Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, N. N. koper huis Peterseliestraat 1612 229 100r
, N. N. verpachter grond ([bedrag niet vermeld, staat: grondpacht als vanouds]) Peterseliestraat 1612 229 100r
, IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 100r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1612 229 100r
GERBENS, FREERK de weduwe van Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat 1612 229 100r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1612 229 100r
, N. N. verkoper Peterseliestraat 1612 229 100r
, N. N. koper finaal kamer Peterseliestraat 1612 229 109r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 109r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1612 229 109r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1612 229 109r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1612 229 109r
, PIER wijlen grote Pier verkoper ([niet de bekende Grutte Pier, die overleed 1520]) Peterseliestraat 1612 229 109r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaats Peterseliestraat 1613 229 128v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenier geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?) afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v
SCHELTES, HENDRIK wijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1613 229 128v
JANS, JAKOB Jacob Jans Crolle naastligger ten oosten Peterseliestraat 1613 229 128v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1613 229 128v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat 1613 229 128v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1613 229 128v
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmerman koper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaats Peterseliestraat 1614 229 196r
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat 1614 229 196r
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1614 229 196r
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 196r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1614 229 196r
JANS, HERE burgemeester Hero Jans verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningen Peterseliestraat 1614 229 212r
JOCHEMS, ANTJE Annetien Jochems koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r
, verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 212r
, HARMEN de straat achter het huis van Harmen Honichmans naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 212r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1614 229 212r
ARJENS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 212r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1614 229 212r
TONGEREN, ANTJE Anna van Tongeren verkoper Peterseliestraat 1614 229 212r
BRANDENBURG, REINER wijlen Reyner van Brandenburch verkoper Peterseliestraat 1614 229 212r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 78v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 78v
, verpachter grond ([staat : negen ofte negendehalve stuiver]) Peterseliestraat 1617 230 78v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1617 230 78v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1617 230 78v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1617 230 78v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1617 230 78v
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danus soldaat koper twee kamers Peterseliestraat 1617 230 79r
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 79r
, verpachter grond ([staat : negen ofte negendehalve stuiver]) Peterseliestraat 1617 230 79r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1617 230 79r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1617 230 79r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1617 230 79r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1617 230 79r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermaker verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamers Peterseliestraat 1617 230 79v
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat 1617 230 79v
, verpachter grond Peterseliestraat 1617 230 79v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1617 230 79v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1617 230 79v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1617 230 79v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1617 230 79v
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaat verkoper Peterseliestraat 1617 230 79v
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79v
JANS, FOEKE Foecke Jansen koper twee kamers of woningen Peterseliestraat 1621 230 286v
, N. N. verpachter grond Peterseliestraat 1621 230 286v
GERBENS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1621 230 286v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1621 230 286v
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat 1621 230 286v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1621 230 286v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezel verkoper Peterseliestraat 1621 230 286v
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huis Peterseliestraat 1622 230 315v
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat 1622 230 315v
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1622 230 315v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1622 230 315v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1622 230 315v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1622 230 315v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1622 230 315v
BERENDS, JAN Jan Beerns van Aurick verkoper q.q. Peterseliestraat 1622 230 315v
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat 1622 230 315v
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
, twee leeuwendaalders in specie toehaak Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
, naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
, FREERK Freerck kastelein naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
BAUKES, PIEBE gezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
JANS, FOEKE Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
JAKOBS, Maicke Jacobs verkoper Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer Peterseliestraat 1627 232 2v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 2v
, verpachter grond Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 2v
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v
WIERDS, ARJEN de kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de noordelijkste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3r
, verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Peterseliestraat 1627 232 3r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 3r
, de andere voorschreven kamers naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 3r
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 3r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 3r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de middelste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3v
, verpachter grond Peterseliestraat 1627 232 3v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 3v
, een van de voorschreven drie kamers naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1627 232 3v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 3v
, een van de voorschreven drie kamers naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 3v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedts koper kamer Peterseliestraat 1628 232 55v
, verpachter grond Peterseliestraat 1628 232 55v
GERLOFS, MARTEN de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1628 232 55v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1628 232 55v
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1628 232 55v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1628 232 55v
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten noorden ([staat: Trijn Atses weduwe]) Peterseliestraat 1628 232 55v
, ATSE wijlen Atse naastligger ten noorden Peterseliestraat 1628 232 55v
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannis verkoper Peterseliestraat 1628 232 55v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.) Peterseliestraat 1631 232 180v
LOURENS, ANTJE Antie Lourens koper Peterseliestraat 1631 232 180v
, verpachter grond Peterseliestraat 1631 232 180v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1631 232 180v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v
JANS, HERE de weduwe van wijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Peterseliestraat 1631 232 180v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1631 232 180v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huis Peterseliestraat 1632 233 41v
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat 1632 233 41v
, HARMEN Harmen Honingman naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1632 233 41v
