Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes koper huis Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners koper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
, HANS burgemeester Hans Ericx verpachter grond Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, REINER de keet van Reyner Claesen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
TEEKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes verkoper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamer Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
POPPES, ANNE Anne Poppes kuiper koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
PIETERS, ANNE wijlen Anne Pyeters karreman koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, NANNE mr. Nanning Iskens schoolmeester protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
PIETERS, IEMKJE Imck Pieters protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, BIENSE wijlen Biense Haentkens protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, BEREND Beernt turfmeter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, MARTEN Marten bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamer Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Ericx naastligger Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
RIENKS, JELLE Jelle Riencx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
FOPKES, RITSKE Ritscke Fopckes verkoper ([staat: Ritscke Fopkes dochter]) Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, GRIETJE Griedt Jemckes verkoper Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
ANNES, PIETER Pieter Annys rogdrager koper huis Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
HESSELS, ANTJE Anneke Hessels koper Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
PIEKES, TEEKE Taeke Pyckes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anneken Heeres? verkoper Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
WOPKES, ANTJE Ancke Wopckes koper kamer Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
GAUKES, DJURRE wijlen Djurre Gouckes koper Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
WARNERS, PIETER Pieter Warners verpachter grond Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendrix verpachter grond Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
TEUNIS, KLAAS Claes Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys protesteert curatorem nomine vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
KLASES, REINER de voormalige zoutkeet van Reyner Claesen naastligger Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
PIETERS, WARNER Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
DIRKS, JAN Jan Dyrcx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes wever naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
GERRITS, RITSKE Ritscke Gerryts verkoper Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
JELLES, ANTJE Antke Jelles verkoper Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
BOTES, JASPER Jasper Bootes veerschipper op Leeuwarden koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
TJEERDS, Lyuw Tjaerdts koper Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de steeg]) Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Pybes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
JOOSTES, JAN Jan Joestes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
, N. N. koper hof met huisjes, bomen en kruiden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, de kamers rond de hof naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, N. N. koper twee kamers aan een hof Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, BASTIAAN Bastiaen bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
EIMERTS, JAN de weduwe van Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
PIEBES, MARTEN het sterfhuis van wijlen Marten Pybes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huis Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
JOOSTES, JAN Jan Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
BOTES, JARICH Jarich Botes koper huis Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
KLASES, REINER de zoutkeet van Reyner Claes naastligger Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
PIEBES, MARTEN de hof van Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
WOPKES, ANTJE Anne Wopckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
DIRKS, JAN de achtergelaten goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Dircxen verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamer Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs koper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
PIEBES, de erfgenamen van wijlen Martge Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
KLASES, JAN de verkoper Jan Claeses naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
, HENDRIK Hendrick wever naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
KLASES, JAN Jan Claeses verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
SEERPS, ARJAANTJE Ariaen Seerps verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
LOUWS, JAARTJE Jad Louws koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
TEEKES, IEKE wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
PIEBES, MARTEN de hof van Marten Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
WOPKES, ANTJE Antke Wopkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
BOTES, JARICH Jarich Botes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
JOEKES, BEITSKE Beyts Juckes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants koper twee kamers Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes koper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
PIETERS, MARTEN het weeskind van Marthen Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
JILTS, GERRITJE Garst Jylts verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
REINS, SJOERD Syverd Reyns koper kamer Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
ANNES, SIKKE Sicke Annes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
, N. N. koper provisioneel huis Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
JOHANNES, ALBERT de crediteuren van Albert Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
, N. N. koper twee onder- en twee bovenkamers Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel huis of kamer Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
, N. N. verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants koper provisioneel twee onder- en twee bovenkamers Lammert Warndersteeg 1615 229 249v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1615 229 249v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1615 229 249v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1615 229 249v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1615 229 249v
