Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
LUITJENS, JARICH Jarich Loetes koper kamer Gardenierstraat 1597 228 7v
FOPPES, HOUKJE Houck Foppes koper Gardenierstraat 1597 228 7v
, verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 7v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 7v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 7v
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 7v
, RIENK Rienck wever naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 7v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v
, ANTJE Anna Damels verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v
OENSES, ANTJE Anna Oentzes koper kamer met een achterplaatsje ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 12r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 12r
HESSELS, SIEBRICHJE de weduwe Sybrich Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 12r
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 12r
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat 1597 228 12r
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts koper kamer Gardenierstraat 1597 228 38r
HEERKES, TJITSKE Tyeets Heerkes koper Gardenierstraat 1597 228 38r
, verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 38r
, DIRK Dierck wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 38r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 38r
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 38r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 38r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r
FOLKERTS, SIKKE Sicke Folckerts koper huis Gardenierstraat 1597 228 44r
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat 1597 228 44r
, verpachter grond Gardenierstraat 1597 228 44r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 44r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 44r
, DIRK Dirck wever naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 44r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 44r
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r
, N. N. koper twee ledige huissteden of vervallen kamers Gardenierstraat 1597 228 61v
OKKES, SJOUKE Sjoucke Ockes protesteert Gardenierstraat 1597 228 61v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 61v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1597 228 61v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 61v
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 61v
, N. N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 61v
HILLES, KLAAS Claes Hilles verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v
JANS, IEBELE de weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat 1597 228 61v
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes koper provisioneel oud huisje Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1598 228 79r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters koper provisioneel ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 79r
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1598 228 79r
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
LASES, KORNELIS Cornelis Laeses naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
, het huis van Jets , moers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat 1598 228 89v
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat 1598 228 89v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 89v
WIEBES, Tyaertke Wybes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 89v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 89v
, de tuin van Jets , moers naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 89v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 89v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat 1598 228 89v
STEIN, JAN BARTELDS mr. Jan Bartels van Steyn chirurgijn koper ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 92v
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Gardenierstraat 1598 228 92v
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 92v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 92v
JANS, JAN Jan Jansen Botter naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 92v
, PIER de kamer van Pyer naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 92v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes kannegieter verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v
SJOERDS, WIERD Wyerd Syoerds koper huis Gardenierstraat 1598 228 118r
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1598 228 118r
, HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingen protesteert q.q. Gardenierstraat 1598 228 118r
, protesteert vanwege ontbrekende grondpacht Gardenierstraat 1598 228 118r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 118r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1598 228 118r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1598 228 118r
, LOLKE Lolke Lucas ? naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 118r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts verkoper Gardenierstraat 1598 228 118r
, PIETER Pyeter IJsbrandt timmerman koper huis of woning met plaats Gardenierstraat 1599 228 152r
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1599 228 152r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 152r
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 152r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1599 228 152r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1599 228 152r
HARMENS, PIETER Pyeter Harmens verkoper Gardenierstraat 1599 228 152r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen koper huis c.a. Gardenierstraat 1599 228 176v
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat 1599 228 176v
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1599 228 176v
BIEUWES, Griet Beuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1599 228 176v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 176v
SIETSES, de erfgenamen van wijlen Nyes Sytzes naastligger ten westen Gardenierstraat 1599 228 176v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1599 228 176v
JANS, ARJEN Ariaen Jansen verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v
TJERKS, JAN wijlen Jan Tiercx verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huis Gardenierstraat 1600 228 194r
REINERS, AATJE Ath Reyners koper Gardenierstraat 1600 228 194r
, N. N. verpachter grond Gardenierstraat 1600 228 194r
, LUITJEN de erfgenamen van wijlen Luytien ? naastligger ten oosten Gardenierstraat 1600 228 194r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1600 228 194r
, PIETER Pieter naastligger ten westen Gardenierstraat 1600 228 194r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1600 228 194r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Gardenierstraat 1600 228 194r
JAKOBS, TJITSKE Tjiets Jacobs verkoper Gardenierstraat 1600 228 194r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
ALLES, Ryene Alles koper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
, HENDRIK Hendrick metselaar naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs koper finaal Gardenierstraat 1603 228 348v
, verpachter grond Gardenierstraat 1603 228 348v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 348v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1603 228 348v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 348v
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 348v
WOLFERTS, AGE Agge Wolffs , c.u. verkoper Gardenierstraat 1603 228 348v
JANS, JAN Jan Jans , c.u. verkoper Gardenierstraat 1603 228 348v
FOPKES, SIEBREN Sybrant Fopkes koper kamer Gardenierstraat 1603 228 351r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat 1603 228 351r
, verpachter grond Gardenierstraat 1603 228 351r
JORIS, FOPPE Foppe Joris naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 351r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1603 228 351r
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrts naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 351r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 351r
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels chirurgijn verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper kamer Gardenierstraat 1603 228 359v
WIERDS, JANKE Jan Wiers koper Gardenierstraat 1603 228 359v
, verpachter grond Gardenierstraat 1603 228 359v
, ANTJE het huis van Anna Baeffkens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat 1603 228 359v
ANDRIES, JELLE de zoon van Jelle Andries naastligger ten oosten Gardenierstraat 1603 228 359v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1603 228 359v
BARTELDS, JAN de weduwe van mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 359v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 359v
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans koper finaal huis Gardenierstraat 1604 228 410v
JANS, Maritgien Jans koper finaal Gardenierstraat 1604 228 410v
, verpachter grond Gardenierstraat 1604 228 410v
BLOK, HENDRIK Hendrick Block grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat 1604 228 410v
