v0
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. koper Dalpad 7 1808 268 135v0
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. koper Dalpad 7 1808 268 135v0
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1808 268 135v0
HUIDEKOPER, P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1808 268 135v0
, naastligger ten westen Dalpad 7 1808 268 135v0
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1808 268 135v0
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Dalpad 7 1808 268 135v0
DOUWES, BONSE Bonte Douwes mr. schoenmaker koper huis Dalpad 7 1771 257 241v0
DOUWES, BONSE Bonte Douwes mr. schoenmaker koper huis Dalpad 7 1771 257 241v0
DOUWES, BONSE Bonte Douwes mr. schoenmaker koper huis Dalpad 7 1771 257 241v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.) Dalpad 7 1771 257 241v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.) Dalpad 7 1771 257 241v0
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1771 257 241v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitzegat naastligger ten zuiden Dalpad 7 1771 257 241v0
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitzegat naastligger ten zuiden Dalpad 7 1771 257 241v0
, naastligger ten westen Dalpad 7 1771 257 241v0
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1771 257 241v0
, verkoper q.q. Dalpad 7 1771 257 241v0
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts bontwever verkoper Dalpad 7 1771 257 241v0
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts bontwever verkoper Dalpad 7 1771 257 241v0
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huis Dalpad 7 1784 261 144r0
GOSSES, REIER Reyer Gosses koper huis Dalpad 7 1784 261 144r0
, twee gouden ducaten toehaak Dalpad 7 1784 261 144r0
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1784 261 144r0
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1784 261 144r0
, N. N. naastligger ten westen Dalpad 7 1784 261 144r0
, N. N. naastligger ten noorden Dalpad 7 1784 261 144r0
JANS, JELLE Jelle Jans arbeider verkoper Dalpad 7 1784 261 144r0
JANS, JELLE Jelle Jans arbeider verkoper Dalpad 7 1784 261 144r0
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruirds verkoper Dalpad 7 1784 261 144r0
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruirds verkoper Dalpad 7 1784 261 144r0
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra koper huis Dalpad 7 1802 266 53v0
HEINS, TJERK Tjerk Heins , c.u. huurder (p.w.) Dalpad 7 1802 266 53v0
HEINS, TJERK Tjerk Heins , c.u. huurder (p.w.) Dalpad 7 1802 266 53v0
DROST, HEIN Hein Drost huurder (p.j.) Dalpad 7 1802 266 53v0
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1802 266 53v0
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1802 266 53v0
, naastligger ten westen Dalpad 7 1802 266 53v0
, naastligger ten noorden Dalpad 7 1802 266 53v0
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman verkoper q.q. Dalpad 7 1802 266 53v0
, JAN Jan Bertels koopman verkoper q.q. Dalpad 7 1802 266 53v0
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses , en hun onmondige kinderen verkoper Dalpad 7 1802 266 53v0
GOSSES, REIER wijlen Reyer Gosses , en hun onmondige kinderen verkoper Dalpad 7 1802 266 53v0
AUKES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7 1802 266 53v0
AUKES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7 1802 266 53v0
AUKES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7 1802 266 53v0
JANS, JELLE Jelle Jans scheepstimmerman koper huis Dalpad 7 1782 260 241r0
JANS, JELLE Jelle Jans scheepstimmerman koper huis Dalpad 7 1782 260 241r0
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruurds koper Dalpad 7 1782 260 241r0
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruurds koper Dalpad 7 1782 260 241r0
, naastligger ten oosten Dalpad 7 1782 260 241r0
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r0
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r0
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r0
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag naastligger ten zuiden Dalpad 7 1782 260 241r0
, N. N. naastligger ten westen Dalpad 7 1782 260 241r0
, N. N. naastligger ten noorden Dalpad 7 1782 260 241r0
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 7 1782 260 241r0
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 7 1782 260 241r0
BERNARDUS, MEINERT Meindert Bernardus verkoper Dalpad 7 1782 260 241r0
ZONDAG, CATHARINA Catharina Sondag verkoper Dalpad 7 1782 260 241r0
HUIDEKOPER, PIETER de heer Pieter Huidekoper koopman koper huis Dalpad 9 1783 261 64v0
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1783 261 64v0
, naastligger ten zuiden Dalpad 9 1783 261 64v0
, naastligger ten westen Dalpad 9 1783 261 64v0
JANS, JELLE Jelle Jans naastligger ten noorden Dalpad 9 1783 261 64v0
JANS, JELLE Jelle Jans naastligger ten noorden Dalpad 9 1783 261 64v0
ZONDAG, CATHARINA Catharina Zondag verkoper Dalpad 9 1783 261 64v0
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmerman verkoper Dalpad 9 1783 261 64v0
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmerman verkoper Dalpad 9 1783 261 64v0
BERNARDUS, MEINT Meinte Bernardus scheepstimmerman verkoper Dalpad 9 1783 261 64v0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1737 249 165v0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1737 249 165v0
, HENDRIK Hendrik Campes huurder Dalpad 9 1737 249 165v0
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1737 249 165v0
, naastligger ten zuiden Dalpad 9 1737 249 165v0
, naastligger ten westen Dalpad 9 1737 249 165v0
LEENDERTS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1737 249 165v0
LEENDERTS, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1737 249 165v0
OLFERTS, BEREND Beernt Olpherts verkoper Dalpad 9 1737 249 165v0
OLFERTS, BEREND Beernt Olpherts verkoper Dalpad 9 1737 249 165v0
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 9 1737 249 165v0
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 9 1737 249 165v0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1740 250 104r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens mr. wever koper huis Dalpad 9 1740 250 104r0
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens koper Dalpad 9 1740 250 104r0
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens koper Dalpad 9 1740 250 104r0
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1740 250 104r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten zuiden Dalpad 9 1740 250 104r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u. mr. wever naastligger ten zuiden Dalpad 9 1740 250 104r0
, naastligger ten westen Dalpad 9 1740 250 104r0
, naastligger ten noorden Dalpad 9 1740 250 104r0
, PIETER Pieter Bockkes verkoper Dalpad 9 1740 250 104r0
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff verkoper Dalpad 9 1740 250 104r0
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff verkoper Dalpad 9 1740 250 104r0
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs koper lege grond Dalpad 9 1764 256 69r0
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs koper lege grond Dalpad 9 1764 256 69r0
ZONDAG, HENDRIK wijlen Hendrik Zondag koper Dalpad 9 1764 256 69r0
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1764 256 69r0
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs naastligger ten zuiden Dalpad 9 1764 256 69r0
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs naastligger ten zuiden Dalpad 9 1764 256 69r0
, naastligger ten westen Dalpad 9 1764 256 69r0
, naastligger ten noorden Dalpad 9 1764 256 69r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens bontfabrikant verkoper Dalpad 9 1764 256 69r0
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens bontfabrikant verkoper Dalpad 9 1764 256 69r0
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u. mr. bontwever koper woning Dalpad 9 1731 248 52v0
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u. mr. bontwever koper woning Dalpad 9 1731 248 52v0
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers , c.u. mr. bontwever koper woning Dalpad 9 1731 248 52v0
DIRKS, JAN Jan Dirx huurder Dalpad 9 1731 248 52v0
DIRKS, JAN Jan Dirx huurder Dalpad 9 1731 248 52v0
DIRKS, JAN Jan Dirx huurder Dalpad 9 1731 248 52v0
, naastligger ten oosten Dalpad 9 1731 248 52v0
, naastligger ten zuiden Dalpad 9 1731 248 52v0
, naastligger ten westen Dalpad 9 1731 248 52v0
LEENDERTS, PIETER weduwe Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1731 248 52v0
LEENDERTS, PIETER weduwe Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1731 248 52v0
, verkoper Dalpad 9 1731 248 52v0
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer koper huis Dijkswal 6 1810 268 333v0
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer koper huis Dijkswal 6 1810 268 333v0
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 6 1810 268 333v0
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 6 1810 268 333v0
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 6 1810 268 333v0
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Dijkswal 6 1810 268 333v0
HOUTSMA, S. W. S. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1810 268 333v0
HOUTSMA, S. W. S. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1810 268 333v0
OVERDIJK, OTTE A. Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1810 268 333v0
OVERDIJK, OTTE A. Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1810 268 333v0
OVERDIJK, OTTE A. Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1810 268 333v0
, naastligger ten westen Dijkswal 6 1810 268 333v0
, naastligger ten noorden Dijkswal 6 1810 268 333v0
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Dijkswal 6 1810 268 333v0
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Dijkswal 6 1810 268 333v0
