Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamer Ooievaarsteeg 1615 229 283v
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles koper Ooievaarsteeg 1615 229 283v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1615 229 283v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1615 229 283v
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1615 229 283v
, HENDRIK Hendrick Speck naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1615 229 283v
PIETERS, IENSE Jens Pieters Blindeman? verkoper Ooievaarsteeg 1615 229 283v
SIKKES, DOETJE Doedke Syckes verkoper Ooievaarsteeg 1615 229 283v
TEUNIS, SIEMEN burgervaandrig Symon Thoenis van der Piet koper kamer Ooievaarsteeg 1636 234 11v
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Ooievaarsteeg 1636 234 11v
ANDRIES, TIEMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
, KLAAS Claes Garstenborgh korporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptilla verkoper Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes linnenwever koper twee kamers aan elkaar Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
JAKOBS, JISSELTJE Jissel Jacobs koper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
, verpachter grond Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u. verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 1643 235 63v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 63v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1643 235 63v
ANDRIES, TIEMEN Timen Andries naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 63v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1643 235 63v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 63v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 63v
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes koper door niaar huis Ooievaarsteeg 1643 235 68v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters linnenwever koper door niaar Ooievaarsteeg 1643 235 68v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 68v
, AAFKE Aeff geniaarde koper Ooievaarsteeg 1643 235 68v
, GERRIT wijlen Gerrit muller geniaarde koper Ooievaarsteeg 1643 235 68v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1643 235 68v
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 68v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1643 235 68v
JANS, PIETER Pyter Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 68v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v
JAKOBS, JISSELTJE Jessel Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 82v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1643 235 82v
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andryes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 82v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1643 235 82v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 82v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 82v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1648 236 52v
SJOERDS, GREULT de erfgenamen van wijlen Graelt Sioertsen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1648 236 52v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg 1653 236 244v
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1653 236 244v
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricx naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1653 236 244v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1653 236 244v
WATSES, WIETSE Wytse Watses , c.u. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1653 236 244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg 1653 236 244v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmaker koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
, verpachter grond Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
HOITINGA, de heer Hoitinga verkoper Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
VALK, JURJEN de heer Jurien Valck verkoper Ooievaarsteeg WZ 1655 237 26v
SIEDSES, THOMAS Tomas Siedses koper kamer met plaatsje Ooievaarsteeg 1656 237 82v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg 1656 237 82v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1656 237 82v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1656 237 82v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1656 237 82v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1656 237 82v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1656 237 82v
HOITINGA, FRANS Frans van Hoitinga secretaris van de heren directeuren verkoper Ooievaarsteeg 1656 237 82v
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Valck verkoper Ooievaarsteeg 1656 237 82v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden koper door niaar kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
PIETERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pieters bakker verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
, N. N. koper provisioneel kamer en plaatsje Ooievaarsteeg 1657 237 257v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1657 237 257v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1657 237 257v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1657 237 257v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1657 237 257v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1657 237 257v
SIEDSES, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v
, N. N. koper provisioneel kamer Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
, het huis genaamd de Ooievaar naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ de Ooievaar 1657 237 257v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
SIEDSES, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, JAN wijlen Jan schaarslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
FONTEIN, GIJSBERT Gijsbert Fontein verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1668 239 144r
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1668 239 144r
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1668 239 144r
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1668 239 144r
SJOERDS, IESKJE Jisck Sioerdts verkoper Ooievaarsteeg 1668 239 144r
TEUNIS, KLAAS Claes Tuenis , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, N. N. schaarslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, N. N. schaarslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
GERRITS, JAN Jan Gerryts gortmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pyters , c.u. koper kamer Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, N. N. schaarslijper naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, N. N. schaarslijper naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjer verkoper Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens koper kamer Ooievaarsteeg 1679 241 32r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1679 241 32r
, burgerhopman Valckenburgh naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1679 241 32r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1679 241 32r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1679 241 32r
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Ooievaarsteeg 1679 241 32r
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Ooievaarsteeg 1679 241 32r
, verkoper Ooievaarsteeg 1679 241 32r
TEEKES, HEIN vrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuis Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
, KLAAS de kamer van Claes Buyske naastligger ten oosten Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
DOUWES, HART Heert Douwes mr. kleermaker verkoper Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22 GG]) Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
, verpachter grond Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
JORIS, JAN Jan Joris naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
, KORNELIS Cornelis schoenlapper naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
WIT, WILLEM Willem de Witt mr. glasmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
, koper paardenstal Ooievaarsteeg 1706 244 344v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 1706 244 344v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1706 244 344v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1706 244 344v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1706 244 344v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1706 244 344v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix distillateur verkoper Ooievaarsteeg 1706 244 344v