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1632 233 41v
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1632 233 41v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat 1632 233 41v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmaker koper twee kamers aanelkaar Peterseliestraat 1634 233 143r
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat 1634 233 143r
, verpachter grond Peterseliestraat 1634 233 143r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1634 233 143r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1634 233 143r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1634 233 143r
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smid koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u. verkoper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1637 234 35v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1637 234 35v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v
JANS, HERE de weduwe van wijlen burgemeester Hero Jans naastligger ten westen Peterseliestraat 1637 234 35v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1637 234 35v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u. verkoper Peterseliestraat 1637 234 35v
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r
, verpachter grond Peterseliestraat 1642 235 45r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1642 235 45r
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1642 235 45r
DIRKS, SIETSE de weduwe van Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1642 235 45r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u. verkoper Peterseliestraat 1642 235 45r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1643 235 53r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1643 235 53r
GAVERE, burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1643 235 53r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat 1643 235 53r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1643 235 53r
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Peterseliestraat 1643 235 53r
, JAN Jan Arman, c.u. houtzager koper hoekhuis of twee kamers Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
, verpachter grond Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
, naastligger ten westen Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens]) Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u. turfdrager verkoper Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper kamer ([staat: gulden]) Peterseliestraat 1644 235 155r
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat 1644 235 155r
, verpachter grond Peterseliestraat 1644 235 155r
ERASMUS, ERASMUS de kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 155r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1644 235 155r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1644 235 155r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1644 235 155r
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopman verkoper Peterseliestraat 1644 235 155r
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. koper kamer met plaats en loods Peterseliestraat 1646 235 240v
, verpachter grond Peterseliestraat 1646 235 240v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1646 235 240v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1646 235 240v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat 1646 235 240v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1646 235 240v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat 1646 235 240v
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamer Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
PABES, JAN wijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
BAMMAN, HENDRIK Hendrick Bamman koper ledige plaats Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
GERRITS, GERRIT de kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duyts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamer Peterseliestraat 1648 236 8v
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat 1648 236 8v
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat 1648 236 8v
, JAN Jan houtzager naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 8v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1648 236 8v
, JURJEN Jurien fijler naastligger ten westen Peterseliestraat 1648 236 8v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 8v
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 8v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1648 236 34r
, verpachter grond Peterseliestraat 1648 236 34r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1648 236 34r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1648 236 34r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 34r
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1651 236 150v
, verpachter grond Peterseliestraat 1651 236 150v
, N. N. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1651 236 150v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1651 236 150v
JANS, IEDE de weduwe van Iede Jansen zakkendrager naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1651 236 150v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1651 236 150v
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat 1651 236 150v
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u. koper kamer Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
JANS, HARMEN Harmen Jansen , mede voor zijn kinderen stuurman verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
REINS, GOOITSKE wijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
, koper provisioneel kamer Peterseliestraat 1655 237 4v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1655 237 4v
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 4v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 4v
GOSLINGS, LIJSBET de kamer van Lijsbet Goslycx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 4v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoort verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v
GOSLINGS, BAUKJE wijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat 1655 237 4v
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
JELLES, PIETER wijlen Pytter Jelles koper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
GAVERE, de hof van wijlen burgemester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
HENDRIKS, HENDRIK de brouwerij van Hendrick Hendrickx smid naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
JANS, KORNELIS wijlen Cornelis Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ 1655 237 26r
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huis Peterseliestraat 1655 237 39r
, verpachter grond Peterseliestraat 1655 237 39r
, JURJEN Jurien naastligger ten oosten Peterseliestraat 1655 237 39r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 39r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 39r
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 39r
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. koper 1/2 huis Peterseliestraat 1655 237 45v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1655 237 45v
, verpachter grond ([voor 1/1]) Peterseliestraat 1655 237 45v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1655 237 45v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 45v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 45v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1655 237 45v
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper Peterseliestraat 1655 237 45v
LOUWS, LIJSBET Lijsbeth Lous verkoper Peterseliestraat 1655 237 45v
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamers Peterseliestraat 1656 237 65v
GIJSBERTS, LAMMERT wijlen Lambert Gijsberts kuiper koper Peterseliestraat 1656 237 65v
ALBERTS, JAN de kamer van Jan Alberts turfmeter naastligger ten oosten Peterseliestraat 1656 237 65v
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1656 237 65v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1656 237 65v
, N. N. naastligger ten noorden Peterseliestraat 1656 237 65v
JURJENS, GEESKE de ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat 1656 237 65v
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat 1656 237 65v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamer Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
, een gouden ducaton toehaak Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
, naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
, N. N. koper provisioneel kamer Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants Groenlandisch vader huurder voor 1 jaar (p.j.) Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansius predikant naastligger Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
, verkoper Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamer Peterseliestraat 1661 238 116r
, verpachter grond Peterseliestraat 1661 238 116r