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanus koopman koper huis of woning Dijkswal 6 1740 250 130r0
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes , c.u. huurder (p.w.) Dijkswal 6 1740 250 130r0
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes , c.u. huurder (p.w.) Dijkswal 6 1740 250 130r0
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes , c.u. huurder (p.w.) Dijkswal 6 1740 250 130r0
, N. N. naastligger ten oosten Dijkswal 6 1740 250 130r0
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1740 250 130r0
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1740 250 130r0
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1740 250 130r0
, naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1740 250 130r0
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar naastligger ten westen Dijkswal 6 1740 250 130r0
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar naastligger ten westen Dijkswal 6 1740 250 130r0
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar naastligger ten westen Dijkswal 6 1740 250 130r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 6 1740 250 130r0
, verkoper Dijkswal 6 1740 250 130r0
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis Dijkswal 6 1808 268 177v0
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis Dijkswal 6 1808 268 177v0
SANNES, J. J. van Sannes huurder Dijkswal 6 1808 268 177v0
HOUTSMA, W. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1808 268 177v0
OVERDIJK, A. A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1808 268 177v0
, naastligger ten westen Dijkswal 6 1808 268 177v0
, naastligger ten noorden Dijkswal 6 1808 268 177v0
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stok metselaar verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknecht verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stok verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v0
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper westelijke van drie huizen Dijkswal 6 1786 262 79v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Dijkswal 6 1786 262 79v0
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Dijkswal 6 1786 262 79v0
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder Dijkswal 6 1786 262 79v0
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder Dijkswal 6 1786 262 79v0
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten oosten Dijkswal 6 1786 262 79v0
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten oosten Dijkswal 6 1786 262 79v0
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten oosten Dijkswal 6 1786 262 79v0
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1786 262 79v0
, naastligger ten westen Dijkswal 6 1786 262 79v0
, naastligger ten noorden Dijkswal 6 1786 262 79v0
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Dijkswal 6 1786 262 79v0
JACOBS, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannes Jacobs verkoper q.q. Dijkswal 6 1786 262 79v0
JACOBS, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannes Jacobs verkoper q.q. Dijkswal 6 1786 262 79v0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Dijkswal 6 1786 262 79v0
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber verkoper Dijkswal 6 1786 262 79v0
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber verkoper Dijkswal 6 1786 262 79v0
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber verkoper Dijkswal 6 1786 262 79v0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Dijkswal 6 1786 262 79v0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Dijkswal 6 1786 262 79v0
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper woning Dijkswal 8 1808 268 73r0
HOUTSMA, SIPKE Sipke Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 8 1808 268 73r0
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 8 1808 268 73r0
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Dijkswal 8 1808 268 73r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 8 1808 268 73r0
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint verkoper Dijkswal 8 1808 268 73r0
ANNES, PIETER Pieter Annes verkoper Dijkswal 8 1808 268 73r0
ANNES, PIETER Pieter Annes verkoper Dijkswal 8 1808 268 73r0
ANNES, PIETER Pieter Annes verkoper Dijkswal 8 1808 268 73r0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerbaas koper middelste van drie huizen Dijkswal 8 1786 262 57r0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerbaas koper middelste van drie huizen Dijkswal 8 1786 262 57r0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerbaas koper middelste van drie huizen Dijkswal 8 1786 262 57r0
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorp voormalig huurder Dijkswal 8 1786 262 57r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Dijkswal 8 1786 262 57r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Dijkswal 8 1786 262 57r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Dijkswal 8 1786 262 57r0
, A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Dijkswal 8 1786 262 57r0
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Dijkswal 8 1786 262 57r0
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Dijkswal 8 1786 262 57r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 8 1786 262 57r0
TUININGA, B. B. Tuininga verkoper q.q. Dijkswal 8 1786 262 57r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Dijkswal 8 1786 262 57r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Dijkswal 8 1786 262 57r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Dijkswal 8 1786 262 57r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Dijkswal 8 1786 262 57r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Dijkswal 8 1786 262 57r0
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma mr. bakker koper woning Dijkswal 8 1809 268 212r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma mr. bakker koper woning Dijkswal 8 1809 268 212r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 8 1809 268 212r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 8 1809 268 212r0
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 8 1809 268 212r0
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 8 1809 268 212r0
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 8 1809 268 212r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 8 1809 268 212r0
STOK, JURJEN Jurjen van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
STOK, AALTJE Aaltje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
STOK, ANTJE Antje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakker verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaar koper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaats Dijkswal 10 1785 261 260r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaar koper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaats Dijkswal 10 1785 261 260r0
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaar koper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaats Dijkswal 10 1785 261 260r0
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal koper Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber eerdere eigenaar Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber eerdere eigenaar Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber eerdere eigenaar Dijkswal 10 1785 261 260r0
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens huurder Dijkswal 10 1785 261 260r0
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens huurder Dijkswal 10 1785 261 260r0
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens huurder Dijkswal 10 1785 261 260r0
HEINS, KLAAS Klaas Heins naastligger ten oosten Dijkswal 10 1785 261 260r0
HEINS, KLAAS Klaas Heins naastligger ten oosten Dijkswal 10 1785 261 260r0
, A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1785 261 260r0
, de middelste woning naastligger ten westen Dijkswal 10 1785 261 260r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 10 1785 261 260r0
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Dijkswal 10 1785 261 260r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Dijkswal 10 1785 261 260r0
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Dijkswal 10 1785 261 260r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Dijkswal 10 1785 261 260r0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Dijkswal 10 1785 261 260r0
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Dijkswal 10 1785 261 260r0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Dijkswal 10 1785 261 260r0
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Dijkswal 10 1785 261 260r0
FRIESEMAN, SIEMEN burgemeester Simon Frieseman koper huis Dijkswal 10 1790 263 271r0
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS vroedsman Sipke Willems Houtsma koper Dijkswal 10 1790 263 271r0
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS vroedsman Sipke Willems Houtsma koper Dijkswal 10 1790 263 271r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. huurder Dijkswal 10 1790 263 271r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. huurder Dijkswal 10 1790 263 271r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. huurder Dijkswal 10 1790 263 271r0
, N. N. naastligger ten oosten Dijkswal 10 1790 263 271r0
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1790 263 271r0
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten westen Dijkswal 10 1790 263 271r0
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten westen Dijkswal 10 1790 263 271r0
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten westen Dijkswal 10 1790 263 271r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 10 1790 263 271r0
ZWAAL, ANTJE Anna Swaal verkoper Dijkswal 10 1790 263 271r0