OEPKES, HINKE Henke Upkes verkoper Ooievaarsteeg 1706 244 344v
NANNES, KLAAS Claes Nannes trekschipper op Dokkum koper woning Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
, Franeker Schippers paardestal naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
WIEBES, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
PIETERS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
BOTERWEG, FREERK ds. Fredericus Botterwegh verkoper q.q. Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
DOEDES, RINSKE Rinske Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
DOEDES, FEIKE Feyke Doedes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
FOLKERTS, wijlen Berber Folkerts erflater Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
KLASES, ARJEN Arjen Clasen mr. schoenmaker koper woning Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
JANS, KLAASKE Claeske Jans koper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen mr. damastwever verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 9/12 huis Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
MENALDA, vroedsman Menalda naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis mr. kleermaker verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot koopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizen verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
WILLEMS, AALTJE Aeltje Willems koper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
FOPPES, JAN Jan Foppes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere koper 1/6 zoutkeet Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen koper Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
, verpachter grond Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
RIJPMA, de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Rypema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SLOTERDIJK, het wagenhuis van Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
HINGST, KLAAS SIETSES Claes Sytses Hingst fabrikeur verkoper q.q. Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
KLASES, PIETJE Pytie Clases verkoper Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, ANTJE JANS wijlen Antie Jans Schiere verkoper Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warners huurder (p.w.) Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
JASPERS, MEINERT burgervaandrig Meindert Jaspers naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
SIETSES, PIETER Pieter Sytses steenvoerder verkoper van 1/4 en Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
SIETSES, SJOUKJE Sjoukjen Sytses verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
PIETERS, TJEBBE Tjibbe Pyters verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
SIETSES, BERBER Berber Sytses verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
LUCAS, HENDRIK Hendrik Lucas mr. bontwever verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
ANNES, SIETSE Sytse Annes verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
SIETSES, IETJE wijlen Ytie Sytses verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
AERNTSMA, MEINERT JASPERS burgervaandrig Meindert Jaspers Arentsma mr. brouwer koper door niaar lege plek van 53 x 48 voet, voorheen potterij Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
, verpachter grond Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
, de tuin van N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
, , wegens achterstallige grondpacht verkoper van 2/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta, wegens een oude reversaalbrief verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquart verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters arbeider op het tigchelwerk koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
MENALDA, SIKKE de weduwe van Sicco Menalda naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
JASPERS, Meinders Jaspers brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper twee woningen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper twee woningen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
KRIJTENBURG, THEODORUS dr. Theodorus Crytenburg medicinae doctor koper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerns voormalig huurder? (p.j.) Ooievaarsteeg 1745 251 110r
JANS, BEREND Beernt Jans voormalig huurder? (p.j.) Ooievaarsteeg 1745 251 110r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1745 251 110r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1745 251 110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1745 251 110r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
BEMEN, SERVAAS de hof van de erfgenamen van wijlen Serwaes van Beemen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1745 251 110r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, ANTJE wijlen Anna Groenewold verkoper Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper lege plek of bleekveld met een nieuwe muur erom Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper lege plek of bleekveld met een nieuwe muur erom Ooievaarsteeg 1746 251 118v
KRIJTENBURG, THEODORUS wijlen dr. Theodorus Crytenburg koper Ooievaarsteeg 1746 251 118v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1746 251 118v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1746 251 118v
BEMEN, SERVAAS de erfgenamen van wijlen Serwaes van Beemen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1746 251 118v
AERNTSMA, MEINERT Meyndert Arentsma mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 1746 251 118v
WIEBRENS, HERE Herre Wybrens mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1769 257 142r
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.) Ooievaarsteeg 1769 257 142r
JANS, JAN wijlen Jan Janzen huurder keuken Ooievaarsteeg 1769 257 142r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1769 257 142r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1769 257 142r
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyer naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1769 257 142r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1769 257 142r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmerman verkoper Ooievaarsteeg 1769 257 142r
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks huurder Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
JANS, FOEKE Foeke Jans naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
EKEMA, DIRK Dirk Ekama koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
, N. N. huurder Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
HEMMES, JOHANNES Johannes Hemmes naastligger ten westen Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johan Pyters verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1773 258 71v
EKEMA, HENDRIKJE Hendrikje Ecama koper huis Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort koper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes huurder (p.j.) Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
OLTHOF, EGBERT Eybert Olthoff naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
EKEMA, DIRK Dirk Ecama verkoper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes koper door niaar woning Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema koper door niaar Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt bontwever geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
, tapperij van de brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
, JAN Jan Teuteling bontwever verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1782 260 280v
LEI, BINKE Bente van der Ley koopman eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 1782 260 280v
, naastligger Ooievaarsteeg 1782 260 280v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1782 260 280v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1782 260 280v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1782 260 280v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1782 260 280v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Ooievaarsteeg 1782 260 280v