, JAKOB Jacob , in de Vlasbloem naastligger ten oosten Gardenierstraat 1604 228 410v
BLOK, HENDRIK Hendrick Block naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1604 228 410v
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v
JANS, HENDRIK de proclamanten Hendrick Jans , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v
JANS, HENDRIK de proclamanten Hendrick Jans , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1604 228 410v
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tyaerdts verkoper Gardenierstraat 1604 228 410v
JANS, ANTJE Anne Jans verkoper Gardenierstraat 1604 228 410v
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 436r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 436r
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 436r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 436r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 436r
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 436r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 436r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamer Gardenierstraat 1605 228 437v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat 1605 228 437v
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 437v
PIETERS, Goytgen Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 437v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 437v
FOPKES, SIEBREN de kopers Sybren Fopckes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 437v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 437v
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v
ARJENS, KLAAS Claes Aryens koper huis Gardenierstraat 1605 228 438v
, verpachter grond ([staat: dartichstehalve stuiver]) Gardenierstraat 1605 228 438v
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 438v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 438v
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 438v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 438v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat 1605 228 438v
, N. N. koper provisioneel huisje Gardenierstraat 1605 228 452r
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 452r
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten oosten ([staat: Trijn Claesses weduwe]) Gardenierstraat 1605 228 452r
, KLAAS wijlen Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 452r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 452r
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 452r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 452r
BERENDS, JOOST Joost Berns , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r
SIETSES, IETJE wijlen Yd Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tyaerdts slager verkoper q.q. Gardenierstraat 1605 228 452r
KORNELIS, STIJNTJE Styn Cornelis verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r
SIETSES, KORNELIS wijlen Cornelis Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper huis Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
, MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
, HENDRIK Hendrick metselaar naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
ALLES, Ryene Alles verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem koopman koper huis Gardenierstraat 1605 228 453r
, verpachter grond Gardenierstraat 1605 228 453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 1605 228 453r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1605 228 453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS de kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloem koopman naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 453r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1605 228 453r
JANS, DIRK Dyrck Jansen wever eerdere eigenaar Gardenierstraat 1605 228 453r
, verkoper Gardenierstraat 1605 228 453r
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier koper ledige plaats Gardenierstraat 1606 228 531v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 531v
, verpachter grond Gardenierstraat 1606 228 531v
MEINTES, RITSKE de koper Ritske Meyns , c.u. gardenier naastligger ten oosten Gardenierstraat 1606 228 531v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1606 228 531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1606 228 531v
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmaker verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns koper huis met een ledige plaats Gardenierstraat 1606 228 532r
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 532r
, verpachter grond Gardenierstraat 1606 228 532r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 1606 228 532r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1606 228 532r
MEINTES, RITSKE de koper Ritske Meyns , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 532r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1606 228 532r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 532r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker koper kamer Gardenierstraat 1611 229 8v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts koper Gardenierstraat 1611 229 8v
, verpachter grond Gardenierstraat 1611 229 8v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 8v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1611 229 8v
, de weduwe van Grytgien zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1611 229 8v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1611 229 8v
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v
SIETSES, RINSKE Reynsck Sydtses verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamer Gardenierstraat 1611 229 53r
PIETERS, IENSE wijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat 1611 229 53r
, verpachter grond Gardenierstraat 1611 229 53r
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1611 229 53r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1611 229 53r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloem naastligger ten westen Gardenierstraat 1611 229 53r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1611 229 53r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters aanhandelaar kamer Gardenierstraat 1612 229 75v
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v
, verpachter grond Gardenierstraat 1612 229 75v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1612 229 75v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1612 229 75v
, weduwe van Grytgien zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1612 229 75v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1612 229 75v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakker verwandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat 1612 229 75v
RINSES, JETSKE Jets Rinses koper kame , tuin en plaatske Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
, AAFKE Aeff verfster naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
, hof, tuin en plaatske van Vlasblom naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.]) Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
HANSES, Henni Hansen koper huis Gardenierstraat 1613 229 165r
, TRIJNTJE Trijn Uupckes koper Gardenierstraat 1613 229 165r
, verpachter grond Gardenierstraat 1613 229 165r
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Fopckes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1613 229 165r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten westen Gardenierstraat 1613 229 165r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1613 229 165r
GELKES, LIEUWE Lieuue Gelckes verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r
RINSES, TJITSKE Tzietscke Rintses verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamer Gardenierstraat 1613 229 165v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat 1613 229 165v
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeter verpachter grond Gardenierstraat 1613 229 165v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1613 229 165v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1613 229 165v
PIETERS, de weduwe van Grytgie Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1613 229 165v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1613 229 165v
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat 1613 229 165v
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes koper kamer Gardenierstraat 1614 229 211r
ANNES, SIETSKE Sydts Annes koper Gardenierstraat 1614 229 211r
, verpachter grond Gardenierstraat 1614 229 211r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1614 229 211r
LASES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Laeses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1614 229 211r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1614 229 211r
, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Ruyts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1614 229 211r
PIETERS, JORIS Joris Pieters linnenwever verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts verkoper Gardenierstraat 1614 229 211r
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier koper huis en ledige plaats erachter Gardenierstraat 1615 229 242v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat 1615 229 242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 229 242v