, de hof van de pastoor naastligger ten oosten Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1661 238 116r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1661 238 116r
DIRKS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u. verkoper Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat 1662 238 146r
, verpachter grond Peterseliestraat 1662 238 146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1662 238 146r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat 1662 238 146r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1662 238 146r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r
SIETSES, JETSE wijlen Jetse Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r
, verpachter grond Peterseliestraat 1663 238 185r
, naastligger ten oosten Peterseliestraat 1663 238 185r
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1663 238 185r
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1663 238 185r
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r
JOHANNES, GERKE Gerco Johannes predikant naastligger Peterseliestraat 1663 238 185r
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat 1663 238 185r
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
, naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
REINS, JAN de hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
WIT, HENDRIK FEIKES burgervaandrig Hendrik Feikes de Witt verkoper Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
, N. N. koper provisioneel van 1/2 kamer, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
, verkoper Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1665 239 13r
, verpachter grond Peterseliestraat 1665 239 13r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat 1665 239 13r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1665 239 13r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat 1665 239 13r
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1665 239 13r
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaa koper kamer Peterseliestraat 1669 239 192v
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1669 239 192v
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1669 239 192v
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1669 239 192v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1669 239 192v
, HENDRIK de heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s. verkoper Peterseliestraat 1669 239 192v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
, de gewesene pastorye hof naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
DIRKS, SIEDS de weduwe van Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. knoopmaker koper tuintje met bomen en planten Peterseliestraat 1671 240 68r
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat 1671 240 68r
, verpachter grond Peterseliestraat 1671 240 68r
GERRITS, GERRIT de kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat 1671 240 68r
, N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1671 240 68r
SIPKES, WILLEM eertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat 1671 240 68r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1671 240 68r
BAMMAN, HENDRIK sergeant Hendrick Bamman verkoper Peterseliestraat 1671 240 68r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslager koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester de Gavere naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u. verkoper Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1674 240 131v
WATSES, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat 1674 240 131v
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1674 240 131v
, naastligger ten westen Peterseliestraat 1674 240 131v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1674 240 131v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u. verkoper Peterseliestraat 1674 240 131v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeide Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
RUURDS, EVERT wijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
, een zilveren ducaton toehaak Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachter Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
BAUKES, SIEMEN de weduwe van Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
, een tuintje naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
HEINS, AAFKE een nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerkster verkoper Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amack koper achter- en voorkamer met de plaats daartussen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouw koper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
RUURDS, EVERT wijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buys koper provisioneel huis Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
, naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BOUWES, DIRK vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamer Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels koper q.q. Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
, naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
, AUKE Aucke metselaar naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
ARJENS, DANIEL de gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
BUIS, KLAAS GERRITS wijlen Claes Gerryts Buys verkoper Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamer Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
, verpachter grond Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
, naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
, AUKE Aucke metselaar naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmaker naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezel verkoper Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00]) Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
HOITES, JOUKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker verwandelaar Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamer Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
, een ducaton voor de verkoperse en drie halve ducatons voor de kinderen van de verkoperse toehaak Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
HOITES, JOUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Jouwcke Hoytes naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakker verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
JORIS, JANKE Janke Joris verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
, JAN de tuin van Jan knoopmaker naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
, de tuin van N. N. naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
, naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopman verkoper q.q. Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakker verkoper Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
JANS, MAAIKE wijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ 1690 242 318r
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u. gleibakker koper woning, loods en plaats Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx mr. knoopmaker naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
JANS, JAN de tuin van Jan Jansen Schonebeeck naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
, naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
HENDRIKS, GRIETJE wijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
JANS, TJEERD wijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
, verpachter grond Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
, naastligger ten westen Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
, verkoper Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper tuintje met zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Cok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix mr. knoopmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
, SAMUEL Samuel Schale pruikenmaker koper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantens Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, CATHARINA Catharina de Court koper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
KOK, LOLLE de hof van de vroedsman Lolle Kok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
HESSELS, IEPE Ype Hessels trekschipper koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
KOK, de hof van de weduwe van vroedsman Kok naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, SAMUEL Samuel Schale, c.u. mr. pruikenmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamer Peterseliestraat 1718 246 29r
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat 1718 246 29r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat 1718 246 29r
, JAKOB diaconiekamer bewoond door Jacobus Laer naastligger ten oosten Peterseliestraat 1718 246 29r
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat 1718 246 29r