, N. N. verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 249v
HANSES, JAN Jan Hanssen koper hoekhuis of kamer alwaer het Cromholt uutsteckt Lammert Warndersteeg het Cromholt 1617 230 68r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
ENGELSMAN, JAN WILLEMS is beklemd in het huis van Jan Willems Engelsman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeester verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
JILLES, ARNOLDUS Aernolt Jelis bakker verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Banga koper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muur Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
, EELKE wijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
PIEBES, MARTEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Pybes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
, JENTJE Jencke Toers naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
HARMENS, MARTJEN Martien Harmens verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
PIETERS, MARTEN wijlen Marten Pieters verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
MARTENS, PIETER Pieter Marthens , 25 jarige vrijgezel verkoper van 3/4 Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagens koper hof en tuin achter de kamers van Lambert Warners (te betalen in de vorm van gebleekt gulden smaldoek t.w.v. 0-05-12 CG per el) Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
GERRITS, JAKOBJE Japien Gerryts koper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
WARNERS, LAMMERT de kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
PIEBES, MARTEN de kamers van wijlen Marthen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutzieder verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
OLIVIERS, JAN Jan Oliviers verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
RINSES, JARICH Jarigh Rinses koopman koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
FEDDES, TRIJNTJE Trijn Feddes verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
SIEBRENS, JAN wijlen Jan Sibrants verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolff verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
SIEBRENS, JAN de kamer van Jan Sibrants tichelaar naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
JELLES, PIETER Pieter Jellis naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
PIETERS, JAKOB de hof van Jacob Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
JANS, PIETJE Pietertien Jans koper kamer en loods Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs koper Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reiner Claes verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
JANS, PIETJE schuur en hof van de koper Pietertien Jans naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
OEPKES, JAN het huis van Jan Upkes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
, verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
, N. N. koper provisioneel huis Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
JANS, GERRIT de curator over de nagelaten weeskinderen van Gerryt Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
SIPKES, HARING Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
, N. N. koper finaal huis (bovenaan de bladzijde staat: 136 ggl) Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v
, N. N. verkoper Lammert Warndersteeg NZ 1628 232 53v
, N. N. koper 1/3 huis Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
ATES, BERNARDUS Bernardus Attes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
JASPERS, BOTE de weeskinderen van Bote Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1636 233 182v
PIETERS, PIETJE Pytertie Pytters koper twee kamers Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
PIETERS, PIETJE het huis van de koper Pytertie Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
PIETERS, PIETJE de hof van koper Pytertie Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
PIETERS, DOEDE de schuur van Doede Piters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
JOHANNES, JENTJE Jenke Johannes metselaar naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u. rentmeester koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, de heer Lantingh naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
WALINGS, PIETER de hof van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, GRIETJE de nagelaten boedel van wijlen Grietie Outmans erflater Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomeren verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, SJOUKJE Siouckien Outmans verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Kliffoet koper huis met een vrije ingang in het steegje ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
WOUTERS, PIETER de weduwe van Pytter Wouters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
KLASES, REIER Reyer Clasen gleibakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 van 4 kamers Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg koper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
FONTEIN, SCHELTE de keet van oud burgemeester Schelto Fontein naastligger tegenover Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
SCHELTEMA, PIETER JANS broeder van de koopster Pyter Jansen Scheltema verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
JANS, MINNE Minne Jansen sergeant koper kamer met een loods en back Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
LANTING, het huis van oud burgemeester Lanting naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
REINERS, AUKE de hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra koper door niaar huis Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem koper door niaar Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetje Romckes Braem geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
, een ducaat voor de zuster van de verkoper toehaak Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman koper mouterij Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
HENDRIKS, DOEDE de keet van Doede Hendricks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar eerdere eigenaar Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JOHANNES, MAAIKE Maycke Johannis verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
BONKE, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieterse Bonck verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar kamer gebruikt als den Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u. koemelker koper schuur of koestal met een plaats en tuintje Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
, ANTJE Antie melkwijf naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
PIETERS, JAN Jan Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager en hooiloeger verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra koper door niaar ratione vicinitatis huis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