GROEN, JOHANNES JANS Johannes Jans Groen koper huis Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreier naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
WIEBRENS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannes metselaar verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes arbeider verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JOHANNES, SWAANTJE Swaantje Johannes verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
JANS, WIEBE Wybe Jansen mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 1784 261 159r
ANNES, JAN Jan Annes huurder Ooievaarsteeg 1784 261 159r
LEISTRA, PIETER Pieter Leystra naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1784 261 159r
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1784 261 159r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1784 261 159r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1784 261 159r
JOCHEMS, KOENRAAD Koene Jochums schuitschipper verkoper Ooievaarsteeg 1784 261 159r
DALFSEN, Aug. Rob. van Dalsen notaris koper huis Ooievaarsteeg 1785 261 299r
DIRKS, KLAAS Klaas Durks huurder Ooievaarsteeg 1785 261 299r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1785 261 299r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1785 261 299r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1785 261 299r
SCHELTEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1785 261 299r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Ooievaarsteeg 1785 261 299r
BOUWES, AUKE Auke Bouwes , gehuwd koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 1803 266 200v
JANS, BINTJE Binke Jans koper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
LOOTS, JAN Jan Loots naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1803 266 200v
STIJL, S. S. Stijl naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1803 266 200v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama verkoper q.q. Ooievaarsteeg 1803 266 200v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratama verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
ANDREAE, G. wijlen G. Andrae verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
DOUWES, TJEERD Tiaerdt Douwes , c.u. koper huis en loods met een klein loodsje daarachter Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, N. N. huurder voor 10 jaren Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, naastligger Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, naastligger Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, plaats naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
HENDRIKS, TIJS wijlen Tijs Hendrix verkoper Ooievaarsteeg 6 1645 235 163r
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes , c.u. schipper koper huis, loods en kamer daarachter Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
, Manne smid naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
JANS, DOUWE Douwe Jans kleinreder naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 6 1650 236 109r
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker koper stalling Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rynjae Gongrijp mr. bakker koper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
, N. N. afkoop putgebruik Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes stoeldraaier naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
FRANSES, HARMEN de verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
JURJENS, JAN Jan Jurjens pikeur koper stal of wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
TJEERDS, IDSKE Idtske Tjeerds koper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
, een wevers woning naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
DOUWES, DOUWTJE meerderjarige vrijster Doutjen Douwes verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens ijzersmid koper Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
, JAN Jan Fockjes huurder deel (p.j.) Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
, DIRK Dirk huurder deel Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
JANS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
LANSING, HENDRIK Henricus Lansing koopman verkoper Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta strandmeester koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
LOUWS, ALBERT Albert Louws naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
FOPPES, DOEDE Doede Foppes verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
BRAAM, TJEERD JANS Tjeerd Jans Braam verkoper Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
BRAAM, JAN JURJENS wijlen Jan Jurjens Braam erflater Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
HIELKES, ABE huisman Abe Hylkes koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosscha, voor haar kinderen verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nauta strandmeester verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwer koemelker en wagenaar koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
JANS, PIER Pier Jans wagenaar huurder Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
JANS, POTTE Potte Jans , n.u. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
JAKOBS, MAAIKE de minderjarige kinderen van zijn dochter Mayke Jacobs verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
HIELKES, ABE wijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
POST, EELKE Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarig verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarige verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd melktapper erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
JOHANNES, wijlen Sjoukjw Johannes Westerwijk, moeder erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
BROUWER, JOHANNES Johannes S. Brouwer, minderjarig kind verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
SIETSES, HINNE Henne Sytses koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
BEER, BAUKE Bauke de Beer, curator verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatoren verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schuitschipper koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 7 1793 264 19v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
JANS, POTTE Potte Jans oud schipper verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva erflater Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens ijzersmid koper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
, JAN Jan Fockjes huurder deel (p.j.) Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
, DIRK Dirk huurder deel Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
JANS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
LANSING, HENDRIK Henricus Lansing koopman verkoper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
BEVA, PAULUS Paulus Beva mr. pruikenmaker koper 1/2 huis en smederij Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
TEUNIS, ARENDJE de erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
BEVA, wijlen D. P. Beva eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
TIJSES, MICHIEL Michiel Tijssen , e.a. huurder Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
, EGBERT de weduwe van Engbert Burgerts naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
, WIEGER Wyger bierdrager naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht verkoper Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes koper Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r
, naastligger Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r
GERRITS, SIEMEN Symon Gerryts koopman verkoper Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r
JOHANNES, HARMEN Harmen Johannes , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
SIPKES, GRIETJE Grietje Sipkes verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
SIPKES, DOUWE Douwe Sipkes koper drie kamers aan elkaar Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
HIELKES, SJOERD de kamers gekocht door Sjoerd Hylckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
TJERKS, JOHANNES Joannes Tjerx koper drie kamers Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
JANS, HIDDE Hidde Jansen koper Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
