Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, HANS Hans Scheuen? koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes) Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
JOCHEMS, Ryourdt Jochums naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
, Oratio Provana tafelhouder koper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aan Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
, CATHARINA Catalina Salizelis tafelhouder koper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
, floreenrente Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat 1602 228 279v
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1602 228 279v
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurgens , alias Gyeter naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1602 228 279v
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1602 228 279v
, MARTEN Marten schoenlapper naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1602 228 279v
, HANS Hans Scheurbuick? verkoper Fabrieksstraat 1602 228 279v
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat 1602 228 279v
GUALTERI, HENDRIK dr Hendricus Gualtery koper grondpacht van 5-00-00 GG Fabrieksstraat 1606 228 530r
WILLEMS, JAN grondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc. eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r
HAITSES, GEERT grondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslager verkoper Fabrieksstraat 1606 228 530r
, THOMAS Thomas Watson, Schotsman koper hoekhuis of kamer Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
KLASES, JAKOB het huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
FEDDES, MINNE wijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
, PIETER Pyter Lader Schoth tavenier koper hoekhuis Fabrieksstraat 1613 229 155r
LAUDER, Paulyna Lader koper Fabrieksstraat 1613 229 155r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat 1613 229 155r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1613 229 155r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1613 229 155r
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat 1613 229 155r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1613 229 155r
TABES, TRIJNTJE Trijn Tabes verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSES wijlen Thomas Watses Schotsman verkoper Fabrieksstraat 1613 229 155r
, HENDRIK Hendrick Hashagen koper kamer Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakker koper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
EESGES, ANSKE de hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, PIETER Pieter Ladder Schot verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, JORIS soldaat Joris Batou soldaat verkoper (soldaat in de comganie van Jan Everts te Groningen) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, PAULINA Paulina Ladder verkoper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
, N. N. koper provisioneel kamer Fabrieksstraat 1614 229 232v
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1614 229 232v
ANNES, PIER de kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 232v
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat 1614 229 232v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1614 229 232v
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat 1614 229 232v
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1614 229 232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamer Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
IENTES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
OS, KORNELIS Cornelis Os naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
, HENDRIK Hendrick Hashooven verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
, N. N. koper kamer Fabrieksstraat het Kromhout 1616 230 22r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1616 230 22r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1616 230 22r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 1616 230 22r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1616 230 22r
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmaker crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1616 230 22r
SJOERDS, HOTSE een weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat 1616 230 22r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
REEN, PIER ANNES de kamer van Pier Annis Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
, JAN Jan Beuckes van Ieveren koper kamer Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
OS, KORNELIS Cornelis Os naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwer koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
JILLES, ARNOLDUS Arnolt Jelis verkoper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamer Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
, JAN Jan van Schaeren naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerk koper kamer Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
WILLEMS, JAN de kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
, JAN Jan van Scharen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
, verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
HESSELS, SIEBREN de hof van Sibrant Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
, JAN de kamer van Jan van Scharen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
LOURENS, ANDRIES Andries Lourens , c.u. liedzanger verkoper Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u. schoenlapper koper kamer Fabrieksstraat 1645 235 182r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1645 235 182r
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1645 235 182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat 1645 235 182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1645 235 182r
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat 1645 235 182r
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u. koper woning of kamer met loods Fabrieksstraat 1648 236 39v
, verpachter grond Fabrieksstraat 1648 236 39v
, HENDRIK de woning van Hendrick Mouts naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1648 236 39v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1648 236 39v
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1648 236 39v
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat 1648 236 39v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda koopmansbode koper zes kamers aan elkaar Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesarius koper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
FRIESES, JARICH de kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
JURJENS, RIEMER de hof van Riemer Juriens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs Forsenburgh verkoper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v
RUNIA, de erfgenamen van wijlen Runia ontvanger verpachter grond Fabrieksstraat 1664 238 211v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1664 238 211v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1664 238 211v
STEENSMA, de hof van de heer Steensma naastligger ten westen Fabrieksstraat 1664 238 211v
JANS, Swart Jans naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1664 238 211v
, PIETER Pieter Molentje verkoper Fabrieksstraat 1664 238 211v
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dak Fabrieksstraat 1661 238 8va
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 1661 238 8va
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat 1661 238 8va
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder Fabrieksstraat 1661 238 8va
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1661 238 8va
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 8va
SIEMENS, FRANS de hof van de weduwe van Frans Symens naastligger ten westen Fabrieksstraat 1661 238 8va
, de kamers van de hopman Wiijngaarden naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va
BREDA, THOMAS Tomas Breda koper provisioneel 1/2 kamer Fabrieksstraat 1661 238 8va
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat 1661 238 8va
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1661 238 8va
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 8va
, DIRK als bewoner Dirk schoenlapper naastligger ten westen Fabrieksstraat 1661 238 8va
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1661 238 8va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper q.q. Fabrieksstraat 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va
JANS, JAN Jan Jansen gortier koper kamer Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
, JARICH de weduwe van Jarich glasmaker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
, JORIS de gewaldige Joris Bootshaak koper kamer genaamd het Moskevidt Fabrieksstraat het Moskevidt 1674 240 142r
, HANS Hans stoelmatter bewoner Fabrieksstraat 1674 240 142r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1674 240 142r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1674 240 142r
, het huis de Zilverberg naastligger ten westen Fabrieksstraat de Zilverberg 1674 240 142r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1674 240 142r
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Fabrieksstraat 1674 240 142r