WYNIA, SIETSE DOEDES oud hopman Sytse Doedes Winia verkoper Peterseliestraat 1718 246 29r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistie trekschipper koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, planten Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda koper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
HENDRIKS, JAN betalen Jan Hendriks Kistie trekschipper huurder voor 5 jaren (p.j.) Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda huurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van vroedman Lolle Cock naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
, N. N. naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borger trekschipper verkoper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ADAMS, HERE Here Adams korendrager koper huis Peterseliestraat 1725 246 243v
PIETERS, GEERTJE Geertien Pytters koper Peterseliestraat 1725 246 243v
, verpachter grond Peterseliestraat 1725 246 243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaar bewoner tot mei 1726 Peterseliestraat 1725 246 243v
, naastligger ten oosten Peterseliestraat 1725 246 243v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1725 246 243v
HILLEBRANDS, BEREND Beernd Hillebrands naastligger ten westen Peterseliestraat 1725 246 243v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelisz naastligger ten Noorden Peterseliestraat 1725 246 243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaar verkoper Peterseliestraat 1725 246 243v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIERS, HEIN wijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
HENDRIKS, JAN de tuin van de weduwe van Jan Hendrix naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer koper tuin en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
, verpachter grond Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
, N. N. naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
HENDRIKS, JAN wijlen Jan Hendriks Kistje verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins mr. brouwer koper woning Peterseliestraat 1754 253 176r
, verpachter grond Peterseliestraat 1754 253 176r
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekma naastligger ten oosten Peterseliestraat 1754 253 176r
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1754 253 176r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins mr. brouwer naastligger ten westen Peterseliestraat 1754 253 176r
, naastligger ten noorden Peterseliestraat 1754 253 176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS vroedsman Jacob Harmens Beekma verkoper q.q. Peterseliestraat 1754 253 176r
PIETERS, HESSEL Hessel Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
JAKOBS, LIJSBET wijlen Lijsbert Jacobs erflater Peterseliestraat 1754 253 176r
HESSELS, PIETER wijlen Pytter Hessels erflater Peterseliestraat 1754 253 176r
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilder verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huis Plantsoen 4 1810 269 13v
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u. huurder Plantsoen 4 1810 269 13v
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4 1810 269 13v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijk naastligger ten westen Plantsoen 4 1810 269 13v
, naastligger ten noorden Plantsoen 4 1810 269 13v
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmer verkoper q.q. Plantsoen 4 1810 269 13v
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v
JANS, WIEBE wijlen Wybe Jans mr. metselaar verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v
SIETSES, JILLES Jillis Sytses , c.u. koper kamer Pompsteeg 1669 239 203r
, naastligger ten oosten Pompsteeg 1669 239 203r
, een hoekhuis naastligger ten zuiden Pompsteeg 1669 239 203r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg 1669 239 203r
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg 1669 239 203r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 90v
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje 1598 228 90v
, naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 90v
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1598 228 90v
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 90v
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1598 228 90v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje 1598 228 90v
JANS, GRIETJE Griet Jansen Crael verkoper Poortje 1598 228 90v
, N. N. koper provisioneel 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 91r
, naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje 1598 228 91r
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1598 228 91r
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 91r
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1598 228 91r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r
HIELKES, BOUWE Buwe Hylckes verkoper q.q. Poortje 1598 228 91r
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Crael verkoper Poortje 1598 228 91r
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamer Poortje 1598 228 97v
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1598 228 97v
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1598 228 97v
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1598 228 97v
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1598 228 97v
, JAN de kinderen van wijlen Jan Crael verkoper Poortje 1598 228 97v
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff]) Poortje 1601 228 268r
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje 1601 228 268r
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1601 228 268r
FEDDES, MARTEN de weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1601 228 268r
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje 1601 228 268r
SJOERDS, JAN Jan Syoerts verkoper Poortje 1601 228 268r
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje 1601 228 268r
, N. N. koper provisioneel zekere kamers Poortje 1602 228 294r
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1602 228 294r
JORIS, de kamers van Jacob Joris naastligger ten zuiden Poortje 1602 228 294r
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1602 228 294r
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten noorden Poortje 1602 228 294r
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje 1602 228 294r
HARMENS, WIETSKE de twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r
FEDDES, MARTEN wijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r
HIELKES, SJOERD Syoert Hilckes verkoper van 1/2 Poortje 1602 228 294r
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper door niaar twee kamers Poortje 1652 236 202r
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje 1652 236 202r
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje 1652 236 202r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u. geniaarde koper Poortje 1652 236 202r
, N. N. naastligger ten oosten Poortje 1652 236 202r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje 1652 236 202r
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1652 236 202r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten noorden Poortje 1652 236 202r
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruyn verkoper Poortje 1652 236 202r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens mr. chirurgijn koper huis waarin 4 kamers Poortje OZ 1699 243 400v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ 1699 243 400v
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoop huurder van 3 kamers Poortje OZ 1699 243 400v
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v
, naastligger ten oosten Poortje OZ 1699 243 400v
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje OZ 1699 243 400v
, naastligger ten westen Poortje OZ 1699 243 400v
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ 1699 243 400v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters Roos verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ 1699 243 400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff mr. brouwer en zoutzieder verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ 1699 243 400v
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen Falckenburg erflater Poortje OZ 1699 243 400v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommel koper kamer Poortje 1 1597 228 6r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 1 1597 228 6r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1597 228 6r
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1597 228 6r
, HENDRIK Hendrick ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1597 228 6r
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1597 228 6r
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 1 1597 228 6r
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 1 1597 228 6r
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 1 1599 228 137v
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1599 228 137v