BRAAM, wijlen Braem koper door niaar ratione vicinitatis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakkendrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
BRAAM, wijlen Braem naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
BRAAM, wijlen Braem naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
ROELOFS, ANDRIES de weduwe van Andries Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
, TIETJE Titia Lantingh verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
KIMSTRA, REIN SIETSES wijlen oud burgemeester Rein Sytses Kimstra verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer of woning Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
OLDAANS, GRIETJE achteruitgang hof Grietje Oldaens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
ROELOFS, ANDRIES de weduwe van Andries Roelofs zakkendrager naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendrager koper woning en tuintje Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
TJALLINGII, keet van Tjallingii apotheker naastligger Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen stadskarreman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
JANS, JURJEN Jurjen Jansen , c.u. huurder beneden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
MARTENS, HARMEN de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaan koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes bontwever koper woning en tuintje Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes koper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendrager verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
, HENDRIK Hendrik Trouwsteede mr. bontwever koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
JANS, TJITSKE Tietske Jans koper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
SIPKES, DIRK Dirk Sipkes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
HENDRIKS, JANKE wijlen Jane Hendriks verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ULBES, DOUWTJE Doutjen Ulbes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
JOHANNES, HENDRIK wijlen Hendrik Johannes verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
SIEBRENS, RIENKJE Rink Sybrens koper Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
PIETERS, HIELKJE Hylkjen Pyters huurder Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikant verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscher fabrikant verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
HOFSTEE, HENDRIK kinderen van wijlen Hendrik ter Hofste verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof mr. brouwer koper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
HUIDEKOPER, JAN ANNES de weduwe van Jan Annes Huidekooper naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrandt Talma koopman verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper woning Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
JANS, JETSKE Jetske Jan huurder Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
, verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
JOHANNES, BEREND Beernd Johannes gleibakker koper huis Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
RINSES, SJOERDJE Sjoerdtje Rinses koper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegat koemelker en voerman verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii koopman koper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
MICHIELS, JOHANNES wijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
SLOTERDIJK, Sloterdijk naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
SLOTERDIJK, Sloterdijk naastligger ten westen Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
TJALLINGII, T. T. Tjallingii koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
, verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
OLTHOF, ALT Aylt Olthof mr. brouwer koper 1/3 huis en tuin Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
BAKSMA, AREND Arent Baksma eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijk verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
BOURBOOM, IESKJE Jiskjen Catharina Bourboom verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit erflater Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
TJALLINGII, F. Tjallingii naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
FONTEIN, F. Fontein naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
, N. N. koper nieuwe keet Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
REINERS, PIETJE weduwe Pietke Reyners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
JANS, GABE burgemeester Gabbe Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
, HANS wijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
, N. N. koper twee zoutketen naast elkaar Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
WIEBRENS, JARICH veiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants betrokkene Lammert Warndersteeg 1zuid de Brandaris 1614 229 189v
REINERS, Pytcke Reyners , voor haar en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, HANS wijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
, HANS de [zout]keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
SIPKES, TEEKE Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
JANS, PIERKJE Perck Jans verkoper ([AlleFriezen: Cornelis Janszn Breda huwt Peerck Jansdr]) Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis strekkende oostwaarts naar het diept Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
JANS, DETJE Detke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
SIPKES, TEEKE de weduwe van Taecke Sipckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
JANS, TRIJNTJE Trijnke Jans verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, N. N. koper provisioneel zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
, HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivier koper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
OLIVIER, JANS Cornelis Jansen Olivier verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
, N. N. verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
WARNERS, LAMMERT de proclamant Lambert Warnarts , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
IDSES, FOKELTJE de erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
JANS, DOETJE Doed Jansen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
AGES, AGE het weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WOPKES, TRIJNTJE Trijn Wopckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes brouwer naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
TJEPKES, PIETER Pieter Tyepckes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
AGES, AGE het weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamers Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes , c.u. verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