FRIESES, JARICH wijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat 1674 240 142r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
, het Moskevidt naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ het Moskevidt 1675 240 209v
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zuster koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgraver geniaarde koper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
, THOMAS de kamer van Thomas Bredae naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
JANS, MINNE de kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknecht verkoper Fabrieksstraat OZ 1676 240 227v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopman koper vier kamers in elkaar beklemd Fabrieksstraat 1688 242 261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat 1688 242 261v
FRISIUS, wijlen Frisius koper Fabrieksstraat 1688 242 261v
FRANSES, SIEMEN de tuin van Symen Fransen koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1688 242 261v
FRANSES, SIEMEN de kamer van Symen Fransen koopman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1688 242 261v
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1688 242 261v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1688 242 261v
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaarda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsma verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamers Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters wijdschipper koper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipper verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennema verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
WIEBES, BOTJE wijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramer koopman koper wagenhuis, stal en zomerhuis Fabrieksstraat 1706 244 334v
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 1706 244 334v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1706 244 334v
BRAAMS, de hof van Braams koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 1706 244 334v
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 1706 244 334v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u. eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. bontwever koper kamer en weverij onder één dak Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. huurder Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
FRANSES, SIEMEN de erfgenamen c.soc.van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
LAQUART, vroedsman Laquart naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits mr. wever koper huis Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
, 15 caroliguldens voor de kinderen van de verkoper toehaak Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
ARENDS, JAN de woning gekocht door Jan Arents wever naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
ARENDS, JAN Jan Arents mr. wever koper woning (kamer) Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
, 15 caroliguldens voor de kinderen van de verkoper toehaak Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
GERRITS, HARMEN de kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerk koper twee huizen of kamers Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
NAUTA, Peerkien Nauta naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
NAUTA, Peerkien Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bontwever en tichelaar koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 1758 254 134r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1758 254 134r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u. timmerman naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1758 254 134r
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 1758 254 134r
HENDRIKS, HARMEN de weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1758 254 134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomans mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
HENDRIKS, HARMEN wijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra stadsbouwmeester koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 1762 255 147r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk ter secretarie koper Fabrieksstraat 1762 255 147r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 1762 255 147r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1762 255 147r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1762 255 147r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1762 255 147r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1762 255 147r
PIETERS, REGINA Regina Pieters verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmans verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
JOUKES, SIMKJE wijlen Simpkje Joukes erflater Fabrieksstraat 1762 255 147r
HENDRIKS, FREERK wijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat 1762 255 147r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker en koopman koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u. bontwever huurder Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
HARMENS, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 1777 259 57r
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 1777 259 57r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1777 259 57r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1777 259 57r
, Coopke? naastligger ten westen Fabrieksstraat 1777 259 57r
, Coopke? naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1777 259 57r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Fabrieksstraat 1777 259 57r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 1777 259 57r
JANS, FRANS Frans Janzen bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 1784 261 205r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 1784 261 205r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1784 261 205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1784 261 205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 1784 261 205r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Fabrieksstraat 1784 261 205r
, JOHANNES Johannes Schuler mr. bontwever koper huis Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
, verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
HINGST, Hingst naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
JANS, JOCHEM Jogchum Jansz naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
, naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
, ANDRIES Andries van Ziegen koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1786 262 118r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
HORST, BEREND Berend Horst militair huurder Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
, verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
GOVERTS, REINER de weduwe van Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
, N. N. N. , c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJzenbeek naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
, JOHANNES Johannes Schuler bontwever verkoper Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
, PIETER Pieter Warnar naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
, naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
BROUWER, JAN Jan Brouwer doopsgezind predikant verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zich koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradi secretaris koper woonhuisje of weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
CONRADI, ALBERT JAKOBS het eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradi naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
, naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
BROUWER, JAN Jan Brouwer doopsgezind predikant verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zich koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandi verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS de overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandi verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochter verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
, KOERT Coert van Hattingen koper kamer Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
JANS, FROUKJE Froucke Jans koper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramer koper 1/2 kamer met groot voorhuis en een hof Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramer koper provisioneel 1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieel Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
JELLES, FOKJE Fockjen Jolles verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u. blauwverver koper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
JANS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Jansen koperslager verkoper Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopman koper hof met kamer en zomerhuis Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
, verpachter grond Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
BOKKES, PIETER wijlen Pieter Bockes mr. blauwverver verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
RUT, ISAAK Ysak van Ruth koper hof met kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steins koper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