, DIEUWKE Dieucke uitdraagster naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
HIELKES, SJOERD de boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersma mr. brouwer koper huis Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JANS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsma koper huis Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
JANS, JETSKE Jetske Janz huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Wolda verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
GEERTSMA, BERNARDUS wijlen Bernardus Geersma verkoper Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
BINKSMA, HOTSE ROMKES oud burgemeester Hotse Romkes Binksma koper woning Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
LIEKELES, MELLE Melle Lykles huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel, als verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENS de boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma verkoper Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
WYNIA, DOEKE HENDRIKS Doeke Hendriks Wynia koper huis Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
BOSMA, GERARDUS Gerardus Bosma huurder Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
JANS, HARMKE Harmke Jans huurder Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksma, erfgenaam koopman verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma, erfgenaam verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
BINKSMA, HOTSE ROMKES wijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma erflater Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijx , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
JANS, TJEERD Tiaerd Jansen , c.u. verkoper Ooievaarsteeg 12 1641 234 134v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
, verpachter grond Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
, JAN Jan Groenheyde naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
, WILLEM Willem Lodewijckx verkoper Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
, het huis van naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
, JAN Jan Groenheide naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jansen huurder Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BEVA, DANIEL Daniel Beva naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
, JAN Jan Teuteling bontwever verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamers Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
, floreenrente ([staat: belast met zulken floreenrente als daar tegenwoordig is opleggende]) Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
SIPKES, DOUWE de kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
JELLES, SJOUKE Sjouke Jelles huurder Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
KAMSMA, de erfgenamen van wijlen Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steeg Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijcks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
HESSELS, LOLKJE Lolck Hessels verkoper Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
GERRITS, ARJEN Arjaen Gerryts molenaar verkoper (AlleFriezen: huwelijk Arian Gerryts met Lolck Hessels) Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopman koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
HARMENS, TRIJNTJE de verkoperse Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
, EGBERT wijlen Engbert Burgerts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens verkoper Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
, EGBERT wijlen Engbert Burgerts verkoper Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
BURGERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Borgers huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Frank koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
NOOI, JANKE Jannetje Nooy verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
NOOI, LOUIS Louys Nooy verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy verkoper Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p. koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
HILLES, BEREND Beernd Hilles , c.u. huurder Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
VETTEVOGEL, J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
SWIERS, GEERT de weduwe van Geert Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuik, curator advocaat verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma, curatoren procureur verkoper q.q. Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
JOHANNES, WIEBE de gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopman verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder vierde huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
JANS, HILTJE de erfgenamen van wijlen Hiltje Jans naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
HENDRIKS, DOEKELE Doekle Hendriks koper huis Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
, naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles , n.u. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
SWIERS, GERRIT de weduwe van Gerrit Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
ROELOFS, TJEERD wijlen Tjeerd Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 14 1810 269 94v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper twee kamers Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
, floreenrente ([staat: belast met zulken floreenrente als daar tegenwoordig is opleggende]) Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
SIPKES, DOUWE de kamers gekocht door Douwe Sipkes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
FRIESES, JARICH wijlen Jarigh Frieses verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs mr. bontwever koper huis Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
JANS, JETSKE Jetske Jans koper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannis Hylkama naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
JOHANNES, HARMEN de stal van wijlen Harmen Johannis voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
, JAN Jan Funkes verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
, ANTJE Antje Funkes verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
SIPKES, JILLERT Jillert Sipkes gleibakker verkoper Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
THOMAS, wijlen Funke Tomas erflater Ooievaarsteeg 15 1728 247 145r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v
JOHANNES, HARMEN de stal van Harmen Johannes voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v
, verkoper Ooievaarsteeg 15 1731 248 2v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix aanhandelaar huis Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
JOHANNES, HARMEN de stal van wijlen Harmen Johannes voerman naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
GERRITS, GEERTJE Gertie Gerryts verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
JANS, FRANS Frans Jans mr. bontwever koper huis met 2 woningen onder 1 dak Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
HENDRIKS, GERBEN de weduwe van Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.) Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
VRIES, PIETER Pieter de Vries huurder zuidelijke woning (p.j.) Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KAMSMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes mr. timmerman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
RUDMERS, HITJE Hittje Rodmers verkoper Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
SCHUURMANS, JAKOB Jacobus Schuurmans landsopzichter te Makkum verkoper Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
PIETERS, SIERK Sjerk Pieters bewoner Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
BRUINING, BEREND Beerend Bruining naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen , weduwe verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholt bontwever koper huis Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts koper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
BINKES, HARMEN Harmen Binkes huurder Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
GROEN, JAN Jan Coenraad Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