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent verkoper Dijkswal 10 1790 263 271r0
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent verkoper Dijkswal 10 1790 263 271r0
ANNES, DOUWE wijlen Douwe Annes assistent verkoper Dijkswal 10 1790 263 271r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma mr. bakker koper 1/2 huis van de Bildtpoortsmolen Dijkswal 10 1808 268 55v0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma mr. bakker koper 1/2 huis van de Bildtpoortsmolen Dijkswal 10 1808 268 55v0
, N. N. naastligger ten oosten Dijkswal 10 1808 268 55v0
OVERDIJK, OTTE A. Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1808 268 55v0
OVERDIJK, OTTE A. Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1808 268 55v0
OVERDIJK, OTTE A. Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1808 268 55v0
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten westen Dijkswal 10 1808 268 55v0
, naastligger ten noorden Dijkswal 10 1808 268 55v0
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Dijkswal 10 1808 268 55v0
FRIESEMAN, SIEMEN wijlen oud burgemeester Symon Frieseman verkoper Dijkswal 10 1808 268 55v0
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer koper huis Dijkswal 10 1810 269 10r0
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer koper huis Dijkswal 10 1810 269 10r0
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 10 1810 269 10r0
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes koper Dijkswal 10 1810 269 10r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 10 1810 269 10r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 10 1810 269 10r0
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1810 269 10r0
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer naastligger ten westen Dijkswal 10 1810 269 10r0
BOER, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Boer naastligger ten westen Dijkswal 10 1810 269 10r0
, naastligger ten noorden Dijkswal 10 1810 269 10r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma verkoper Dijkswal 10 1810 269 10r0
HOUTSMA, SIPKE W. Sipke W. Houtsma verkoper Dijkswal 10 1810 269 10r0
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
SCHAAF, de weduwe van wijlen S. Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
SCHAAF, de weduwe van wijlen S. Schaaf naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
STOK, OKKE Ocke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r0
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler koper kamer Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler koper kamer Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler naastligger ten oosten Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u. cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. verkoper Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. verkoper Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r0
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks protesteert vanwege een vordering Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks protesteert vanwege een vordering Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderen verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderen verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. koper huis met loods Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. koper huis met loods Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
MARTENS, FRANS wijlen Frans Martens Kyll eerdere eigenaar Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
MARTENS, FRANS wijlen Frans Martens Kyll eerdere eigenaar Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
HESSELS, FRANS wijlen Frans Hessels verkoper Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
HESSELS, FRANS wijlen Frans Hessels verkoper Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r0
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnder huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnder huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
KLASES, KLAAS Claes Claesen garentwijnder huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
SCHOESTER, HANS als bewoner Hans Schoeghster naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
MARTENS, FRANS de kopers Frans Martens Kyl, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
MARTENS, FRANS de kopers Frans Martens Kyl, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
, mr. Dominico Annio procureur postulant verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1 1611 229 55v0
, N. N. koper vier huizen of woningen Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
, magister Dominico Annio postulant verkoper Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1 1606 228 500v0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar koper Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar koper Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
LASES, TIETJE Tied Laeses naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
LASES, TIETJE Tied Laeses naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
ANNES, DOUWE het huis van mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
ANNES, DOUWE het huis van mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
ANNES, DOUWE het huis van mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrys verkoper Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrys verkoper Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
RINSES, ANTJE Anneke Rynses verkoper Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
RINSES, ANTJE Anneke Rynses verkoper Drie Roemersteeg 1 1604 228 388v0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmaker koper huis Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmaker koper huis Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
WIGBOLDS, ANTJE Antje Wigbolts koper Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
WIGBOLDS, ANTJE Antje Wigbolts koper Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JORRITS, WIEBE Wibe Jorrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JORRITS, WIEBE Wibe Jorrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JOCHEMS, JAN de koper Jan Jochums glasmaker naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JOCHEMS, JAN de koper Jan Jochums glasmaker naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. verkoper Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. verkoper Drie Roemersteeg 1 1638 234 61v0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
, JAN Jan Wiro naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx verkoper Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx verkoper Drie Roemersteeg 1 1646 235 229r0
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros chirurgijn koper huis Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros chirurgijn koper huis Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
SJOERDS, BERBER Berber Sioerds koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , n.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , n.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
REIERS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
REIERS, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
KAPTEIN, JAN JANS Jan Jansen Capitein verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
KAPTEIN, JAN JANS Jan Jansen Capitein verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
KAPTEIN, SIEMEN JANS Symen Jansen Capitein verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
KAPTEIN, SIEMEN JANS Symen Jansen Capitein verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccema koper Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
HOLTKAMP, korporaal Holkamp huurder Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
ANNES, JELTJE Jeltje Annes huurder Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
ANNES, JELTJE Jeltje Annes huurder Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
ANNES, JELTJE Jeltje Annes huurder Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizen gerechtsbode verkoper q.q. Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizen gerechtsbode verkoper q.q. Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
ROORDA, IEMKJE LUITJENS wijlen Ymkje Luitjens Roorda erflater Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
ROORDA, IEMKJE LUITJENS wijlen Ymkje Luitjens Roorda erflater Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietje Lieuwes erflater Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietje Lieuwes erflater Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
LIEUWES, HUBERT de kinderen van Hubert Lieuwes verkoper van 1/3 Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
LIEUWES, HUBERT de kinderen van Hubert Lieuwes verkoper van 1/3 Drie Roemersteeg 1 1789 263 113v0
HUBERTS, LIEUWE meerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts koper door niaar huis Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
HUBERTS, LIEUWE meerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts koper door niaar huis Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes geniaarde koper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
PIETERS, JURJEN Jurjen Pyters , c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
REIERS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
REIERS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
SJOERDS, BERBER Berber Sjoerds verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
SJOERDS, BERBER Berber Sjoerds verkoper Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmaker koper huis Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmaker koper huis Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts koper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts koper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts koper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