JOUKES, TJEERD de verwandelaar Tiaard Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper mouterij ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, KORNELISKE Cornelis Jansen Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaar verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphier verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeft verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper mouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
PIETERS, GRIETJE de kamer van Grietie Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
JOUKES, TIETE wijlen Tyte Jouckes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
JOUKES, TIETE wijlen Tyte Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezit Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
LOUWS, IETJE Ittie Louwes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvarda verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
WIERDS, RUURD Ruyerd Wirdes koper huis, mouterij en praam Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
WARNERS, LAMMERT de keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn koper door niaar zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendricx , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
PIETERS, WIEBREN Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
JANS, AALTJE Aeltie Jans , zuster van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn rentmeester naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
JANS, WARNER Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
BONKE, PIETER KORNELIS Pytter Cornelis Bonck koper 1/2 moutmakerij met een huis Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
FONTEIN, de keet van burgemeester Fontein naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
, ANTJE Antie naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
MEYER, HENDRIK wijlen Hendrick Meyer naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
WIERDS, RUURD de andere de erfgenamen van wijlen Ruierd Wirdes verkoper Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutzieder koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
, een dubbele dukaat voor iedere verkoper toehaak Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
AKKER, de zoutkeet van gemeensman Acker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Boncq naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman aanhandelaar 8 voeten van een turfhuis Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
KORNELIS, ROMKE Romke Cornelis aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
MINSES, KORNELIS wijlen Cornelis Minses koopman aanhandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1 1693 243 59r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma koopman aanhandelaar mouterij Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
HENDRIKS, DOEDE de [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Doede Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
JAKOBS, DIRK als bewoner Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sies Hilma koopman koper zoutkeet met de pan Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
, floreenrente Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
KORNELIS, ROMKE de zoutkeet van Romke Cornelis naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopman koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
KORNELIS, ROMKE de keet van Romcke Cornelis bakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
HOFMA, JOHANNES Johannis Hofma, e.a. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerdts verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman aanhandelaar 1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen t.w.v. 3850-00-00 CG Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, FREERK de aanhandelaar Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
FONTEIN, REINER Reiner Fontein koopman verwandelaar Lammert Warndersteeg 1zuid 1741 250 161r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
KLASES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Claeses verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
PIEBES, MARTJEN de kamers van wijlen Martgen Pybes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
, KORNELIS haar zoon Cornelis Baerts verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes aanhandelaar twee kamers aan elkander Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
SJOERDS, AUKJE Auck Syuerdts aanhandelaar Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
, een pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons toehaak Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
, PIETER de hof van Pieter naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamer Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
LUBBERTS, KORNELISKE Corneliske Lubberts koper Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
JOUKES, TJEERD de andere kamer van Tiaard Jouckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
BOTES, JARICH de erfgenamen van wijlen Jarich Botis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
SJOERDS, AUKJE Auck Siurdts verkoper Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuik koper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
PIETERS, RUURD de kinderen van Ruird Pieters verkoper Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
AKKER, WOPKE JANS vroedsman Wopke Jansen Akker koper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE de zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE oud gemeensman Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
BRAAM, Goverius Braem apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
AKKER, JOHANNES Joannes Acker medicinae doctor koper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1687 242 93r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
HENDRIKS, DOEDE zoutkeet van Doede Hendrix naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braem verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
AKKER, WOPKE JANS wijlen Wopke Jansen Acker verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
BRAAM, DOETJE ROMKES Doetie Romckes Braem koper door niaar zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopman koper door niaar Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosma geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
DOEDES, JANKE Janke Doedes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
AKKER, JOHANNES dr. Joannes Acker verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braam koper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portier koopman koper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
PIETERS, DIRK de zoutkeet van de erfgenamen Dirk Pyters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, floreenrente Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
