Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopman koper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen) Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer eerdere bewoner Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
, N. N. naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
TJALLINGS, BINKE Bente Tziallings verkoper Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis trekschipper op Leeuwarden koper huis Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
AGES, SIEMEN Symon Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u. wijdschipper huurder Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
GERRITS, GERRIT Gorryt Gorryts verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
SIETSES, TEEKE Take Sytses mr. smid verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
GERRITS, LAMMERT Lammert Gerryts , uitlandig verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts mr. gortmaker koper provisioneel woning Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wybe Pyters Moyman koopman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
, het eerste in deze akte verkochte perceel naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u. schuitschipper koper huis Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix huurder Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
GERRITS, ANTONIUS Antony Gerryts , c.u. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Rooda naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huis Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar koper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
BOTES, TJERK meerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar koper huis Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar mr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
, een gouden ducaat toehaak Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopman verkoper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbenden naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
SIEBRENS, ROUKE wijlen Roucke Sybrants koper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huis Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
, MAAIKE Maycke Remis koper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
SIERKS, GERRIT Gerryt Syrcks naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
SIEBRENS, ROMKE wijlen Romcke Sybrens verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
DIRKS, JAN naastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absent verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
LOUWS, WILLEM grondpacht uit het huis van Willem Louws eigenaar perceel Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
, N. N. naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
, N. N. naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
, N. N. naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
, N. N. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
HOMAN, burgervaandrig Homans verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, N. N. huurder (p.j.) Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
STELLINGWERF, PETRUS sr. Petrus Stellingwerf koopman koper huis Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
KUIK, STEFFEN Steeven Cuik naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
TJERKS, BOTE Boote Tjerks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
PIETERS, HENDRIK wijlen Hendrik Pytters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
HANIA, de weduwe van burgemeester Hania naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GERBENS, AUKE wijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
STELLINGWERF, JOCHEM wijlen Jogchem Stellingwerf verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
STELLINGWERF, BAUKJE Baukje Stellingwerf verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
STELLINGWERF, PIETER wijlen Pyter Stellingwerf erflater Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
VRIES, GERRIT de weduwe van Gerrit de Vries huurder Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
, EVERT Evert Bouwknegt schipper naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
HORREUS, GERARDUS Gerardus Horreus predikant verkoper Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
, N. N. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx verkoper q.q. Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van ?t Seepaert koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 het Zeepaard 1617 230 69v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
, TJEERDJE Tiaertke Tiaerdes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes koper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver verkoper Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercks koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
RUURDS, HOUKJE Houck Ryuerdts koper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
AUKES, GERRIT de ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman verkoper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huis Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
ANNES, de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkoper naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercx Pinplinch verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
HEMKES, FOLKERT Folkart Hemkes , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
, N. N. naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
, de hier genoemde ledige plaats naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
ROUKES, HEEBELTJE Hebel Roukes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u. smalschipper koper huis Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
HEMKES, FOLKERT de weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes wijdschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstra naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
HEMKES, FOLKERT de erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes grootveerschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huis Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
, JOHANNES Joannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht huurder Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
KORNELIS, PIETER wijlen Pyeter Cornelis trekschipper verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
, GOSSE Gosse Rix verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeester koper huis Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
HENDRIKS, Lubjen Hendriks koper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedingh contrarolleur naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma, n.u. naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes grootschipper verkoper Jan Ruurdstraat 5 1696 243 212v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
SMEDING, Smedingh contrarolleur naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
KINGMA, RINTJE de dogter van Rintie Kingma naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeester verkoper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
KUIK, STEFFEN Steeven Cuyk koper huis Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
THEOTARDI, EVA Eva Theotardi koper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, een ducaat voor de dochter van de verkoper toehaak Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, Smeedingh contrarolleur naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, naastligger ten westen Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Ens koper q.q. 7-00-00 GG jaarlijkse losbare renten Jekelsteeg 1 1599 228 180r
STOFFELS, MARTEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 1 1599 228 180r
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1599 228 180r
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1599 228 180r
, GRIETJE Grietien naastligger ten westen ([staat: Grietien Pieter Huyberts]) Jekelsteeg 1 1599 228 180r
HUBERTS, PIETER wijlen Pieter Huyberts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1599 228 180r
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1599 228 180r
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r
TJITSES, SJOUKJE Siouck Tijesses verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r
, N. N. koper provisioneel twee kamers Jekelsteeg 1 1604 228 430v
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1604 228 430v
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1604 228 430v
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1604 228 430v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v