, N. N. naastligger ten zuiden Poortje 1 1599 228 137v
, HENDRIK Hendrick ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1599 228 137v
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1599 228 137v
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommel verkoper Poortje 1 1599 228 137v
OKKES, Gryet Ockes verkoper Poortje 1 1599 228 137v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramer koper kamer Poortje 1 1605 228 460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 1 1605 228 460v
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 1 1605 228 460v
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1605 228 460v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramer naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1605 228 460v
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 1 1605 228 460v
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooft koper huis of hof Poortje 1 1648 236 35v
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1 1648 236 35v
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1648 236 35v
, het huis genaamd de Spijkerboor naastligger ten westen Poortje 1 de Spijkerboor 1648 236 35v
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1648 236 35v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer verkoper Poortje 1 1648 236 35v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woning Poortje 1 1660 238 52r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HENDRIK de kopers Hendrick Teunis , c.u. naastligger ten oosten Poortje 1 1660 238 52r
, naastligger ten zuiden Poortje 1 1660 238 52r
, N. N. naastligger ten westen Poortje 1 de Spijckerboor 1660 238 52r
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 1 1660 238 52r
FOPPES, JANKE JANS Jantie Jans Foppes verkoper Poortje 1 1660 238 52r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods Poortje 3 1648 236 36r
, naastligger ten oosten Poortje 3 1648 236 36r
, naastligger ten zuiden Poortje 3 1648 236 36r
, N. N. naastligger ten westen Poortje 3 1648 236 36r
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 3 1648 236 36r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer verkoper Poortje 3 1648 236 36r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis Poortje 3 1659 237 218v
, naastligger ten oosten Poortje 3 1659 237 218v
, naastligger ten zuiden Poortje 3 1659 237 218v
WILLEMS, PIETER huis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 3 1659 237 218v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper Poortje 3 1659 237 218v
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema apotheker koper huis en paardenstal Poortje 3 1694 243 103r
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyck koper Poortje 3 1694 243 103r
, naastligger ten oosten Poortje 3 1694 243 103r
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 3 1694 243 103r
, N. N. naastligger ten westen Poortje 3 1694 243 103r
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema naastligger ten noorden Poortje 3 1694 243 103r
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper verkoper Poortje 3 1694 243 103r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3 1781 260 15v
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters huurder Poortje 3 1781 260 15v
, naastligger ten oosten Poortje 3 1781 260 15v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten zuiden Poortje 3 1781 260 15v
, naastligger ten westen Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten noorden Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Poortje 3 1781 260 15v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzen emeritus predikant verkoper Poortje 3 1781 260 15v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamer Poortje 5 1667 239 18va
, naastligger ten oosten Poortje 5 1667 239 18va
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5 1667 239 18va
, N. N. naastligger ten westen Poortje 5 1667 239 18va
, JAKOB wijlen Jacob ijzerkramer naastligger ten noorden Poortje 5 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5 1667 239 18va
, S. wijlen S. Stijll verkoper Poortje 5 1667 239 18va
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel mr. wolkammer koper huis Poortje 5 1810 269 39r
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loods huurder Poortje 5 1810 269 39r
, naastligger ten oosten Poortje 5 1810 269 39r
SLOTEN, de erfgenamen van wijlen van Sloten naastligger ten zuiden Poortje 5 1810 269 39r
, naastligger ten westen Poortje 5 1810 269 39r
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r
VETTEVOGEL, DOUWE oud vroedsman Douwe W. Vettevogel verkoper Poortje 5 1810 269 39r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 7 1613 229 141r
, naastligger ten oosten Poortje 7 1613 229 141r
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 7 1613 229 141r
, naastligger ten westen Poortje 7 1613 229 141r
FEDDES, MARTEN de weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 7 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 7 1613 229 141r
, SIPKE wijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 7 1613 229 141r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypema apotheker koper woning met onder- en bovenkamer Poortje 7 1706 244 326v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuik koper Poortje 7 1706 244 326v
, naastligger ten oosten Poortje 7 1706 244 326v
MEEUWIS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 7 1706 244 326v
, naastligger ten westen Poortje 7 1706 244 326v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds wijdschipper naastligger ten noorden Poortje 7 1706 244 326v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds wijdschipper verkoper q.q. Poortje 7 1706 244 326v
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoon verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcama verkoper van 1/4 Poortje 7 1706 244 326v
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjer koper huis Poortje 7 1747 251 166v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses , c.u. huurder Poortje 7 1747 251 166v
, naastligger ten oosten Poortje 7 1747 251 166v
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 7 1747 251 166v
, naastligger ten westen Poortje 7 1747 251 166v
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1747 251 166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Poortje 7 1747 251 166v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Sloten koopman koper huis Poortje 7 1790 263 222r
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u. timmermansknecht huurder beneden (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.) Poortje 7 1790 263 222r
, naastligger ten oosten Poortje 7 1790 263 222r
AKKRINGA, J. J. Ackringa naastligger ten zuiden Poortje 7 1790 263 222r
, naastligger ten westen Poortje 7 1790 263 222r
VETTEVOGEL, WIETSE de erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Poortje 7 1790 263 222r
, ROELOF burgemeester Roelof Meintz verkoper q.q. Poortje 7 1790 263 222r
HEREMA, HESSEL Hessel Heerema mr. bakker verkoper q.q. Poortje 7 1790 263 222r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 7 1790 263 222r
JANS, JOHANNES wijlen Johan Janzen verkoper Poortje 7 1790 263 222r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 9 1613 229 141r
, naastligger ten oosten Poortje 9 1613 229 141r
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 9 1613 229 141r
, naastligger ten westen Poortje 9 1613 229 141r
FEDDES, MARTEN de weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 9 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 9 1613 229 141r
, SIPKE wijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 9 1613 229 141r
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woning Poortje 9 1756 253 262r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel koper Poortje 9 1756 253 262r
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u. huurder beneden Poortje 9 1756 253 262r
, naastligger ten oosten Poortje 9 1756 253 262r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 9 1756 253 262r
, naastligger ten westen Poortje 9 1756 253 262r
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1756 253 262r
GERRITS, BINKE Bente Gerryts mr. bakker verkoper Poortje 9 1756 253 262r
GOSLINGS, EVERT procureur fiscaal Evert Goslings stoelmaker koper door niaar woning Poortje 9 1757 254 114v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer geniaarde koper Poortje 9 1757 254 114v
, naastligger ten oosten Poortje 9 1757 254 114v
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 9 1757 254 114v
, naastligger ten westen Poortje 9 1757 254 114v
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 9 1757 254 114v
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 9 1757 254 114v
GIJSBERTS, OEDS wijlen Oeds Gijsberts varenspersoon verkoper Poortje 9 1757 254 114v