FONTEIN, REINER de zoutkeet van Reinder Fontein, c.s. koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
PORTIER, HARMEN Harm Portier koopman verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
PIETERS, IENTE Inte Pytters koper provisioneel huis met vier apart verhuurde kamers Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
, het eerste perceel (kamer) in deze akte naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
PIETERS, DOEDE de erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
BOUWES, BINTJE wijlen Bintie Buwes verkoper Lammert Warndersteeg 5 1670 240 2ra
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendrix mr. bontwever koper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
, PIETER Pieter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
, PIETER Pyter gleibakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
HENDRIKS, GEERTJE Gertje Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendrix mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met weefwinkel voor drie getouwen Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
JANS, PIETER Pieter Janzen Sevenbergen naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauw boekbinder koper huis Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
WIT, HENDRIK Hendrik de Wit, c.u. huurder voorbeneden (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
FEDDES, IETJE Yttje Feddes huurder voorboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
, BOUWE de weduwe van Bouwe huurder de achterkamer over de plaats (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems , c.u. huurder achterboven (p.j.) Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Lammert Warndersteeg 5 1803 266 206v
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
PIETERS, DOEDE de weduwe van Doede Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper kamer Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
FOKKES, BEREND de andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
PIETERS, DOEDE 3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u. mr. glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
TJALLINGS, DOEDE Doede Tjallinghs , c.u. turfdrager koper kamer Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
HANSES, HENDRIK de huizen van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van Doede Tjallings bewoner Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger Admiraliteit naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
, verkoper Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
PIETERS, JAN Jan Pyters cherger koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
JANS, FOEKE Foeke Jansen , c.u. geniaarde koper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
PIETERS, IENTE het huis van Ynte Pyters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
RINSES, MEINERT Meinert Rinses mr. tuijer verkoper Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
KROES, WIEBE BOUWES wijlen Wybe Buwes Croes erflater Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
JANS, PIETER Pieter Jans koper huis Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
TIJSES, HENDRIK Hendrick Tijssen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
JANS, PIER Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
JANS, IETJE Yttie Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker koper huis Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytsegat koemelker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
, JAN burgervaandrig Jan Bretton verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
JANS, PIETER Pyter Jansen Zeevenbergen verkoper Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht koper woning Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat koper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
KRONENBURG, RITSKE JANS Ritske Jans Kroonenburg mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts huurder Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds verkoper Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes koper huis Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
BOUWES, HENDRIK Hendrik Bouwes huurder (p.j.) Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper kamer Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dirx verpachter grond Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks zoutzieder koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
, verpachter grond kamer Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
, huis genaamd het Wapen van Batavia naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 het Wapen van Batavia 1678 241 14r
BRAAM, FREERK de hof van Freerck Braem naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
SYBEMA, MARIA Maria Sybema verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
FONTEIN, MARIA Maria Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteyn verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
, JOHANNES Johannes moutmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
ALLERTS, JAN Jan Allerts bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs koper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
PIETERS, DOEDE de weduwe van Doede Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
PIETERS, JAN Jan Pieters cherger koper kamer en tuin Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
ROMKES, SAKE gemeensman Saco Romckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
TJALLINGS, DOEDE de weduwe van Doede Tjallingh naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters koper huis, en schuur of koestal voor 16 koeien en 2 paarden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
HENDRIKS, SIKKE de verkoper Sicke Hendrix , c.u. huurder Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
HENDRIKS, SIKKE Sicke Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases verkoper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
HINNES, JAN Jan Hinnes koper huis en schuur Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
JANS, MURKJE Murkjen Jans koper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
PIETERS, JOHANNES Johan Pyters verkoper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Lammert Warndersteeg 9 1731 248 57v
JANS, KORNELIS minderjarig vrijgezel Cornelis Jansen koemelker koper huis en schuur Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
JANS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Zevenbergen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
HINNES, JAN huisman Jan Hinnes verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
HESLINGA, DIRK Dirk Brevo Heslinga verkoper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes aanhandelaar huis en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