SLOTERDIJK, S. de weduwe van S. Sloterdijk naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
HUIGS, DIRK wijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkopers koopman en winkelier erflater Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
LAAN, SIKKE Sikko van Laan koopman koper van 1/2 hof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere gerechtsbode koper van 1/2 Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth verkoper Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper hof met tuinkamer Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman huurder Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
ARENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
LOLKES, OEDS de erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
, naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
REIDHORST, de woning en weefwinkel van J. Reidhorst, c.s. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
RUT, de tuin van Y. van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijl koopman verkoper van 1/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
STIJL, ANTJE Antje Stijl verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
STIJL, JELLE Jelle Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit koper door niaar hof en tuinhuis Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
RUT, ISAAK Isaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuyper verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u. mr. linnenwever koper huis Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
, verpachter grond Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
WIELINGA, IEPE Ype Wielinga naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
JANS, SIEMEN de hof van Simon Jansen koperslager naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen mr. kistmaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer verkoper Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
HUIGS, DIRK de tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Blok mr. lijnslager verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
, verkoper Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u. huurder Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
RUT, de tuin van Y. van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
GELINDE, JARICH Jarig Gelinda koopman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeek koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijl koopman verkoper van 1/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
STIJL, ANTJE Antje Stijl verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsberth Wildschut koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
STIJL, JELLE Jelle Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl koopman verkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
RUT, Y. van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn verkoper Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel met 4 getouwen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
HENDRIKS, BEREND de weduwe van Beernd Hendriks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
RUT, ISAAK Isac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
GOSSES, JANKE Jantje Gosses verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
GERRITS, EELKE wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends mr. bontwever koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier koper huis Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
, JAN Jan Hendrik Gastrik lands bottelier huurder Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel verkoper Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. bontwever huurder (p.w.) Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
GERRITS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Decker mr. timmerman verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. huurder (p.w.) Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
GERRITS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks verkoper Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid koper huis Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u. huurder Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
BOLMAN, JAN Jan Bolman koopman koper huis Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Faber mr. ijzersmid verkoper Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
HILLES, HARMEN Harmen Hilles , c.u. bewoner Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
PONNE, Ponne naastligger ten westen Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolman erflater Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
, HARMKE Harmana Briel verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsma verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Bril verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
VOS, JAN Jan Vos verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u. huurder Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
BOLMAN, de weduwe van Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolleman koper door niaar huis Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
, LIEUWE Lieuwe ? huurder Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
JANS, KLAAS de tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
BOLMAN, de weduwe van Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker koper huis Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Sas mr. kleermaker bewoner Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
BOLMAN, de weduwe van Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman mr. schilder en koopman verkoper Fabrieksstraat 20 1794 264 233r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebinga koper huis Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
JANS, KLAAS tuin en zomerhuis van Claas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
BOLMAN, de erfgenamen van wijlen de weduwe Bolman naastligger ten noorden Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
JANS, KLAAS Claas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
HEIMANS, HEIMAN vroedsman Heiman Heimans koper stalling Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backer koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramer koopman verkoper Fabrieksstraat 26 1744 251 54v
STINSTRA, SIEMEN Simon Stinstra medicinae doctor koper door niaar stalling, wagenhuis en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
NOREL, JAKOB Jacob Norel loodgieter en tekenmeester geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
, EKKE Ecco Friesman koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
STINSTRA, S. S. Stinstra medicinae doctor naastligger ten westen (heeft recht om een wijnstok op de stalling te houden) Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper stal, wagenhuis en zomerhuis Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstra voormalig gebruiker Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
BEVA, de erfgenamen van wijlen Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
STINSTRA, JOHANNES Joannis Stinstra doopsgezind predikant verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschut koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
STINSTRA, S. wijlen S. Stinstra medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u. koper kamer Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
, verpachter grond Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensma koper kamer Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
STEENSMA, EWOUT wijlen burgemeester Ewout Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland koper Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
, verpachter grond Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms koopman verkoper Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert koper hof en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
, verpachter grond Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachten verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensma verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker koper twee kamers Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
, verpachter grond zuidelijke kamer Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
, verpachter grond noordelijke kamer Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
JANS, MINNE burgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
JASPERS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulen verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 227v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper hof met zomerhuis Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal koper Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
HOUT, FREERK Freerk van der Hout koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman verkoper Fabrieksstraat 28achter 1762 255 167v
BRAAM, ANTJE juffrouw Anna Braam koper hof met zomer- of woonhuis Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
STINSTRA, SIEMEN de heer dr. Simon Stinstra medicinae doctor koper Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
HOUT, FREERK Freerk van der Hout koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