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 11 1613 229 141r
, naastligger ten oosten Poortje 11 1613 229 141r
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 11 1613 229 141r
, naastligger ten westen Poortje 11 1613 229 141r
FEDDES, MARTEN de weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 11 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 11 1613 229 141r
, SIPKE wijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 11 1613 229 141r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar koper huis Poortje 11 1734 249 10v
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11 1734 249 10v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11 1734 249 10v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11 1734 249 10v
, naastligger ten westen Poortje 11 1734 249 10v
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11 1734 249 10v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11 1734 249 10v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Poortje 11 1734 249 10v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjacht koper woning Poortje 11 1771 257 244v
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 11 1771 257 244v
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder Poortje 11 1771 257 244v
, naastligger ten oosten Poortje 11 1771 257 244v
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 11 1771 257 244v
, naastligger ten westen Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringa naastligger ten noorden Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper Poortje 11 1771 257 244v
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezel koper huis Poortje 11 1802 266 170v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder Poortje 11 1802 266 170v
, naastligger ten oosten Poortje 11 1802 266 170v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten zuiden Poortje 11 1802 266 170v
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Poortje 11 1802 266 170v
, naastligger ten westen Poortje 11 1802 266 170v
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringa naastligger ten noorden Poortje 11 1802 266 170v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks oud matroos op het geweesen Staate Jagt verkoper Poortje 11 1802 266 170v
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes grootschipper koper huis of twee kamers Poortje 13 1612 229 122v
, naastligger ten oosten Poortje 13 1612 229 122v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 13 1612 229 122v
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 13 1612 229 122v
, N. N. naastligger ten noorden Poortje 13 1612 229 122v
VRIES, JAKOB Jacob Hey Fries verkoper Poortje 13 1612 229 122v
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper 1/2 huis Poortje 13 1737 249 163r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 13 1737 249 163r
, naastligger ten oosten Poortje 13 1737 249 163r
JANS, EILERT [als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 13 1737 249 163r
, naastligger ten westen Poortje 13 1737 249 163r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar verkoper Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 13 1737 249 163r
VEEN, MINNE Minne van der Veen mr. verver koper huis Poortje 13 1805 267 112v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 13 1805 267 112v
JOHANNES, HENDRIK de weduwe van Hendrik Johannes huurder kamer Poortje 13 1805 267 112v
, naastligger ten oosten Poortje 13 1805 267 112v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 13 1805 267 112v
, naastligger ten westen Poortje 13 1805 267 112v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 13 1805 267 112v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper van 1/2 Poortje 13 1805 267 112v
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper van 1/2 Poortje 13 1805 267 112v
, N. N. koper huis of kamer Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
, TEEKE Taecke ballaster naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
SIEBOUTS, IDS de verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten westen Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
, N. N. naastligger ten noorden Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
JANS, JAN Jan Jansen Sonnecamp verkoper q.q. Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
JANS, EVERT het nagelaten weeskind van wijlen Ewert Jansen snijder verkoper van 2/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
, wijlen N. N. verkoper van 2/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
IDSES, FOKELTJE Foockel Idses , mede voor nog twee minderjarige broers verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
IDSES, TRIJNTJE Trijn Idses verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
SIEBOUTS, IDS wijlen Idts Sibouts erflater Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
KET, DIRK WILLEMS burgemeester Dirck Willems Keth koper provisioneel huis Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
, TEEKE Taecke ballaster naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
, N. N. naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
JANS, JOHANNES Johannes Jans naastligger ten westen Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
, N. N. naastligger ten noorden Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
, N. N. verkoper Pothondjessteeg ZZ 1620 230 210v
WIEBES, BROER Broer Wibes koper twee kamers Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
FEDDRIKS, HITJE Hittie Feddriks koper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WIEBES, ENNE Enne Wibes naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
JILLES, WILLEM Willem Jelis naastligger ten oosten Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
, naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
LAMMERTS, EELKJE Eelk Lamberts verkoper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
, N. N. koper provisioneel huis of woningen met een ledige plaats ten zuiden Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
WILLEMS, BEREND de weduwe van Baernt Willems naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
, N. N. naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
, ANTJE Anne , voor haar en haar kinderen verkoper Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
IDSES, MEINERT wijlen Meynert Ydzes verkoper Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
, N. N. koper finaal huis en kamers Pothondjessteeg 8 1611 229 67v
, N. N. naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1611 229 67v
, N. N. naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1611 229 67v
, N. N. naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1611 229 67v
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 8 1611 229 67v
, N. N. verkoper Pothondjessteeg 8 1611 229 67v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper oostelijke van twee kamers aan elkaar, met 17 houtvoeten plaats ten zuiden Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
IEMES, JANKE Jantyen Emes koper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
JILLES, WILLEM Willem Jelis naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
, N. N. naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lamberts verkoper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramer koper huis, ledige plaats en loods Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
HENDRIKS, Jeselyck Hendricx koper Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
WATSES, HENDRIK de schuur van wijlen Hendrick Watses naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
, N. N. naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Bennama naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
JILLES, WILLEM wijlen Willem Jeles verkoper Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
WIEBRENS, PIETER Gezworen gemeensman Pytter Wybrants , c.u. koper oostelijke van twee kamers aan elkaar Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
BENNEMA, JELLE JASPERS de kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennema naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
VICTORS, JAN Jan Victoors naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
MARTENS, PIETER Pytter Martens verkoper Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
JELTES, GELSKE Gerlske Jeltes koper kamer Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
ABRAHAMS, GERRIT wijlen Gerrit Abrahams koper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
SIERKS, PIER haar neef Pier Siercx koper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
, twee rijxedaelers voor des vercopers kinderen toehaak Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
, een goede wijncoop, tot uitspraak van de heer Hessel Wringer ende Tialcke Watzes van Zurich als Baarsluiden toehaak Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