, KLAAS Klaas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
, N. N. koper provisioneel huis Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
, KOENRAAD de [zout]keet van Coenraad Abbes naastligger tegenover Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
JASPERS, BOTE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bote Jaspers , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckerts , voor haar minderjarige zoon verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
JASPERS, LIEUWE wijlen Lieuue Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
JOHANNES, TRIJNTJE Trijn Johannes , voor haar minderjarige kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
JASPERS, wijlen Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
BOTES, JASPER Jasper Botis , c.u. erflater Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
, N. N. koper provisioneel huis Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
, HARING Haringh Sitekes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
, JAKOB Jacob naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
BOTES, JASPER wijlen Jasper Botis , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper schuur, dorshuis en paardestal Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
ANSKES, JAN het huis van Jan Anskes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
, BARTELD de schuur van Bartel Cleysens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
BAS, JANKE Janneke Bas verkoper Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper huis Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmaker koper Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
PIETERS, WIETSE oud hopman Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hanses verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd worden Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
, N. N. huurder Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
KLINKHAMER, PIETER vroedsman Pyter Klinkhamer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
BELIDA, FILIPPUS vroedsman Philippus Belida advocaat Hof van Friesland verkoper Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
ESKES, JAN Jan Eskes bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pyters koper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
ZANDSTRA, AAFKE Aefke Sanstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
SLOTERDIJK, ANDRIES Andreas Sloterdijk oud rentmeester en koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
GELINDE, PIETER Pieter Gelinda koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
KLINKHAMER, LOURENS JANS Lourens Jansen Clinckhamer verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper huis Lammert Warndersteeg 10 het Wapen van Batavia 1728 247 86v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
OLDAANS, GRIETJE Grietje Oldaens verkoper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits mr. bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 10 het Wapen van Batavia 1731 248 22v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs koper Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
GERRITS, HENDRIK de kopers Hendrik Gerrits mr. bontwever naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier verkoper Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braam verkoper Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen korendrager koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
ALEFS, FROUKJE Frouckien Alephs koper door niaar Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses mr. huistimmerman geniaarde koper Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen , n.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
, HENDRIK Hendrik Guirinck verkoper Lammert Warndersteeg 10 1733 248 229v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
ALEFS, FROUKJE Froukjen Alefs verkoper Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
FABER, FOKKE JANS Focke Jans Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
OLTHOF, EILERT Eylert Olthof, c.s. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
, verkoper Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman koper huis Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, c.s. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
, naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
HEINS, KLAAS vroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, FOKKE JANS het nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Faber mr. ijzersmid verkoper Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten koper hof Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
FOKKES, BEERT Beert Fockes koper Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
JOOSTES, WIEBE de schuur van Wybe Joosten naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
, ruygscherne naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
JANS, RINSE Rinske Jans verkoper Lammert Warndersteeg 11 1659 237 216v
ANSKES, JAN Jan Ansckes , c.u. koper huis Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes , c.u. koper Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
, naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
, JAN Jan bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r
KLASES, BAUKJE Bauckien Claesses koper huis Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
JANS, JAN wijlen Jan Jansen scheepstimmerman koper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits koper huis Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
ALEFS, FROUKJE Frouckje Alefs koper Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
BROERS, IEME Yeme Broers scheepstimmerman koper huis Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
HANSES, SJOUKJE Sjoukjen Hanzes koper Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
MARTENS, HARMEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Faber naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
DIRKS, ALBERT Albert Durks bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
, verkoper Lammert Warndersteeg 12 1780 259 237v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes , c.u. koemelker koper schuur waarin twee woningen, dongplaats, wagenhuis en loods Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
DOUWES, KLAASKE het huis van Claeske Douwes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
HANSES, HENDRIK de kamers van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
DOUWES, KLAASKE de tuin van de verkoper Claeske Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
DOUWES, KLAASKE Claeske Douwes verkoper Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock verkoper Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes koper door niaar grote koeschuur, paardenstal, 2 aparte kamers of woningen met meer onroerende zaken Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems bakker geniaarde koper Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts slager naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