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 229 242v
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 229 242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper kamer Gardenierstraat 1615 230 5r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys koper Gardenierstraat 1615 230 5r
, verpachter grond Gardenierstraat 1615 230 5r
KLASES, JAN de kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 230 5r
GRAAF, JAKOB WILLEMS het zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 230 5r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verkoper Gardenierstraat 1615 230 5r
, JAKOB Jacob Marijns verkoper Gardenierstraat 1615 230 5r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamers Gardenierstraat 1615 230 5v
, JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat 1615 230 5v
, verpachter grond Gardenierstraat 1615 230 5v
GRAAF, JAKOB WILLEMS de kamer van Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 230 5v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1615 230 5v
, JETSKE Jetske naastligger ten westen ([staat: Jetske Edsgers Feddes weduwe]) Gardenierstraat 1615 230 5v
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 230 5v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat 1615 230 5v
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen koper 1/2 huis met plaatsje Gardenierstraat 1616 230 43r
MEINTES, TRIJNTJE Trijn Meyntes koper Gardenierstraat 1616 230 43r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u. eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 1616 230 43r
, verpachter grond Gardenierstraat 1616 230 43r
, JETSKE Jetske naastligger ten oosten ([staat: Jetske Edsgers]) Gardenierstraat 1616 230 43r
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1616 230 43r
LUITJENS, GRIETJE Griet Luyties naastligger ten westen Gardenierstraat 1616 230 43r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1616 230 43r
HENDRIKS, ANTJE Anna Hendricx verkoper Gardenierstraat 1616 230 43r
HARRENTS, JAN Jan Harrents verkoper Gardenierstraat 1616 230 43r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoper koper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstok Gardenierstraat 1617 230 94r
, verpachter grond Gardenierstraat 1617 230 94r
SIEMENS, EELKJE Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r
KORNELIS, MINSE wijlen Mintze Cornelis bakker geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1617 230 94r
FOPKES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Fopckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617 230 94r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1617 230 94r
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieter naastligger ten noorden Gardenierstraat 1617 230 94r
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, BARTELD Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, ROMKE Rompcke Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, KLAAS Claes Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes erflater Gardenierstraat 1617 230 94r
SJOERDS, JENTJE Jencke Suerts koper huis en plaats erachter Gardenierstraat 1618 230 125r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat 1618 230 125r
, verpachter grond Gardenierstraat 1618 230 125r
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier naastligger ten oosten Gardenierstraat 1618 230 125r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1618 230 125r
JANS, OBBE Obbe Jans naastligger ten westen Gardenierstraat 1618 230 125r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1618 230 125r
TAMMES, JOB Job Tammes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r
JOEKES, SIEUWKE Syuw Juckes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r
, N. N. koper provisioneel tuin Gardenierstraat 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 215v
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes kaarsenmaker eerdere eigenaar Gardenierstraat 1620 230 215v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Gardenierstraat 1620 230 215v
, N. N. koper tuin met bomen, kruiden en wijnstokken Gardenierstraat 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 220v
ROMKES, RINSE wijlen Rinse Rompckes kaarsenmaker eerdere eigenaar Gardenierstraat 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Gardenierstraat 1620 230 220v
JANS, PIETER Pieter Jans turfdrager koper huis met een plaats darachter Gardenierstraat 1620 230 222v
GERLOFS, HIELKJE Hylck Gerliffs koper Gardenierstraat 1620 230 222v
, verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 222v
, LIJSBET Lijsbet naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v
FOKKES, SIEBREN Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 222v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 222v
, GRIETSEN Griet Beuis turfmeester naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 222v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 222v
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderen turfdrager verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v
OEPKES, TRIJNTJE wijlen Trijn Upckes verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijssen koper Gardenierstraat 1620 230 227v
, verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 227v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 227v
, LEENTJE Leyntie , in de vlasbloemshof naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 227v
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 227v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 227v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v
LOLKES, ALBERT Albert lolckes koper kamer Gardenierstraat 1620 230 242r
OEGES, FROUKJE Frouck Oeges koper Gardenierstraat 1620 230 242r
ALBERTS, JAN Jan Alberts verpachter grond Gardenierstraat 1620 230 242r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 242r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 242r
PIETERS, GOOITSEN de weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeter naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 242r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 242r
, STEFFEN Steven Sampsons verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuin Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
SIEBRENS, Wickyen Sibrandi koper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
, verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
, GRIETJE Griet Beueues naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
EVERTS, JENTJE Jencke Ewerts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenier verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
, N. N. koper provisioneel twee kamers Gardenierstraat 1620 230 253r
JANS, GEERT Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 253r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 253r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1620 230 253r
, KLAAS Claes bezemmaker naastligger ten noorden Gardenierstraat 1620 230 253r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apotheker verkoper Gardenierstraat 1620 230 253r
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1620 230 253r
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Gardenierstraat 1620 230 253r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen koper provisioneel huis Gardenierstraat 1621 230 264r
JANS, GEERT Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1621 230 264r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1621 230 264r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1621 230 264r
JELLES, FEITSE Fetse Jellis naastligger ten westen Gardenierstraat 1621 230 264r
, KLAAS Claes bezemmaker naastligger ten noorden Gardenierstraat 1621 230 264r
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1621 230 264r
, JAKOB Jacob Terdijst koper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachter Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
, een kamer in de Romastraat [staat: Apotekarsstraat] naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huis Gardenierstraat 1625 231 68r
ROELOFS, GEESKE Geys Roelifs koper Gardenierstraat 1625 231 68r
, verpachter grond Gardenierstraat 1625 231 68r
EVERTS, IENTE Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 68r
JANS, DJURRE Jurre Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1625 231 68r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 68r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1625 231 68r
JANS, OBBE Obbe Jans verkoper Gardenierstraat 1625 231 68r
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achter Gardenierstraat 1625 231 70v
JANS, ANTJE Anke Jans koper Gardenierstraat 1625 231 70v
, verpachter grond Gardenierstraat 1625 231 70v
ALBERTS, AGE als bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1625 231 70v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1625 231 70v
BERNARDUS, TEEKE het huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat 1625 231 70v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1625 231 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v