, HARMEN vrijgezel Harmen Evernik bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, JAN Jan Wigchuis naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraeds Groen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerschold mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholt naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
KOENRAADS, JAN Jan Coenraads naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
, HARMEN Harmen Evernik mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
BRUINING, BEREND Beernt Bruining mr. bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerryts koper Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
, verpachter grond Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
NAK, LOURENS Lourens Nak, n.u. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
HOEDJE, SIEBREN Sybren Hoedtje naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
, naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wyger Pytters Kalkenstein mr. metselaar koper huis Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
SIEBOUTS, JOUKE Jouke Sybolt naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
ALTENA, ARJEN vroedsman Arjen Altena lakenkoper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
DIRKS, POPPE Poppe Dirx mr. bakker verkoper q.q. Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits verkoper van 2/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
WIEBES, GERRIT wijlen Gerrit Wybes zoutzieder verkoper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmaker koper kamer Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants naastligger (beklemd in) Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
, N. N. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
KLASES, REINER wijlen Reyner Claesen , in de keet naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
DOUWES, TJERK Tzierck Douues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
JOHANNES, KORNELISKE Cornelia Johannis , en haar broers en zusters koper huis Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems koper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
AGES, JEEN de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
PIETERS, DIRK de stal van de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
, burgerhopman Kalkensteen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
JARICHS, KLAAS Claes Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters koper huis Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes koper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
JEENS, AGE Aege Jaenes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
PIETERS, DIRK de erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
WILLEMS, GRIETJE Grietje Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
WILLEMS, JOHANNES wijlen Johannes Willems verkoper Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huis Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
JANS, FETJE Fettje Jans koper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
JANS, AGE Aege Jansen naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
PIETERS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alema advocaat Hof van Friesland koper huis Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
, naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
, MARTEN Martinus Koevenhoven huurder Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
, H. Plagge naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
VISSER, JOHANNES Johannes Visser koopman koper woning Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.) Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
, GEERTJE Geertje keetmeid van wln J. van Alema gebruikster kamer Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
BROUWER, de weduwe van Brouwer naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
BOLMAN, de weduwe van Bolman naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
ALEMA, CATHARINA Catharina van Alema verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
TOUTENBURG, wijlen Toutenburg oud secretaris van Workum verkoper Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
ALEMA, JUNIUS wijlen oud burgemeester Junius van Alema erflater Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
BRINK, JAN Jan ten Brink koopman koper huis Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
, H. Plagge naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
VISSER, JOHANNES Johannes Visser naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
JOHANNES, JAN Jan Johannis Rolues koper kamer met ledige plaats Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
JANS, LIEFKE Lieff Jansen koper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
, HIBBE Hibbe Ustus , c.u. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
, JOCHEM Jochum gortmaker naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
HEPKES, UILKJE Uulck Hepckes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar stal Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateur geniaarde koper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
MINNES, EESGE Aesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneek verkoper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopman koper stal Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
, naastligger ten westen Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper kamer Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
, verpachter grond ([staat: 6 stuivers en 1 oortje]) Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
ARENDS, HANS de proclamant Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
, N. N. naastligger ten westen Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
, GERRIT de weduwe van Gerryt Gerloffts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper (verkregen via decreet) Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
JANS, PIETER Pieter Jansen de Groete koper huis Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van Cornelis Conincx verpachter grond (afkoopsom: 16-02-00 GG) Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, TETMAN de keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1599 228 160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, OUTGER Outger metselaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1599 228 160v
LUITJENS, Toen Luyties , broer van de verkoopster verkoper q.q. Oosterkeetstraat 1599 228 160v
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 1599 228 160v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 1599 228 160v
LUITJENS, ANTJE Anne Luyties verkoper Oosterkeetstraat 1599 228 160v
DOUWES, MINNE wijlen Minne Douwes verkoper Oosterkeetstraat 1599 228 160v
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling om te bekomen 82-00-00 GG principaal, en kosten]) Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Conincx verpachter grond Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, TETMAN de keet van Tetman naastligger Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1600 228 223v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, SJOERD de kamer van Syourdt naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1600 228 223v
JANS, REINER Reyner Jans molenaar crediteur (triumphant) q.q. Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, ANTJE Anne Luytges crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1600 228 223v
JANS, PIETER Pieter Jansen de Groete verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1600 228 223v
, N. N. koper provisioneel Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
, N. N. koper provisioneel Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
TJEBBES, TRIJNTJE Trijntie Tiebbes bewoner Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
SIKKES, ATSE Atse Sickes gezworen bode crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasselt verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat OZ 1603 228 363v
HUIGS, LOUIS Louwys Huygen koper kamer met een halve steeg en een halve put Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
, floreenrente Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
ALLES, RINSE Ryntse Alles naastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
