Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachter Karremanstraat 1597 228 36v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syourdts smid verpachter grond Karremanstraat 1597 228 36v
, naastligger Karremanstraat 1597 228 36v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1597 228 36v
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat 1597 228 36v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1597 228 36v
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 1597 228 36v
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat 1597 228 36v
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat 1597 228 36v
JELTES, JOHANNES Johannes Jeltes koper huis met ledige plaats van 24 x 12 havenistenvoeten Karremanstraat 1597 228 46r
DIRKS, MARIA Mary Dyrcx koper Karremanstraat 1597 228 46r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat 1597 228 46r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1597 228 46r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 1597 228 46r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1597 228 46r
JELTES, JOHANNES de schuur? van de kopers Johannes Jeltes , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 1597 228 46r
JELLES, JELLE Jelle Jelles verkoper Karremanstraat 1597 228 46r
JOEKES, Hacke Juckes verkoper Karremanstraat 1597 228 46r
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaats Karremanstraat OZ 1597 228 53r
LIEUWES, ANTJE Anna Lyeuwes koper Karremanstraat OZ 1597 228 53r
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1597 228 53r
LOO, JAKOB Jacob van Loo naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1597 228 53r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1597 228 53r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1597 228 53r
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1597 228 53r
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huis Karremanstraat WZ 1598 228 93v
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
, verpachter grond Karremanstraat WZ 1598 228 93v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1598 228 93v
, JAN Jan , [staat: Jan van Franeker] naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1598 228 93v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1598 228 93v
, naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1598 228 93v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1598 228 93v
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huis Karremanstraat 1598 228 106v
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat 1598 228 106v
SJOERDS, Stoffel Sjuerdts smid verpachter grond Karremanstraat 1598 228 106v
, naastligger Karremanstraat 1598 228 106v
, ? naastligger ten oosten Karremanstraat 1598 228 106v
, Siuert naastligger ten zuiden Karremanstraat 1598 228 106v
, ? naastligger ten westen Karremanstraat 1598 228 106v
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 1598 228 106v
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat 1598 228 106v
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huis Karremanstraat 1599 228 157r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat 1599 228 157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 CG) Karremanstraat 1599 228 157r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1599 228 157r
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat 1599 228 157r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1599 228 157r
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat 1599 228 157r
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat 1599 228 157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat 1599 228 157r
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat 1599 228 157r
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tjallings koper finaal huis en tuin daarachter c.a. Karremanstraat 1602 228 302r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat 1602 228 302r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1602 228 302r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1602 228 302r
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 1602 228 302r
, EELKJE Eelck Nonnis naastligger ten noorden Karremanstraat 1602 228 302r
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat 1602 228 302r
JANS, GRIETJE Gryet Jans verkoper Karremanstraat 1602 228 302r
, N. N. koper provisioneel huis Karremanstraat 1603 228 382v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1603 228 382v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1603 228 382v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1603 228 382v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1603 228 382v
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasselt verkoper q.q. Karremanstraat 1603 228 382v
HASSELT, JAN JANS het weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jonge verkoper Karremanstraat 1603 228 382v
IENTES, AALTJE wijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat 1603 228 382v
, N. N. koper kamer Karremanstraat 1612 229 77r
, DIRK Dirck wever naastligger ten oosten Karremanstraat 1612 229 77r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1612 229 77r
, RIJK Rijck smid naastligger ten westen Karremanstraat 1612 229 77r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 1612 229 77r
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r
SIEMENS, SIEMEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Symen Symens verkoper Karremanstraat 1612 229 77r
JOHANNES, EETSKE wijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat 1612 229 77r
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachter Karremanstraat OZ 1612 229 91v
BOKKES, FEITSE wijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ 1612 229 91v
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1612 229 91v
, HARMEN Harmen soldaat naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1612 229 91v
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1612 229 91v
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1612 229 91v
, naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1612 229 91v
, STEFFEN Steffen Gunther verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1612 229 91v
, verkoper Karremanstraat OZ 1612 229 91v
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaar koper huis Karremanstraat WZ 1613 229 162v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1613 229 162v
, JAN Jan naastligger ten zuiden ([staat: Franeker Jan]) Karremanstraat WZ 1613 229 162v
, naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1613 229 162v
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1613 229 162v
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsje Karremanstraat WZ 1618 230 127v
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ 1618 230 127v
SJOERDS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smid verpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 CG ]) Karremanstraat WZ 1618 230 127v
PIPHRON, Piphron protesteert Karremanstraat WZ 1618 230 127v
, naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1618 230 127v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1618 230 127v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1618 230 127v
, naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1618 230 127v
HOMMES, JANKE Jantien Hommes verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huis Karremanstraat 1621 230 270v
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Karremanstraat 1621 230 270v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat 1621 230 270v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1621 230 270v
, MAAIKE Maycke turfmeetster naastligger ten zuiden Karremanstraat 1621 230 270v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1621 230 270v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 1621 230 270v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakker verkoper Karremanstraat 1621 230 270v
IEPES, GRIETJE Griet Jeppes verkoper Karremanstraat 1621 230 270v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper huis Karremanstraat 1623 230 364r
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat 1623 230 364r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van Pieter Pieters houtkoper verpachter grond Karremanstraat 1623 230 364r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1623 230 364r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van Pieter Pieters houtkoper naastligger ten zuiden Karremanstraat 1623 230 364r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1623 230 364r
PIETERS, PIETER de erfgenamen van Pieter Pieters houtkoper naastligger ten noorden Karremanstraat 1623 230 364r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat 1623 230 364r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/2 Karremanstraat 1623 230 364r
ANNES, BROER Broer Annis verkoper van 1/2 Karremanstraat 1623 230 364r
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de Karremansstraat Karremanstraat WZ 1624 231 25v
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ 1624 231 25v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1624 231 25v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1624 231 25v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1624 231 25v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1624 231 25v
JANS, WILLEM Willem Jans veerschipper verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v
, N. N. koper provisioneel huis Karremanstraat 1625 231 53v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1625 231 53v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1625 231 53v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1625 231 53v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1625 231 53v
WIEBRENS, DIRK het sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat 1625 231 53v
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u. koper huis Karremanstraat OZ 1648 236 11r
, KLAAS Claes wever naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1648 236 11r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1648 236 11r
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1648 236 11r
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaat naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1648 236 11r
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat OZ 1648 236 11r
, N. N. koper provisioneel schuur Karremanstraat 1655 237 4v1
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayema naastligger ten oosten Karremanstraat 1655 237 4v1
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 1655 237 4v1
JANS, SIPKE Sipke Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 1655 237 4v1
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1655 237 4v1
FOKKES, TJALLING de crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaar verkoper Karremanstraat 1655 237 4v1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1656 237 61r1
, eigenaar perceel Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1656 237 61r1
JOUKES, SIEBREN grondpacht uit het huis van Sybrant Jouckes eigenaar perceel Karremanstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Karremanstraat 1656 237 61r1
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u. bakker koper huis Karremanstraat OZ 1656 237 84v
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1656 237 84v
, een rozenobel tot een verering toehaak Karremanstraat OZ 1656 237 84v
, AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v
LAMMERTS, THOMAS de erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvarda naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1656 237 84v
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1656 237 84v
, naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1656 237 84v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt verkoper Karremanstraat OZ 1656 237 84v
, HANS Hans Rouschenburgh soldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roorda koper twee kamers aan elkaar Karremanstraat 1658 237 168av
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat 1658 237 168av
, JAN Jan Blomburgh naastligger ten oosten Karremanstraat 1658 237 168av
, LIEUWE Lieuue scheepstimmerman naastligger ten zuiden Karremanstraat 1658 237 168av
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmaker naastligger ten westen Karremanstraat 1658 237 168av
, naastligger ten noorden Karremanstraat 1658 237 168av