GERRITS, HARMEN de weduwe van Harmen Gerryts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
BEVA, EVERT Evert Beva bankier koper tuin en zomerhuis Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
STINSTRA, JOHANNES Joannes Stinstra doopsgezind predikant verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschut koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstra medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
, militairen huurder Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Beva naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Beva naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
FONTEIN, JAN Jan Fontein koopman koper zomerhuis, hof en tuin Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi huurder Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
FONTEIN, JAN Jan Fontein naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
DOUWES, WIEBE de weduwe van Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
JANS, KLAAS Klaas Jans mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
AUKES, SIJKE wijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Lange huurder (p.j.) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
, GERRIT Gerryt Telgman huurder (p.w.) Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
MOLEN, ANNE HENDRIKS de oud gemeensman Anne Hendrix van der Molen koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma geniaarde koper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
, verpachter grond Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
, THOMAS Thomas gleibakker huurder Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
, de schuur van N. N. ijzerkramer naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
, verpachter grond Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u. huurder (aan 1/2 en 1/2 aan kopers) Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
ZEILMAKER, POPPE de weduwe van Poppe Seilmaker naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Meulen, en erven verkoper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s. huurder Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
, verpachter grond Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
, N. N. naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
, N. N. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
, N. N. naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper q.q. Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
NANNES, WILLEM wijlen Willem Nannings mr. bontwever erflater Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
PIJPER, BEREND de weduwe van Beernd Pijper huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
ABEL, D. D. Abel huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburg mr. timmerman koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.) Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
, naastligger ten oosten Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
, naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
HILVERDA, Hilwerda bakker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
, N. N. naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wijdschipper koper hof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erin 2 1645 235 178r
, HESTER Hester bargemargmaakster naastligger ten oosten 2 1645 235 178r
, N. N. naastligger ten zuiden 2 1645 235 178r
ALBERTS, JAN de tuin van Jan Alberts naastligger ten westen 2 1645 235 178r
, naastligger ten noorden 2 1645 235 178r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper 2 1645 235 178r
, TJALLING Tiallingh Siouuces koper huis en schuur Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes koper Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GERRITS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt Gerrytsen naastligger ten oosten Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
, naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
, naastligger ten westen Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
VRIES, JURJEN Jurien Fries naastligger ten noorden Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums naastligger ten noorden Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerryts verkoper Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GERRITS, GERRIT wijlen Gerryt Gerritsen erflater Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
WIETSES, TJERK Tjerck Wytzis koper 1/2 kamer Franekereind 1597 228 16r
PIETERS, HEERKJE Heerck Pieters koper Franekereind 1597 228 16r
, verpachter grond ([voor 1/1]) Franekereind 1597 228 16r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis huurder Franekereind 1597 228 16r
, TRIJNTJE Trijn kraambewaarster protesteert Franekereind 1597 228 16r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1597 228 16r
WARNERS, PIETER Pieter Warners naastligger ten zuiden Franekereind 1597 228 16r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1597 228 16r
DOUWES, ALLE Alle Douwes naastligger ten noorden Franekereind 1597 228 16r
TJERKS, BOTE Boete Tjercx verkoper Franekereind 1597 228 16r
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes koper huis of kamer Franekereind 1597 228 26r
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyeter timmerman verpachter grond Franekereind 1597 228 26r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1597 228 26r
, een ledige plaats naastligger ten zuiden Franekereind 1597 228 26r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1597 228 26r
SIETSES, SIPKE de plaats van Sipcke Sytses naastligger ten noorden Franekereind 1597 228 26r
JANS, LUITJEN Luytien Jans eerdere eigenaar Franekereind 1597 228 26r
, HANS Hans Hock verkoper Franekereind 1597 228 26r
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huis Franekereind 1597 228 51v
WOPKES, TRIJNTJE Trijnke Wopckes verpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min drie botjes]) Franekereind 1597 228 51v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind 1597 228 51v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind 1597 228 51v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1597 228 51v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1597 228 51v
TIJSES, GERRIT Gerryt Tijssen verkoper Franekereind 1597 228 51v
DOEDES, RIEMKJE Riemk Doedes verkoper Franekereind 1597 228 51v
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper twee halve huizen Franekereind 1598 228 73r
HENDRIKS, Gryetyen Hendricx koper Franekereind 1598 228 73r
, verpachter grond Franekereind 1598 228 73r
SIETSES, SIEBE Sybe Sytties naastligger ten oosten Franekereind 1598 228 73r
GOVERTS, TIJS aan het achterhuis Tijs Goverts naastligger ten zuiden Franekereind 1598 228 73r
SIETSES, FOEKE Foecke Sytties naastligger ten westen Franekereind 1598 228 73r
SIETSES, SIEBE Sybe Sytties naastligger ten noorden Franekereind 1598 228 73r
, N. N. verkoper Franekereind 1598 228 73r
JANS, TJERK Tyerck Jansen aanhandelaar huis Franekereind ZZ 1599 228 143r
IESKES, Symon Iskes aanhandelaar Franekereind ZZ 1599 228 143r
DIRKS, GERBEN Gerbrandt Diercx verpachter grond Franekereind ZZ 1599 228 143r
PIETERS, BOUWE Bouue Pyeters protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ 1599 228 143r
JANS, WIEBREN Wybren Jansen protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ 1599 228 143r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ 1599 228 143r
ARENDS, JENTJE Jancke Arents protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ 1599 228 143r
JANS, ULBE Uulbe Jansen naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1599 228 143r
, naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1599 228 143r
MARTENS, TJALKE de kamers van Tyalcke Martens naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1599 228 143r
WILLEMS, MATTEUS Mathijs Willems naastligger ten westen Franekereind ZZ 1599 228 143r
DOUWES, FRIESE als bewoner Friese Douwes naastligger ten westen Franekereind ZZ 1599 228 143r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1599 228 143r
KORNELIS, JETSE Jetse Cornelis verwandelaar Franekereind ZZ 1599 228 143r
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings verwandelaar Franekereind ZZ 1599 228 143r
HENDRIKS, DIRK burgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huis Franekereind 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1601 228 272r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1601 228 272r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Franekereind 1601 228 272r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 1601 228 272r
, EEBE Aebe Astiens koper provisioneel huis Franekereind 1602 228 296v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1602 228 296v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1602 228 296v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1602 228 296v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1602 228 296v
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind 1602 228 296v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. Franekereind 1602 228 296v
PIETERS, SIETSE de nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Pieters verkoper Franekereind 1602 228 296v