JORRITS, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
JORRITS, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wybe Jurrits naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
JOCHEMS, JAN het huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
JOCHEMS, JAN het huis en plaats van burgerhopman Jan Jochums , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
JOCHEMS, JAN burgerhopman Jan Jochums verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
JOCHEMS, JAN burgerhopman Jan Jochums verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis koper Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis koper Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JAKOBS, ANSKE wijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JAKOBS, ANSKE wijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , vrijster naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , vrijster naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JOHANNES, RIENK Rienick Joannis verkoper Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JOHANNES, RIENK Rienick Joannis verkoper Drie Roemersteeg 3 1684 242 43v0
JOHANNES, RIENK Riencke Joannes koper huis Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
JOHANNES, RIENK Riencke Joannes koper huis Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
PIERS, HANS de weduwe van wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
PIERS, HANS de weduwe van wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
BOTTER, PIETER KLASES Pytter Clasen Botter verkoper Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
BOTTER, PIETER KLASES Pytter Clasen Botter verkoper Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
BOTTER, PIETER KLASES Pytter Clasen Botter verkoper Drie Roemersteeg 3 1659 237 184v0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg 3 1601 228 248r0
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fontein koper huis Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman geniaarde koper Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 3 1752 253 15v0
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u. koper loods Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
, een Franse kroon toehaak Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapper naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapper naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapper verkoper Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapper verkoper Drie Roemersteeg 3 1645 235 191r0
, N. N. koper vier huizen of woningen Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
, magister Dominico Annio postulant verkoper Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 3 1606 228 500v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
SCHOESTER, HANS Hans Schoegster bewoner Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
REINERS, HARING Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
REINERS, HARING Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
FEIKES, FOKKE dr. Focke Feyckes advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccama koper Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
SJOUKES, MARTEN Marten Sjoukes , c.u. huurder Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
SJOUKES, MARTEN Marten Sjoukes , c.u. huurder Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
SCHAAF, de tuin van burgemeester Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
SOMERS, PIETER Pieter Somers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
LIEUWES, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
LIEUWES, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein verkoper Drie Roemersteeg 3 1782 260 168v0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper huis Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper huis Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks koper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks koper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks koper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
BRAAM, JAKOB Jacob Braem koper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
SIEBES, REINER Reinder Sybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
HUBERTS, LIEUWE de weduwe van wijlen Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
HUBERTS, LIEUWE de weduwe van wijlen Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopman verkoper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopman verkoper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopman verkoper Drie Roemersteeg 3 1734 248 324r0
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
SIKKES, DIRK de hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
SIKKES, DIRK de hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
JANS, DIRK Dirck Jansen potschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
JANS, DIRK Dirck Jansen potschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx , n.u. houtmolenaar naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx , n.u. houtmolenaar naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx , n.u. houtmolenaar naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1693 243 44v0
KORNELIS, HENDRIK vroedsman Hendrik Cornelis koper door niaar 1/2 huis Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, HENDRIK vroedsman Hendrik Cornelis koper door niaar 1/2 huis Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, HENDRIK vroedsman Hendrik Cornelis koper door niaar 1/2 huis Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis eigenaar van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis eigenaar van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis eigenaar van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker geniaarde koper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
AKKER, FOKELTJE Fokeltie Acker geniaarde koper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses , n.u. schuitschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses , n.u. schuitschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 3 1727 247 56v0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes koper huis Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes koper huis Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
TOBIAS, TOBIAS wijlen Tobias Tobias koper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
TOBIAS, TOBIAS wijlen Tobias Tobias koper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
, GATSKE Gaets naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
KLASES, PIETER Pytter Claessen koper huis Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
KLASES, PIETER Pytter Claessen koper huis Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
KLASES, PIETER Pytter Claessen koper huis Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
, GATSKE Gaats , weduwe van naastligger ten zuiden ([staat: Gaats Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
TOBIAS, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
TOBIAS, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 3 1656 237 68v0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 3 1611 229 32r0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg 5 1601 228 248r0
WIEBES, RINSE Rinse Wybes koper door niaar huis (volle susterling van de verkoper) Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
WIEBES, RINSE Rinse Wybes koper door niaar huis (volle susterling van de verkoper) Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
GERLOFS, BERBER Berber Gerloffs geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
GERLOFS, BERBER Berber Gerloffs geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
, GRIETJE Griet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
, PIETER wijlen Pyter Cliphoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
HOMMES, REMMERT Remmert Hommes verkoper Drie Roemersteeg 5 1648 236 44v0
, N. N. koper vier huizen of woningen Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
, magister Dominico Annio postulant verkoper Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 5 1606 228 500v0
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
SIEBES, REIN Rein Sybes koper huis Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters koper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters koper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BRAAM, KLAAS Claas Braam koopman naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BOKKES, Meinouw Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses verkoper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
JETSES, PIETER Pieter Jetses verkoper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 5 1732 248 73v0
SOMERS, PIETER Pyter Sommers, c.u. kaarsenmaker koper huis Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
NAUTA, KLAAS de weduwe van wijlen Claas Nauta naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
FONTEIN, KLAAS Claas Fontein naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
PIETERS, KNIERKE Knierke Pieters verkoper Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs oud loods verkoper Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs oud loods verkoper Drie Roemersteeg 5 1768 257 76v0
, N. N. koper provisioneel huis Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
FEIKES, FOKKE het gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
FEIKES, FOKKE het gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
FEIKES, FOKKE het gewezen huis van dr. Focke Feickens naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