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u. glasmaker verkoper Karremanstraat 1658 237 168av
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r
FRANSES, TIEMEN grondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r
JOOSTES, PIETER grondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karreman eerdere eigenaar Karremanstraat 1665 239 6r
IJSBRANDS, MEINERT grondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r1
, eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 1665 239 6r1
FRIESES, JARICH grondpacht uit de kamer van de weduwe van Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Karremanstraat 1665 239 6r1
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huis Karremanstraat OZ 1669 239 205r
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekees koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijn koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1669 239 205r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1669 239 205r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1669 239 205r
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1669 239 205r
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ 1669 239 205r
JANS, PAULUS wijlen Poulus Jansen , c.s. verkoper Karremanstraat OZ 1669 239 205r
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huis Karremanstraat OZ 1687 242 192r
SIEMENS, MINNE wijlen Minne Symens schipper koper Karremanstraat OZ 1687 242 192r
, verpachter grond Karremanstraat OZ 1687 242 192r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1687 242 192r
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r
SIEMENS, MINNE wijlen Minne Symens schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1687 242 192r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters molenaar naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1687 242 192r
, verkoper Karremanstraat OZ 1687 242 192r
JONAS, ANTONIUS Anthony Jonas koper huis Karremanstraat WZ 1690 242 322v
JANS, SALOMON Salomon Jansen Groots naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1690 242 322v
HEMERT, GRIETJE kind van Grietie van Hemert naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1690 242 322v
, Tessingh karreman naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1690 242 322v
, naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1690 242 322v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat WZ 1690 242 322v
, ENOCH Enoch van Rippers mr. chirurgijn koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieel Karremanstraat 1696 243 198r
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1696 243 198r
, JAN Jan baantjer naastligger ten zuiden Karremanstraat 1696 243 198r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1696 243 198r
, GRIETJE Grietie Ruiske naastligger ten noorden Karremanstraat 1696 243 198r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese verkoper Karremanstraat 1696 243 198r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis mr. linnenwever koper huis en bleekveldje Karremanstraat 1703 244 236r
, verpachter grond Karremanstraat 1703 244 236r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1703 244 236r
JANS, JAN Jan Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1703 244 236r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1703 244 236r
TJEERDS, WIEBREN als bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat 1703 244 236r
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schuitschipper verkoper Karremanstraat 1703 244 236r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaar koper huis Karremanstraat WZ 1708 245 69v
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
, naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1708 245 69v
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1708 245 69v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1708 245 69v
, naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1708 245 69v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees verkoper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomen Karremanstraat 1710 245 120r
FOKKES, REIER wijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat 1710 245 120r
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1710 245 120r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1710 245 120r
, JAN Jan baantjer naastligger ten westen Karremanstraat 1710 245 120r
, GRIETJE Grietien Ruiske naastligger ten noorden Karremanstraat 1710 245 120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamers Karremanstraat OZ 1726 246 258r
PIETERS, HIELKE wijlen Hylke Pieters timmerman koper Karremanstraat OZ 1726 246 258r
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis , vanaf mei 1726 huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
BOTSMA, KLAAS RINTJES de hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1726 246 258r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1726 246 258r
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1726 246 258r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1726 246 258r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix bontwever verkoper Karremanstraat OZ 1726 246 258r
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyters koper huis Karremanstraat OZ 1728 247 127v
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Vos koper Karremanstraat OZ 1728 247 127v
BOTSMA, KLAAS REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1728 247 127v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1728 247 127v
, naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1728 247 127v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1728 247 127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1728 247 127v
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Buma, weesvoogd mr. zilversmid verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1728 247 127v
KLASES, KORNELISKE wijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat OZ 1728 247 127v
PIETERS, HIELKE wijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat OZ 1728 247 127v
, GERARDUS Gerardus Feltsma chirurgijn koper huis met tuin en vruchtbomen en wijnstok Karremanstraat 1729 247 256v
DOUWES, LUITJEN de kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat 1729 247 256v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1729 247 256v
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat 1729 247 256v
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 1729 247 256v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat 1729 247 256v
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezel mr. bontwever koper huis Karremanstraat OZ 1750 252 88r
, naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1750 252 88r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1750 252 88r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaar naastligger ten westen Karremanstraat OZ 1750 252 88r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, FRANS Frans Beernts mr. bontwever verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1750 252 88r
FRANSES, LIJSBET Lijsbert Fransen , minderjarig verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, PIETJE Pietie Beernts verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
STEFFENS, AREND Arent Steffens mr. bontwever verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
KUIPER, FETJE Fettie Kuiper verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
JELLES, ALLERT wijlen Allert Jelles , bejaarde vrijgezel erflater Karremanstraat OZ 1750 252 88r
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huis Karremanstraat 1769 257 122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat 1769 257 122v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat 1769 257 122v
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat 1769 257 122v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik, c.s. naastligger ten oosten Karremanstraat 1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v
JELTES, RUURD Ruird Jeltes naastligger ten westen Karremanstraat 1769 257 122v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 1769 257 122v
, verkoper Karremanstraat 1769 257 122v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl fabrikeur in bonten koper door niaar huis Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman geniaarde koper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.s. bewoner Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
TJERKS, ROELOF de verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
STIJL, SIEMEN Symon Stijl koopman naastligger ten westen Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koopman koper huis Karremanstraat 1784 261 170r
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat 1784 261 170r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 1784 261 170r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 1784 261 170r
STAMBKE, dr. Stambke naastligger ten oosten Karremanstraat 1784 261 170r
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1784 261 170r
JANS, GRIETJE Grietje Jansen verkoper Karremanstraat 1784 261 170r
KUIPER, PIETER KORNELIS wijlen Pieter Cornelis Cuiper verkoper Karremanstraat 1784 261 170r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huis Karremanstraat 1788 263 1r
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat 1788 263 1r
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1788 263 1r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1788 263 1r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1788 263 1r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 1788 263 1r
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 1788 263 1r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltsz verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
, wijlen Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks bontwever koper huis Karremanstraat 1 1736 249 126v
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 1 1736 249 126v
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 1 1736 249 126v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1736 249 126v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 1 1736 249 126v
, naastligger ten westen Karremanstraat 1 1736 249 126v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1736 249 126v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman en bontreder verkoper q.q. Karremanstraat 1 1736 249 126v
STIJL, SELIS SIEMENS Selis Symons Stijl verkoper en Karremanstraat 1 1736 249 126v
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijl verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijl koopman en bontreder verkoper en Karremanstraat 1 1736 249 126v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschut koopman en bontreder verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijl verkoper Karremanstraat 1 1736 249 126v
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 1 1740 250 102v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1 1740 250 102v
SYBESMA, SAKE de tuin van vroedsman Saco Sibisma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1740 250 102v
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 1 1740 250 102v
, naastligger ten westen Karremanstraat 1 1740 250 102v
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1740 250 102v
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 1 1740 250 102v
KLASES, KLAAS wijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 1 1740 250 102v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds mr. bontwever koper huis Karremanstraat 1 1743 251 1r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 1 1743 251 1r
, SAKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybisma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1743 251 1r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 1 1743 251 1r
, naastligger ten westen Karremanstraat 1 1743 251 1r
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1743 251 1r
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 1 1743 251 1r
HARMENS, HERE Heere Harmens mr. bontwever koper huis Karremanstraat 1 1752 252 197r
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 1 1752 252 197r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u. huurder Karremanstraat 1 1752 252 197r
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sibersma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1752 252 197r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 1 1752 252 197r