PIETERS, Ankce Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
ROUKES, SIEBREN Sibren Rouckes verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
SIEMENS, ENGEL Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat 1625 231 70v
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachter Gardenierstraat 1626 231 126r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat 1626 231 126r
, verpachter grond Gardenierstraat 1626 231 126r
ALBERTS, AGE als bewoner de weduwe van Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1626 231 126r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1626 231 126r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat 1626 231 126r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1626 231 126r
JOOSTES, KLAAS Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat 1626 231 126r
IJSBRANDS, ANTJE Antie Isbrants verkoper Gardenierstraat 1626 231 126r
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamer Gardenierstraat 1627 231 159v
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper Gardenierstraat 1627 231 159v
, verpachter grond Gardenierstraat 1627 231 159v
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 231 159v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1627 231 159v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat 1627 231 159v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1627 231 159v
EDGERS, SIEUWKE Syuck Edgers verkoper Gardenierstraat 1627 231 159v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks verkoper Gardenierstraat 1627 231 159v
, KLAAS Claes Happel adelborst onder Julius van Eysinga koper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkende Gardenierstraat 1627 232 9r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat 1627 232 9r
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Gardenierstraat 1627 232 9r
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 9r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1627 232 9r
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat 1627 232 9r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1627 232 9r
HARMENS, JAN Jan Harms verkoper Gardenierstraat 1627 232 9r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper Gardenierstraat 1627 232 9r
, koper twee kamers aan elkaar ([voor de twee verkochte percelen]) Gardenierstraat 1627 232 24v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1627 232 24v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graaf naastligger ten westen Gardenierstraat 1627 232 24v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1627 232 24v
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v
EEDES, TJITSKE Tjeets Aedes koper kamer en loods Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, KLAAS Claes Happel naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
, PIETER Pieter Eenckes verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met ledige plaats, tuin en hovinge Gardenierstraat 1628 232 75v
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v
, verpachter grond Gardenierstraat 1628 232 75v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1628 232 75v
, de kamer in de Botapotekerstraat naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1628 232 75v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1628 232 75v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graef verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat 1628 232 75v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatske Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
SIEMENS, AGE Agge Symons , c.soc. geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
, TIJS het huis van Tijs zakkendrager naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamer Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
WILLEMS, KLAAS wijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
GOOITSENS, PIETER Pieter Goyties naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes koper huis (steeg ten oosten) Gardenierstraat 1632 233 40v
GOSLINGS, ALBERTJE Albertie Goslicks koper Gardenierstraat 1632 233 40v
, verpachter grond Gardenierstraat 1632 233 40v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1632 233 40v
BAUKES, PIEBE de hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 40v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1632 233 40v
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant voor het gerecht koper huis, hof en kamer Gardenierstraat 1632 233 55r
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Gardenierstraat 1632 233 55r
, verpachter grond kamer Gardenierstraat 1632 233 55r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 55r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1632 233 55r
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 55r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1632 233 55r
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r
ALBERTS, BEREND wijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat 1632 233 55r
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoon verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks , oom van de kinderen verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper q.q. kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, koper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeff verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r
SIEDSES, WIEBRICHJE Wybrich Sydses koper Gardenierstraat 1634 233 144r
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 144r
PIETERS, FRANS Frans Pyters naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 144r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 144r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r
, KLAAS wijlen Claes Happel verkoper Gardenierstraat 1634 233 144r
, burgemeester N. N. koper provisioneel huis Gardenierstraat 1634 233 154r
, verpachter grond Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 154r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 154r
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r
JANS, HARMEN Harmen Janssen verkoper q.q. Gardenierstraat 1634 233 154r
JANS, SJOERD de weeskinderen van wijlen Sioerd Jans verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r
TJEPKES, GRIETJE wijlen Griet Tiepckes verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r
, N. N. koper provisioneel hof Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. koper provisioneel huis Gardenierstraat 1634 233 156v
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1634 233 156v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes brouwer koper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaar Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, verpachter grond ([voor 1/1]) Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v
PIETERS, SIETSKE Sydske Pytters koper Gardenierstraat 1636 234 9v
, verpachter grond Gardenierstraat 1636 234 9v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1636 234 9v
PIETERS, FRANS Frans Pytters naastligger ten westen Gardenierstraat 1636 234 9v
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses koper kamer Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
OTTES, STIJNTJE Stijntie Ottes koper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, PIETER de kamer van Pyter Intes naastligger Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
JAKOBS, KLAAS de kamer van Claes Jacobs naastligger Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes verkoper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
, N. N. koper hof met prieel Gardenierstraat 1636 234 21r
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r
GAVERE, JAN ROGIERS burgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u. koper twee kamers Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u. bewoner Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
, HENDRIK Hendrick wieldraaier bewoner Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
GAVERE, JAN ROGIERS de hof van burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirdts verkoper Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens verkoper Gardenierstraat NZ 1637 234 32v
BANGA, JAKOB Jacob Banga koper door niaar kamer Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
EILERTS, FREERK Freeck Ellerts , c.u. geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
LASES, SJOERD Sioerd Laesen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzager koper hoekkamer Gardenierstraat 1643 235 48r
, verpachter grond Gardenierstraat 1643 235 48r
TEEKES, EEUWE de kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1643 235 48r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1643 235 48r
TJEERDS, Dyuk Tiaerdts turfmeetster naastligger ten westen Gardenierstraat 1643 235 48r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1643 235 48r
LASES, SJOERD Sioerd Lases mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 1643 235 48r
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters mr. chirurgijn koper twee dwarskamers Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses koper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