, een huis en plaats van N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
FOKKES, BEREND het tuintje van Beernt Fockes glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
JOOSTES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 13 1672 240 92r
ROMKES, SAKE gemeensman Saeke Romkes Gasma koper koeschuur en paardenstal met een huis Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
GERRITS, ANTJE het huis en de plaats van Antie Gerrits naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
FOKKES, BEREND het tuintje van Beernt Fockes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
JOOSTES, HOMME Homme Joostes verkoper Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
OLDAANS, PIETER PIETERS burgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaans koper huis Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaans koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fontein koopman koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
PIETERS, IEBELTJE wijlen Ybeltje Pytters koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
REINERS, AUKJE wijlen Auck Reyners erflater Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
DIRKS, ANNE Anne Dircks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
WILLEMS, HIELKJE wijlen Hylck Willems verkoper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens bleker koper huis en koemelkerij Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat, meerderjarig vrijgezel wagenaar koper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
JOHANNES, ALLE Ale Johannes , c.u. huurder Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht verkoper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
SIEBES, JANKE Janke Sybes koper 1/2 huis, stalling en grond Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid koper Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes , q.q. naastligger Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwer koopman verkoper Lammert Warndersteeg 13 1783 261 56v
SIEBES, JANKE Janke Sybes koper 1/2 huis, koemelkerij en stalling Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber mr. ijzersmid koper Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
SIEBES, JANKE Janke Sybes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
FABER, MEILE Meile Faber naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschat wagenaar en koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1784 261 150r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis bleker koper huis, stalling en koemelkerij Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs huurder kamer (p.w.) Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
BEIDSCHAT, JAN Jan Beidschat huurder overige (p.j.) Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber verkoper Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
SIEBES, JANKE wijlen Janke Sybes verkoper Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinga koper huis, stal en koemelkerij Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen koper Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
, JAN Jan Beytschat, c.u. huurder Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
WIJGA, KORNELIS ENNES de weduwe van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
, KORNELIS Cornelis Duinker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis bleker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinga distillateur en koopman koper huis, bestaande uit 2 woningen Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
ANTONIUS, SIEBRICHJE Sibrigje Antoons huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAUKES, HENDRIK Hendrik Baukes , c.u. huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BEIDSCHAT, J. Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinga distillateur en koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Beydschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
HESLINGA, DIRK Dirk Brefo Heslinga verkoper Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
REINERS, RUURDJE Ruurtje Rienders koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, JAN wijlen Jan Beydschat koper Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmerman koper huis Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
FRANSES, FEIKE Feike Fransen koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u. turfdrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
JANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
KLASES, HISKE Hiske Clases verkoper Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
HESSELS, JAN wijlen Jan Hessels verkoper Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
HESSELS, PIEKE Pieke Hessels koper huis Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
JANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
FRANSES, FEIKE Feyke Fransen verkoper Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , c.u. koper huis Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
JANS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Jansen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
BEVA, EVERT Evert Beva koopman koper huis Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
DIRKS, IEMKJE Ymke Dirks huurder beneden (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoop huurder boven (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BROERS, IEME Yeme Broers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams verkoper Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BEER, RINNERT Rinnert de Beer pannenbakker koper huis Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts koper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
HENDRIKS, FREERK Fredrik Hendriks huurder beneden Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REGNERI, MATTEUS Matthijs Regneri huurder boven Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
FONTEIN, F. F. Fontein naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva bankier verkoper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
ANDELES, ALBERT Albert Andles , c.u. huurder benedenhuis (p.j.) Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
HENDRIKS, RINGER Ringer Hendriks , c.u. huurder bovenkamer (p.j.) Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobus naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
BEER, RINNERT KLASES Rinnert Clases de Beer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts verkoper Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar koper huis bestaande uit twee woningen Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
, militairen huurder 1e woning Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
, N. N. naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
, naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS Jan Cornelis Beidschat naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS meerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschat wagenaar verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschat verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds huistimmermansknecht verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS wijlen Cornelis Jansen Beidschat herbergier en wagenaar erflater Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis zakkendrager koper huis Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
, N. N. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
, N. N. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix zeevarende koper huis of woning Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
RUTGERS, SJOUKJE Sioukien Rutgers koper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
BANGA, AUKE JANS burgerhopman Auke Jansen Banga naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
KLINKHAMER, PIETER gemeensman Pieter Klinkhamer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sibrens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
KORNELIS, TOBIAS wijlen Tobias Cornelis zakkendrager verkoper Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
TIEMENS, WILLEMKE Willemke Tymens koper huis Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
GERLOFS, JAN wijlen Jan Gerlofs koper Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
, FOPPE Foppe Appeltaets naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
, verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix Coppeltie verkoper Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
OEPKES, JAN Jan Oepkes mr. metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
HAIES, ANTJE Antie Hayes koper Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
TJEERDS, JAN Jan Tieerds naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
TIEMENS, WILLEMKE Willemke Tymens verkoper Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
GERLOFS, JAN wijlen Jan Gerlofs verkoper Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
, GERARDUS de heer Gerard Sybren Suiringar naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
OEPKES, JAN Jan Oepkes metselaar naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
TJEERDS, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Tjeerds schoorsteenveger verkoper Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
SIEMENS, SIEMENTJE Symontje Symons verkoper Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
EVERTS, FOKELTJE Fookeltje Everts koper Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
ARJENS, ALLERT Allert Adriaens , c.u. en c.s. huurder Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HAIES, SJOUKJE Sjoukjen Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds mr. sleefmaker verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes mr. schoenmaker verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
DOUWES, FOEKJE wijlen Foekjen Douwes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HAIES, JELLE Jelle Hayes mr. schoenmaker verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
JELLES, HAIE Haye Jelles verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HARMENS, MINNE burgerhopman Minne Harmens de Wila verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HAIES, HIELKJE Hyke Hayes verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HARMENS, MINNE burgerhopman Minne Harmens de Wila verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
MINNES, HARMEN Harmen Minnes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HAIES, DEKKEN huisman Decken Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
HAIES, PIETER Pieter Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
GEERTSMA, Beerns Geersma verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
ARJENS, ALLERT de vrouw van Allert Adriaans verkoper van 5/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
OEPKES, JAN Jan Oepkes , c.u. mr. metselaar erflater Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens mr. metselaar koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
PIETERS, FEITSE Fettje Pieters mr. metselaar koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, TEUNIS Theunis Beva huurder Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, BEITSKE Beitske Theunis huurder Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
JANS, POTTE Potte Jans naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, EVERT Evert Beva naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva pannenboeter verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pieters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Lantingh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes mr. bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
HANSES, SIETSKE wijlen Sydtske Hanses erflater Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters geniaarde koper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
MARCUS, ANTJE Antje Merkes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
, drie rijksdaalders toehaak Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Banga naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
KORNELIS, TOBIAS wed. van Tobias Cornelis naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
DOEKES, MAAIKE Mayke Doekes verkoper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds koper woning Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
SIEMENS, SIEMENTJE Symontje Simons koper Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
, DIRK het pas gekochte huis van Dirk Huygens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van Auke Jans Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
FOPPES, GRIETJE Grietje Foppes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foeckes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
SWART, JAN HESSELS Jan Hessels Swart wijdschipper verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
JANS, OTTE Otte Jans oud schipper koper huis Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
ADAMS, ELSKE Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
, verpachter grond Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntje Douwes verkoper Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
GOSLINGS, ADAM wijlen Adam Goslings metselaar verkoper Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi joods koopman huurder beneden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds , c.u. huurder boven Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
, naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
, N. N. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
JANS, POTTE Potte Jans schipper verkoper Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r