, naastligger ten westen Karremanstraat 1 1752 252 197r
, het molenaarshuis naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1752 252 197r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschut koopman en fabrikant verkoper q.q. Karremanstraat 1 1752 252 197r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 1 1752 252 197r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 1 1752 252 197r
JANS, PIEBE Pybe Jansen , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1633 233 109v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE de verkoper Aucke Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1633 233 109v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 2 1633 233 109v
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. metselaar verkoper Karremanstraat 2 1633 233 109v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2 1640 234 98r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1640 234 98r
DIRKS, DIRK het huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1640 234 98r
, TJEERD huis en hof eerder van Tiaerdt karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r
, TJEERD huis en hof eerder van Tiaerdt karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karreman verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1644 235 107r
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verpachter grond Karremanstraat 2 1644 235 107r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1644 235 107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1644 235 107r
BARTELDS, ANTJE de hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 2 1644 235 107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1644 235 107r
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1644 235 107r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1645 235 182v
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 2 1645 235 182v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1645 235 182v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1645 235 182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1645 235 182v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat 2 1645 235 182v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1645 235 182v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1646 235 202v
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 2 1646 235 202v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1646 235 202v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1646 235 202v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1646 235 202v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat 2 1646 235 202v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1646 235 202v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1646 235 202v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1650 236 107v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1650 236 107v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1650 236 107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1650 236 107v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 2 1650 236 107v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1650 236 107v
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 2 1650 236 107v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajema koper huis, schuur en tuin Karremanstraat 2 1664 238 220v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1664 238 220v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1664 238 220v
ZOMER, JAN Jan Somer naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1664 238 220v
, JAN Jan Bijck naastligger ten westen Karremanstraat 2 1664 238 220v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1664 238 220v
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1664 238 220v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager koper huis, stal en tuin Karremanstraat 2 1671 240 62v
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2 1671 240 62v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1671 240 62v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1671 240 62v
ZOMER, JAN Jan Somer naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1671 240 62v
, JAN Jan Beyke naastligger ten westen Karremanstraat 2 1671 240 62v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1671 240 62v
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajema verkoper Karremanstraat 2 1671 240 62v
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopman koper huis, stal, hofke met bomen en planten Karremanstraat 2 1676 240 232v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1676 240 232v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1676 240 232v
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1676 240 232v
LUURTS, HARMEN het huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 2 1676 240 232v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1676 240 232v
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v
BOUWES, JAKOB wijlen Jacob Bouwes slager verkoper Karremanstraat 2 1676 240 232v
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstal Karremanstraat 2 1684 242 28v
, verpachter grond Karremanstraat 2 1684 242 28v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1684 242 28v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1684 242 28v
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1684 242 28v
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2 1684 242 28v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1684 242 28v
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland verkoper q.q. Karremanstraat 2 1684 242 28v
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan verkoper Karremanstraat 2 1684 242 28v
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huis Karremanstraat 2 1730 247 357v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 2 1730 247 357v
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 2 1730 247 357v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1730 247 357v
, HENDRIK Hendrik bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1730 247 357v
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 2 1730 247 357v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1730 247 357v
, verkoper Karremanstraat 2 1730 247 357v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vries geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1771 257 208v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
, , q.q. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1771 257 208v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1771 257 208v
, verkoper q.q. Karremanstraat 2 1771 257 208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 2 1771 257 208v
HEERKES, ELSKE Else Heerkes rogmolenaar koper stal en wagenhuis Karremanstraat 2 1800 265 236r
HUISINGA, Sybrandis Huisinga koopman koper Karremanstraat 2 1800 265 236r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1800 265 236r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1800 265 236r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 2 1800 265 236r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1800 265 236r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 2 1800 265 236r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper twee huizen Karremanstraat 2 1809 268 326r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 2 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 2 1809 268 326r
, de stal naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1809 268 326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Karremanstraat 2 1809 268 326r
ATLAS, L. L. Atlas koper huis Karremanstraat 3 1808 268 120v
VELDE, JOCHEMKE Jochemke van der Velde koper Karremanstraat 3 1808 268 120v
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 3 1808 268 120v
WIJMA, S. S. Wijma procureur naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1808 268 120v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 3 1808 268 120v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 3 1808 268 120v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 3 1808 268 120v
GRATEMA, AURELIA de weduwe van Aurelia Gratama verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v
TETRODE, P. wijlen P. Tetrode verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Karremanstraat 4 1630 232 155r
, ANTJE Anna weefster naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1630 232 155r
PIERS, ANNE Anne Piers , c.u. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1630 232 155r
PIERS, ANNE de hof van Anne Piers naastligger ten westen Karremanstraat 4 1630 232 155r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1630 232 155r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopman verkoper Karremanstraat 4 1630 232 155r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat 4 1634 233 134r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 4 1634 233 134r
, verpachter grond Karremanstraat 4 1634 233 134r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1634 233 134r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1634 233 134r
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 4 1634 233 134r
JANS, PIEBE Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1634 233 134r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 4 1634 233 134r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 4 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4 1637 234 43r
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1]) Karremanstraat 4 1637 234 43r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1637 234 43r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Karremanstraat 4 1637 234 43r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelema advocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regiment verkoper Karremanstraat 4 1637 234 43r
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Karremanstraat 4 1658 237 161v
STAAL, HANS wijlen Hans Staell koper Karremanstraat 4 1658 237 161v
, verpachter grond Karremanstraat 4 1658 237 161v
, HARMEN Harmen Luyrsen Vrijmoet naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1658 237 161v
ROMKES, SAKE Sake Romckes brouwer naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1658 237 161v
, DIRK Dirck Siccx, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1658 237 161v
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 4 1662 238 149r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 4 1662 238 149r
, verpachter grond Karremanstraat 4 1662 238 149r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1662 238 149r
, HARMEN Harmen Luiersen Vrijmoet naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1662 238 149r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1662 238 149r
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1662 238 149r
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r
, HANS wijlen Hans Stael verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachter Karremanstraat 4 1669 239 189r
, verpachter grond Karremanstraat 4 1669 239 189r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1669 239 189r
, HARMEN Harmen Luiersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1669 239 189r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1669 239 189r
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1669 239 189r
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1669 239 189r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vries geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanus apotheker geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 4 1771 257 208v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v
, , q.q. naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1771 257 208v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1771 257 208v
, verkoper q.q. Karremanstraat 4 1771 257 208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 4 1771 257 208v
HUISINGA, Sybrandis Huisinga koopman koper huis Karremanstraat 4 1800 265 235r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u. huurder Karremanstraat 4 1800 265 235r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1800 265 235r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1800 265 235r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntie Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper twee huizen Karremanstraat 4 1809 268 326r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 4 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1809 268 326r