DIRKS, JAN Jan Dyrx verkoper Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
BERENDS, HILTJE Hille Berents verkoper Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems koper huis en 6 houtvoet ledige plaats ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper Oosterkeetstraat 1612 229 117r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1612 229 117r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1612 229 117r
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 117r
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1612 229 117r
DOUWES, MARTEN Marthen Douues naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 117r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 117r
TJEERDS, RINSKE Reynsch Tziaerts verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 117r
, DIRK Dirck Tyts van Cloppenbuch adelborst onder Julius van Eysinga koper kamer Oosterkeetstraat 1612 229 123v
, GRIETJE Griet Friesenburch koper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
REINERS, PIETER Pyter Reynerts verpachter grond Oosterkeetstraat 1612 229 123v
, de weduwe van Dommecracht naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1612 229 123v
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 123v
REINERS, PIETER de verkopers Pyter Reynerts , c.u. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1612 229 123v
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1612 229 123v
REINERS, PIETER Pyter Reynerts verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper huis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achter Oosterkeetstraat 1620 230 244r
JAKOBS, ANDRIES wijlen Andries Jacobs koper Oosterkeetstraat 1620 230 244r
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Oosterkeetstraat 1620 230 244r
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1620 230 244r
, HIELKJE Hylck naastligger ten zuiden ([staat: Hylck Tiaardts weduwe]) Oosterkeetstraat 1620 230 244r
, TJEERD wijlen Tiaardt naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1620 230 244r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1620 230 244r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1620 230 244r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verkoper Oosterkeetstraat 1620 230 244r
GABES, ANTJE Anna Gabbes verkoper Oosterkeetstraat 1620 230 244r
JILLES, HENDRIK Hendrick Jillis linnenwever koper kamer Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
, floreenrente Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
, Pools Eets naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
, HENDRIK Hendrick Speck naastligger ten noorden Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 4-15-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 1656 237 61r
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r
, JAN nu van burgemeester Jan Bijencorff eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
JOOSTES, PIETER grondpacht uit het perceel van Peter Joostes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 0-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 1665 239 6r1
SIETSES, WIETSE grondpacht uit het huis van Wytze Sytzes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Oosterkeetstraat 1665 239 6r1
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat 1668 239 167r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1668 239 167r
MELIS, JAN de weduwe van Jan Melis schaarslijper [staat: slijpscheerder] naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1668 239 167r
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1668 239 167r
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1668 239 167r
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat 1668 239 167r
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folkert Gerloffs verkoper Oosterkeetstraat 1668 239 167r
LUITJENS, Thoen Luytgiens koper kamer Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
JANS, Berthien Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
, BAUKJE de weduwe Bauck Coeninghs verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
, BOUWE Buwe molenaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
ANDRIES, RIKSTJE Ricxt Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
, N. N. koper provisioneel Kamer ([veiling ter afdoening van de schulden van Toen Luyties]) Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
EVERTS, HIELKE Hylck Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Toen Luyties verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 183r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx koper provisioneel kamer Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
EVERTS, HIELKE Hylcke Ewerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
, BOUWE het huis van Buwe molenaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
ARJENS, KLAAS Claes Ariaens bakker crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
TJERKS, HANS Hans Tiercx crediteur (triumphant) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
LUITJENS, het nagelaten weeskind van wijlen Thoen Luyties verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
ARJENS, wijlen Moer Ariaens verkoper (gesuccumbeerde) Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamer Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, wijlen Andries Ygelis koper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, JAN Jan tinke naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, BOUWE het huis van Buwe molenaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, ANTJE Anna koper kamer Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
JANS, KARST wijlen Karst Jansen koper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
KONING, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coning verpachter grond ([af te lossen met 16-10-00 CG of 11 dalers]) Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
JANS, DOUWE Douue Jansen naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
JANS, ALEF de weduwe en erfgenamen van wijlen Aliff Jansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
DIRKS, Durcktien Durx koper Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
HARKES, AAFKE het hoekhuis van Aeffke Harckes naastligger ten noorden ([staat: Aeffke Aeleff Jans smidts]) Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
JANS, ALEF wijlen Aeleff Jans smid naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
LASES, SJOERD Sioerdt Laeses mr. metselaar verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
GABES, UILKJE Uulck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
EEUWES, HILLE wijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
TJEPKES, BINTJE Bintie Tiepkes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
HARKES, JAN wijlen Jans Harckes koper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
TJEPKES, grondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 1 1656 237 61r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
TJEPKES, BINTJE grondpacht uit het huis van de weduwe Bintje Tiepkes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Oosterkeetstraat 1 1665 239 6r1
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
, SJOERD Sjoerdt timmerman naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
, verkoper Oosterkeetstraat 1 1671 240 57r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichterman koper kamer en loods Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar verkoper Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper kamer Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
, verkoper q.q. Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamer Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pyters Huidekoper koper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
FINK, ANTONIUS Antony Vink hovenier koper woning Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
RUURDS, JELTE de erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooier huurder Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoper verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
, verpachter grond ([voor 1/1]) Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
SAPES, HENDRIK de [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuidoosten Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