, GATSE de curatoren over de nagelaten weeskinderen van Gaatse verkoper ([staat: Gaatse Hans Piers]) Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
, GATSKE Gaets koper huis ([staat: Gaets Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
FEIKES, dr. Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
FEIKES, dr. Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
FEIKES, dr. Feyckes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
, N. N. koper finaal huis Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
WIEBES, BAUKJE het huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
WIEBES, BAUKJE het huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
, GATSKE wijlen Gaadts verkoper ([staat: Gaadts Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg 5 1626 231 112r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 5 1611 229 32r0
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes koper huis Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes koper huis Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
SIEBOUTS, JANKE Jancke Sibolts koper Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
SIEBOUTS, JANKE Jancke Sibolts koper Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijffoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijffoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
WIEBES, THOMAS het verhuurde huis van Tomas Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
WIEBES, THOMAS het verhuurde huis van Tomas Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
RINSES, ANTJE Ankie Rinses verkoper Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
RINSES, ANTJE Ankie Rinses verkoper Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
WIEBES, RINSE wijlen Rinse Wybes verkoper Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
WIEBES, RINSE wijlen Rinse Wybes verkoper Drie Roemersteeg 5 1654 236 256r0
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
RINNERTS, BAUKJE Baukjen Rinnerts huurder Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
RINNERTS, BAUKJE Baukjen Rinnerts huurder Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
SOMERS, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
SOMERS, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
SOMERS, LIJSBET Elisabeth Soomers verkoper Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
, een woning ook in deze koop begrepen naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 7 1725 246 238v0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
SJOERDS, wijlen Dierck Syourdts koper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
ANNES, DOUWE mr. Douwe Annes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
KORNELIS, MEINERT Meynert Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
HARMENS, GEERTJE Gertke Harmens verkoper Drie Roemersteeg 7 1601 228 248r0
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman koper huis Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
ULBES, IETJE Yttie Ulbes huurder (p.j.) Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 7 1752 253 14r0
SCHAAF, SIEDS oud burgemeester Syds Schaaff koper huis Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
BRUINING, CHRISTIAAN Christiaan Bruining, c.u. huurder beneden Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
SOMERS, LIJSBET Lijsbeth Somers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
HILVERDA, ABE Abe Hilverda koopman verkoper q.q. Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
PIETERS, ANTJE de boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
PIETERS, ANTJE de boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Drie Roemersteeg 7 1795 264 263r0
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
SCHAAF, de weduwe van wijlen Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
, huis en cementmalerij naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v0
, N. N. koper vier huizen of woningen Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
RUURDS, SIPKE Sipcke Ruyrdts crediteur q.q. Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
WOPKES, EVERT de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes crediteur q.q. Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, ETJE Etien Dirx crediteur (triumphant) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
, magister Dominico Annio postulant verkoper Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 7 1606 228 500v0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman koper huis Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman koper huis Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
SIEBES, REINER de weduwe van wijlen Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
SIEBES, REINER de weduwe van wijlen Reinder Sybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen verkoper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen verkoper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes verkoper Drie Roemersteeg 7 1737 249 159v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper huis Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper huis Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes koper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
, verpachter grond Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
, PIETER Pyter naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 7 1726 246 280v0
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
SCHAAF, de weduwe van wijlen Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v0
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamer Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamer Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamer Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
BARTELDS, KLAAS de kopers Claes Bartels , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
BARTELDS, KLAAS de kopers Claes Bartels , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
BARTELDS, KLAAS de kopers Claes Bartels , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
, N. N. naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
, TIETJE wijlen Tied Laesens erflater Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
JANS, PIETER Pieter Jansen koper huis Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
JANS, PIETER Pieter Jansen koper huis Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
, ISAAK de weduwe van wijlen Isack turfdrager bewoner Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
LASES, TIEDE Tied Laeses naastligger ten zuiden ([staat: Tied Dircks weduwe]) Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
LASES, TIEDE Tied Laeses naastligger ten zuiden ([staat: Tied Dircks weduwe]) Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
SJOERDS, DIRKJE wijlen Dirck Syourdts naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
SJOERDS, DIRKJE wijlen Dirck Syourdts naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
, GATSKE Gaets naastligger ten noorden ([staat: Bauck Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
FEIKES, dr. Feyckes verkoper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties koper huis Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties koper huis Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
SURINGAR, SIEBREN TJEERDS wijlen Sybren Tieerdts Suringar koper Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
SURINGAR, SIEBREN TJEERDS wijlen Sybren Tieerdts Suringar koper Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
, N. N. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
PIETERS, JAN wijlen Jan Pytters verkoper (volgens acten van accoord en scheiding van zijn dochter en zwager) Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
PIETERS, JAN wijlen Jan Pytters verkoper (volgens acten van accoord en scheiding van zijn dochter en zwager) Drie Roemersteeg 7 1656 237 71v0
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
, verpachter grond ([staat: 10 tot 15 stuivers ]) Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
, een zilveren ducaton toehaak Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
, PIETER Pytter naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
SURINGAR, AMALIA Amelia Surringar verkoper Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman predikant verkoper Drie Roemersteeg 7 1724 246 212r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
FEIKES, FOKKE dr. Focco Feykes advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 drie huizen aan elkaar Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
RINSES, TJITSKE Tziets Rintses koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
, N. N. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
ANNES, DOUWE Douue Annes postulant verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg 7 1611 229 32r0
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
UILKES, BERBER Berber Uylkes koper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
, een woning ook in deze koop begrepen naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 9 1725 246 238v0
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper huis Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
JOOSTES, LIJSBET Lijsbet Joosten huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
JOOSTES, LIJSBET Lijsbet Joosten huurder (p.w.) Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 9 1752 253 11r0
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper woning Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
TOBIAS, AKE Aeke Tobias huurder Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
BRAAM, JAKOB Jacobus Braam, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 9 1752 253 17r0
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmerman koper huis Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmerman koper huis Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