, een zilveren ducaton toehaak Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
KNIJFF, JAN de kamers en plaats van Jan Knijff naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
, legdige plaats naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, BOTE Boote Hieckes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
PIEBES, PAULUS wijlen Pals Pybes koper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
, de hof van Lijntien Vlasblom naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
FOPPES, FOPPE oud gemeensman Foppe Foppes koper hof met bomen en planten Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
, de kamers van Snakkerburen naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
, de kamers van Botapotekerstraat naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
, de kamers van Snakkerburen naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
REINS, JAN Jan Reins , c.u. grootschipper verkoper Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx koper kamer Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
VLASBLOEM, Lijntie in de hof van Flasbloem naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
KLASES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voet Gardenierstraat 1653 236 235r
, FRANS Frans verver naastligger ten oosten Gardenierstraat 1653 236 235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1653 236 235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1653 236 235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1653 236 235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat 1653 236 235r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes koper grondpacht van 0-10-00 CG Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
SJOERDS, LAMMERT grondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer eigenaar perceel Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper van 1/2 kamer Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
, N. N. huurder voor 1 jaar (p.j.) Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper huis en plaats Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
GAVERE, JAN ROGIERS de hof van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gavere naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
HENDRIKS, HENDRIK de kopers Hendrick Hendricx , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
HENDRIKS, HENDRIK de kopers Hendrick Hendricx , c.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
SIEBES, MEINERT Meinert Sybes , c.u. turfdrager koper kamer Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
, N. N. huurder voor 1 jaar (p.j.) Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
SIEMENS, DOUWE de woning van Douue Symens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
JANS, PIER Pier Jansen , c.u. brouwer koper twee kamers met een plaatsje Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
ULBES, JETSKE Jets Uulbes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
, N. N. koper provisioneel 1/2 kamer Gardenierstraat 1655 237 266v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1655 237 266v
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1655 237 266v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens koordewerker naastligger ten noorden Gardenierstraat 1655 237 266v
, N. N. verkoper Gardenierstraat 1655 237 266v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, JAN de kamer van wijlen Jan Worst naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
JANS, BEREND Beernt Jansen wever koper kamer en plaats daarachter Gardenierstraat 1662 238 143v
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas koper Gardenierstraat 1662 238 143v
, verpachter grond Gardenierstraat 1662 238 143v
JILTS, LIJSBET Lijsbeth Jiltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1662 238 143v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
BANGA, TRIJNTJE de hof van Trijntie Banga naastligger ten westen Gardenierstraat 1662 238 143v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1662 238 143v
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat 1662 238 143v
DIRKS, SIEMEN Simen Dirxen verkoper q.q. Gardenierstraat 1662 238 143v
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat 1662 238 143v
, verkoper Gardenierstraat 1662 238 143v
, N. N. koper provisioneel kamer Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
FOPPES, FOPPE de tuin van Foppe Foppes rentmeester naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
SIEMENS, MAURITS als bewoner Maurus Symens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
JAKOBS, LOLKE de weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
SIEMENS, MAURITS Maurus Symons koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagel verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 68r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
DIRKS, PIETER als bewoner Pytter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. koper kamer Gardenierstraat 1668 239 126v
, verpachter grond Gardenierstraat 1668 239 126v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1668 239 126v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1668 239 126v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1668 239 126v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1668 239 126v
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat 1668 239 126v
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslyk Meinderts verkoper Gardenierstraat 1668 239 126v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
, JOOST de hof van mr. Joost Havestadt naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
FOPPES, FOPPE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Foppe Foppes , sr. verkoper Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers , c.u. koper finaal kamer Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEBES, MEINERT deze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdrager eerdere bewoner Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
BANGA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEMENS, DOUWE Douwe Simens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
, verkoper Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
JAKOBS, LOLKE de weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons koper 1/2 huis Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
PIETERS, FLORIS als bewoner Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
DIRKS, PIETER als bewoner Pieter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachter Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van burgemeester Jan de Gavere naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HENDRIKS, HENDRIK de minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoper verkoper Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1669 239 40va
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1669 239 40va
FOPPES, FOPPE de nagelaten hof van Foppe Foppes oud rentmeester verkoper Gardenierstraat 1669 239 40va
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakker koper kamer Gardenierstraat 1671 240 57v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Gardenierstraat 1671 240 57v
, verpachter grond Gardenierstraat 1671 240 57v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 57v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1671 240 57v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1671 240 57v
JANS, BEREND Beernt Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1671 240 57v
GERRITS, JETSE Jetse Gerrits , c.soc. verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v
THOMAS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Thomas erflater Gardenierstraat 1671 240 57v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers rogstorter koper door niaar hoekkamer en een plaats Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pytters , vrijgezel geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
DOUWES, BAUKJE Baukje Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
DOUWES, OENE Oene Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
HAIES, PIER Pier Hayes koper huis Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
JAKOBS, PIETER het huis van Pytter Jacobs timmerman naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
, de hof van de weduwe van dr. Arkenbout naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
PIETERS, JOOST Joost Pytters verkoper Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
WILLEMS, BRECHTJE Bregt Willems verkoper Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
KREEFT, JAN Jan Kreeft, c.u. herbergier koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
SIEMENS, ARJEN huisman Arjen Symens verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
HEMMES, ANTJE Antie Hemmes koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayen betrokkene Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Burger naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
KOENRAADS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