ANSKES, TETJE de erfgename van Teth Ansckes uitdraagster naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v
HILLEBRANDS, HUBERT Huybert Hilbrants verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1604 228 430v
EEDES, BINKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
HILLEBRANDS, ANTJE Anna Hilbrants verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
, N. N. koper provisioneel twee aparte kamers naast elkaar Jekelsteeg 1 1605 228 439v
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1605 228 439v
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1605 228 439v
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 439v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v
ANSKES, TETJE de erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v
, N. N. verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 439v
HEERMA, WISKJE juffrouw Wisck Heerma koper huis Jekelsteeg 1 1605 228 470r
HEREMA, IEPE Ippe van Heerema koper Jekelsteeg 1 1605 228 470r
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1605 228 470r
, JAN Jan slotmaker naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1605 228 470r
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1605 228 470r
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 470r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1605 228 470r
, N. N. naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 470r
OS, GOVERT Govert van Os verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 470r
JANS, ANTJE Anna Janses verkoper Jekelsteeg 1 1605 228 470r
RINSES, RINSE Rintse Rintses koper kamer Jekelsteeg 1 1611 229 67v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper Jekelsteeg 1 1611 229 67v
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1611 229 67v
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1611 229 67v
RIENKS, PIETER Pyter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1611 229 67v
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1611 229 67v
, HARMEN Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1611 229 67v
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamer Jekelsteeg 1 1620 230 242v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 1 1620 230 242v
, koper Jekelsteeg 1 1620 230 242v
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1620 230 242v
, naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1620 230 242v
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1620 230 242v
GERRITS, GERRIT de steeg bij Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1620 230 242v
, HARMEN Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1620 230 242v
RINSES, RINSE Rintse Rintses verkoper Jekelsteeg 1 1620 230 242v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper Jekelsteeg 1 1620 230 242v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokere koper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
, N. N. verpachter grond ([staat: zes stuivers min een oortje]) Jekelsteeg 1 1624 230 381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1624 230 381v
, ledige plaats naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1624 230 381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1624 230 381v
, N. N. naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1624 230 381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
RIENKS, PIETER wijlen Pieter Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
, RIENK Rincke Tyalliffs verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamer Jekelsteeg 1 1627 232 16v
SIETSES, GELSKE Gerls Sytses koper Jekelsteeg 1 1627 232 16v
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1627 232 16v
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1627 232 16v
RINTJES, PIETER Pieter Rintyes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1627 232 16v
, N. N. naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1627 232 16v
, HARMEN Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1627 232 16v
, verkoper ([staat: ten profijte van de arme ledematen van hun geloofsgenoten]) Jekelsteeg 1 1627 232 16v
, N. N. koper provisioneel kamer, bij het huis van Gerryt Gerryts in de steeg Jekelsteeg 1 1628 232 52r
, verpachter grond ([staat: 5 stuivers en een blank]) Jekelsteeg 1 1628 232 52r
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1628 232 52r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r
, N. N. naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1628 232 52r
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1628 232 52r
JANS, WILLEM Willem Jans , als oom verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r
BOELES, KLAAS de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r
SIETSES, PIETER Pieter Sytses verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r
SIETSES, GERLOFKE Gerliff Sytses , voor zich en haar kind verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r
BOELES, KLAAS wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r
, N. N. koper provisioneel kamer Jekelsteeg 1 1628 232 62r
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1628 232 62r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r
, N. N. naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1628 232 62r
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen brouwer naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1628 232 62r
, N. N. verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 62r
, N. N. koper huis Jekelsteeg 1 1633 233 82v
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1633 233 82v
, HARMEN Harmen drager naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1633 233 82v
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1633 233 82v
, FRANS het huis van Frans reidmaker naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1633 233 82v
, naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1633 233 82v
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1633 233 82v
HESSELS, SIEBREN Sibren Hessels verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
JANS, ALBERT wijlen Albert Jansen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
GERRITS, AALTJE wijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u. scheepstimmerman koper huis, loods en plaats Jekelsteeg 1 1654 236 259r
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1654 236 259r
, N. N. naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1654 236 259r
, N. N. naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 259r
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 259r
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 259r
BERENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 259r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman koper huis Jekelsteeg 1 1654 236 261r
TJEERDS, AUKJE Auck Tieerds koper Jekelsteeg 1 1654 236 261r
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1654 236 261r
, HENDRIK het huis van Hendrick Wigbolt naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1654 236 261r
HARMENS, TRIJNTJE het andere huis van Trijntie Harmens naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r
OLFERTS, EEDE het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r
HARMENS, TRIJNTJE het hoekhuis van Trijntie Harmens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 1 1654 236 261r
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Bos koper huis Jekelsteeg 1 1742 250 238v
BOS, LUCAS Luicas Bos koper Jekelsteeg 1 1742 250 238v
, HARMEN Harmen wieldraaier huurder Jekelsteeg 1 1742 250 238v
, verpachter grond Jekelsteeg 1 1742 250 238v
BUMA, WOPKE burgemeester Wopco Buma naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1742 250 238v
, naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1742 250 238v
, naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1742 250 238v
FREERKS, BOTE Bote Freerks naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1742 250 238v
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roorda mr. ijzersmid verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmerman koper huis Jekelsteeg 2 1809 268 248r
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 2 1809 268 248r
, naastligger ten oosten Jekelsteeg 2 1809 268 248r
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veer naastligger ten zuiden Jekelsteeg 2 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r
JANS, WIEBE de weduwe van Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 2 1809 268 248r
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsma koopman verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r