, de stal naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1809 268 326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Karremanstraat 4 1809 268 326r
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmaker koper huis Karremanstraat 5 1688 242 248r
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 5 1688 242 248r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaar huurder Karremanstraat 5 1688 242 248r
SLOTERDIJK, de hof van hopman Sloterdijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1688 242 248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1688 242 248r
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1688 242 248r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1688 242 248r
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 5 1688 242 248r
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalf mr. metselaar koper huis Karremanstraat 5 1776 258 243v
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Karremanstraat 5 1776 258 243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1776 258 243v
HARMENS, HERE de weduwe van Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1776 258 243v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1776 258 243v
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1776 258 243v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotske verkoper Karremanstraat 5 1776 258 243v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver en glasmaker koper huis Karremanstraat 5 1778 259 139v
KALF, JAN Jan Hendrik Kalf, c.m. huurder Karremanstraat 5 1778 259 139v
STIJL, SIEMEN Symon Stijl naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1778 259 139v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1778 259 139v
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1778 259 139v
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1778 259 139v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Karremanstraat 5 1778 259 139v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jans Kalf mr. metselaar verkoper Karremanstraat 5 1778 259 139v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5 1808 268 69v
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda huurder (p.j.) Karremanstraat 5 1808 268 69v
, G. G. van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1808 268 69v
DUMAN, FREERK Fredrik Duman naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1808 268 69v
, naastligger ten westen Karremanstraat 5 1808 268 69v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1808 268 69v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman koopman verkoper Karremanstraat 5 1808 268 69v
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknecht koper huis Karremanstraat 6 1771 257 208r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1771 257 208r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 6 1771 257 208r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1771 257 208r
, verkoper q.q. Karremanstraat 6 1771 257 208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks bontwever verkoper Karremanstraat 6 1771 257 208r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaats Karremanstraat 6 1781 260 118r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 6 1781 260 118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 6 1781 260 118r
, militairen huurder Karremanstraat 6 1781 260 118r
JOHANNES, SIEBOUT de weduwe van Sybout Johannes naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1781 260 118r
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Karremanstraat 6 1781 260 118r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten westen Karremanstraat 6 1781 260 118r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1781 260 118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 6 1781 260 118r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huis Karremanstraat 6 1784 261 153v
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 6 1784 261 153v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 6 1784 261 153v
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 6 1784 261 153v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 6 1784 261 153v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 6 1784 261 153v
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknecht verkoper Karremanstraat 6 1784 261 153v
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerder koper huis, loods en plaats Karremanstraat 7 1686 242 155r
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 7 1686 242 155r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1686 242 155r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1686 242 155r
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1686 242 155r
, JAN Jan Slap metselaar naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1686 242 155r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes mr. glasmaker verkoper Karremanstraat 7 1686 242 155r
JANS, LIEPKJE Lupke Jans verkoper Karremanstraat 7 1686 242 155r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 7 1688 242 260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat 7 1688 242 260v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1688 242 260v
, JAN Jan Slap mr. metselaar naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1688 242 260v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1688 242 260v
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Karremanstraat 7 1688 242 260v
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat 7 1688 242 260v
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper huis Karremanstraat 7 1692 242 384v
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijck naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1692 242 384v
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1692 242 384v
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1692 242 384v
, FRANS Frans moutmaker naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1692 242 384v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. koper huis en tuintje Karremanstraat 7 1714 245 206v
STIJL, SIEMEN JELLES de hof van Simon Jelles Stijl, c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1714 245 206v
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1714 245 206v
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1714 245 206v
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1714 245 206v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 7 1714 245 206v
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr. koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1783 261 36v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr. koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1783 261 36v
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1783 261 36v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeek verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1784 261 194v
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 7 1784 261 194v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, senior koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 7 1784 261 194v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, senior koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1784 261 194v
, naastligger ten westen Karremanstraat 7 1784 261 194v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1784 261 194v
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loods Karremanstraat 8 1701 244 95v
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zee koper door niaar Karremanstraat 8 1701 244 95v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezel geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters geniaarde koper Karremanstraat 8 1701 244 95v
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts huurder Karremanstraat 8 1701 244 95v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1701 244 95v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1701 244 95v
LUURTS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 8 1701 244 95v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1701 244 95v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 8 1701 244 95v
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u. koper woning Karremanstraat 8 1718 246 29v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1718 246 29v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1718 246 29v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstra naastligger ten westen Karremanstraat 8 1718 246 29v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1718 246 29v
DOEKES, HANS Hans Doeckes oud schipper verkoper Karremanstraat 8 1718 246 29v
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts koper huis Karremanstraat 8 1764 256 37v
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8 1764 256 37v
SIEBRENS, SIPKE de weduwe van Sipke Sybrens huurder Karremanstraat 8 1764 256 37v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1764 256 37v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Karremanstraat 8 1764 256 37v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1764 256 37v
, verkoper Karremanstraat 8 1764 256 37v
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1778 259 155r
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 8 1778 259 155r
SIETSES, DIRK de weduwe van Dirk Sytses huurder Karremanstraat 8 1778 259 155r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1778 259 155r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 8 1778 259 155r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1778 259 155r
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjer verkoper Karremanstraat 8 1778 259 155r
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmaker koper huis Karremanstraat 8 1807 267 333r
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 8 1807 267 333r
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 8 1807 267 333r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 8 1807 267 333r
WIJGA, RUURD Ruurd A. Wyga naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1807 267 333r
PIETERS, de erfgenamen van wijlen R. Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 8 1807 267 333r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 8 1807 267 333r
HIDDES, ATSE Atze Hiddes verkoper Karremanstraat 8 1807 267 333r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper twee kamers met een tuintje c.o.a. Karremanstraat 9 1685 242 71v
SLOTERDIJK, TJEERD de hof van hopman Tjaerdt Sloterdijk naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1685 242 71v
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 9 1685 242 71v
, naastligger ten westen Karremanstraat 9 1685 242 71v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1685 242 71v
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 9 1685 242 71v
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. koper twee kamers Karremanstraat 9 1714 245 206r
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1714 245 206r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 9 1714 245 206r
, naastligger ten westen Karremanstraat 9 1714 245 206r
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1714 245 206r
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 9 1714 245 206r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 9 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 9 1798 265 115r
, GERRIT Gerrit van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 9 1798 265 115r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 9 1798 265 115r
, naastligger ten westen Karremanstraat 9 1798 265 115r
DUMAN, FREERK Frederik Duman leerlooier naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingst koopman verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzinga oud griffier verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, JOHANNES Johannes Stijl oud leraar verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, SIEMEN wijlen Simon Stijl, c.u. erflater Karremanstraat 9 1798 265 115r
JANS, KLAAS Claas Jansen IJsenbeeck koper huis met binnenkamer, loods en plaats Karremanstraat 10 1686 242 9ra
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 10 1686 242 9ra
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1686 242 9ra
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1686 242 9ra