KREEFT, JAN Jan Kreeft herbergier verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, KEIMPE Keimpe timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
, verkoper Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena koper ledige plaats Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u. linnenwever koper woning Gardenierstraat 1691 242 373v
, verpachter grond Gardenierstraat 1691 242 373v
THOMAS, FROUKJE Frouckjen Tomas bewoner Gardenierstraat 1691 242 373v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1691 242 373v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1691 242 373v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1691 242 373v
JANS, JAN de tuin gehuurd door Jan Jansen mr. chirurgijn naastligger ten westen Gardenierstraat 1691 242 373v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat 1691 242 373v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v
JAKOBS, LOLLE vroedsman Lolle Jacobs mr. schoenmaker koper tuintje met zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
ALTENA, ARJEN ARJENS burgervaandrig Arjen Arjens Altena verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolckes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
PIETERS, PIETER wijlen Pyter Pytersen koper Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
WOUTERS, BEREND de kamer van w. Beernt Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
ANDRIES, HERE de hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
JASPERS, ANTJE Antie Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
HAITSES, DOEIE Doye Haytses mr. korfmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
JANS, EVERT Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
HESSELS, PIETER de hof van Pytter Hessels , c.s. gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
HINGST, EVERT Ewert Hingst koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schiere koopman verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
HERES, ANTJE Antie Heres verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
DIRKS, JAN Jan Dirx mr. metselaar aanhandelaar tuintje en zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
ARJENS, KEIMPE Kempe Arjens , c.soc. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
KOK, LOLLE JAKOBS vroedsman Lolle Jacobs Cok verwandelaar Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper 1/2 kamer Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
KLASES, PIETER wijlen Pytter Clasen koper Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
KEIMPES, SIJKE de weduwe Sijke Keimpes , c.f. eigenaar van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
, de verkoperse naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
HAIES, HINKE Hinke Hayes verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
SCHIERE, JAN BOUWES wijlen Jan Bouwes Schiere verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes koper tuintje met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
SIEMENS, Ringke Symons koper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
, KORNELIS Cornelis timmerman naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
DIRKS, JAN Jan Dirksen mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, PIETER de kamer van Pieter Farrijn naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra verkoper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
FRANSES, KLAAS als bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
KOK, de hof van de vroedsman Kok naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
WIJNALDA, oud burgemeester Winalda naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u. bontwever koper huis Gardenierstraat 1718 246 20ar
, verpachter grond Gardenierstraat 1718 246 20ar
PLAS, PIETER Pieter Plas bontwerker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1718 246 20ar
, GERBEN Gerben naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar
KOK, LOLLE JAKOBS de erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
BERENDS, JAN Jan Berents bontwever verkoper Gardenierstraat 1718 246 20ar
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma koopman koper hof Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
HESSELS, PIETER de hof van Pieter Hessels naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
JANS, FOPPE Foppe Jansen mr. schoenmaker koper tuin met vruchtbomen, wijnstokken, planten en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, JETSKE Jedske Gatdzes koper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels gildebode naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma verkoper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrix koper 1/3 kamer met toebehoren Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
, Doopsgezinde Gemeente huis naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
HESSELS, PIETER de tuin van Pyter Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JAKOBS, BOTE de tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
SIEMENS, DOEDE wijlen Doede Symens verkoper Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker koper huis Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
OVERZEE, JAN Jan Oversee koper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JANS, FOPPE de tuin van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
, SIPKE Sipke turfdrager naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woning Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
, doopsgezinde kamer naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
JANS, FOPPE de hof van Foppe Jansen mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters mr. sleefmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzee verkoper Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
, de erfgenamen van wijlen oud burgervaandrig Scherneboek naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
HENDRIKS, SIKJE wijlen Sicke Hendrix verkoper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuik koopman verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuik verkoper Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JOCHEMS, SAAKJE Saekjen Jochums koper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JANS, BEREND Beernt Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
, HERE Heere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels verkoper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever koper provisioneel woning en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
JANS, HENDRIK Hendrikus Janzen , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
HESSELS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
WITTE, HENDRIK Hendrik de Witte mr. bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
JANS, BEREND wijlen Beernd Janzen erflater Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
KLASES, SIERKJE wijlen Sierkje Clazes erflater Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
LEX, MARIA Marijke Lex koper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Gardenierstraat ZZ 1762 255 162r
JANS, GERRIT Gerryt Jans bontwever koper huis Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlem mr. bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, JAN Jan Damast verpachter grond Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, ALBERT Albert Noordga naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens mr. reidmaker koper huis en grote tuin Gardenierstraat 1767 256 230r
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams koper Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1767 256 230r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1767 256 230r
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1767 256 230r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
JANS, BEREND Beerent Jansen bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscher koopman en fabrikant verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
JANS, BEREND Berent Jansen Verlage mr. bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen bontwever verkoper van 1/2 Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, GERRIT Gerryt Sprick verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, MARIA Marijke Sprik, innocent verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, BEREND Beerent Sprik bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, ANTJE wijlen Antje Sprik erflater Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
JANS, GERRIT wijlen Gerryt Jansen bontwever erflater Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
BROUWER, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Brouwer koper door niaar ratione sanguinis woning Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TUININGA, BOTE wijlen Bote Tuininga koper door niaar ratione sanguinis Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga fabrikant geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga fabrikant naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
BROUWER, JAN HENDRIKS wijlen Jan Hendriks Brouwer verkoper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens pannenbakker koper woning Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