, JAN Jan Doorntie naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
, naastligger ten noorden Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters mr. glasmaker verkoper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmerman koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1729 247 254v
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 1 1729 247 254v
, verpachter grond Prinsensteeg 1 1729 247 254v
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaar naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1729 247 254v
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 1 1729 247 254v
, naastligger ten westen Prinsensteeg 1 1729 247 254v
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 1 1729 247 254v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
, BEREND oud burgerluitenant Beern Bacherach verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
LUITJENS, ANDRIES wijlen Andries Luitjens verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
HAAS, KASPER Casper de Haas koper huis en tapperij Prinsensteeg 1 1733 248 214r
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 1 1733 248 214r
, verpachter grond Prinsensteeg 1 1733 248 214r
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 1 1733 248 214r
, naastligger ten westen Prinsensteeg 1 1733 248 214r
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 1 1733 248 214r
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmerman verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 1 1733 248 214r
SIEMENS, JAN Jan Simons koopman koper huis Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, verpachter grond Prinsensteeg 1 1762 255 152v
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, GABE Gabe huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, naastligger ten westen Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmaker verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
BLAUW, RUURD JANS wijlen Ruird Jansen Blauw verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
GUNTER, PIETER Pieter Gunter mr. brouwer verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
VELD, GERARDUS Gerardus Veldt gleibakker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
RAVEN, DIRK Dirk Raven suikerraffineerder verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
, verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, EELKJE wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haas erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3 1761 255 71v
, verpachter grond Prinsensteeg 3 1761 255 71v
, huis en tapperij genaamd Sayen en Bayen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 Zaaien en Baaien 1761 255 71v
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1761 255 71v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1761 255 71v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuis koper huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1779 259 219r
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 3 1779 259 219r
, het huis Sayen en Baayen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 Zaaien en Baaien 1779 259 219r
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1779 259 219r
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1779 259 219r
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1779 259 219r
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 3 1779 259 219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker koper van 1/2 huis Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1782 260 241v
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blok koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
JANS, SIPKE Sipke Jans , bloedverwant van de verkoopster koper door niaar van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blok- en mastmaker geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blok geniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 3 1782 260 241v
, MARTEN Marten , c.u. huurders (p.j.) Prinsensteeg 3 1782 260 241v
, huis genaamd Saayen en Baayen naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 Zaaien en Baaien 1782 260 241v
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1782 260 241v
, het gesloopte huis genaamd de Bontekoe naastligger ten westen Prinsensteeg 3 de Bontekoe 1782 260 241v
, naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1782 260 241v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuis verkoper Prinsensteeg 3 1782 260 241v
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 3 1782 260 241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok blokmaker koper 1/2 huis Prinsensteeg 3 1784 261 180r
BOLMAN, A. de weduwe van A. Bolman huurder Prinsensteeg 3 1784 261 180r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman ontvanger huur Prinsensteeg 3 1784 261 180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1784 261 180r
, naastligger ten zuiden Prinsensteeg 3 1784 261 180r
, N. N. naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1784 261 180r
, N. N. naastligger ten noorden Prinsensteeg 3 1784 261 180r
JANS, SIPKE Sipke Jans verkoper Prinsensteeg 3 1784 261 180r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burger koper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voet Prinsenstraat 2 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1662 238 14va
, verkoper Prinsenstraat 2 1662 238 14va
HANSES, AAFKE huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1681 241 139r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. stadssmid koper Prinsenstraat 2 1681 241 139r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1681 241 139r
, een pakhuis naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1681 241 139r
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1681 241 139r
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1681 241 139r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansius verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1681 241 139r
SIEMENS, JAN burgemeester Jan Symens Bijlaen verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1681 241 139r
FABER, KLAAS JANS de crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faber verkoper Prinsenstraat 2 1681 241 139r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtscherger koper huis genaamd de Hooge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1690 242 336v
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmaker huurder voor 3 jaren (p.j.) Prinsenstraat 2 1690 242 336v
, JAN Jan van Bemmelen huurder voor 2 jaren (p.j.) Prinsenstraat 2 1690 242 336v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1690 242 336v
, een pakhuis naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1690 242 336v
, N. N. naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1690 242 336v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1690 242 336v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pyter Luytjens Roorda verkoper Prinsenstraat 2 1690 242 336v
JANS, PIETER Pyter Jansen Ooy mr. ankersmid koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkel Prinsenstraat 2 de Hooge Tinne 1695 243 148v
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 2 1695 243 148v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1695 243 148v
, een pakhuis naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1695 243 148v
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1695 243 148v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1695 243 148v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havencherger verkoper Prinsenstraat 2 1695 243 148v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1727 246 309r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper Prinsenstraat 2 1727 246 309r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1727 246 309r
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1727 246 309r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1727 246 309r
BAARS, ARJAANTJE Ariaentie Baers verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r
JANS, PIETER wijlen Pytter Jansen verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoon koper huis en ankersmederij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1742 250 272v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1742 250 272v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1742 250 272v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper huis voorheen in gebruik als ankersmederij Prinsenstraat 2 1749 251 266v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1749 251 266v
SMIDS, dr. Smids, c.u. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1749 251 266v
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1749 251 266v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1749 251 266v