EVERTS, PIETER Pieter Everts verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
, verpachter grond ([voor 1/1]) Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
HANSES, JOHANNES de kamer van Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts koper 1/4 kamer Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
GERRITS, SJOERD Syurdt Gerryts , c.u. eigenaar van 3/4 Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
, verpachter grond ([voor 1/1]) Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
DOUWES, MEINE Meine Douwes naastligger ten zuidoosten Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
EVERTS, LOUW Louw Everts verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
JANS, DOUWE Douwe Jans koper kamer Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
DIRKS, SIETSKE Sydts Dircx koper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
, ANNE de weduwe van Anne Ygeles naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
HEERKES, SIKKE Sicke Herckes verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
JANS, BRECHTJE Breght Jansen verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
JANS, TETJE Teth Jansen verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamer Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
, N. N. verpachter grond Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
IEGES, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Iges naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
JANS, DOUWE Douue Jansen verkoper Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
PIETERS, SETSKE Sets Pyters verkoper Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes , c.u. koper huis Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
THOMAS, WILLEM Willem Tomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
BLINKSMA, de tuin van Blinxma, c.sorore cherger naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur) Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
, verkoper Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen mr. timmerman koper kamer Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
ADEMA, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Adema naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
HUIDEKOPER, FRANS vroedsman Frans Huidekoper naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaier verkoper Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
HENDRIKS, SIPKJE wijlen Sipkje Hendriks eigenaar Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
LOUWS, ALLERT wijlen Allard Louws eigenaar Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
SIEBRENS, LAMMERT de weduwe van Lammert Sybrens , c.s. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
FABER, REIN HENDRIKS vroedsman Rein Hendriks Faber verkoper q.q. Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
HENDRIKS, SIPKJE de nagelaten gerepudieerde boedel van wijlen Sipkje Hendriks verkoper Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens mr. slager koper huis Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
, N. N. huurder (p.j.) Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker verkoper Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtje koper huis en stalling Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
WIEBRENS, GERBEN Gerben Wybrens mr. slager verkoper Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol bewindhebber van de tafel van lening koper kamer Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsen koper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
JOBS, GERRIT majoor Gerryt Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
JANS, SIEBE Sybe Jansen mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat 4 1668 239 170v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 4 1668 239 170v
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 4 1668 239 170v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 4 1668 239 170v
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 4 1668 239 170v
, verkoper Oosterkeetstraat 4 1668 239 170v
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huis Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes koper Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
RUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Ruth naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems trekveerschipper op Dokkum verkoper Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
GATSES, TJITSKE Tietske Gatses koper grondpacht van 2-05-00 CG Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
FRANSES, ATE wijlen Atte Fransen koper Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
, grondpacht uit een kamer eigenaar perceel Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
BARTELDS, JOCHEM de weduwe van Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
WIETSES, ANTJE Antie Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettinga tichelaar verkoper Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
ADEMA, PIETER JARICHS Pyter Jarigs Adema mr. bakker koper hof, tuin, zomerhuis Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Bos mr. chirurgijn verkoper q.q. Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
BLINKSMA, TIETE Tyte Blinxma gerechtsbode verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Bos mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
BLINKSMA, SIBBELTJE Sibbeltie Blinxma verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen mr. timmerman koper hof, planten en zomerhuis Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
GEERTS, SIKKE Sikke Geerts metselaar naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen mr. timmerman naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarig Pyters Adama mr. bakker verkoper Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
, GERRIT Gerryt naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
LOUISES, ALLERT de weduwe van Allert Louis naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks betrokkene Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverland verkoper Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
RUITINGA, JOHANNES wijlen Johannes Ruitinga verkoper Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
FREERKS, Goytien? Freercxs koper kamer Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
PIEBES, TRIJNTJE Trijncke Pybes koper Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
SEMS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Sems verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
LIEUWES, JELTJE Jel Lyuues verkoper Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
, WOPKE wijlen Wopcke verkoper Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper kamer Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
KLASES, WIEBRICHJE Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
JOBS, GERRIT majoor Gerryt Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks olieslager naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
BOKKES, TIETJE Tied Bockes verkoper Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol bewindhebber van de tafel van lening koper huis of kamer Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
VELSEN, Aggatha van Velsen koper Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
JOBS, GERRIT majoor Gerrit Jobs verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks olieslager naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
MARTENS, JAN Jan Martens koper twee kamers Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers koper Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
, verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
, de ledige plaats naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
, GRIETJE Griet melkwijf naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
TJEERDS, JELLE Jelle Tjeerdts verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
KLASES, RINTJE Rintie Claessen verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
, verkoper Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
TJEPKES, PIETJE Pietertie Tjepkes koper woning bestaande uit 2 kamers Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