IEDES, ANTJE wijlen Anne Ides verkoper Franekereind 1602 228 296v
, N. N. koper provisioneel huis Franekereind ZZ 1603 228 378r
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Franekereind ZZ 1603 228 378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ 1603 228 378r
, het huis daer het Claverblad uutsteeckt naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1603 228 378r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1603 228 378r
KLASES, PIETER het huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ 1603 228 378r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1603 228 378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ 1603 228 378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ 1603 228 378r
, N. N. koper provisioneel huis Franekereind 1604 228 385r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1604 228 385r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1604 228 385r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1604 228 385r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1604 228 385r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind 1604 228 385r
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 1604 228 385r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningen Franekereind 1605 228 467v
, GEERTJE Geert Royers koper Franekereind 1605 228 467v
FABER, JAN Jan Faber verpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min drie botjes]) Franekereind 1605 228 467v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis zakkendrager bewoner Franekereind 1605 228 467v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind 1605 228 467v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind 1605 228 467v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1605 228 467v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1605 228 467v
JOEKES, HESSEL Hessel Juckes , mede voor zich verkoper Franekereind 1605 228 467v
JOEKES, ANTJE Anna Juckes , absent sijnde verkoper Franekereind 1605 228 467v
JOEKES, Jilcke Juckes verkoper Franekereind 1605 228 467v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1605 228 476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Franekereind ZZ 1605 228 476r
, JAN grondpacht uit het huis van mr. Jan chirurgijn eigenaar perceel Franekereind ZZ 1605 228 476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeel verkoper Franekereind ZZ 1605 228 476r
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters olieslager koper grondpacht van 0-12-00 CG Franekereind ZZ 1611 229 30r
PIETERS, MEINERT grondpacht uit het huis van Meynert Pyters olieslager eigenaar perceel Franekereind ZZ 1611 229 30r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1611 229 30r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1611 229 30r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1611 229 30r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1611 229 30r
SIPKES, JAN Jan Sipckes verkoper Franekereind ZZ 1611 229 30r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters koper huis, twee kamers of vooreind van een Franekereind ZZ 1611 229 57r
JOHANNES, ANTJE Antie Johannes koper Franekereind ZZ 1611 229 57r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper Franekereind ZZ 1611 229 57r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Franekereind ZZ 1611 229 57r
SIPKES, JAN Jan Sipkes verpachter grond (het achterste huis van verkoper Meynart Pieters is vrij van grondpacht) Franekereind ZZ 1611 229 57r
, JAN Jan Bredael naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1611 229 57r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1611 229 57r
PIETERS, MEINERT de verkoper Meynart Pieters naastligger ten westen Franekereind ZZ 1611 229 57r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1611 229 57r
PIETERS, MEINERT Meynart Pieters verkoper Franekereind ZZ 1611 229 57r
ABELS, LIJSBET Lijsbet Abels verkoper Franekereind ZZ 1611 229 57r
REMMERTS, RINSKE Rints Remmerts koper kamer Franekereind 1613 229 143r
GREULTS, GERRIT wijlen Gerryt Greolts koper Franekereind 1613 229 143r
, verpachter grond Franekereind 1613 229 143r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks naastligger Franekereind 1613 229 143r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1613 229 143r
DOUWES, ALLE Alle Douues naastligger ten zuiden Franekereind 1613 229 143r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1613 229 143r
JELKES, GERBEN Gerben Jelckes naastligger ten noorden Franekereind 1613 229 143r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuwes verkoper Franekereind 1613 229 143r
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind 1613 229 143r
ROELOFS, JAN Jan Johannis Roeliffs koper kamer Franekereind NZ 1613 229 161v
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ 1613 229 161v
REINS, BONSE Bonte Reyns naastligger ten oosten Franekereind NZ 1613 229 161v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1613 229 161v
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u. naastligger ten westen Franekereind NZ 1613 229 161v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind NZ 1613 229 161v
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ 1613 229 161v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepkes verkoper Franekereind NZ 1613 229 161v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Franekereind 1614 229 200v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1614 229 200v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1614 229 200v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1614 229 200v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1614 229 200v
DOUWES, ALLE nagelaten door wijlen Alle Douues , c.u. schuitmaker verkoper Franekereind 1614 229 200v
, N. N. koper provisioneel huis Franekereind 1614 229 225v
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Franekereind 1614 229 225v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1614 229 225v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1614 229 225v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1614 229 225v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1614 229 225v
, FEITE Feyte Jurgers crediteur (impetrant) Franekereind 1614 229 225v
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Franekereind 1614 229 225v
, N. N. koper provisioneel kamer Franekereind ZZ 1625 231 47r
ULBES, SJUK de weduwe van Sjouck Uulbes verpachter grond Franekereind ZZ 1625 231 47r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1625 231 47r
, NOLLE Nolte soldaat naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1625 231 47r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1625 231 47r
, JAN Jan gortmaker naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1625 231 47r
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Franekereind ZZ 1625 231 47r
ROMKES, HARMEN wijlen Harmen Romckes verkoper Franekereind ZZ 1625 231 47r
TJERKS, RIKSTJE wijlen Richt Tyercks verkoper Franekereind ZZ 1625 231 47r
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker koper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt Harmens Franekereind 1625 231 52r
JOUKES, MAAIKE Maycke Jouckes koper Franekereind 1625 231 52r
, verpachter grond Franekereind 1625 231 52r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger Franekereind 1625 231 52r
, naastligger ten oosten Franekereind 1625 231 52r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1625 231 52r
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schoenmaker naastligger ten westen Franekereind 1625 231 52r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 52r
LIEUWES, WIEBE Wybe Lieuwes verkoper Franekereind 1625 231 52r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper Franekereind 1625 231 52r
, N. N. koper provisioneel kamer Franekereind ZZ 1625 231 56v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1625 231 56v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1625 231 56v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1625 231 56v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1625 231 56v
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Franekereind ZZ 1625 231 56v
JANS, PIETJE Pieterke Jans koper van 1/2 zoutkeet met de braadpannen, kuipen, bakken en gereedschappen Franekereind 1625 231 65r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper van 1/2 Franekereind 1625 231 65r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind 1625 231 65r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasen koper van 1/2 Franekereind 1625 231 65r
, floreenrente ([bedrag niet vermeld]) Franekereind 1625 231 65r
, een portugaloser voor Rogierke ter verering toehaak Franekereind 1625 231 65r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1625 231 65r
, REINER het huis genaamd de Bonte Hond, van Reiner naastligger ten zuiden Franekereind de Bonte Hond 1625 231 65r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1625 231 65r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 65r
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Franekereind 1625 231 65r
SAPES, Rogierke Saves verkoper Franekereind 1625 231 65r