KEIZER, MARIA Marietje Keyser verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakker koopman verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1755 253 220r
, N. N. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1755 253 220r
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1755 253 220r
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1755 253 220r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsinga hoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningen verkoper Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongma koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1780 260 5v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van Thomas IJsenbeek huurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 2 1780 260 5v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1780 260 5v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1780 260 5v
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1780 260 5v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1780 260 5v
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzen notaris verkoper q.q. Prinsenstraat 2 1780 260 5v
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1784 261 222r
GOSSES, TRIJNTJE Trijntie Gosses koper Prinsenstraat 2 1784 261 222r
, huurder boven Prinsenstraat 2 1784 261 222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1784 261 222r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Block mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1784 261 222r
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
JONGEMA, SALOMON burgemeester Salomon Jongma verkoper Prinsenstraat 2 1784 261 222r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeek brouwer en koopman koper huis Prinsenstraat 2 Zeeburg 1787 262 184r
PEAUX, P. vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstra havenmeester huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 2 1787 262 184r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1787 262 184r
, naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1787 262 184r
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 2 1787 262 184r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopman verkoper Prinsenstraat 2 1787 262 184r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper provisioneel zuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voet Prinsenstraat 4 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten oosten Prinsenstraat 4 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten zuiden Prinsenstraat 4 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1662 238 14va
, N. N. naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1662 238 14va
, verkoper Prinsenstraat 4 1662 238 14va
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS vroedsman Taecke Wybrants Jellema koper pakhuis Prinsenstraat 4 1675 240 193v
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Roos koper Prinsenstraat 4 1675 240 193v
KORNELIS, JAN het huis van Jan Cornelis , c.u. naastligger ten oosten Prinsenstraat 4 1675 240 193v
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 4 1675 240 193v
PIETERS, JAN de weduwe van Jan Pieters havenmeester naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1675 240 193v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1675 240 193v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u. verkoper Prinsenstraat 4 1675 240 193v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baars koper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 4 1725 246 246r
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdag naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1725 246 246r
, het huis genaamd de Hooge Tinne naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 de Hoge Tinne 1725 246 246r
KORNELIS, JAN Jan Cornelisz zeilmaker en koopman verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
JANS, KORNELIS wijlen Cornelis Jansen zeilmaker erflater Prinsenstraat 4 1725 246 246r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker koper huis Prinsenstraat 4 1761 255 83v
BLOK, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Blok koper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 4 1761 255 83v
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 4 1761 255 83v
, JAKOB Jacob Nyeboer naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1761 255 83v
, het huis genaamd de Hooge Tinne naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 de Hoge Tinne 1761 255 83v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D. koopman verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker koper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Prinsenstraat 4 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker koper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmaker eigenaar van 1/8 Prinsenstraat 4 1778 259 119v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 4 1778 259 119v
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 4 1778 259 119v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s. naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1778 259 119v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v
ARUM, PIETER Pieter van Arum koopman verkoper q.q. Prinsenstraat 4 1778 259 119v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman verkoper q.q. Prinsenstraat 4 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
, HENDRIK Hendrik Deurnat koper huis en blokmakerij Prinsenstraat 4 1806 267 228v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber koper Prinsenstraat 4 1806 267 228v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 4 1806 267 228v
, naastligger ten zuiden Prinsenstraat 4 1806 267 228v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1806 267 228v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeek naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1806 267 228v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blok mr. blokmaker verkoper Prinsenstraat 4 1806 267 228v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper huis Prinsenstraat 6 1674 240 141r
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 6 1674 240 141r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccama naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1674 240 141r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccama naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1674 240 141r
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1674 240 141r
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe verkoper Prinsenstraat 6 1674 240 141r
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes mr. blokmaker koper huis Prinsenstraat 6 1695 243 160v
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 6 1695 243 160v
, IJSBRAND het huis van IJsbrand Heyns koopman naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 de Nieuwe Pinas 1695 243 160v
, IJSBRAND IJsbrand Heyns koopman naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1695 243 160v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1695 243 160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjer verkoper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
OEPKES, TRIJNTJE Trijntie Oepkes verkoper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykeles , c.u. koper huis Prinsenstraat 6 1720 246 64v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 6 1720 246 64v
, huis genaamd de Nieuwe Pinas naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 de Nieuwe Pinas 1720 246 64v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1720 246 64v
, naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsenstraat 6 1720 246 64v
, ANTONIUS Anthony Zeverdig koper huis Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Prinsenstraat 6 1804 267 72v
, ANTONIUS Anthony Zeverdig huurder Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters huurder Prinsenstraat 6 1804 267 72v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1804 267 72v
BLOK, H. H. W. Blok naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
BLOK, TJEPKE SJOERDS Tjepke Sjoerds Blok verkoper Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6 1804 267 72v
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schuitschipper koper huis Prinsenstraat 6 1806 267 255v
JANS, ANTJE Anna Sabina Jans koper Prinsenstraat 6 1806 267 255v
, naastligger ten oosten Prinsenstraat 6 1806 267 255v
PEAUX, de weduwe van P. Peaux naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1806 267 255v
PEAUX, de weduwe van P. Peaux naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1806 267 255v
DOORNAT, HENDRIK Hendrik Doornat naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1806 267 255v
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstra verkoper Prinsenstraat 6 1806 267 255v
, ANTONIUS wijlen Antony Zeevaardig verkoper Prinsenstraat 6 1806 267 255v