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 10 1686 242 9ra
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1686 242 9ra
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 10 1686 242 9ra
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 10 1686 242 9ra
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u. mr. timmerman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 10 1699 243 398r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1699 243 398r
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1699 243 398r
LUURTS, HARMEN de tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 10 1699 243 398r
LUBBERTS, JAN mr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1699 243 398r
JANS, FOKELTJE Fokeltje Jans verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Isenbeeck mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schuitschipper verkoper van 1/2 Karremanstraat 10 1699 243 398r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u. koper door niaar huis Karremanstraat 10 1721 246 126r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmerman geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 10 1721 246 126r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1721 246 126r
HAITSES, BOUWE het verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1721 246 126r
JANS, RUURD Ruird Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1721 246 126r
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1721 246 126r
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes mr. pannenbakker verkoper Karremanstraat 10 1721 246 126r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters mr. timmerman koper huis Karremanstraat 10 1758 254 168r
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 10 1758 254 168r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1758 254 168r
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1758 254 168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1758 254 168r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1758 254 168r
, verkoper Karremanstraat 10 1758 254 168r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r
JANS, SJOERD Sjoerd Jansen bewoner Karremanstraat 10 1759 254 230r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1759 254 230r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1759 254 230r
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1759 254 230r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1759 254 230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters mr. timmerman verwandelaar Karremanstraat 10 1759 254 230r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1774 258 161v
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galama verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galama huistimmerman verkoper Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama erflater Karremanstraat 10 1774 258 161v
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huis Karremanstraat 10 1788 262 255r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r
DROST, HEIN Hein Drost koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r
KOENRAADS, DJURRE de weduwe van Jurre Coenraads huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1788 262 255r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1788 262 255r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1788 262 255r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1788 262 255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1788 262 255r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman koper 1/2 huis Karremanstraat 10 1794 264 165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkool koopman eigenaar van 1/2 Karremanstraat 10 1794 264 165v
, GERBEN Gerben , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1794 264 165v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 10 1794 264 165v
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1794 264 165v
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 10 1794 264 165v
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1794 264 165v
DROST, HEIN Hein Drost mr. brouwer en koopman verkoper Karremanstraat 10 1794 264 165v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningen Karremanstraat 11 1708 245 54r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11 1708 245 54r
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r
HESSELS, HENDRIK Hendrik Hessels , c.u. huurder Karremanstraat 11 1708 245 54r
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaarden naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1708 245 54r
, een camer daaragter naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1708 245 54r
KELDER, KLAAS de weduwe van Claas Kelder naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Karremanstraat 11 1708 245 54r
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Karremanstraat 11 1708 245 54r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Karremanstraat 11 1708 245 54r
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11 1708 245 54r
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11 1708 245 54r
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrugh mr. korfmaker verkoper van 1/2 Karremanstraat 11 1708 245 54r
TJOMMES, PIETJE wijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11 1708 245 54r
JANS, JAN Jan Janzen bontwever koper huis Karremanstraat 11 1749 252 30v
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1749 252 30v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1749 252 30v
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1749 252 30v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1749 252 30v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v
GERRITS, TJEBBE wijlen Tiebbe Gerrits schipper erflater Karremanstraat 11 1749 252 30v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij koper huis Karremanstraat 11 1771 257 248v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 11 1771 257 248v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1771 257 248v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1771 257 248v
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1771 257 248v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1771 257 248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 11 1771 257 248v
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing bontwever koper huis met daarachter een woning onder een dak Karremanstraat 11 1778 259 95r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r
JANS, BEERT Beer Jans , c.u. huurder achterwoning Karremanstraat 11 1778 259 95r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u. bontwever naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1778 259 95r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1778 259 95r
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1778 259 95r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1778 259 95r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat 11 1778 259 95r
, ANTONIUS wijlen Anthony Vuurpijl verkoper Karremanstraat 11 1778 259 95r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes mr. schoenmaker huurder (p.j.) Karremanstraat 11 1782 260 310r
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekker bontwever huurder achterliggende woning met uitgang in de Achterstraat (p.w.) Karremanstraat 11 1782 260 310r
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1782 260 310r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1782 260 310r
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1782 260 310r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1782 260 310r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r
KOK, DIRK Dirk Kok pottenbakkersknecht verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs mr. boekbinder koper huis Karremanstraat 11 1808 268 56v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u. huurder Karremanstraat 11 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1808 268 56v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1808 268 56v
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1808 268 56v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1808 268 56v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 11 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Karremanstraat 11 1810 269 97v
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnalda naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1810 269 97v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1810 269 97v
, naastligger ten westen Karremanstraat 11 1810 269 97v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 11 1810 269 97v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v
ROELOFS, TJEERD wijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11 1810 269 97v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huis Karremanstraat 12 1722 246 130v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1722 246 130v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1722 246 130v
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1722 246 130v
, IEMKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Ymke meedbrenger naastligger ten westen Karremanstraat 12 1722 246 130v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1722 246 130v
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s. verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 12 1740 250 109v
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1740 250 109v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1740 250 109v
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1740 250 109v
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 12 1740 250 109v
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1740 250 109v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts trekveerschipper verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer koper huis Karremanstraat 12 1763 255 201v
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.) Karremanstraat 12 1763 255 201v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1763 255 201v
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1763 255 201v
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 12 1763 255 201v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
LIEUWES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
, BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat 12 1765 256 107r
, PETRONELLA Petronella Chemingh koper Karremanstraat 12 1765 256 107r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1765 256 107r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1765 256 107r
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 12 1765 256 107r
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1765 256 107r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Karremanstraat 12 1765 256 107r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp koper huis Karremanstraat 12 1788 262 251r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 12 1788 262 251r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 12 1788 262 251r
, naastligger ten westen Karremanstraat 12 1788 262 251r
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r
DROST, HEIN Hein Drost, c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1788 262 251r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdrager koper huis Karremanstraat 13 1728 247 140r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Karremanstraat 13 1728 247 140r
HARKES, TIJS de weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1728 247 140r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1728 247 140r
FRANSES, FEIKE de weduwe van Feyke Fransens naastligger ten westen Karremanstraat 13 1728 247 140r
GLADSMA, PIER Pier Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1728 247 140r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes verkoper Karremanstraat 13 1728 247 140r
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Karremanstraat 13 1728 247 140r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma koper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten Karremanstraat 13 1729 247 234r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes naastligger achter Karremanstraat 13 1729 247 234r
WIEBES, WIJNAND wijlen Wynne Wybes naastligger achter Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1729 247 234r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdrager naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten westen Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1729 247 234r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdrager verkoper Karremanstraat 13 1729 247 234r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roorda koper Karremanstraat 13 1735 249 95r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1735 249 95r
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 95r
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipper verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 95r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel koopman verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huis Karremanstraat 13 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Karremanstraat 13 1735 249 1ra
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 1ra
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1735 249 1ra
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 1ra
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 1ra
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 1ra
PIETERS, SUSANNA de drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 13 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever verkoper Karremanstraat 13 1735 249 1ra
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huis Karremanstraat 13 1735 249 2va
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 2va
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1735 249 2va
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 2va
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 2va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 2va
PIETERS, SUSANNA de drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 13 1735 249 2va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a. mr. wever verkoper Karremanstraat 13 1735 249 2va
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl schilderaar op de gleibakkerij koper huis en weefwinkel Karremanstraat 13 1771 257 249v
, HARMEN Harmen Hember bewoner Karremanstraat 13 1771 257 249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1771 257 249v
, N. N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1771 257 249v
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1771 257 249v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijl naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1771 257 249v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 13 1771 257 249v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat 13 1778 259 94r
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13 1778 259 94r
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postma metselaar geniaarde koper Karremanstraat 13 1778 259 94r
, JAN Jan , c.u. wannemaker huurder 1e woning Karremanstraat 13 1778 259 94r
KOK, BEREND Beernd Kok, c.u. huurder 2e woning Karremanstraat 13 1778 259 94r
FEITEMA, de weduwe van Feitema naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1778 259 94r
, BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1778 259 94r
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poel naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat 13 1778 259 94r
, ANTONIUS wijlen Anthony Vuurpijl schilder verkoper Karremanstraat 13 1778 259 94r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs mr. boekbinder koper huis Karremanstraat 13 1808 268 56v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u. huurder Karremanstraat 13 1808 268 56v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1808 268 56v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1808 268 56v
, naastligger ten westen Karremanstraat 13 1808 268 56v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1808 268 56v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbach mr. schoenmaker verkoper q.q. Karremanstraat 13 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS het testament van Klaas Symons oud wijdschipper verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v
, N. N. koper provisioneel huis Karremanstraat 14 1639 234 74v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1639 234 74v
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 14 1639 234 74v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14 1639 234 74v
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Banga verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14 1639 234 74v
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1639 234 74v
, N. N. koper finaal huis Karremanstraat 14 1640 234 91r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1640 234 91r
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 14 1640 234 91r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1640 234 91r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14 1640 234 91r
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r
BANGA, TJEERD Tiaerdt Banga verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14 1640 234 91r
HENDRIKS, ROELOF wijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r
LOURENS, MAAIKE wijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14 1640 234 91r
, FRANS Frans Jongbloedt, c.u. sergeant aanhandelaar huis (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende) Karremanstraat 14 1655 237 16r
, verpachter grond Karremanstraat 14 1655 237 16r
, 460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde toehaak Karremanstraat 14 1655 237 16r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1655 237 16r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 14 1655 237 16r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1655 237 16r
, zijn daarnaast staande woning van N. N. verwandelaar Karremanstraat 14 1655 237 16r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelder koper huis Karremanstraat 14 1695 243 121v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 14 1695 243 121v
, verpachter grond Karremanstraat 14 1695 243 121v
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u. schuitschipper huurder Karremanstraat 14 1695 243 121v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1695 243 121v
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 14 1695 243 121v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1695 243 121v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braem verkoper q.q. Karremanstraat 14 1695 243 121v
DIRKS, JAN het testament van wijlen Jan Dirxen schuitschipper verkoper Karremanstraat 14 1695 243 121v
, GERARDUS Gerhardus Feltsma mr. chirurgijn koper huis Karremanstraat 14 1729 247 220v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1729 247 220v
KLASES, WILKE Wiltje Claeses mr. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1729 247 220v
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 14 1729 247 220v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1729 247 220v
, verkoper q.q. Karremanstraat 14 1729 247 220v
PIETERS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v
WILLEMS, JAN Jan Willems mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 14 1730 247 349r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1730 247 349r
KLASES, WILKE Wiltje Clases bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1730 247 349r
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat 14 1730 247 349r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1730 247 349r
, GERARDUS Gerard Feltsma mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 14 1730 247 349r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. schoenmaker koper huis Karremanstraat 14 1763 256 11r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s. huurder Karremanstraat 14 1763 256 11r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1763 256 11r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1763 256 11r
GERRITS, SJOUKE de weduwe van Sjouke Gerryts naastligger ten westen Karremanstraat 14 1763 256 11r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1763 256 11r
STRATEN, SAPE Sape van Straten mr. metselaar verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems mr. kastmaker verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwer mr. brouwer en koopman geniaarde koper (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v
HOUTEN, MARTEN Martinus van Houten, c.u. huurder voor (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v
, ANTJE Anna Margaretha huurder achter (p.w.) Karremanstraat 14 1769 257 136v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 14 1769 257 136v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 14 1769 257 136v
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat 14 1769 257 136v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1769 257 136v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Karremanstraat 14 1769 257 136v
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten) Karremanstraat 15 1617 230 91v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15 1617 230 91v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1617 230 91v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1617 230 91v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 15 1617 230 91v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1617 230 91v
JANS, BOTE mr. Botte Janssen verkoper Karremanstraat 15 1617 230 91v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat 15 1766 256 229r
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Karremanstraat 15 1766 256 229r
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetter huurder (p.j.) Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1766 256 229r
, naastligger ten westen Karremanstraat 15 1766 256 229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1766 256 229r
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoper verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandig verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks , voor haar kinderen verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
TROMPETTER, JAN wijlen Jan Trompetter verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagd verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
KLASES, ROMMERT Rommert Clases verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
PIETERS, JORIS Joris Pieters mr. huistimmerman koper huis Karremanstraat 15 1782 260 272r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 15 1782 260 272r
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1782 260 272r
, BALT Baltus Molts naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1782 260 272r
, naastligger ten westen Karremanstraat 15 1782 260 272r
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1782 260 272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Karremanstraat 15 1782 260 272r
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloet sergeant compagnie kapitein Poppe van Burmania koper huis Karremanstraat 16 1654 236 250v
JANS, EELKJE Eecke Jans koper Karremanstraat 16 1654 236 250v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1654 236 250v
, KORNELIS Cornelis Haucx naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1654 236 250v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 16 1654 236 250v
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1654 236 250v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezel verkoper Karremanstraat 16 1654 236 250v
, N. N. aanhandelaar huis Karremanstraat 16 1655 237 16r
, 460-00-00 GG als toehaak op het verwandelde toehaak Karremanstraat 16 1655 237 16r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1655 237 16r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1655 237 16r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 16 1655 237 16r
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1655 237 16r
, FRANS zijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt, c.u. sergeant verwandelaar (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende) Karremanstraat 16 1655 237 16r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huis Karremanstraat 16 1682 241 203v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1682 241 203v
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1682 241 203v
, de erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein naastligger ten westen Karremanstraat 16 1682 241 203v
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1682 241 203v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 16 1682 241 203v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Karremanstraat 16 1682 241 203v