, N. N. koper finaal grondpacht van 9-17-00 CG uit voors. huizen en kamers Franekereind ZZ 1626 231 158r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1626 231 158r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1626 231 158r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1626 231 158r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1626 231 158r
, N. N. verkoper Franekereind ZZ 1626 231 158r
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u. koper kamer Franekereind ZZ 1637 234 33v
, de wal naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1637 234 33v
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1637 234 33v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1637 234 33v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1637 234 33v
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u. soldaat verkoper Franekereind ZZ 1637 234 33v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuis Franekereind 1643 235 64v
, ARJEN Arien turfdrager naastligger ten oosten Franekereind 1643 235 64v
TJEERDS, SIEBREN de ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Franekereind 1643 235 64v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Franekereind 1643 235 64v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Franekereind 1643 235 64v
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Franekereind 1643 235 64v
PIETERS, JAN Jan Piters bakker koper huis Franekereind ZZ 1645 235 192r
, verpachter grond Franekereind ZZ 1645 235 192r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1645 235 192r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1645 235 192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind ZZ 1645 235 192r
, naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1645 235 192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind ZZ 1645 235 192r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopman koper Franekereind 1646 235 238v
JOOSTES, GERKE Gercke Joostes , c.soc. koper huis Franekereind ZZ 1655 237 28v
, verpachter grond Franekereind ZZ 1655 237 28v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1655 237 28v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1655 237 28v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Franekereind ZZ 1655 237 28v
HENDRIKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1655 237 28v
PIETERS, JAN Jan Pyters bakker verkoper Franekereind ZZ 1655 237 28v
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmaker koper 1/10 huis en schuur of gorthuis Franekereind 1656 237 69r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 1656 237 69r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 1656 237 69r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 1656 237 69r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 1656 237 69r
TAMMES, KLAAS Claes Tames verkoper Franekereind 1656 237 69r
JANS, AUKE Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, SIEMEN grondpacht uit de hof van Symon Jansen eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, JAN Jan Jansen smid verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, PIETER wijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuis erflater Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, AUKE Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
FRIESES, JARICH grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, JAN Jan Jansen smid verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, PIETER wijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuis erflater Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, AUKE Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JOOSTES, FRANS grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Frans Joosten eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, JAN Jan Jansen smid verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, PIETER wijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuis erflater Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, AUKE Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1680 241 25ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
, JAN grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan gortier eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, JAN Jan Jansen smid verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, PIETER wijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuis erflater Franekereind ZZ 1680 241 25ra
JANS, AUKE Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
ASPEREN, grondpacht uit het huis van oud burgemeester Asperen eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
JANS, JAN Jan Jansen smid verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
SIEBRENS, PIETER wijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuis erflater Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen mr. bakker koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes mr. bakker koper provisioneel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
JAKOBS, RIJK grondpacht uit het huis van de kinderen van Rijck Jacobs papiermaker eigenaar perceel Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
JANS, JAN Jan Jansen smid verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
SIEBRENS, PIETER wijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuis erflater Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, JAKOB vroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huis Franekereind NZ 1681 241 30ra
, PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Franekereind NZ 1681 241 30ra
, naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1681 241 30ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten westen Franekereind NZ 1681 241 30ra
TJEPKES, SEERP wijlen Seerp Tjepkes naastligger ten westen Franekereind NZ 1681 241 30ra
, GRIETJE Grietie van Bemen naastligger ten noorden Franekereind NZ 1681 241 30ra
JANS, BROER wijlen burgervaandrig Broer Jansen naastligger ten noorden Franekereind NZ 1681 241 30ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , mede voor haar kinderen verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens mr. brouwer verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
SIEBOUTS, ANDRIES wijlen Andries Sybouts verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoe verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
TJEPKES, MARTEN wijlen Marten Tjepkes brouwer erflater Franekereind NZ 1681 241 30ra
HESSELS, AATJE wijlen Attie Hessels erflater Franekereind NZ 1681 241 30ra
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker notaris koper grondpacht van 1-06-00 CG Franekereind de Oliemolen 1691 242 370v
, grondpacht uit huis, mouterij en brouwerij alwaer de Olymeulen in de gevel staet eigenaar perceel Franekereind 1691 242 370v
KORNELIS, ANDELE de weduwe van Andle Cornelis bewoner Franekereind 1691 242 370v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pytters Bonck koopman verkoper Franekereind 1691 242 370v
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamer koper 1/4 huis, gortmakerij en tuin Franekereind NZ 1722 246 133r
ASPEREN, oud vaandrig Asperen gebruiker Franekereind NZ 1722 246 133r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingius naastligger ten oosten Franekereind NZ 1722 246 133r
, naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1722 246 133r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind NZ 1722 246 133r
, naastligger ten noorden Franekereind NZ 1722 246 133r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels verkoper Franekereind NZ 1722 246 133r
SLOTEN, KLAAS GERRITS Claes Gerrits van Sloten, c.s. verkoper Franekereind NZ 1722 246 133r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis en hof ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.u. huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
MINSES, HANS de weduwe van Hans Minses huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper drie kamers of woningen ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks , c.u. mr. schoenmaker huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1769 257 131v
, naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1769 257 131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1769 257 131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk naastligger ten westen Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsma koper hof met zomerhuis Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Franekereind NZ 1778 259 127v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind NZ 1778 259 127v
, naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1778 259 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind NZ 1778 259 127v
RUT, ISAAK Isak van Ruth naastligger ten noorden Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Franekereind NZ 1778 259 127v
, HARMEN Harmen Winnekes koper huis, stalling en wagenhuis Franekereind NZ 1801 265 279v
, GEERTRUIDA Geertruy Loising koper Franekereind NZ 1801 265 279v
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Bolt drogist huurder Franekereind NZ 1801 265 279v
MEULEN, de erfgenamen van wijlen B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind NZ 1801 265 279v
, naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1801 265 279v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Stijl koopman naastligger ten zuiden Franekereind NZ 1801 265 279v
, naastligger ten westen Franekereind NZ 1801 265 279v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koopman naastligger ten noorden Franekereind NZ 1801 265 279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreae medicinae doctor verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwolt, c.u. koper provisioneel huis, loods en plaats Franekereind 1 de Groene Molen 1671 240 8va
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u. koper provisioneel Franekereind 1 1671 240 8va
, verpachter grond Franekereind 1 1671 240 8va
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts kaarsenmaker bewoner Franekereind 1 1671 240 8va
DIRKS, SIPKE het huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx naastligger ten oosten Franekereind 1 1671 240 8va
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1671 240 8va
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakker naastligger ten westen Franekereind 1 1671 240 8va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 1 1671 240 8va
FEDDES, EDGER drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind 1 1671 240 8va
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene Molen Franekereind 1 de Groene Molen 1707 245 19v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Franekereind 1 1707 245 19v
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u. huurder (p.j.) Franekereind 1 1707 245 19v
VORM, het huis van hopman van der Form naastligger ten oosten Franekereind 1 1707 245 19v
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1707 245 19v
BIERMA, burgemeester Bierma naastligger ten westen Franekereind 1 1707 245 19v
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid naastligger ten noorden Franekereind 1 1707 245 19v
JANS, SIEBE huisman Sybe Jans verkoper Franekereind 1 1707 245 19v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Franekereind 1 1707 245 19v
HENDRIKS, SIEBE Sybe Hendrix verkoper Franekereind 1 1707 245 19v
HEINS, GEERTJE Gertie Heins verkoper Franekereind 1 1707 245 19v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Franekereind 1 1707 245 19v
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1 1707 245 19v
HEINS, SIEBE Sybe Heins verkoper Franekereind 1 1707 245 19v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene Molen Franekereind 1 de Groene Molen 1708 245 63r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 1 1708 245 63r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx eigenaar van 1/2 Franekereind 1 1708 245 63r
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Franekereind 1 1708 245 63r
VORM, burgerhopman van der Form naastligger ten oosten Franekereind 1 1708 245 63r
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1708 245 63r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuik naastligger ten westen Franekereind 1 1708 245 63r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1 1708 245 63r
GERKES, ROMKE Romke Gerx trekschipper verkoper Franekereind 1 1708 245 63r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Gryttie Simons Groenewolt verkoper Franekereind 1 1708 245 63r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode koper huis waar de Groene Molen uithangt Franekereind 1 de Groene Molen 1758 254 152r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl naastligger ten oosten Franekereind 1 1758 254 152r
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1758 254 152r
HEERMAN, HENDRIK kind van Hendrik Heerman naastligger ten westen Franekereind 1 1758 254 152r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Franekereind 1 1758 254 152r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Corneles Veersma verkoper huis Franekereind 1 1758 254 152r
STIJL, SIEMEN vroedsman Simon Stijl koopman koper door niaar huis Franekereind 1 1761 255 86v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsen geniaarde koper Franekereind 1 1761 255 86v
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzee geniaarde koper Franekereind 1 1761 255 86v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl koopman naastligger ten oosten Franekereind 1 1761 255 86v
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1761 255 86v
HERMANS, HENDRIK kind van Hendrik Heermans naastligger ten westen Franekereind 1 1761 255 86v
SLOTERDIJK, de weduwe van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Franekereind 1 1761 255 86v
, DOROTHEA meerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevings verkoper Franekereind 1 1761 255 86v
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode verkoper Franekereind 1 1761 255 86v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool koper huis Franekereind 1 1797 265 57v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norel koper Franekereind 1 1797 265 57v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool huurder (p.j.) Franekereind 1 1797 265 57v
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingst koopman naastligger ten oosten Franekereind 1 1797 265 57v
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1797 265 57v
IJSBRANDY, S. dr. S. IJsbrandy naastligger ten westen Franekereind 1 1797 265 57v
ANDREAE, G. G. Andreae naastligger ten noorden Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper Franekereind 1 1797 265 57v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingst verkoper Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, GEERTRUIDA Getruid Stijl verkoper Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, JOHANNES Johannes Stijl oud leraar verkoper Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, S. wijlen S. Stijl erflater Franekereind 1 1797 265 57v
HANNEMA, GRIETJE wijlen Grietje Hannema erflater Franekereind 1 1797 265 57v
JANS, HEERKE Heerke Jans schuitschipper koper huis Franekereind 1 1805 267 155r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 1 1805 267 155r
STIJL, de erfgenamen van wijlen Stijl naastligger ten oosten Franekereind 1 1805 267 155r
, naastligger ten zuiden Franekereind 1 1805 267 155r
IJSBRANDY, de erfgenamen van wijlen IJsbrandy naastligger ten westen Franekereind 1 1805 267 155r
, HARMEN Harmen Winekes koopman naastligger ten noorden Franekereind 1 1805 267 155r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danser plateelschilder en winkelier verkoper Franekereind 1 1805 267 155r
, N. N. koper 1/2 huis Franekereind 2 1597 228 3v
, verpachter grond Franekereind 2 1597 228 3v
, JAN Jan bakker naastligger ten oosten Franekereind 2 1597 228 3v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 2 1597 228 3v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 2 1597 228 3v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 2 1597 228 3v
, LIEUWKJE Liuck , voor haar onmondige kinderen verkoper Franekereind 2 1597 228 3v
JANS, ANDRIES wijlen Andries Jansen verkoper Franekereind 2 1597 228 3v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes kuiper koper winkel met opkamer en zolder Franekereind 2 1597 228 13v
MATTEUS, JANKE Jantyen Mathijssen koper Franekereind 2 1597 228 13v
, verpachter grond Franekereind 2 1597 228 13v
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 2 1597 228 13v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 2 1597 228 13v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 2 1597 228 13v
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1597 228 13v
JANS, ANDRIES Andries Jans verkoper Franekereind 2 1597 228 13v
KLASES, RINSKE Rins Clases verkoper Franekereind 2 1597 228 13v
ANDRIES, JAN Jan Andryes koper 1/2 huis Franekereind 2 1598 228 75r
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannys koper Franekereind 2 1598 228 75r
ANDRIES, JAN Jan Andryes , c.u. eigenaar van 1/2 (verkregen door decreet) Franekereind 2 1598 228 75r
, verpachter grond Franekereind 2 1598 228 75r
, N. N. naastligger ten oosten Franekereind 2 1598 228 75r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 2 1598 228 75r
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 2 1598 228 75r
, JAN Jan bakker naastligger ten noorden Franekereind 2 1598 228 75r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2 1598 228 75r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannis koper huis Franekereind 2 1612 229 101r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Franekereind 2 1612 229 101r
, verpachter grond Franekereind 2 1612 229 101r
WIEBES, TJEERD de verkopers Tierd Wybes , c.u. naastligger ten oosten Franekereind 2 1612 229 101r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 2 1612 229 101r
JOHANNES, RINNERT de proclamanten Rinnert Johannis , c.u. naastligger ten westen Franekereind 2 1612 229 101r
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1612 229 101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper Franekereind 2 1612 229 101r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Franekereind 2 1612 229 101r
BONKE, BINKE Bente Boncq koper door niaar huis en loods Franekereind 2 1631 233 80v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuiper geniaarde koper Franekereind 2 1631 233 80v