KLASES, SIJKE Sijke Claases koper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijfvoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijfvoet naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes verkoper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
HEERKES, JELLE Jelle Heerckes verkoper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts verkoper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts verkoper Drie Roemersteeg 9 1661 238 74r0
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
SCHAAF, de weduwe van wijlen Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
, huis en cementmalerij naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
, N. N. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v0
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper twee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus , c.s. huurder Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
SCHAAF, de weduwe van wijlen Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v0
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
BOKKES, PIETER Pytter Bockes koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
UILKES, BERBER Berber Uilkes bewoner Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
UILKES, BERBER Berber Uilkes bewoner Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
SIKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
BOKKES, PIETER Pytter Bockes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koopman naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koopman naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
UILKES, BERBER Berber Uilkes verkoper Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
UILKES, BERBER Berber Uilkes verkoper Drie Roemersteeg 9 1727 246 298v0
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
SIKKES, DIRK de tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
SIKKES, DIRK de tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
REINERS, JAN de weduwe van wijlen Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
REINERS, JAN de weduwe van wijlen Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
KUIK, TRIJNTJE JOOSTES Trijntje Joosten Cuyk verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
KUIK, TRIJNTJE JOOSTES Trijntje Joosten Cuyk verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrand verkoper Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrand verkoper Drie Roemersteeg 9 1719 246 44v0
BRAAM, KLAAS Claas Braam, voor zich en zijn kind koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertie Dirx koper Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertie Dirx koper Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertie Dirx koper Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes broeder van de huurder Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
, naastligger ten westen Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
BRAAM, KLAAS Claas Braam, n.f. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg 9 1738 249 225r0
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 247r0
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 247r0
ARJENS, JOOST Joest Ariaens bewoner Droogstraat 1601 228 247r0
ARJENS, JOOST Joest Ariaens bewoner Droogstraat 1601 228 247r0
ARJENS, JOOST Joest Ariaens bewoner Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1601 228 247r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1601 228 247r0
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 247r0
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 247r0
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 247r0
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat 1601 228 247r0
, N. N. koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 480v0
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat 1605 228 480v0
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat 1605 228 480v0
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat 1605 228 480v0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1605 228 480v0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1605 228 480v0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1605 228 480v0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1605 228 480v0
TJEERDS, TJERK Tzierck Tieerts crediteur (triumphant) Droogstraat 1605 228 480v0
TJEERDS, TJERK Tzierck Tieerts crediteur (triumphant) Droogstraat 1605 228 480v0
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat 1605 228 480v0
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat 1605 228 480v0
KORNELIS, RIEMKJE Reymke Cornelis koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 483v0
KORNELIS, RIEMKJE Reymke Cornelis koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 483v0
KORNELIS, RIEMKJE Reymke Cornelis koper provisioneel 1/2 huis Droogstraat 1605 228 483v0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1605 228 483v0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1605 228 483v0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1605 228 483v0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1605 228 483v0
TJEERDS, TJERK Tierck Tierts crediteur (triumphant) Droogstraat 1605 228 483v0
TJEERDS, TJERK Tierck Tierts crediteur (triumphant) Droogstraat 1605 228 483v0
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat 1605 228 483v0
JOHANNES, JAN Jan Joannes verkoper (gecondemneerde) Droogstraat 1605 228 483v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en planten Droogstraat NZ 1622 230 319v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en planten Droogstraat NZ 1622 230 319v0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1622 230 319v0
PIETERS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1622 230 319v0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1622 230 319v0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1622 230 319v0
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1622 230 319v0
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v0
TJERKS, RIKSTJE Richt Tyercks verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v0
TJERKS, RIKSTJE Richt Tyercks verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v0
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koopvrouw koper hof Droogstraat NZ 1739 250 41r0
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koopvrouw koper hof Droogstraat NZ 1739 250 41r0
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weima koper Droogstraat NZ 1739 250 41r0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
TABES, LOURENS Lourins Tabes huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1739 250 41r0
WEIMA, JARICH de weduwe van wijlen burgemeester Jarig Weima naastligger ten westen Droogstraat NZ 1739 250 41r0
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1739 250 41r0
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoop koopman verkoper Droogstraat NZ 1739 250 41r0
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoop koopman verkoper Droogstraat NZ 1739 250 41r0
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoop koopman verkoper Droogstraat NZ 1739 250 41r0
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsje Droogstraat 1599 228 133v0
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsje Droogstraat 1599 228 133v0
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsje Droogstraat 1599 228 133v0
SJOERDS, Jescke Syuerdts koper Droogstraat 1599 228 133v0
SJOERDS, Jescke Syuerdts koper Droogstraat 1599 228 133v0
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat 1599 228 133v0
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verpachter grond Droogstraat 1599 228 133v0
TJEERDS, HAIE de verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat 1599 228 133v0
TJEERDS, HAIE de verkoper Haye Tyaerdts naastligger ten oosten Droogstraat 1599 228 133v0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1599 228 133v0
HUISMAN, JAN Jan Huysman naastligger ten westen Droogstraat 1599 228 133v0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1599 228 133v0
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat 1599 228 133v0
TJEERDS, HAIE Haye Tyaerdts verkoper Droogstraat 1599 228 133v0
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamer Droogstraat NZ 1631 233 17r0
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamer Droogstraat NZ 1631 233 17r0
, JELKE Jelcke naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1631 233 17r0
, JAN Jan wagenaar naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1631 233 17r0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1631 233 17r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1631 233 17r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1631 233 17r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1631 233 17r0
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1631 233 17r0
GATSES, HERE Herre Gatses verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r0
GATSES, HERE Herre Gatses verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r0
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r0
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r0
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r0
, verkoper Droogstraat NZ 1631 233 17r0
FABER, HENDRIK Hendrik Faber koper woning ten noorden van de tuin gekocht door Jan Faber Droogstraat 1666 239 6va0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1666 239 6va0
FABER, JAN de tuin van Jan Faber naastligger ten zuiden Droogstraat 1666 239 6va0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1666 239 6va0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1666 239 6va0
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 6va0
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 6va0
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Droogstraat 1666 239 6va0
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Droogstraat 1666 239 6va0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1733 248 231r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r0
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1733 248 231r0
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r0
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r0
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u. koper woning off kamer Droogstraat NZ 1714 245 203r0
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u. koper woning off kamer Droogstraat NZ 1714 245 203r0
, verpachter grond Droogstraat NZ 1714 245 203r0
POT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pot naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1714 245 203r0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1714 245 203r0
, naastligger ten westen Droogstraat NZ 1714 245 203r0
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1714 245 203r0
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r0
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r0
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r0
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r0
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper door niaar hof met zomerhuis, huis en nog een woning Droogstraat NZ 1749 252 15v0
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
SCHELTEMA, IENSKE Ynskje Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer fiscaal geniaarde koper Droogstraat NZ 1749 252 15v0
FOKKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1749 252 15v0
FOKKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1749 252 15v0
FOKKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Fokkes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1749 252 15v0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1749 252 15v0
VRIES, IEFKE FRANSES de erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v0
VRIES, IEFKE FRANSES de erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v0
VRIES, IEFKE FRANSES de erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v0
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1749 252 15v0
, JAKOB dr. Jacobus Tiallingii koopman verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v0
, TJALLING Tialling Tiallingii verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v0
, FRANS Frans Tiallingii koopman verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v0
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v0
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v0
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwer koper 1/5 huis Droogstraat 1603 228 381v0
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwer koper 1/5 huis Droogstraat 1603 228 381v0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1603 228 381v0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1603 228 381v0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1603 228 381v0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1603 228 381v0
GOSSES, PIETER Pieter Gosses verkoper Droogstraat 1603 228 381v0
GOSSES, PIETER Pieter Gosses verkoper Droogstraat 1603 228 381v0
SIEBES, ANTJE Antie Sybes koper 1/2 tuin Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
SIEBES, ANTJE Antie Sybes koper 1/2 tuin Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
WOPKES, HEIN wijlen Hein Wopkes koper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
WOPKES, HEIN wijlen Hein Wopkes koper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
JONKER, HENDRIK Hendrick Jonker, c.u. naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
SIEBES, ANTJE de koperse Antie Sybes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
SIEBES, ANTJE de koperse Antie Sybes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heyns verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
HEINS, SJOUKJE Sjoukjen Heyns verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper stal en afdak en vrije put Droogstraat NZ 1726 246 270v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper stal en afdak en vrije put Droogstraat NZ 1726 246 270v0
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper stal en afdak en vrije put Droogstraat NZ 1726 246 270v0
, N. N. huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1726 246 270v0
TJALLINGS, PIETER burgemeester Pieter Tjallings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1726 246 270v0
TJALLINGS, PIETER burgemeester Pieter Tjallings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1726 246 270v0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1726 246 270v0
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1726 246 270v0
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaen naastligger ten westen Droogstraat NZ 1726 246 270v0
TJALLINGS, PIETER burgemeester Pieter Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1726 246 270v0
TJALLINGS, PIETER burgemeester Pieter Tjallings naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1726 246 270v0
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat NZ 1726 246 270v0
JANS, BEREND Beerent Jans mr. ijzersmid koper huis Droogstraat NZ 1803 266 245r0
JANS, BEREND Beerent Jans mr. ijzersmid koper huis Droogstraat NZ 1803 266 245r0
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
, naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1803 266 245r0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1803 266 245r0
FRIESEMAN, S. oud burgemeester S. Frieseman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1803 266 245r0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1803 266 245r0
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans metselaar verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
JANS, SIEMEN wijlen Symon Jans metselaar verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r0
, N. N. koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 278r0
, HIELKJE Hilck protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
WOPKES, JAKOB wijlen Jacob Wopckes protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
ENNES, JAN Jan Innes , c.u. protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
ENNES, JAN Jan Innes , c.u. protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
SIERKS, WIEBE Wybe Syrcx naastligger ten oosten Droogstraat 1601 228 278r0
SIERKS, WIEBE Wybe Syrcx naastligger ten oosten Droogstraat 1601 228 278r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1601 228 278r0
BIL, JAN de weduwe van wijlen Jan Bil naastligger ten westen Droogstraat 1601 228 278r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1601 228 278r0
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 278r0
HAIES, AGE Agge Hayes verkoper q.q. Droogstraat 1601 228 278r0
IEMES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat 1601 228 278r0
IEMES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat 1601 228 278r0
IEMES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat 1601 228 278r0
JASPERS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Jaspers verkoper Droogstraat 1601 228 278r0
JASPERS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Jaspers verkoper Droogstraat 1601 228 278r0
JELTES, ANTJE Anna Jeltes koper kamer Droogstraat 1612 229 91r0
JELTES, ANTJE Anna Jeltes koper kamer Droogstraat 1612 229 91r0
, verpachter grond Droogstraat 1612 229 91r0
JAKOBS, GRIETJE de kamer van Griet Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1612 229 91r0
JAKOBS, GRIETJE de kamer van Griet Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1612 229 91r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1612 229 91r0
JANS, JAN de kamer van Jan Jans bezemmaker naastligger ten westen Droogstraat 1612 229 91r0
JANS, JAN de kamer van Jan Jans bezemmaker naastligger ten westen Droogstraat 1612 229 91r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1612 229 91r0
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat 1612 229 91r0
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat 1612 229 91r0
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat 1612 229 91r0
KLASES, WILLEMKE Willemke Claeses verkoper Droogstraat 1612 229 91r0
KLASES, WILLEMKE Willemke Claeses verkoper Droogstraat 1612 229 91r0
KLASES, WILLEMKE Willemke Claeses verkoper Droogstraat 1612 229 91r0
, JARICH wijlen Jarich Oettges verkoper Droogstraat 1612 229 91r0
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apotheker koper tuin of kruidhof Droogstraat 1614 229 205v0
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apotheker koper tuin of kruidhof Droogstraat 1614 229 205v0
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat 1614 229 205v0
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat 1614 229 205v0
LOUWS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geurt Lous wever naastligger ten oosten Droogstraat 1614 229 205v0
LOUWS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geurt Lous wever naastligger ten oosten Droogstraat 1614 229 205v0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1614 229 205v0
LIEKELES, SJOERD de weduwe van wijlen Sioerdt Lyckles naastligger ten westen Droogstraat 1614 229 205v0
LIEKELES, SJOERD de weduwe van wijlen Sioerdt Lyckles naastligger ten westen Droogstraat 1614 229 205v0
, naastligger ten noorden Droogstraat 1614 229 205v0
GATSES, HERE Here Gatses verkoper Droogstraat 1614 229 205v0
GATSES, HERE Here Gatses verkoper Droogstraat 1614 229 205v0
, DIRK Dirck Huegens koopman koper woning Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