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaar koper huis Karremanstraat 16 1684 242 40r
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pybes koper Karremanstraat 16 1684 242 40r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1684 242 40r
SIPKES, GERRIT het huis van Gerryt Sipkes glasmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1684 242 40r
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelbosch kapitein naastligger ten westen Karremanstraat 16 1684 242 40r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1684 242 40r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes huistimmerman verkoper Karremanstraat 16 1684 242 40r
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx verkoper Karremanstraat 16 1684 242 40r
KLASES, WILKE Wiltje Claeses bontwever koper huis Karremanstraat 16 1728 247 124v
JURJENS, FOKELTJE Fokeltie Jurjens koper Karremanstraat 16 1728 247 124v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1728 247 124v
ROELOFS, ANTJE Antje Roelofs naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1728 247 124v
, de erfgenamen van wijlen Vinkelbosch naastligger ten westen Karremanstraat 16 1728 247 124v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
DIRKS, DIRK wijlen Dirk Dirksen mr. bakker verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
STIJL, JETSE JELLES wijlen Jetze Jelles Stijl koopman erflater Karremanstraat 16 1728 247 124v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent bontwever koper huis Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 16 1733 248 192r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1733 248 192r
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 16 1733 248 192r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1733 248 192r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, WILKE Wiltie Claases bontwever verkoper Karremanstraat 16 1733 248 192r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdrager koper huis Karremanstraat 16 1747 251 167v
JANS, WIEPKJE Wypkjen Jans koper Karremanstraat 16 1747 251 167v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1747 251 167v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1747 251 167v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten westen Karremanstraat 16 1747 251 167v
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerman naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1747 251 167v
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 16 1747 251 167v
BERENDS, HENDRIK wijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 16 1747 251 167v
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huis Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 16 1778 259 108r
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u. huurder Karremanstraat 16 1778 259 108r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1778 259 108r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1778 259 108r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs oud schuitschipper verkoper Karremanstraat 16 1778 259 108r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koper huis Karremanstraat 17 1774 258 185r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Karremanstraat 17 1774 258 185r
, FREERK Freerk huurder Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1774 258 185r
, naastligger ten westen Karremanstraat 17 1774 258 185r
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 17 1774 258 185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat 17 1778 259 140v
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1778 259 140v
, naastligger ten westen Karremanstraat 17 1778 259 140v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 17 1778 259 140v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woude advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Karremanstraat 17 1778 259 140v
KALF, HENDRIK JANS wijlen Hendriks Jans Kalf mr. metselaar verkoper Karremanstraat 17 1778 259 140v
JANS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 17 1778 259 140v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper van 1/3 huis, loods en plaats Karremanstraat 18 1664 238 233v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 18 1664 238 233v
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1664 238 233v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 18 1664 238 233v
, FRANS Frans Jongebloedt naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1664 238 233v
, TJALLING Tjalling Gijckes , c.u. verkoper Karremanstraat 18 1664 238 233v
ROELOFS, ANTJE Antie Roeloffs koper huis Karremanstraat 18 1714 245 226v
, JAKOB wijlen Jacobus Wetsensius assistent koper Karremanstraat 18 1714 245 226v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 18 1714 245 226v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1714 245 226v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbos naastligger ten westen Karremanstraat 18 1714 245 226v
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1714 245 226v
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat 18 1714 245 226v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopman koper Karremanstraat 18 1729 247 283v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 18 1729 247 283v
JANS, JOB Job Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1729 247 283v
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1729 247 283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes mr. wolkammer naastligger ten westen Karremanstraat 18 1729 247 283v
KLASES, WILTJE Wiltje Claeses naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1729 247 283v
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 18 1729 247 283v
JOOSTES, JAKOB Jacobus Joostens verkoper van 1/3 Karremanstraat 18 1729 247 283v
JAKOBS, ROELOF Roeloff Jacobus mr. metselaar verkoper van 1/3 Karremanstraat 18 1729 247 283v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 18 1729 247 283v
, BALT Baltus Molts koopman koper huis en drie grote weefgetouwen Karremanstraat 18 1771 257 202v
, PETRONELLA Petronella Chamin koper Karremanstraat 18 1771 257 202v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 18 1771 257 202v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 18 1771 257 202v
HAANTJES, HARMEN de weduwe van Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1771 257 202v
DIRKS, HAIE de weduwe van Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 18 1771 257 202v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1771 257 202v
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmerman verkoper Karremanstraat 18 1771 257 202v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma koopman verkoper Karremanstraat 18 1771 257 202v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huis Karremanstraat 18 1788 262 256v
WILLEMS, JANKE Janke Willems koper Karremanstraat 18 1788 262 256v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 18 1788 262 256v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 18 1788 262 256v
KLASES, WIEBE Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1788 262 256v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 18 1788 262 256v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1788 262 256v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 18 1788 262 256v
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 18 1788 262 256v
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
, PETRONELLA wijlen Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper hoekhuis Karremanstraat 19 1640 234 95r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Karremanstraat 19 1640 234 95r
, twee rijksdaalders extra als honorarium toehaak Karremanstraat 19 1640 234 95r
, SJOERD Sioerd Leses naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1640 234 95r
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1640 234 95r
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1640 234 95r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1640 234 95r
JANS, BEREND de erfgenamen van wijlen Beernt Jansen verkoper Karremanstraat 19 1640 234 95r
BERENDS, MARTEN Marten Beernts stadsroeper verkoper Karremanstraat 19 1640 234 95r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper hoekhuis Karremanstraat 19 1644 235 98v
, floreenrente Karremanstraat 19 1644 235 98v
JANS, HARMEN Harmen Janssen naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1644 235 98v
JELMERS, PIETER Peter Jelmers naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1644 235 98v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 19 1644 235 98v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1644 235 98v
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen , c.u. verkoper Karremanstraat 19 1644 235 98v
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts koper hoekkamer Karremanstraat 19 1656 237 72r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1656 237 72r
, LAMMERT Lammert schuitvoerder naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1656 237 72r
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1656 237 72r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1656 237 72r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. verkoper Karremanstraat 19 1656 237 72r
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmaker koper huis Karremanstraat 19 1659 237 196r
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs koper Karremanstraat 19 1659 237 196r
JANS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1659 237 196r
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennema naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1659 237 196r
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1659 237 196r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1659 237 196r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelker verkoper Karremanstraat 19 1659 237 196r
WILLEMS, AART Aert Willems gortmaker koper hoekhuis Karremanstraat 19 1682 241 202v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx kleinreder naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1682 241 202v
, DIRK Dirck bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1682 241 202v
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1682 241 202v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1682 241 202v
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 19 1682 241 202v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Karremanstraat 19 1682 241 202v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands schoenlapper koper huis Karremanstraat 19 1728 247 106v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 19 1728 247 106v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1728 247 106v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1728 247 106v
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1728 247 106v
, N. N. naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1728 247 106v
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts mr. bontwever koper huis Karremanstraat 19 1728 247 145v
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 19 1728 247 145v
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1728 247 145v
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1728 247 145v
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1728 247 145v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1728 247 145v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands , c.u. verkoper Karremanstraat 19 1728 247 145v
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkkoper koper huis Karremanstraat 19 1729 247 223r
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 19 1729 247 223r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1729 247 223r
, N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1729 247 223r
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1729 247 223r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1729 247 223r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts bontwever verkoper Karremanstraat 19 1729 247 223r
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 19 1729 247 223r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjer koper huis Karremanstraat 19 1732 248 165r
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 19 1732 248 165r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1732 248 165r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1732 248 165r