GERBENS, JAN Jan Gerbrandts naastligger ten oosten Franekereind 2 1631 233 80v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 2 1631 233 80v
, naastligger ten westen Franekereind 2 1631 233 80v
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1631 233 80v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts verkoper Franekereind 2 1631 233 80v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwolt koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Franekereind 2 1670 240 12r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Franekereind 2 1670 240 12r
, verpachter grond Franekereind 2 1670 240 12r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1670 240 12r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 2 1670 240 12r
, naastligger ten westen Franekereind 2 1670 240 12r
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1670 240 12r
BONKE, TJEERDS de erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonk verkoper Franekereind 2 1670 240 12r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u. sleper koper huis Franekereind 2 1714 245 223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1714 245 223v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1714 245 223v
, N. N. naastligger ten westen Franekereind 2 1714 245 223v
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1714 245 223v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewout verkoper Franekereind 2 1714 245 223v
GERKES, ROMKE Romke Gerkes verkoper Franekereind 2 1714 245 223v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1728 247 125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten zuiden Franekereind 2 1728 247 125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten westen Franekereind 2 1728 247 125v
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1728 247 125v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen sleper verkoper Franekereind 2 1728 247 125v
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huis Franekereind 2 1734 249 16r
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs koper Franekereind 2 1734 249 16r
ABES, RINSE de weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1734 249 16r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1734 249 16r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1734 249 16r
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1734 249 16r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Franekereind 2 1734 249 16r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES oud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma oud administrator van 's lands Impositien koper huis Franekereind 2 1761 255 111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistra koopman koper Franekereind 2 1761 255 111r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u. mr. kleermaker huurder (p.j.) Franekereind 2 1761 255 111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1761 255 111r
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1761 255 111r
, verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
, verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
TJOMMES, GERBEN burgerhopman Gerben Tjommes verkoper Franekereind 2 1761 255 111r
JAKOBS, LUTSKE wijlen Lutske Jacobs erflater Franekereind 2 1761 255 111r
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 2 1761 255 111r
BOLMAN, JAN Jan Bolman koper huis Franekereind 2 1783 261 49r
, CHRISTINA Christina Briels koper Franekereind 2 1783 261 49r
JANS, JOHANNES Johannes Jans , c.u. mr. schoenmaker huurder Franekereind 2 1783 261 49r
HEERKES, TJEBBE de weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Franekereind 2 1783 261 49r
, DIRK Dirk Wetzen naastligger ten zuiden Franekereind 2 1783 261 49r
, DIRK Dirk Wetzen naastligger ten westen Franekereind 2 1783 261 49r
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1783 261 49r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sybrens Kamsma verkoper van 1/4 Franekereind 2 1783 261 49r
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapert ontvanger en schoolmeester verkoper q.q. Franekereind 2 1783 261 49r
SMID, REIN Rein Smith secretaris van Barradeel verkoper q.q. Franekereind 2 1783 261 49r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarig verkoper van 1/2 Franekereind 2 1783 261 49r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystra erflater Franekereind 2 1783 261 49r
STAPERT, JELTJE wijlen Jeltje Stapert erflater Franekereind 2 1783 261 49r
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper koper huis Franekereind 2 1803 266 178v
FREERKS, Lammerdina Freedriks koper Franekereind 2 1803 266 178v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper, c.u. huurder (p.j.) Franekereind 2 1803 266 178v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1803 266 178v
, B. Oorthuis naastligger ten zuiden Franekereind 2 1803 266 178v
, B. Oorthuis naastligger ten westen Franekereind 2 1803 266 178v
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1803 266 178v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Franekereind 2 1803 266 178v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezel koper huis Franekereind 2 1808 268 95v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1808 268 95v
, B. Oorthuis naastligger ten zuiden Franekereind 2 1808 268 95v
, B. Oorthuis naastligger ten westen Franekereind 2 1808 268 95v
, naastligger ten noorden Franekereind 2 1808 268 95v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2 1808 268 95v
KEMPER, HENDRIK wijlen Hendrik Kemper verkoper Franekereind 2 1808 268 95v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 3/8 huis, bakhuis en plaats Franekereind 3 1612 229 113r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens koper Franekereind 3 1612 229 113r
MARTENS, GERKE Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3 1612 229 113r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 3 1612 229 113r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 3 1612 229 113r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 3 1612 229 113r
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 3 1612 229 113r
SEERPS, TJEPKE Tyepcke Seerps verkoper Franekereind 3 1612 229 113r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakker koper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachter Franekereind 3 1617 230 98v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens , zuster van de verkoper koper Franekereind 3 1617 230 98v
MARTENS, GERKE de erfgenamen van wijlen Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3 1617 230 98v
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 3 1617 230 98v
FEDDES, EDGER de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1617 230 98v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 3 1617 230 98v
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmaker verkoper Franekereind 3 1617 230 98v
, MARTEN wijlen Marthen erflater Franekereind 3 1617 230 98v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks koper 1/3 huis Franekereind 3 1621 230 277v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marten koper Franekereind 3 1621 230 277v
SIPKES, FEDDRIK de erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 3 1621 230 277v
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck Doeyem naastligger ten oosten Franekereind 3 1621 230 277v
, naastligger ten zuiden Franekereind 3 1621 230 277v
MARTENS, GERKE de erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 3 1621 230 277v
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 3 1621 230 277v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
JANS, BARTELD Bartele Jansen verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
JELLES, TIETJE Tied Jellis verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
JILLERTS, JAN Jan Jelderts verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
KORNELIS, HISKE His Cornelis verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakker koper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaats Franekereind 3 1629 232 105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekereind 3 1629 232 105r
MARTENS, GERKE de erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 3 1629 232 105r
, N. N. naastligger ten zuiden Franekereind 3 1629 232 105r
FEDDES, EDGER erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1629 232 105r
, N. N. naastligger ten noorden Franekereind 3 1629 232 105r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopers verkoper Franekereind 3 1629 232 105r
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijl koper huis, tuin en plaats Franekereind 3 1738 249 223r
, verpachter grond Franekereind 3 1738 249 223r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Form huurder Franekereind 3 1738 249 223r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Franekereind 3 1738 249 223r
, naastligger ten zuiden Franekereind 3 1738 249 223r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten westen Franekereind 3 1738 249 223r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks pannenboeter naastligger ten westen