RITSKES, GRIETJE Grietje Ritskes huurder Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
, verkoper Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
JANS, BEREND Berend Jans mr. bontwever koper gedeelte tuin of hof Gardenierstraat 1772 258 8v
, SJOERD Sjoerd huurder Gardenierstraat 1772 258 8v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1772 258 8v
JANS, BEREND Berend Jans mr. bontwever naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1772 258 8v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens mr. reidmaker naastligger ten westen Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams naastligger ten westen Gardenierstraat 1772 258 8v
GERRITS, HEIN Heyn Gerryts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1772 258 8v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens mr. reidmaker verkoper Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams verkoper Gardenierstraat 1772 258 8v
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer koopman naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
, GERRIT Gerrit naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogman bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
, BEREND Baarnd Verlage bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
OTTES, JAN de nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilbers bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdrager verkoper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lex verkoper Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper 4/5 woning Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagd verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
MEYER, HARTOG Hartog Meyer joods slager koper huis Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
, BENEDICTUS Benedictus Joseph joods koopman koper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
BROERS, MINSE Minse Broers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekens koopman koper woning, weefwinkel en plaatsje ? Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong koopvrouw koper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GROEN, JAKOB Jacob Groen huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
PIETERS, MINNE Minne Pieters mr. timmerman koper woning Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1788 262 242v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
RING, A. dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
, DOUWE Douwe B. Leefsma koopman koper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
GROEN, J. J. Groen, c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
FOEKES, SJOERD Sioerd Foekes verkoper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong verkoper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerman koper woning Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannema naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
FREERKS, PIER Pier Freerks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuininga mr. slager verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuininga turfdrager verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistra verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuininga varenspersoon verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koper woning Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhooven koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, verpachter grond Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
HORST, HENDRIK Hendrik ter Horst, c.s. huurder (p.j.) Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, WOUTER Wouter Burgerhof naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jans verkoper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
, BERNARDUS Bernardus van Taaken koopman koper woning Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, KLAAS de weduwe van Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
BARTLING, AREND Arent Bartling naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, BERNARDUS Bernardus van Taken koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenroth verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blomberg verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, WOUTER Wouter Burgerhof koper plek grond waarvan de woning afgebroken is Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
, HARMEN Harmen Winnekes, n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknecht koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, verpachter grond Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, TRIJNTJE Trijntje huurder Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, BERNARDUS Bernardus van Taken koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1804 267 17v
, verpachter grond Gardenierstraat 1804 267 17v
DIEMER, ADAM Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat 1804 267 17v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1804 267 17v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 1804 267 17v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 1804 267 17v
HIBMA, BOUDEWINA Boudewina Hibma verkoper Gardenierstraat 1804 267 17v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaan verkoper Gardenierstraat 1804 267 17v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
PIETERS, PIEBE wijlen Piebe Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
WIJNALDA, LAAS Laas Wijnalda huurder Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
HERES, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybren Heeres naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaver verkoper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, JOHANNES wijlen Johannes Bensonidus verkoper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
BARTLING, Ahrend Bartling koper woning Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u. huurder Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, N. N. koper provisioneel huis en plaats van 4 voet en 5 duim Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
, HENDRIK Hendrik smid naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SPOEL, ROMKE de weduwe van Romcke Spoel naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
JANS, FRANS de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Frans Jansen , c.u. verkoper Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
, N. N. koper provisioneel kamer met achteruit of tuintje Gardenierstraat 1 1657 237 257v
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1657 237 257v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1657 237 257v
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1657 237 257v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1657 237 257v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsbarts , of zijn successeur naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1657 237 257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1657 237 257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1657 237 257v
FONGERS, TETTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v
JAKOBS, LOLKE Lolcke Jacobs , c.u. koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1659 238 11v
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1659 238 11v
DALEN, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas van Dalen naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1659 238 11v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1659 238 11v
SINTS, ROMKE de weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1659 238 11v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1659 238 11v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trintie Sibrens verkoper Gardenierstraat 1 1659 238 11v
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens mr. kleermaker koper kamer met een tuintje erachter Gardenierstraat 1 1666 239 57r
KORNELIS, SJOUKJE Siouckien Cornelis koper Gardenierstraat 1 1666 239 57r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1666 239 57r
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagel naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1666 239 57r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1666 239 57r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1666 239 57r
, JAN Jan kuiper naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1666 239 57r
JOHANNES, AUKJE Auck Joannis verkoper Gardenierstraat 1 1666 239 57r
JAKOBS, LOLKE wijlen Lolcke Jacobs verkoper Gardenierstraat 1 1666 239 57r
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchums koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1750 252 87r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1750 252 87r
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksma mr. kleermaker verkoper Gardenierstraat 1 1750 252 87r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer Admiraliteit koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1761 255 69v
BOUWES, AATJE Attie Bouwes koper Gardenierstraat 1 1761 255 69v