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1732 248 165r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1732 248 165r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmaker verkoper Karremanstraat 19 1732 248 165r
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 19 1732 248 165r
SIEMENS, JAN Jan Symens mr. bakker koper huis Karremanstraat 19 1761 255 51v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1761 255 51v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1761 255 51v
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1761 255 51v
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1761 255 51v
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
CHRISTIAANS, GERRIT wijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknecht koper huis Karremanstraat 19 1782 260 285r
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes koper Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder (p.j.) Karremanstraat 19 1782 260 285r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1782 260 285r
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1782 260 285r
, naastligger ten westen Karremanstraat 19 1782 260 285r
, naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1782 260 285r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heerma mr. bakker verkoper q.q. Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, RINTJE Rintje Lieuwes , erfgezeten verkoper q.q. Karremanstraat 19 1782 260 285r
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker verkoper Karremanstraat 19 1782 260 285r
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakker koper huis met bestekte plaats daarachter Karremanstraat 20 1629 232 90r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20 1629 232 90r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1629 232 90r
TJALLINGS, FOKKE het huis van Focke Tiallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1629 232 90r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1629 232 90r
TEUNIS, JAN de kamer van Jan Thonis naastligger ten westen Karremanstraat 20 1629 232 90r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20 1629 232 90r
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijman naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1629 232 90r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tiallings verkoper Karremanstraat 20 1629 232 90r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20 1629 232 90r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn rentmeester koper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoning Karremanstraat 20 1658 237 173r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma koper van 1/3 Karremanstraat 20 1658 237 173r
, FRANS burgerhopman Frans van Kyll koper van 1/3 Karremanstraat 20 1658 237 173r
, N. N. naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1658 237 173r
, LOLKJE Lolck naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1658 237 173r
HANSES, HANS wijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1658 237 173r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 20 1658 237 173r
, KORNELIS de erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucx naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1658 237 173r
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Karremanstraat 20 1658 237 173r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 20 1658 237 173r
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u. bakker koper huis en achterwoning Karremanstraat 20 1664 238 218v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1664 238 218v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1664 238 218v
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 20 1664 238 218v
, KORNELIS de erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haux naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1664 238 218v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS oud gemeensman Schelto Jurjans Fontein rentmeester verkoper Karremanstraat 20 1664 238 218v
, FRANS burgerhopman Frans van Kyll verkoper Karremanstraat 20 1664 238 218v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker koper huis Karremanstraat 20 1670 240 15r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20 1670 240 15r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1670 240 15r
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1670 240 15r
, N. N. naastligger ten westen Karremanstraat 20 1670 240 15r
, KORNELIS de erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haux naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1670 240 15r
DIRKS, HENDRIK de gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakker verkoper Karremanstraat 20 1670 240 15r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u. koper huis Karremanstraat 20 1714 245 229v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1714 245 229v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1714 245 229v
JANS, HILLE Hille Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1714 245 229v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbos naastligger ten westen Karremanstraat 20 1714 245 229v
, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsen naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1714 245 229v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 20 1714 245 229v
ROELOFS, LIEUWE wijlen Lieuwe Roeloffs verkoper Karremanstraat 20 1714 245 229v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts Boetema koper door niaar huis Karremanstraat 20 1722 246 151r
HUIGS, DIRK de verkopers Dirck Huigens , c.u. verpachter grond Karremanstraat 20 1722 246 151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 20 1722 246 151r
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 20 1722 246 151r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1722 246 151r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1722 246 151r
, KORNELIS Cornelis Vinkebos naastligger ten westen Karremanstraat 20 1722 246 151r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1722 246 151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 20 1722 246 151r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 20 1722 246 151r
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u. koper huis Karremanstraat 20 1723 246 158v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1723 246 158v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1723 246 158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds Boetema naastligger ten westen Karremanstraat 20 1723 246 158v
POPPES, BROER wijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 20 1723 246 158v
, JAKOB de weduwe van Jacobes Vetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1723 246 158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 20 1723 246 158v
POPPES, BROER wijlen Broer Poppes verkoper Karremanstraat 20 1723 246 158v
JANS, JOB Job Jansen mr. timmerman koper huis Karremanstraat 20 1726 246 285r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts koper Karremanstraat 20 1726 246 285r
REIGER, LIDIA Lydia Reygers bewoner Karremanstraat 20 1726 246 285r
, HENDRIK wijlen Hendrik Henne convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Karremanstraat 20 1726 246 285r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1726 246 285r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1726 246 285r
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 20 1726 246 285r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1726 246 285r
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 20 1726 246 285r
, HENDRIK wijlen Hendrik Henne verkoper Karremanstraat 20 1726 246 285r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot winkelier koper huis Karremanstraat 20 1747 251 177r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra winkelier koper Karremanstraat 20 1747 251 177r
HERES, GERBEN Gerben Heeres huurder Karremanstraat 20 1747 251 177r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1747 251 177r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1747 251 177r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 20 1747 251 177r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1747 251 177r
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipper verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r
JANS, BARTELD Bartel Jansen bontwever koper huis Karremanstraat 20 1751 252 136v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 20 1751 252 136v
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens huurder Karremanstraat 20 1751 252 136v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1751 252 136v
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermans naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1751 252 136v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u. naastligger ten westen Karremanstraat 20 1751 252 136v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1751 252 136v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koopman verkoper Karremanstraat 20 1751 252 136v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra verkoper Karremanstraat 20 1751 252 136v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks stadsbierdrager koper huis Karremanstraat 20 1775 258 198v
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirks koper Karremanstraat 20 1775 258 198v
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Karremanstraat 20 1775 258 198v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1775 258 198v
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburg naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1775 258 198v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 20 1775 258 198v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1775 258 198v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper en reversaalhouder Karremanstraat 20 1775 258 198v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper en reversaalhouder Karremanstraat 20 1775 258 198v
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever erflater Karremanstraat 20 1775 258 198v
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 20 1775 258 198v
KLASES, WIEBE Wybe Claases mr. scheepstimmerman koper huis Karremanstraat 20 1783 261 41v
SIEMENS, JOHANNES Johannes Simons huurder (p.j.) Karremanstraat 20 1783 261 41v
, naastligger ten oosten Karremanstraat 20 1783 261 41v
KLOPPENBURG, G. Kloppenburg naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1783 261 41v
HIELKES, BOUWE Bouwe Hylkes naastligger ten westen Karremanstraat 20 1783 261 41v
, BALT Baltus Moltsz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1783 261 41v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdrager verkoper Karremanstraat 20 1783 261 41v
JANS, HILTJE wijlen Hiltje Jans verkoper Karremanstraat 20 1783 261 41v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmaker koper huis Karremanstraat 21 1752 252 217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 21 1752 252 217v
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder (p.j.) Karremanstraat 21 1752 252 217v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengst naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1752 252 217v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1752 252 217v
, naastligger ten westen Karremanstraat 21 1752 252 217v
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1752 252 217v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper huis Karremanstraat 21 1787 262 223v
, BERTRAM Bertrand Monvielle, c.u. huurder Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veer naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1787 262 223v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1787 262 223v
, naastligger ten westen Karremanstraat 21 1787 262 223v
HESSELS, IEPE Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva koopman verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v
TEUNIS, JAN Jan Tonis koper hoekhuis Karremanstraat 22 1635 233 170r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 22 1635 233 170r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 22 1635 233 170r
, naastligger ten zuiden Karremanstraat 22 1635 233 170r
MEINERTS, TIEDE het huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 22 1635 233 170r
TEUNIS, JAN de kopers Jan Tonis , c.u. naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1635 233 170r
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 22 1635 233 170r