, DIRK de achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
, DIRK huis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopman naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs kuiper naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
JAKOBS, SIEMEN Simen Jacobs kuiper naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
BERENDS, DJURRE Djorre Berents verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
ALLERTS, JAN Jan Alderts koper provisioneel huis Droogstraat 1602 228 283r0
ALLERTS, JAN Jan Alderts koper provisioneel huis Droogstraat 1602 228 283r0
ALLERTS, JAN Jan Alderts koper provisioneel huis Droogstraat 1602 228 283r0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1602 228 283r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1602 228 283r0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1602 228 283r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1602 228 283r0
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat 1602 228 283r0
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat 1602 228 283r0
, N. N. koper provisioneel huis Droogstraat 1634 233 153v0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1634 233 153v0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1634 233 153v0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1634 233 153v0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1634 233 153v0
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v0
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v0
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Droogstraat 1634 233 153v0
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Droogstraat 1634 233 153v0
JANS, LOURENS Lourens Jans koper kamer en paardenstal Droogstraat ZZ 1612 229 103v0
JANS, LOURENS Lourens Jans koper kamer en paardenstal Droogstraat ZZ 1612 229 103v0
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
JANS, DIRK de kamer van Dirck Jans naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
JANS, DIRK de kamer van Dirck Jans naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103v0
TJERKS, JAKOB Jacob Tiercks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103v0
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
OTTES, JELLE Jelle Ottes schuitschipper koper door niaar huis Droogstraat NZ 1738 249 229r0
OTTES, JELLE Jelle Ottes schuitschipper koper door niaar huis Droogstraat NZ 1738 249 229r0
DOEDES, JAN Jan Doedes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r0
DOEDES, JAN Jan Doedes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r0
DOEDES, JAN Jan Doedes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r0
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r0
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r0
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r0
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wilde huurder Droogstraat NZ 1738 249 229r0
WILDE, KLAAS JANS Claas Jansen de Wilde huurder Droogstraat NZ 1738 249 229r0
, HILTJE Hiltje turfmeetster huurder Droogstraat NZ 1738 249 229r0
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1738 249 229r0
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1738 249 229r0
FEIES, KLAAS Claas Feyes naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1738 249 229r0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1738 249 229r0
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ 1738 249 229r0
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ 1738 249 229r0
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ 1738 249 229r0
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1738 249 229r0
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1738 249 229r0
ALBERTS, TJALLING de erfgenamen van wijlen Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1738 249 229r0
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1738 249 229r0
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1738 249 229r0
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1738 249 229r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipper verkoper van 1/4 en Droogstraat NZ 1738 249 229r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipper verkoper van 1/4 en Droogstraat NZ 1738 249 229r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipper verkoper van 1/4 en Droogstraat NZ 1738 249 229r0
TJALLINGS, LIJSBET Lijsbeth Tiallings verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r0
TJALLINGS, LIJSBET Lijsbeth Tiallings verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r0
, BAUKE Bauke turfdrager verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r0
BINKES, PIETER Pytter Jan Bentes koper twee kamers Droogstraat OZ 1686 242 123r0
BINKES, PIETER Pytter Jan Bentes koper twee kamers Droogstraat OZ 1686 242 123r0
BINKES, PIETER Pytter Jan Bentes koper twee kamers Droogstraat OZ 1686 242 123r0
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts koper Droogstraat OZ 1686 242 123r0
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts koper Droogstraat OZ 1686 242 123r0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat OZ 1686 242 123r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat OZ 1686 242 123r0
, brouwerij genaamd de Roo Leeuw naastligger ten westen Droogstraat OZ de Rode Leeuw 1686 242 123r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat OZ 1686 242 123r0
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , vrijgezel verkoper Droogstraat OZ 1686 242 123r0
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , vrijgezel verkoper Droogstraat OZ 1686 242 123r0
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie koper pakhuis Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s. huurder Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
HANEKUIK, dr. Hanekuyk naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
GRATEMA, T. T. Gratema naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v0
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper tuin en hof, met zomer- en wagenhuis, vruchtbomen en wijnstokken die het recht hebben te liggen op de kamers ten noorden Droogstraat NZ 1693 243 35v0
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper tuin en hof, met zomer- en wagenhuis, vruchtbomen en wijnstokken die het recht hebben te liggen op de kamers ten noorden Droogstraat NZ 1693 243 35v0
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens koper tuin en hof, met zomer- en wagenhuis, vruchtbomen en wijnstokken die het recht hebben te liggen op de kamers ten noorden Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v0
HOITEMA, de hof van Hoitema naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1693 243 35v0
, naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1693 243 35v0
DOUWES, DOUWE de kamer van de weduwe van wijlen Douwe Douwes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1693 243 35v0
DOUWES, DOUWE de kamer van de weduwe van wijlen Douwe Douwes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1693 243 35v0
DOUWES, DOUWE de kamer van de weduwe van wijlen Douwe Douwes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1693 243 35v0
, naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1693 243 35v0
BOOTSMA, SIEMEN Simon Bootsma verkoper Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v0
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v0
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
HERES, ANTJE Antje Heeres huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
HERES, ANTJE Antje Heeres huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
KLASES, IETSEN wijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
KLASES, IETSEN wijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
KLASES, IETSEN wijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
WEERD, DIRK Dirk van Weerd naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
, naastligger ten noorden Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
SIEBRENS, GERBEN wijlen Gerbrand Sibrands schipper verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
SIEBRENS, GERBEN wijlen Gerbrand Sibrands schipper verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r0
VRIES, ROELOF Roeliff Fries koper huis, ledige plaats en loods Droogstraat 1611 229 12r0
, Leenthie Emmerixs koper Droogstraat 1611 229 12r0
HESSELS, FRIDS de hof van Fritz Hessels naastligger ten oosten Droogstraat 1611 229 12r0
HESSELS, FRIDS de hof van Fritz Hessels naastligger ten oosten Droogstraat 1611 229 12r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1611 229 12r0
, een ledige plaats naastligger ten westen Droogstraat 1611 229 12r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1611 229 12r0
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorter verkoper Droogstraat 1611 229 12r0
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorter verkoper Droogstraat 1611 229 12r0
JARICHS, GELSKE Gerls Jarichs verkoper Droogstraat 1611 229 12r0
JARICHS, GELSKE Gerls Jarichs verkoper Droogstraat 1611 229 12r0
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper 1/4 huis Droogstraat 1679 241 48r0
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper 1/4 huis Droogstraat 1679 241 48r0
AUKES, JAN wijlen Jan Auckes koper Droogstraat 1679 241 48r0
AUKES, JAN wijlen Jan Auckes koper Droogstraat 1679 241 48r0
AUKES, JAN wijlen Jan Auckes koper Droogstraat 1679 241 48r0
, N. N. naastligger ten oosten Droogstraat 1679 241 48r0
, N. N. naastligger ten zuiden Droogstraat 1679 241 48r0
, N. N. naastligger ten westen Droogstraat 1679 241 48r0
, N. N. naastligger ten noorden Droogstraat 1679 241 48r0
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r0
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679