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1761 255 69v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1761 255 69v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1761 255 69v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1761 255 69v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1761 255 69v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutdrager verkoper Gardenierstraat 1 1761 255 69v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Gardenierstraat 1 1761 255 69v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga koopman koper fraai huis en tuintje Gardenierstraat 1 1765 256 94r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1765 256 94r
HENDRIKS, JAN de weduwe van Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1765 256 94r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1765 256 94r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1765 256 94r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1765 256 94r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeider verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
BOUWES, AATJE wijlen Attje Bouwes verkoper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lint mr. schoenmaker koper huis en tuintje Gardenierstraat 1 1784 261 233r
JANS, Doeddtie Jans koper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1784 261 233r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases huurder Gardenierstraat 1 1784 261 233r
TUININGA, BOTE de weduwe van Bote Tuininga naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1784 261 233r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, FOKKE Fokke Metzelaar naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1784 261 233r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1784 261 233r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1784 261 233r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1 1798 265 123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, verpachter grond Gardenierstraat 1 1798 265 123r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1798 265 123r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1798 265 123r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1798 265 123r
, CATHARINA de geabandonneerde boedel van Catie van Lindt verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JANS, BEREND wijlen Beernt Jans verkoper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper noordelijke van twee kamers, met plaatsje Gardenierstraat 2 1622 230 323v
LIEUWES, JETSE Jetse Lieuues rogmeter bewoner zuidelijke kamer Gardenierstraat 2 1622 230 323v
, een dukaat toehaak Gardenierstraat 2 1622 230 323v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1622 230 323v
, N. N. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1622 230 323v
, N. N. naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1622 230 323v
, N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1622 230 323v
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 2 1622 230 323v
JANS, GEERTJE Geertie Jansen verkoper Gardenierstraat 2 1622 230 323v
OEBELES, WATSE Watse Ubles koper door niaar huis Gardenierstraat 2 1631 233 8r
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1631 233 8r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 2 1631 233 8r
LIEUWES, IJSBRAND de proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1631 233 8r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1631 233 8r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1631 233 8r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1631 233 8r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans , [voot 56-00-00 CG] verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1631 233 8r
JANS, GRIETJE Griet Jans , [voor 50-00-00 GG] verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1631 233 8r
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u. koper kamer Gardenierstraat 2 1646 235 223v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1646 235 223v
, N. N. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1646 235 223v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1646 235 223v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1646 235 223v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1646 235 223v
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horst, c.u. verkoper Gardenierstraat 2 1646 235 223v
LASES, LAAS de kinderen en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Laes Laessen koper kamer Gardenierstraat 2 1655 237 41v
, LIEUWE Lieuwe kramer naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1655 237 41v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1655 237 41v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1655 237 41v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1655 237 41v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus verkoper Gardenierstraat 2 1655 237 41v
JANS, JETSKE Jetske Jans koper kamer Gardenierstraat 2 1664 238 240v
REINS, GERRIT wijlen Gerrit Reins koper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1664 238 240v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems , c.u. koper kamer Gardenierstraat 2 1671 240 62r
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1671 240 62r
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1671 240 62r
SAMUELS, FREERK de hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1671 240 62r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1671 240 62r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1671 240 62r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.u. verkoper Gardenierstraat 2 1671 240 62r
GOSSES, PIETER Pytter Gosses zeevarende koper kamer Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1701 244 133v
STINNERTS, KLAAS de weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND de verkoper Beern Willems , c.u. turfdrager naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1701 244 133v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdrager verkoper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
HENDRIKS, IESKJE Jiskjen Hendrix verkoper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JANS, GATSKE Gatske Jans , ongehuwde meerderjarige dochter koper kamer Gardenierstraat 2 1705 244 304v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1705 244 304v
TEEDES, FOEKE het huis gekocht door Foeke Taedes , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1705 244 304v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses verkoper Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 2 1716 245 259v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1716 245 259v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases geniaarde koper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen geniaarde koper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1716 245 259v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1716 245 259v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
JANS, GATSKE Gatske Jans , bejaarde dochter verkoper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
JANS, JAN Jan Jansen bontwever koper woning Gardenierstraat 2 1752 253 9v
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1752 253 9v
JELLES, HESSEL Hessel Jelles huurder Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1752 253 9v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1752 253 9v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1752 253 9v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
JAKOBS, ALBERT burgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant koper woning Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1755 253 203r
JANS, JAN Jan Jansen mr. bontwever verkoper Gardenierstraat 2 1755 253 203r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels sleper koper huis met woning ernaast Gardenierstraat 2 1765 256 137v
JANS, LISKJE Liskje Jans koper Gardenierstraat 2 1765 256 137v
HAIES, SIBBELE de weduwe van Sible Hayes huurder Gardenierstraat 2 1765 256 137v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringa naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1765 256 137v
BOS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Bos naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1765 256 137v
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopman verkoper Gardenierstraat 2 1765 256 137v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybregje Pyters verkoper Gardenierstraat 2 1765 256 137v
HENDRIKS, JOHANNES burgervaandrig Johannes Hendriks koopman koper huis Gardenierstraat 2 1784 261 232r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds koper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
, verpachter grond Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DROST, HEIN Hein Drost naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1784 261 232r
, naastligger ten westen Gardenierstraat 2 1784 261 232r
, naastligger ten noorden Gardenierstraat 2 1784 261 232r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 2 1784 261 232r
DUMAN, KOERT Coerd Duman koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 2 1784 261 232r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
PETTINGA, G. G. Pettinga koopman koper huis Gardenierstraat 2 1789 263 96r