, lege plaats naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
, GRIETJE Griet melkwijf naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
, verkoper Oosterkeetstraat 6 1693 243 28v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper woning Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
, ledige plaats naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
, GRIETJE Griet melkwijf naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
TJEPKES, PIETJE Pyttrick Tjepkes verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
JANS, EEDE wijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pykes gleibakker koper woning Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
, verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
, een ledige plaats naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
, DOUWE de weduwe van Douwe smid naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes turfdrager verkoper Oosterkeetstraat 6 1697 243 263r
JANS, EVERT Ewert Jans bontwever koper woning met twee kamers Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans koper Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
, ledige plaats naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
, DOUWE de weduwe van Douwe smid naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
, naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakker verkoper Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
PIERS, JAN Jan Piers karreman koper huis Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
, een zilveren ducaat toehaak Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
, JAN Jan Miegiels , c.u. huurder Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
JANS, DOUWE de hof van Douwe Jansen Bergervaarder naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
LOURENS, PIETER huisman Pytter Louwerts verkoper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdrager koper huis Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
LOLKES, WILLEMKE Willemke Lolkes koper Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
GREUTLING, HENDRIK Hendrik Greutling, c.u. huurder (p.j.) Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
WIT, JAN Jan de Wit naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
JOHANNES, AGE Age Johannes koopman verkoper Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes koopman verkoper Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis of kamer met het zomerhuisje en de ledige plaats erachter Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Claesen koper Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
, naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
, TJEERD de weduwe van Tiaerdt Suyringer naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
, LOURENS Lourens Ryourdts verkoper Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries verkoper Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringer koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 11 1656 237 61r1
BARTELDS, JOCHEM grondpacht uit het huis van de weduwe van Jochum Bartels smeersloter eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11 1656 237 61r1
, JAN nu van Jan Groenheide eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11 1656 237 61r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittinga verkoper Oosterkeetstraat 11 1656 237 61r1
WILLEMS, WILLEM Willem Willems , c.u. koper kamer Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
HETTINGA, IDSERT de erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde verkoper Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte]) Oosterkeetstraat 11 1665 239 6r1
WILLEMS, WILLEM grondpacht uit het huis van Willem Willems eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11 1665 239 6r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer verkoper Oosterkeetstraat 11 1665 239 6r1
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. koper kamer Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Keimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
ARENDS, AREND Ane Anes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijsses verkoper Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
JANS, SIEBE Sybe Jansen , c.u. mr. metselaar koper kamer Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Keympes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
, N. N. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
WIETSES, SIETSE Sytse Wytses naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
TIJSES, AGNIETJE Agnes Tijses verkoper Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
WILLEMS, WILLEM wijlen Willem Willems verkoper Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
, HETTE burgervaandrig Hette Blinxsma, c.u. mr. smid koper tuintje met een woning tot een afbreuk daaraan ten noorden Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
ARJENS, KEIMPE de erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
RUITER, JAN Jan Ruiter naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
SIEBES, JAN Jan Sybes mr. metselaar verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
GERRITS, GERRIT wijlen Gerrit Gerritsen verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
KORNELIS, KORNELIS haar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis verkoper van 1/3 Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u. bontwever koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
BLINKSMA, HETTE de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
VORM, burgerhopman van der Form naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
BLINKSMA, HETTE de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
, verkoper Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
, PIEKE Pyke Zagcharias rogmeester koper huis Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
, verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
, HARMEN Harmen mr. wever naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus mr. bontwever verkoper Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp schoolmeester koper huis Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijp huurder (p.j.) Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
BERG, H. H. van der Berg naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
, naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
, naastligger ten westen Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
, JOHANNES Johannis zadelmaker naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
ROELOFS, SERAFINA Serina Roelofs , gesterkt verkoper Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles verkoper Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
ROELOFS, JAN Jan Roelofs verkoper Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde, c.u. koper kamer WZ 1652 236 218v
, naastligger ten oosten WZ 1652 236 218v
, HARMEN Hermen Middenom naastligger ten zuiden WZ 1652 236 218v
, N. N. naastligger ten westen WZ 1652 236 218v
, DOEKE Doecke brillecramer naastligger ten noorden WZ 1652 236 218v
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentie verkoper WZ 1652 236 218v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u. koper kamer Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
, verpachter grond Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
, naastligger ten oosten Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u. kapitein naastligger ten westen Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u. kapitein naastligger ten noorden Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u. kapitein verkoper Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
JANS, OEDS Oedts Jans koper provisioneel en finaal kamer Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
, verpachter grond Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
, naastligger ten oosten Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
BEIMA, WIETSE Wytze Beima naastligger ten zuiden Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
BEIMA, WIETSE Wytze Beima naastligger ten westen Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
BEIMA, WIETSE huis en hof van Wytze Beima naastligger ten noorden Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra