Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes koper kamer onbekend 1597 228 11r
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend 1597 228 11r
PIETERS, IETJE de weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend 1597 228 11r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 11r
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend 1597 228 11r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 11r
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoper verkoper onbekend 1597 228 11r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmaker koper door niaar ledige plaats onbekend 1597 228 17v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend 1597 228 17v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmaker geniaarde koper onbekend 1597 228 17v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes geniaarde koper onbekend 1597 228 17v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmaker naastligger ten oosten onbekend 1597 228 17v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 17v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smid naastligger ten westen onbekend 1597 228 17v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend 1597 228 17v
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 17v
JOOSTES, JAN Jan Joosten koper ledige plaats onbekend 1597 228 24v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend 1597 228 24v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend 1597 228 24v
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1597 228 24v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 24v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 24v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smid naastligger ten westen onbekend 1597 228 24v
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 24v
TJOMMES, Gertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 24v
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend 1597 228 24v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisje onbekend 1597 228 31r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend 1597 228 31r
, DOEDE Doede pannenbakker verpachter grond (af te kopen voor 30-00-00 CG) onbekend 1597 228 31r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 31r
, DOEDE Doede pannenbakker naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 31r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 31r
, naastligger ten noorden onbekend 1597 228 31r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend 1597 228 31r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend 1597 228 31r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huis onbekend NZ 1597 228 32r
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ 1597 228 32r
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG]) onbekend NZ 1597 228 32r
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ 1597 228 32r
, naastligger ten oosten onbekend NZ 1597 228 32r
, naastligger ten zuiden onbekend NZ 1597 228 32r
, naastligger ten westen onbekend NZ 1597 228 32r
SIETSES, SIPKE Sipke Syttyes naastligger ten westen onbekend NZ 1597 228 32r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend NZ 1597 228 32r
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ 1597 228 32r
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ 1597 228 32r
RUURDS, WIEBE Wybe Ryurdts koper twee kamers onbekend 1597 228 33v
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricks koper onbekend 1597 228 33v
TJOMMES, GEERTJE Gertien Tzommes verpachter grond onbekend 1597 228 33v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 33v
TJOMMES, GEERTJE de ledige plaats van Gertien Tzommes naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 33v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 33v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts naastligger ten noorden onbekend 1597 228 33v
SIEMENS, PIETER Pyeter Symons verkoper onbekend 1597 228 33v
THOMAS, SIEUWKE Syuw Thomas verkoper onbekend 1597 228 33v
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v
, ANTJE Anna Stoffregens koper onbekend 1597 228 47v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 47v
KLASES, REINER de hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 47v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 47v
, HENDRIK Hendrick Houcx? naastligger ten noorden onbekend 1597 228 47v
, Sicke? Sickes? verkoper onbekend 1597 228 47v
, N. N. koper Embder schuit onbekend 1597 228 49v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 49v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 49v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 49v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 49v
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend 1597 228 49v
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v
ARJENS, JOOST Joost Aryens Spelt crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 49v
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 49v
, N. N. koper schuit onbekend 1597 228 50v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 50v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 50v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 50v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 50v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 50v
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 50v
KLASES, GRIETJE Gryet Claesen koper kamer staand achter het Groen laeken onbekend 1597 228 52r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts slotmaker koper onbekend 1597 228 52r
, het huis genaamd het Groene Laken naastligger onbekend het Groene Laken 1597 228 52r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 52r
MEINERTS, PIETER Pieter Meynerts naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 52r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 52r
MEINERTS, PIETER Pieter Meynerts naastligger ten noorden onbekend 1597 228 52r
HETTES, FOEKE Foecke Hettes verkoper onbekend 1597 228 52r
OEDSES, OEPKE wijlen Upcke Oedses verkoper onbekend 1597 228 52r
TJERKS, KLAASKE Claes Tyercx koper huis onbekend het Groene Laken 1597 228 56r
WIEBES, AATJE Aeth Wybes koper onbekend 1597 228 56r
, verpachter grond ([staat: 2-01-08 GG]) onbekend 1597 228 56r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 56r
AUKES, HANS Hans Auckes naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 56r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 56r
JANS, TRIJNTJE de erfgenamen van Trijn Jans naastligger ten noorden onbekend 1597 228 56r
HARKES, SJOERD Syoert Harckes verkoper onbekend 1597 228 56r
HENDRIKS, AALTJE Aelcke Hendricx verkoper onbekend 1597 228 56r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis met een plaats erachter onbekend 1597 228 60r
RITSKES, TJITSKE Tyeets Ritskes koper onbekend 1597 228 60r
, verpachter grond onbekend 1597 228 60r
, een onbebouwde plaats naastligger ten oosten onbekend 1597 228 60r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 60r
FOX, de ledige plaats van Lodowick Fox naastligger ten westen onbekend 1597 228 60r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 60r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper onbekend 1597 228 60r
GERRITS, Gerryts verkoper onbekend 1597 228 60r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v
TEUNIS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 60v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v
MATTEUS, PIETER grondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 60v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 60v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeel koper 1/4 grondpacht van 1-10-00 CG ([koopsom niet vermeld]) onbekend 1597 228 63v
ALLES, NANNE grondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend 1597 228 63v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v
FOLKERTS, GRIETJE zijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1597 228 63v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1597 228 63v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1597 228 63v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1597 228 63v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1597 228 63v
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koper verkoper onbekend 1597 228 63v
, N. N. koper twee kamers onbekend 1598 228 72v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 72v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 72v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1598 228 72v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 72v
HARMENS, ANTJE Anna Harmens , mede voor haar kinderen verkoper onbekend 1598 228 72v
SJOERDS, ALBERT Albert Syoerds koper kamer onbekend 1598 228 76v
WATSES, ANDELTJE Andel Watses koper onbekend 1598 228 76v
, N. N. verpachter grond onbekend 1598 228 76v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 76v
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 76v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1598 228 76v
JANS, LIEUWE Lieuue Jans naastligger ten noorden onbekend 1598 228 76v
GROES, HANS JANS Hans Jans Groes verkoper onbekend 1598 228 76v
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend 1598 228 76v
JAKOBS, GERLOF Gerleff Jacobs aanhandelaar huis ([gewandeld tegen een schip omtrent vijf lasten]) onbekend 1598 228 77v
SIEBRENS, LIEKELTJE Lyckel Sybrens aanhandelaar onbekend 1598 228 77v
, verpachter grond onbekend 1598 228 77v
, 5-15-00 CG als toehaak op het verwandelde toehaak onbekend 1598 228 77v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 77v
LUCAS, BEREND Beernt Lucas naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 77v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1598 228 77v
, HESSEL Hessel Coenerdts naastligger ten noorden onbekend 1598 228 77v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes verwandelaar onbekend 1598 228 77v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend 1598 228 77v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels koper huis onbekend 1598 228 81r
POPKES, Atth Popckes koper onbekend 1598 228 81r
, verpachter grond onbekend 1598 228 81r
, LOUW Louw de Rinck naastligger ten oosten onbekend 1598 228 81r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 81r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend 1598 228 81r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 81r
PIETERS, EVERT Ewert Pieters verkoper onbekend 1598 228 81r
PIETERS, HOTSE Hottye Pieters koper 4 pm land onbekend 1598 228 82r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper onbekend 1598 228 82r
, floreenrente ([staat: gulden]) onbekend 1598 228 82r
WILLEMS, MATTEUS de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten onbekend 1598 228 82r
WILLEMS, MATTEUS de erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 82r
, naastligger ten westen onbekend 1598 228 82r
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hillebrants naastligger ten noorden onbekend 1598 228 82r
LUBBERTS, PIETER de kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Lubberts verkoper onbekend 1598 228 82r
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachter onbekend 1598 228 83v
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers koper onbekend 1598 228 83v
WILLEMS, Mathijs Willems verpachter grond onbekend 1598 228 83v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 83v
WILLEMS, ROBERT Robbert Willems naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 83v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1598 228 83v
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden onbekend 1598 228 83v
JANS, LUITJEN Luytien Jansen verkoper onbekend 1598 228 83v
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lyeuwes verkoper onbekend 1598 228 83v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles koper ledige plaats onbekend 1598 228 86r
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend 1598 228 86r
, naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 86r
MICHIELS, EVERT Evert Michiels naastligger ten westen onbekend 1598 228 86r
, naastligger ten westen onbekend 1598 228 86r
, LOURENS de tuin van de verkoper Louwerens de Rinck naastligger ten noorden onbekend 1598 228 86r
, LOURENS Louwerens de Rinck verkoper onbekend 1598 228 86r
PIETERS, Hiltyen Pieters verkoper onbekend 1598 228 86r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers koper kamertje onbekend 1598 228 98v
ROBERTS, JANKE Jantyen Robberts koper onbekend 1598 228 98v
JANS, ULBE Uulbe Jansen verpachter grond onbekend 1598 228 98v
HARMENS, JANKE Jantyen Harmens naastligger ten oosten onbekend 1598 228 98v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 98v
GERRITS, JOUW Juw Gerryts naastligger ten westen onbekend 1598 228 98v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 98v
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper onbekend 1598 228 98v
EVERTS, IESKJE Jeesk Ewerts koper huis met de plaats waarop het staat onbekend 1598 228 105v
OKKES, DIRK wijlen Dierck Ockes koper onbekend 1598 228 105v
EVERTS, IESKJE de proclamant, de weduwe Jeesk Ewerts naastligger ten oosten onbekend 1598 228 105v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 105v
, LOUW de plaats van Louw de Rinck naastligger ten westen onbekend 1598 228 105v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 105v
, DOUWE Douwe schoenlapper eerdere eigenaar onbekend 1598 228 105v
, TRIJNTJE Trijn eerdere eigenaar onbekend 1598 228 105v
SIEMENS, JAN Jan Symons verkoper onbekend 1598 228 105v
JANS, Haedu Jansen verkoper onbekend 1598 228 105v
JANS, ANDRIES Andries Jansen koper klein huisje of hutje met de plaats waar het op staat onbekend 1598 228 108r
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend 1598 228 108r
, naastligger ten oosten onbekend 1598 228 108r
, naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 108r
JANS, ANDRIES de proclamant Andries Jansen , c.u. naastligger ten westen onbekend 1598 228 108r
, naastligger ten noorden onbekend 1598 228 108r
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend 1598 228 108r
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes verkoper onbekend 1598 228 108r
REIDS, Ryele Reyts koper huis onbekend 1598 228 110r
GERRITS, AALTJE Aelcke Gerryts koper onbekend 1598 228 110r
, verpachter grond onbekend 1598 228 110r
, de verkoper verpachter grond ([staat: een daler]) onbekend 1598 228 110r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 110r
, WIEBE Wybe korfmaker naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 110r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1598 228 110r
, naastligger ten noorden onbekend 1598 228 110r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens verkoper onbekend 1598 228 110r
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kamer onbekend 1598 228 110v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beernts koper onbekend 1598 228 110v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts verpachter grond onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties]) onbekend 1598 228 110v
, naastligger ten oosten onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend 1598 228 110v
, naastligger ten noorden onbekend 1598 228 110v
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes verkoper onbekend 1598 228 110v
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend 1598 228 110v
SIEMENS, JAN Jan Symons koper klein huisje met achterplaats onbekend 1598 228 111r
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend 1598 228 111r
, N. N. verpachter grond onbekend 1598 228 111r
, ledige plaats naastligger ten oosten onbekend 1598 228 111r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 111r
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend 1598 228 111r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 111r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend 1598 228 111r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper onbekend 1598 228 111r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaar koper nieuw huis onbekend 1598 228 113r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper onbekend 1598 228 113r
ANDRIES, HEERKE Heerke Andries smid protesteert vanwege een vordering onbekend 1598 228 113r
MEINERTS, WIETSE burgemeester Wytse Meynerts protesteert vanwege een hypotheek onbekend 1598 228 113r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels protesteert vanwege een hypotheek onbekend 1598 228 113r
ANNES, BROER Broer Annes protesteert vanwege een vordering onbekend 1598 228 113r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 113r
, naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 113r
, EILERT de verkoper Eylert van Knipes, c.u. naastligger ten westen onbekend 1598 228 113r
, naastligger ten noorden onbekend 1598 228 113r
, EILERT Eylert van Knipes verkoper onbekend 1598 228 113r
ROBERTS, TIETJE Tied Roberts verkoper onbekend 1598 228 113r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmaker koper door niaar ratione sanguinis onbekend 1598 228 126r
, KLAAS mr. Claas Barbide bewoner onbekend 1598 228 126r
, KLAAS mr. Claas Barbide afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1598 228 126r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmaker protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r
JANS, Aryen Jansen protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaar protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend 1598 228 126r
, ANTJE Anna verkoper ([staat: Anna Symens weduwe]) onbekend 1598 228 126r
, SIEMEN wijlen Symen verkoper onbekend 1598 228 126r
LIEKELES, TJITSKE Tyes Lyckles koper kamer onbekend 1598 228 126v
HAIES, RUURD wijlen Ruyrd Haayes koper onbekend 1598 228 126v
, verpachter grond onbekend 1598 228 126v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1598 228 126v
, JOUKE Joucke metselaar naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 126v
, FOKELE Foockle pottenbakker naastligger ten westen onbekend 1598 228 126v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 126v
PIETERS, ELING Elingh Pyeters verkoper onbekend 1598 228 126v
WIETSES, ANTJE Anna Wytses verkoper onbekend 1598 228 126v
SIETSES, JELTE Jelte Sytses koper huis met loods en ledige plaats onbekend 1598 228 127r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper onbekend 1598 228 127r
, floreenrente onbekend 1598 228 127r
DOUWES, SIENE Sinne Douwes naastligger ten oosten onbekend 1598 228 127r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 127r
HOBBES, TIEMEN de ledige plaats van de verkoper Tymen Hobbes naastligger ten westen onbekend 1598 228 127r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 127r
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes verkoper onbekend 1598 228 127r
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achter onbekend 1598 228 128r
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend 1598 228 128r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoper naastligger ten oosten onbekend 1598 228 128r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 128r
, naastligger ten westen onbekend 1598 228 128r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend 1598 228 128r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1598 228 128r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend 1598 228 128r
RINTJES, DOUWE Douwe Rintyes koper provisioneel huis en kamer onbekend 1599 228 141v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 141v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 141v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 141v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 141v
, N. N. verkoper onbekend 1599 228 141v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kolfmaker koper huis onbekend 1599 228 144v
JANS, ARJAANTJE Aryaen Jansen koper onbekend 1599 228 144v
, verpachter grond onbekend 1599 228 144v
KLASES, JAN Jan Claesen molenaar naastligger onbekend 1599 228 144v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 144v
GERRITS, JAN de proclamant Jan Gerryts , c.u. kolfmaker naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 144v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 144v
FREERKS, KLAAS mr. Claes Freercx naastligger ten noorden onbekend 1599 228 144v
FOPPES, JAKOB Jacob Foppes molenaar verkoper onbekend 1599 228 144v
MINKS, MINKE Meyns Mincks verkoper onbekend 1599 228 144v
, HANS Hans Gruys koper provisioneel karveel- of wijdschip onbekend 1599 228 146r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 146r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 146r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 146r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipper verkoper onbekend 1599 228 146r
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte broers nieuw gebouwde woning onbekend 1599 228 159v
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend 1599 228 159v
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend 1599 228 159v
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend 1599 228 159v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 159v
, KLAAS Claes zeilmaker naastligger ten westen onbekend 1599 228 159v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 159v
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend 1599 228 159v
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend 1599 228 159v
LIEKELES, SJOERD Syourdt Lyckles koper kamer onbekend 1599 228 162r
PIETERS, MINKE Mincke Pieters koper onbekend 1599 228 162r
, verpachter grond onbekend 1599 228 162r
, LOURENS de tuin van Louwerens de Rinck naastligger ten oosten onbekend 1599 228 162r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 162r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend 1599 228 162r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 162r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper onbekend 1599 228 162r
WOPKES, AATJE Att Wopckes verkoper onbekend 1599 228 162r
WOPKES, JAKOB Jacob Wopckes aanhandelaar huis onbekend 1599 228 168v
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes aanhandelaar onbekend 1599 228 168v
JANS, LUITJEN Luytien Jans verpachter grond onbekend 1599 228 168v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 168v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 168v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 168v
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden onbekend 1599 228 168v
, JAN Jan Emmis verwandelaar onbekend 1599 228 168v
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers verwandelaar onbekend 1599 228 168v
JANS, LOLKE Lolcke Jans koper kamer onbekend 1599 228 176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens koper onbekend 1599 228 176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verpachter grond onbekend 1599 228 176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verpachter grond onbekend 1599 228 176r
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend 1599 228 176r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 176r
POLS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1599 228 176r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmaker verkoper onbekend 1599 228 176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verkoper onbekend 1599 228 176r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoeten onbekend 1599 228 179v
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend 1599 228 179v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smid naastligger ten oosten onbekend 1599 228 179v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 179v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1599 228 179v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1599 228 179v
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend 1599 228 179v
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling ter betaling van de doodsschulden van wijlen Wybe Wybes smid]) onbekend 1599 228 181r
, verpachter grond onbekend 1599 228 181r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend 1599 228 181r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1599 228 181r
, naastligger ten zuiden onbekend 1599 228 181r
, naastligger ten westen onbekend 1599 228 181r
HENDRIKS, ALEF het huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend 1599 228 181r
JANS, KOENRAAD de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smid verkoper onbekend 1599 228 181r
WIEBES, AALTJE wijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest]) onbekend 1599 228 181r
WIEBES, WIEBE wijlen Wybe Wybes smid erflater onbekend 1599 228 181r
ARENDS, JAKOB Jacob Anckes koper huis met ledige plaats en loodsje onbekend 1600 228 192v
JOUKES, ANTJE Anne Jouckes koper onbekend 1600 228 192v
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Meeves naastligger ten oosten onbekend 1600 228 192v
, naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 192v
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen onbekend 1600 228 192v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1600 228 192v
MARKS, IDS Idts Merks verkoper onbekend 1600 228 192v
ANNES, AUKJE Auck Annes verkoper onbekend 1600 228 192v
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskamer onbekend 1600 228 208r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sybrandts koper onbekend 1600 228 208r
, N. N. verpachter grond onbekend 1600 228 208r
BAUKES, BAUKE de verkoper Baucke Bauckes , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 208r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 208r
, Sjurdts Macall naastligger ten westen onbekend 1600 228 208r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1600 228 208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend 1600 228 208r
DJURRES, IETJE Ydt Djorres verkoper onbekend 1600 228 208r
KORNELIS, MEINT Meynte Cornelis koper kamer onbekend 1600 228 214v
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes koper onbekend 1600 228 214v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 214v
BERENDS, BOKKE Bocke Beernts timmerman naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 214v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1600 228 214v
HANSES, SIEMEN de verkoper Symen Hanses , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1600 228 214v
HANSES, SIEMEN Symen Hanses verkoper onbekend 1600 228 214v
JELLES, AALTJE Aelcke Jelles verkoper onbekend 1600 228 214v
, N. N. koper provisioneel eeuwige jaarlijkse rente uit huis en grond ([veiling om te bekomen 14-10-00 CG principaal en 5-15-00 CG kosten]) onbekend 1600 228 216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmaker bewoner onbekend 1600 228 216v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 216v
, PIETER het huis van Pieter timmerman naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 216v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1600 228 216v
HOBBES, LAMMERT het huis van Lammert Hobbes naastligger ten noorden onbekend 1600 228 216v
, GRIETJE Griedt crediteur (triumphant) weduwe van ([staat: Griedt Aelties weduwe]) onbekend 1600 228 216v
, wijlen Aeties crediteur (triumphant) onbekend 1600 228 216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmaker verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1600 228 216v
, N. N. koper provisioneel 1/3 huis ([veiling om te bekomen 52-07-00 CG principaal, en 3-15-00 CG kosten]) onbekend 1600 228 221r
BROERS, WIEBE Wybe Broers bewoner onbekend 1600 228 221r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 221r
SIKKES, MEINERT Meynert Syckes naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 221r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1600 228 221r
JANS, EGBERT Egbert Jans naastligger ten noorden onbekend 1600 228 221r
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) onbekend 1600 228 221r
JELLES, IESKJE Jees Jelles verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1600 228 221r
BERENDS, REINER wijlen Reyner Berns verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1600 228 221r
JANS, REINER Reyner Jans tassenmaker koper huis met plaats van 15 x 24 havenistenvoeten onbekend 1600 228 227v
EEUWES, JANKE Jannetgien Yeffs koper onbekend 1600 228 227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve]) onbekend 1600 228 227v
, HARMEN Herman lijndraaier naastligger onbekend 1600 228 227v
, ANTJE Anne naastligger ten oosten ([staat: Anne Jelle Sickes]) onbekend 1600 228 227v
SIKKES, JELLE wijlen Jelle Sickes naastligger ten oosten onbekend 1600 228 227v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend 1600 228 227v
SJOERDS, wijlen Stoffel Syourts smid naastligger ten westen onbekend 1600 228 227v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1600 228 227v
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs verkoper onbekend 1600 228 227v
WIEBRENS, ANTJE Anne Wybrants verkoper onbekend 1600 228 227v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans van Amsterdam koper nieuwe kamer onbekend 1601 228 239r
, verpachter grond onbekend 1601 228 239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zich protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER een kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersman protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
IEPES, GRIETJE wijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
JANS, JENTJE Janke Jans huurder onbekend 1601 228 239r
HILLEBRANDS, GIJSBERT Gijs Hilbrants naastligger ten oosten onbekend 1601 228 239r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 239r
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraet naastligger ten westen onbekend 1601 228 239r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1601 228 239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersman verkoper onbekend 1601 228 239r
ABBEMA, SIPKE Sipcke Abbema koper kamer onbekend 1601 228 250v
JANS, LOLKE de verkoper Lolcke Jans , c.u. verpachter grond onbekend 1601 228 250v
, KLAAS Claes naastligger ten oosten onbekend 1601 228 250v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 250v
POLS, HENDRIK Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1601 228 250v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1601 228 250v
JANS, LOLKE Lolcke Jans verkoper onbekend 1601 228 250v
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens verkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter]) onbekend 1601 228 250v
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kamer onbekend 1601 228 255r
, Oratio Provana verpachter grond onbekend 1601 228 255r
GERRITS, Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend 1601 228 255r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 255r
, HENDRIK de weduwe van Hendrick Pels? naastligger ten westen onbekend 1601 228 255r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1601 228 255r
, SIPKE Sipcke Abbesma verkoper onbekend 1601 228 255r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. koper plaats of tuin onbekend 1601 228 259r
, JOHANNES Johannes Vincentii procureur postulant koper q.q. onbekend 1601 228 259r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants lijndraaier naastligger ten oosten onbekend 1601 228 259r
, naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 259r
WILKES, WOUTER Wouter Wilckes naastligger ten westen onbekend 1601 228 259r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Bernts naastligger ten noorden onbekend 1601 228 259r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper onbekend 1601 228 259r
STOFFELS, LIJSBET Liesbeth Stoffels verkoper onbekend 1601 228 259r
, N. N. koper provisioneel huis met de ledige plaatsen aan beide zijden ([veiling om te bekomen 200-00-00 CG principaal, en kosten]) onbekend 1601 228 264r
, naastligger ten oosten onbekend 1601 228 264r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 264r
WIEBES, Aent Wybes naastligger ten westen onbekend 1601 228 264r
, naastligger ten noorden onbekend 1601 228 264r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) q.q. onbekend 1601 228 264r
RUURDS, HINKE de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Hencke Ruyrdts crediteur (triumphant) onbekend 1601 228 264r
JANS, ULBE Uulbe Jans , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1601 228 264r
JANS, GEERTJE weduwe Geertien Jans koper kamer onbekend 1601 228 275v
, verpachter grond onbekend 1601 228 275v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1601 228 275v
WILDE, ARJEN Adryaen de Wilde naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 275v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1601 228 275v
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden onbekend 1601 228 275v
ROMKES, JOHANNES Johannys Romckes verkoper onbekend 1601 228 275v
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems koper kamer onbekend 1602 228 281r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper onbekend 1602 228 281r
, HARMEN Herman lijndraaier naastligger onbekend 1602 228 281r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten oosten onbekend 1602 228 281r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 281r
GIJSBERTS, AREND Arent Gijsberts naastligger ten westen onbekend 1602 228 281r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1602 228 281r
HENDRIKS, MICHIEL Michiel Hendricx verkoper onbekend 1602 228 281r
, JETSKE Jedts Himpckes verkoper onbekend 1602 228 281r
KAN, KLAAS mr. Claes Kan chirurgijn aanhandelaar grondpacht van 2-14-00 GG onbekend 1602 228 298v
JILLES, HANS grondpacht uit het huis van Hans Jelis , c.u. eigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG]) onbekend 1602 228 298v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u. eerdere eigenaar onbekend 1602 228 298v
JILLES, HANS Hans Jelis , c.u. eerdere eigenaar onbekend 1602 228 298v
JARICHS, TRIJNTJE Trijntie Jarichs verwandelaar onbekend 1602 228 298v
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar onbekend 1602 228 298v
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaats onbekend 1602 228 301r
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwer naastligger ten oosten onbekend 1602 228 301r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 301r
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend 1602 228 301r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1602 228 301r
HEINS, JETSKE Yts Heyns verkoper onbekend 1602 228 301r
, HEIN wijlen Heyn Tjipckes verkoper onbekend 1602 228 301r
HESSELS, JAN Jan Hessels koper provisioneel huis onbekend 1602 228 312r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1602 228 312r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 312r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1602 228 312r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1602 228 312r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) onbekend 1602 228 312r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1602 228 312r
HARMENS, GERRIT mr. Gerrit Hermans advocaat Hof van Friesland koper grondpacht van 7-00-00 GG onbekend het Heilige Land 1602 228 314v
, grondpacht uit het huis genaame het Heilige Land, van N. N. eigenaar perceel ([staat: 7-00-00 GG]) onbekend 1602 228 314v
, het huis genaamd het Oude Paradijs naastligger onbekend het Oude Paradijs 1602 228 314v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1602 228 314v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 314v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1602 228 314v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1602 228 314v
, KAREL Carolus Caroli Cardanus medicinae doctor verkoper onbekend 1602 228 314v
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend 1602 228 314v
GERRITS, Crijne Gerryts koper huis en plaats van 50 x 24 havenistenvoeten onbekend 1602 228 320r
HARMENS, LUTSKE Lucke Harmens koper onbekend 1602 228 320r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve]) onbekend 1602 228 320r
SJOERDS, STOFFEL wijlen Stoffel Sjoerdts smid verpachter grond onbekend 1602 228 320r
, HARMEN Harmen lijndraaier naastligger onbekend 1602 228 320r
, ANTJE Anna naastligger ten oosten ([staat: Anna Jelle Sickes]) onbekend 1602 228 320r
SIKKES, JELLE wijlen Jelle Sickes naastligger ten oosten onbekend 1602 228 320r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 320r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend 1602 228 320r
SJOERDS, STOFFEL wijlen Stoffel Sjoerdts smid naastligger ten westen onbekend 1602 228 320r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1602 228 320r
SIETSES, Aeff Sytses verkoper onbekend 1602 228 320r
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper onbekend 1602 228 320r
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling om te bekomen 27-09-00 CG principaal en 6-02-00 CG kosten]) onbekend 1602 228 321v
ARENDS, JASPER het huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend 1602 228 321v
, naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 321v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuinder naastligger ten westen onbekend 1602 228 321v
, OBBE Obbe Geerties , nom. quo naastligger ten noorden onbekend 1602 228 321v
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend 1602 228 321v
JORIS, GERBEN Gerbrant Jorys crediteur (triumphant) onbekend 1602 228 321v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korffker verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1602 228 321v
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 GG onbekend 1602 228 324r
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes koper onbekend 1602 228 324r
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes koper onbekend 1602 228 324r
REINS, grondpacht uit het huis en de gronden van Eelck Reyns eigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG]) onbekend 1602 228 324r
, CECILIA Sely eigenaar perceel ([staat: Sely Pauwel Jans]) onbekend 1602 228 324r
JANS, PAULUS wijlen Pauwel Jans eigenaar perceel onbekend 1602 228 324r
, TJALLING Tiallingh eigenaar perceel onbekend 1602 228 324r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper onbekend 1602 228 324r
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes verkoper onbekend 1602 228 324r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper kamer onbekend 1602 228 324v
WIERDS, LUTSKE Lutske Wierts koper onbekend 1602 228 324v
, het huis genaamd het Groene Laken naastligger onbekend het Groene Laken 1602 228 324v
, naastligger ten oosten onbekend 1602 228 324v
DOUWES, het huis van Aet Douwes naastligger ten oosten onbekend 1602 228 324v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 324v
, naastligger ten westen onbekend 1602 228 324v
, KLAAS het huis eerder van Claes Stans naastligger ten westen onbekend 1602 228 324v
DIRKS, KLAAS het huis nu van Claes Dircks naastligger ten westen onbekend 1602 228 324v
, naastligger ten noorden onbekend 1602 228 324v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper onbekend 1602 228 324v
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts slotmaker verkoper onbekend 1602 228 324v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper grondpacht van 3-00-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1602 228 325r
FASES, FOUKJE Fouck Faeses koper onbekend 1602 228 325r
HESSELS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Hessels eigenaar perceel ([staat: 3-00-00 GG]) onbekend 1602 228 325r
, FOUKJE Fouck Faesse eigenaar perceel onbekend 1602 228 325r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1602 228 325r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 325r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1602 228 325r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1602 228 325r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper onbekend 1602 228 325r
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes verkoper onbekend 1602 228 325r
, N. N. koper provisioneel eeuwige renten ([veiling om te bekomen 15-17-08 CG principaal en 6-10-12 CG kosten]) onbekend 1602 228 335r
IEPES, WOPKE eeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel onbekend 1602 228 335r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1602 228 335r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1602 228 335r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1602 228 335r
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden onbekend 1602 228 335r
GELDER, ANTONIUS Anthonys van Gelder naastligger ten noorden onbekend 1602 228 335r
GERBENS, SIPKE Sipcke Gerbrandts crediteur (triumphant) onbekend 1602 228 335r
, Greedt verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1602 228 335r
IEPES, WOPKE wijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1602 228 335r
BARTELDS, TJEERD Tyaerdt Bartels koper kamer onbekend 1603 228 350v
JAKOBS, JANKE Jannetgien Jacobs koper onbekend 1603 228 350v
, verpachter grond ([staat: 3 groot]) onbekend 1603 228 350v
, een hof naastligger ten oosten onbekend 1603 228 350v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1603 228 350v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1603 228 350v
, vier oude kamers naastligger ten noorden onbekend 1603 228 350v
JELLES, FEITSE Fedtse Jelles verkoper onbekend 1603 228 350v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 5 pm greidland onbekend 1603 228 353r
ARJENS, JANKE Janneken Ariaens koper onbekend 1603 228 353r
, floreenrente onbekend 1603 228 353r
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger tegenover onbekend 1603 228 353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten oosten onbekend 1603 228 353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten zuiden onbekend 1603 228 353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrum naastligger ten westen onbekend 1603 228 353r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes naastligger ten westen onbekend 1603 228 353r
, naastligger ten noorden onbekend 1603 228 353r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants verkoper onbekend 1603 228 353r
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper onbekend 1603 228 353r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huis onbekend 1603 228 356v
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes koper onbekend 1603 228 356v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1603 228 356v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1603 228 356v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1603 228 356v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1603 228 356v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsman eerdere eigenaar onbekend 1603 228 356v
JOHANNES, JAN Jan Johannes verkoper onbekend 1603 228 356v
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper onbekend 1603 228 356v
, N. N. koper provisioneel kamer onbekend 1604 228 383r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1604 228 383r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1604 228 383r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1604 228 383r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1604 228 383r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer crediteur (triumphant) onbekend 1604 228 383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1604 228 383r
, N. N. koper provisioneel onbekend 1604 228 396r
, ? bewoner onbekend 1604 228 396r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1604 228 396r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1604 228 396r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1604 228 396r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1604 228 396r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker verkoper q.q. onbekend 1604 228 396r
FEDDRIKS, KLAAS de weeskinderen van wijlen mr. Claes Fedricx verkoper onbekend 1604 228 396r
PIETERS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Pieters verkoper onbekend 1604 228 396r
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huis onbekend 1604 228 414v
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claes koper onbekend 1604 228 414v
WILLEMS, TIEMEN ledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend 1604 228 414v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1604 228 414v
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend 1604 228 414v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1604 228 414v
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend 1604 228 414v
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend 1604 228 414v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts aanhandelaar kamer onbekend ZZ 1604 228 417v
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v
, verpachter grond onbekend ZZ 1604 228 417v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts naastligger ten oosten onbekend ZZ 1604 228 417v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1604 228 417v
, JAN Jan schoorsteenveger naastligger ten westen onbekend ZZ 1604 228 417v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend ZZ 1604 228 417v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v
PIETERS, MELCHERT Melchior Pieters koper huis onbekend 1604 228 428r
JAKOBS, Gertgien Jacobs koper onbekend 1604 228 428r
, verpachter grond onbekend 1604 228 428r
, naastligger ten oosten onbekend 1604 228 428r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1604 228 428r
, naastligger ten westen onbekend 1604 228 428r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten noorden onbekend 1604 228 428r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps verkoper onbekend 1604 228 428r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper onbekend 1604 228 428r
, N. N. koper provisioneel 1/3 huis onbekend 1605 228 439v
DOUWES, HART Heert Douwes herbergier bewoner onbekend 1605 228 439v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1605 228 439v
, naastligger ten zuiden onbekend 1605 228 439v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1605 228 439v
, Marijn Marijns naastligger ten noorden onbekend 1605 228 439v
, N. N. verkoper onbekend 1605 228 439v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG onbekend 1605 228 441r
, grondpacht uit het huis van N. N. eigenaar perceel onbekend 1605 228 441r
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums protesteert vanwege een hypotheek onbekend 1605 228 441r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1605 228 441r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1605 228 441r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1605 228 441r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1605 228 441r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper onbekend 1605 228 441r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper finaal ledige plaats, de 9e plaats in de derde loting, met het kruis getekend onbekend 1605 228 442v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten oosten onbekend 1605 228 442v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1605 228 442v
, Caarle houtzager naastligger ten westen onbekend 1605 228 442v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1605 228 442v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoper verkoper onbekend 1605 228 442v
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper onbekend 1605 228 442v
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 tuin en kamer onbekend 1605 228 449r
, HETTE Hette leertouwer bewoner onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 grondpacht onbekend 1605 228 449r
HARMENS, EESGE grondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend 1605 228 449r
, HETTE Hette leertouwer bewoner onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 van 1/3 van 3 pm land onbekend 1605 228 449r
REINERS, JAN Jan Reyners gebruiker onbekend 1605 228 449r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1605 228 449r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1605 228 449r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen onbekend 1605 228 449r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 van 1/3 van 2 pm land te Pingjum onbekend 1605 228 449r
PIEKES, TEEKE in de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse rente onbekend 1605 228 449r
GERLOFS, PIER rente uit de saete van Pier Gerloffs eigenaar onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse rente onbekend 1605 228 449r
TEEKELES, REIN rente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
, ANDRIES mr. Andries Borchart koper finaal 1/5 grondpacht van 10-00-00 GG onbekend 1605 228 449r
ANNES, LAMMERT grondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG) onbekend 1605 228 449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend 1605 228 449r
LUITJENS, JOUW Jou Luyties koper huis met plaats daarachter onbekend 1606 228 487v
JANS, GEERTJE Gets Jans koper onbekend 1606 228 487v
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend 1606 228 487v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 487v
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend 1606 228 487v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 487v
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend 1606 228 487v
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend 1606 228 487v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters zijdenlakenkoper koper grondpacht van 2-11-12 CG [staat: 1-23-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
, HANS grondpacht uit de huisstede van Hans eigenaar perceel ([staat: Jouster Hans]) onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-17-08 CG [staat: 2-01-08 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
TJERKS, KLAAS grondpacht uit de huisstede van de weduwe van Claes Tierx eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 CG [staat: 2-18-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
GERLOFS, ADAM grondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaar eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 CG [staat: 1-23-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
BERENDS, TRIJNTJE grondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 494v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
, N. N. N. secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper provisioneel hof ([koper is mogelijk Dominicus Meylema]) onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend 1606 228 497v
LASES, HAIE Haeye Laes stadsbode koper provisioneel kamer onbekend 1606 228 497v
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner onbekend 1606 228 497v
, het eerste perceel (een hof) in deze akte naastligger ten oosten onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend 1606 228 497v
ATSES, GERRIT Gerryt Atses veerschipper op Leeuwarden koper provisioneel kamer onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 497v
, het eerste perceel (een hof) in deze akte naastligger ten westen onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend 1606 228 497v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper provisioneel vier kamers of woningen met plaats onbekend 1606 228 497v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege de rooiing van de afscheiding onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 497v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 497v
, BERBER Barber verkoper onbekend 1606 228 497v
, MARTEN wijlen Marten verkoper onbekend 1606 228 497v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v
FEDDES, KLAAS burgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend 1606 228 502v
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend 1606 228 502v
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 502av
PAULUS, CECILIA grondpacht uit de kamer van Sely Pouwels eigenaar perceel onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend 1606 228 502av
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 502av
JANS, MARIA grondpacht uit de kamer van Mary Jans eigenaar perceel onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend 1606 228 502av
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 502av
, grondpacht uit een ledige kamer eigenaar perceel ledige kamer onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 502av
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend 1606 228 502av
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karreman koper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruiden ([staat: seventiendehalve]) onbekend 1606 228 520r
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend 1606 228 520r
, BEREND Beernt trompetter naastligger ten oosten onbekend 1606 228 520r
SIERKS, WIEBE de koper Wybe Syrx , c.u. karreman naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 520r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend 1606 228 520r
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend 1606 228 520r
, N. N. koper finaal floreenrente onbekend 1606 228 520v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend 1606 228 520v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1606 228 520v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1606 228 520v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1606 228 520v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520v
, N. N. verkoper onbekend 1606 228 520v
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyers koopman koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) onbekend de Unie 1606 228 526r
, grondpacht uit het huis de Unie, van N. N. eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend 1606 228 526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyers koopman koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) onbekend het Groene Laken 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend 1606 228 526r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopman koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) onbekend 1606 228 527r
DIRKS, JAN grondpacht uit het huis van mr. Jan Dyrx eigenaar perceel onbekend 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend 1606 228 527r
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems koper huis met ledige plaats onbekend 1611 229 8r
PIETERS, BERBER Barbara Pyters koper onbekend 1611 229 8r
, floreenrente ([bedrag niet vermeld, staat: pro quota]) onbekend 1611 229 8r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1611 229 8r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden onbekend 1611 229 8r
, naastligger ten westen onbekend 1611 229 8r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1611 229 8r
REINERS, JAN Jan Reyners grootschipper verkoper onbekend 1611 229 8r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper onbekend 1611 229 8r
DOUWES, REIN Reyn Douues koper huis en erf onbekend 1611 229 30v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend 1611 229 30v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond ([af te kopen voor 20-00-00 GG]) onbekend 1611 229 30v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1611 229 30v
, HARMEN Harmen gardenier naastligger ten zuiden onbekend 1611 229 30v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1611 229 30v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend 1611 229 30v
HILLEBRANDS, GRIETJE Griet Hilbrants verkoper van 1/2 onbekend 1611 229 30v
DIRKS, EGBERT wijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend 1611 229 30v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 (dochter van Griet Hilbrants) onbekend 1611 229 30v
JELLES, JAN Jan Pieter Jelles koper kamer onbekend de Olifant 1590 229 38v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend 1590 229 38v
, verpachter grond onbekend 1590 229 38v
, Willebort Bays bewoner onbekend 1590 229 38v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend 1590 229 38v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1590 229 38v
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend 1590 229 38v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1590 229 38v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend 1590 229 38v
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend 1590 229 38v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmerman koper voor- en achterhuis met ledige plaats onbekend 1611 229 60v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tziaerts koper onbekend 1611 229 60v
, FOKKE Focke coolcker naastligger ten oosten onbekend 1611 229 60v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1611 229 60v
, naastligger ten westen onbekend 1611 229 60v
JELLES, FEITSE Fetse Jelles naastligger ten westen onbekend 1611 229 60v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1611 229 60v
, JOUW Jouw Luytgies ticheler verkoper onbekend 1611 229 60v
JOHANNES, GRETSKE Grets Johannis verkoper onbekend 1611 229 60v
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomeren verkoper onbekend 1611 229 60v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Popta koper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 CG per schippond]) onbekend 1613 229 138r
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Ens koper onbekend 1613 229 138r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1613 229 138r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1613 229 138r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1613 229 138r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1613 229 138r
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend 1613 229 138r
ANDRIES, JARICH wijlen Jarich Andries verkoper onbekend 1613 229 138r
, N. N. koper huis gebouwd door Eepe Augustini onbekend 1613 229 155v
, ANDRIES mr. Andries chirurgijn naastligger onbekend 1613 229 155v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1613 229 155v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1613 229 155v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1613 229 155v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1613 229 155v
HESSELS, WIEPKE Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend 1613 229 155v
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1613 229 155v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vos wijnheer koper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamers onbekend 1613 229 177v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1613 229 177v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1613 229 177v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1613 229 177v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1613 229 177v
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels de Fries verkoper onbekend 1613 229 177v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta koper huis met een ledige plaats er achter onbekend 1616 230 24v
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u. naastligger ten oosten onbekend 1616 230 24v
JANS, AUGUSTINUS de erfgenamen van wijlen Augustinus Janssen naastligger ten zuiden onbekend 1616 230 24v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend 1616 230 24v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1616 230 24v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend 1616 230 24v
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend 1616 230 24v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts koopman koper huis en getimmert en de ledige plaats tot aan de verkopers loods alsmede een vrije uitgang onbekend 1616 230 54r
, verpachter grond onbekend 1616 230 54r
LASES, HAIE Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek onbekend 1616 230 54r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1616 230 54r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1616 230 54r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1616 230 54r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1616 230 54r
ROELOFS, ALBERT Albart Roelandts scheepstimmerman verkoper onbekend 1616 230 54r
JANS, Annetye Jans verkoper onbekend 1616 230 54r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper provisioneel huis en houtstek onbekend 1618 230 114r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u. huurder onbekend 1618 230 114r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1618 230 114r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1618 230 114r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1618 230 114r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1618 230 114r
, N. N. verkoper onbekend 1618 230 114r
, N. N. koper finaal dwarshuis onbekend 1619 230 155r
, N. N. koper provisioneel onbekend 1619 230 155r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1619 230 155r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1619 230 155r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1619 230 155r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1619 230 155r
JANS, ALBERT het sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmaker verkoper onbekend 1619 230 155r
, DAVID David Provana koper 1/4 huis en achtererf onbekend 1619 230 188r
, DAVID David Provana eigenaar van 1/2 onbekend 1619 230 188r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend 1619 230 188r
ARENDS, HANS mr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend 1619 230 188r
, naastligger ten zuiden onbekend 1619 230 188r
, MATTEUS de weduwe van wijlen Mathijs Huygens naastligger ten westen onbekend 1619 230 188r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1619 230 188r
, Antonio Zalisetis verkoper onbekend 1619 230 188r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingen koper provisioneel grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 209r
, N. N. verkoper onbekend 1620 230 209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingen koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 209r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 209r
, N. N. verkoper onbekend 1620 230 209r
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachter onbekend 1620 230 212v
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes koper onbekend 1620 230 212v
, naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend 1620 230 212v
BERENDS, JAN de verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 212v
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend 1620 230 212v
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend 1620 230 212v
, N. N. koper provisioneel huis en plaats onbekend 1620 230 215v
, SIEMEN Symen , c.soc. bezemmaker bewoner onbekend 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 215v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 215v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper onbekend 1620 230 215v
HAIES, TJITSKE wijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater onbekend 1620 230 215v
, N. N. koper huis onbekend 1620 230 220v
, SIEMEN Symen , c.soc. bezemmaker bewoner huis onbekend 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 220v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper onbekend 1620 230 220v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Keth koper huis onbekend 1620 230 224v
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeff koper onbekend 1620 230 224v
, JAN Jan Rutten, en zijn oudste zoon koper onbekend 1620 230 224v
GRAAF, WILLEMS Jacob Willems de Graeff koper onbekend 1620 230 224v
PIPHRON, G. G. P. Piphron teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1620 230 224v
PIPHRON, G. G. P. Piphron naastligger ten oosten onbekend 1620 230 224v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 224v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1620 230 224v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 224v
GERRITS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend 1620 230 224v
JANS, wijlen Paschijntie Jansen verkoper onbekend 1620 230 224v
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huis onbekend 1620 230 226v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper onbekend 1620 230 226v
ENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ens verpachter grond onbekend 1620 230 226v
HERES, DIRK als eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend 1620 230 226v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 226v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks naastligger ten westen onbekend 1620 230 226v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1620 230 226v
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend 1620 230 226v
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpe gleibakker koper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1621 230 259r
JANS, MARTJEN Martye Jansen koper onbekend 1621 230 259r
, naastligger ten oosten onbekend 1621 230 259r
PIETERS, JAKOB het perk van oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 259r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1621 230 259r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden onbekend 1621 230 259r
GUNTER, STEFFEN STEFFENS Steffen Steffens Gunter verkoper onbekend 1621 230 259r
JELLES, SIEBRICHJE Sibrich Jelles verkoper onbekend 1621 230 259r
, N. N. koper provisioneel brouwerij, mouterij, huis, schuur, ledige plaats, hof en tuin onbekend 1621 230 272v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1621 230 272v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 272v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1621 230 272v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1621 230 272v
JILLES, WILLIBRORD Willebrord Jelis verkoper q.q. onbekend 1621 230 272v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. onbekend 1621 230 272v
, JAN de boedel van Jan Cortten Hoefijsers, althans absent sijnde verkoper onbekend 1621 230 272v
, DIRK Dirck Hoefijser verkoper q.q. onbekend 1621 230 272v
, BAARTJE Bartha Hoefijsers verkoper onbekend 1621 230 272v
, JAN Jan Cortten Hoefijsers verkoper onbekend 1621 230 272v
, SJOERD Siuerd Syuucks koper ledige plaats onbekend 1621 230 278r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper onbekend 1621 230 278r
EILERTS, WIEGER de plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten onbekend 1621 230 278r
, naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 278r
, SJOERD plaats en huis van de proclamanten Siuerd Syuucks , c.u. naastligger ten westen onbekend 1621 230 278r
, naastligger ten noorden onbekend 1621 230 278r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper verkoper onbekend 1621 230 278r
PIETERS, Grietie Pieters verkoper onbekend 1621 230 278r
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts koper 1/6 huis met plaats of hof en kamers daar achter onbekend 1621 230 278v
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper onbekend 1621 230 278v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten oosten onbekend 1621 230 278v
, naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 278v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen onbekend 1621 230 278v
, naastligger ten noorden onbekend 1621 230 278v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper onbekend 1621 230 278v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , stiefdochter van de koper verkoper onbekend 1621 230 278v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken onbekend de Drie Loodsluiden 1621 230 281v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1621 230 281v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 281v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1621 230 281v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1621 230 281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc. pachter van de Landschaps brieven crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1621 230 281v
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen]) onbekend 1621 230 284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas bewoner onbekend 1621 230 284r
LAURENTIUS, Laurentius secretaris protesteert vanwege een hypotheek onbekend 1621 230 284r
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels protesteert vanwege een vordering onbekend 1621 230 284r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege een vordering onbekend 1621 230 284r
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels protesteert vanwege een reversaal onbekend 1621 230 284r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege een reversaal onbekend 1621 230 284r
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonck protesteert vanwege een reversaal onbekend 1621 230 284r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1621 230 284r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 284r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1621 230 284r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1621 230 284r
JANS, WILLEM Willem Jansen koopman crediteur q.q. onbekend 1621 230 284r
MARTENS, PIETER Pieter Marthens crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 284r
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1621 230 284r
, N. N. koper provisioneel huis onbekend 1621 230 290r
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend 1621 230 290r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1621 230 290r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend 1621 230 290r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1621 230 290r
GOFFES, RIENK Rienck Goffes verkoper q.q. onbekend 1621 230 290r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper q.q. onbekend 1621 230 290r
RIENKS, GOFFE de nagelaten weeskinderen van wijlen Goffe Riencks verkoper onbekend 1621 230 290r
TEEDES, TETJE wijlen Tet Tades verkoper onbekend 1621 230 290r
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achter onbekend NZ 1622 230 294r
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper onbekend NZ 1622 230 294r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten onbekend NZ 1622 230 294r
, naastligger ten zuiden onbekend NZ 1622 230 294r
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen onbekend NZ 1622 230 294r
, naastligger ten noorden onbekend NZ 1622 230 294r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen verkoper onbekend NZ 1622 230 294r
TJEPKES, GRIETJE Griet Tyepckes verkoper onbekend NZ 1622 230 294r
GATSES, HERE Heere Gatses koper provisioneel huis onbekend 1622 230 297r
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend 1622 230 297r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 297r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend 1622 230 297r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 297r
, N. N. verkoper onbekend 1622 230 297r
, N. N. koper provisioneel huis of kamer onbekend 1622 230 301v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 301v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 301v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 301v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 301v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants crediteur (triumphant) onbekend 1622 230 301v
KORNELIS, SIEMENTJE Simon Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1622 230 301v
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 313r
JOOSTES, JEROEN Jeroen Joostes naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 313r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 313r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend 1622 230 313r
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs verkoper onbekend 1622 230 313r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend 1622 230 313r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakker koper ledige plaats van 20 x 60 houtvoeten onbekend 1622 230 321r
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. verpachter grond onbekend 1622 230 321r
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 321r
, naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 321r
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r
TJEERDS, SIERK de verkoper Sierk Tiaarts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 321r
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend 1622 230 321r
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend 1622 230 321r
WABES, MARTEN Marten Wabbes mr. schoenmaker koper kamer met plaats onbekend 1622 230 322v
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend 1622 230 322v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 322v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 322v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 322v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 322v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v
ANNES, KLAAS wijlen Claes Annes erflater onbekend 1622 230 322v
WILLEMS, FROUKJE wijlen Frouck Willems erflater onbekend 1622 230 322v
JELLES, PIETER Pieter jellis koper kamer met weefwinkel onbekend 1622 230 323r
HOTSES, RIENKJE Rinck Hottyes koper onbekend 1622 230 323r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend 1622 230 323r
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten onbekend 1622 230 323r
, naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 323r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 323r
, naastligger ten westen onbekend 1622 230 323r
, HARMEN Harmen bakker naastligger ten westen onbekend 1622 230 323r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden onbekend 1622 230 323r
EELSES, HAANTJE oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper onbekend 1622 230 323r
BOKKES, SIEUWKE Syuck Boeckes verkoper onbekend 1622 230 323r
PIETERS, IENSE Jens Pieters koper kamer onbekend 1622 230 327r
SIKKES, DOETJE Doed Sickes koper onbekend 1622 230 327r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 327r
JANS, TRIJNTJE de voorkinderen van de verkoperse Trijn Jansen naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 327r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 327r
PIETERS, IENSE de proclamant Jens Pieters , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 327r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen verkoper onbekend 1622 230 327r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1622 230 327r
, koper provisioneel huis onbekend 1622 230 329v
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend 1622 230 329v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 329v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 329v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 329v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 329v
HARMANI, HARMEN Harmen Hermanni verkoper q.q. onbekend 1622 230 329v
MINNES, GOSSE de nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend 1622 230 329v
, N. N. koper provisioneel twee kamers onbekend 1622 230 331v
, FRANS Frans van Embden bewoner onbekend 1622 230 331v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1622 230 331v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1622 230 331v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1622 230 331v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1622 230 331v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivier verkoper onbekend 1622 230 331v
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v
HARMENS, SIERK burgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v
JANS, PIETER het weeskind van wijlen Pieter Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v
GERRITS, GRIETJE Grietye Gerryts verkoper onbekend 1622 230 331v
ALBERTS, KLAASKE wijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoeder erflater onbekend 1622 230 331v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper ledige plaats met bomen en planten onbekend 1623 230 337v
DIRKS, RIKSTJE Richt Dircks verkoper onbekend 1623 230 337v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes protesteert vanwege een gerechtigheid onbekend 1623 230 337v
, naastligger ten oosten onbekend 1623 230 337v
, naastligger ten zuiden onbekend 1623 230 337v
FEIKES, JETSE de proclamant Jetse Feyckes , c.u. naastligger ten westen onbekend 1623 230 337v
, naastligger ten noorden onbekend 1623 230 337v
, MARTEN Martijn Davijn verkoper onbekend 1623 230 337v
LUCAS, Luytyen Lucas verkoper onbekend 1623 230 337v
, N. N. koper provisioneel kamer of woning onbekend 1623 230 361v
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 361v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1623 230 361v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1623 230 361v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1623 230 361v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v
, ANTONIUS Antoni Salizetis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1623 230 361v
, N. N. koper provisioneel kamer of woning onbekend 1623 230 364v
DOUWES, FREERK als bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend 1623 230 364v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1623 230 364v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1623 230 364v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1623 230 364v
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v
, ANTONIUS Antoni Salizetis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1623 230 364v
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaats onbekend NZ 1624 230 378v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts koper onbekend NZ 1624 230 378v
BERENDS, HARMEN de plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ 1624 230 378v
, naastligger ten zuiden onbekend NZ 1624 230 378v
ALLERTS, WIEBE het huis van Wybe Allerts metselaar naastligger ten westen onbekend NZ 1624 230 378v
ALLERTS, ENNE de lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ 1624 230 378v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ 1624 230 378v
JURJENS, GEERTJE Geertie Jurians verkoper onbekend NZ 1624 230 378v
HIDDES, JURJEN Jurian Hiddes koper q.q. kamer onbekend 1624 230 391r
ARJENS, de weeskinderen van wijlen Siuerd Arians koper door niaar ratione proximitatis onbekend 1624 230 391r
, verpachter grond onbekend 1624 230 391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopman koper geniaarde koper ratione proximitatis onbekend 1624 230 391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopman koper geniaarde koper ratione proximitatis onbekend 1624 230 391r
, PIETER Pieter Wijnerts naastligger ten oosten onbekend 1624 230 391r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1624 230 391r
KLASES, ALBERT Albert Claesen naastligger ten westen onbekend 1624 230 391r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1624 230 391r
RINNERTS, BOUWE Buwe Rinnerts verkoper onbekend 1624 230 391r
GOSSES, LUTSKE Lyeuts Gosses verkoper onbekend 1624 230 391r
STOFFELS, WATSE Watze Stoffels verkoper onbekend 1624 230 391r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanzes verkoper onbekend 1624 230 391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts wever verkoper q.q. onbekend 1624 230 391r
PIERS, LIJSBET wijlen Lijsbet Piers verkoper q.q. onbekend 1624 230 391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts wever verkoper q.q. onbekend 1624 230 391r
MINKS, TRIJNTJE Trijn Minckes verkoper onbekend 1624 230 391r
MINKS, MARTEN Martijn Minckes verkoper onbekend 1624 230 391r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper nieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder en tuin met planten en wijnstok van twee huisplaatsen onbekend 1624 230 392r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen koper onbekend 1624 230 392r
, N. N. verpachter grond onbekend 1624 230 392r
, N. N. huurder voor 9 jaren onbekend 1624 230 392r
, achterhuis eveneens op een kelder naastligger ten oosten onbekend 1624 230 392r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1624 230 392r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1624 230 392r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1624 230 392r
WIETSES, MEINERT Meinert Wytzes verkoper onbekend 1624 230 392r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen verkoper onbekend 1624 230 392r
WILLEMS, Hadewij Willems koper westelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuiden onbekend 1624 230 392v
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth koper onbekend 1624 230 392v
, N. N. verpachter grond onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend 1624 230 392v
, de ledige plaats naastligger ten zuiden onbekend 1624 230 392v
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend 1624 230 392v
WIEGERS, FREERK de hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend 1624 230 392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend 1624 230 392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend 1624 230 392v
IDSES, PIETER wijlen Pieter Idzes verkoper onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, Hadewij Willems koper oostelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuiden onbekend 1624 230 392v
KET, DIRK WILLEMS wijlen burgemeester Dirck Willems Keth koper onbekend 1624 230 392v
, N. N. verpachter grond onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend 1624 230 392v
, de ledige plaats naastligger ten zuiden onbekend 1624 230 392v
FOPPES, FOPPE de hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend 1624 230 392v
WIEGERS, FREERK de hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend 1624 230 392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend 1624 230 392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend 1624 230 392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend 1624 230 392v
IDSES, PIETER wijlen Pieter Idzes verkoper onbekend 1624 230 392v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaats onbekend 1624 231 11v
HAIES, FIEKE Fijcke Hayes koper onbekend 1624 231 11v
TJERKS, SEERP Seerp Tyercks verpachter grond onbekend 1624 231 11v
TJERKS, SEERP Seerp Tyercks naastligger ten oosten onbekend 1624 231 11v
, een armenkamer naastligger ten zuiden onbekend 1624 231 11v
BEERTS, GERRIT Gerryt Beerts naastligger ten westen onbekend 1624 231 11v
, naastligger ten noorden onbekend 1624 231 11v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper onbekend 1624 231 11v
ARJENS, IETJE Ydke Arians verkoper onbekend 1624 231 11v
, koper kamer onbekend WZ 1624 231 17v
OEDSES, RINNERT burgerhopman en diaken Rinnert Oedts koper q.q. onbekend WZ 1624 231 17v
JELTES, RINSE diaken Rintse Jeltes apotheker koper q.q. onbekend WZ 1624 231 17v
SIEBES, WOPKE Wopke Sybes verpachter grond onbekend WZ 1624 231 17v
, naastligger ten oosten onbekend WZ 1624 231 17v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten zuiden onbekend WZ 1624 231 17v
, N. N. naastligger ten westen onbekend WZ 1624 231 17v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ 1624 231 17v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ 1624 231 17v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman verkoper onbekend WZ 1624 231 17v
BINNES, ROELOF Roeleff Bienis koper kamer onbekend OZ 1624 231 19v
HAIES, ANTJE Anna Hayes koper onbekend OZ 1624 231 19v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend OZ 1624 231 19v
FREERKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Freercks naastligger ten zuiden onbekend OZ 1624 231 19v
, N. N. naastligger ten westen onbekend OZ 1624 231 19v
PIETERS, IENSE de erfgenamen van wijlen Jens Pieters naastligger ten noorden onbekend OZ 1624 231 19v
SIKKES, DOETJE Doed Sickes verkoper onbekend OZ 1624 231 19v
PIETERS, IENSE wijlen Jens Pieters verkoper onbekend OZ 1624 231 19v
OEPKES, PIETER burgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwal koper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een ledige plaats bij oude burgermr. Pier Foeckes tot en aan het zuidelijkste huis, brouwerij en kelder daaronder onbekend 1642 231 24v
JARICHS, ANTJE Antie Jarichs koper onbekend 1642 231 24v
FOEKES, PIER oud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend 1642 231 24v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos koper twee kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend 1624 231 29v
, een moederpaard en 7-06-00 CG toehaak onbekend 1624 231 29v
RIENKS, GOFFE de weduwe van Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend 1624 231 29v
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1624 231 29v
, naastligger ten westen onbekend 1624 231 29v
, naastligger ten noorden onbekend 1624 231 29v
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend 1624 231 29v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend 1624 231 29v
, N. N. koper provisioneel kamer onbekend 1625 231 63r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1625 231 63r
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 63r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1625 231 63r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1625 231 63r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u. crediteur (triumphant) onbekend 1625 231 63r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1625 231 63r
, BEREND Berent Ekel koper kamer onbekend 1625 231 84r
REEN, PIER ANNES de kamers van Pier Annes Reen naastligger ten oosten onbekend 1625 231 84r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmans Pheltens naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 84r
REEN, PIER ANNES de kamers van Pier Annes Reen naastligger ten westen onbekend 1625 231 84r
, naastligger ten noorden onbekend 1625 231 84r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1625 231 84r
JANS, REINER Reiner Jans koper huis onbekend WZ 1626 231 103v
HERES, UILKJE Ulck Heres koper onbekend WZ 1626 231 103v
, verpachter grond onbekend WZ 1626 231 103v
, naastligger ten oosten onbekend WZ 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ 1626 231 103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ 1626 231 103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ 1626 231 103v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden onbekend WZ 1626 231 103v
HERES, UILKJE Ulck Heres naastligger ten noorden onbekend WZ 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ 1626 231 103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ 1626 231 103v
SIEBRENS, SIEBREN Sibrant Sibrants koper kamer met het achtergebouw en plaats onbekend 1626 231 111r
HASPELMAN, JAKOB PIETERS huis of kamer van Jacob Pieters Haspelman naastligger ten oosten onbekend 1626 231 111r
, MATTEUS het stek van Mathijs Swartyen naastligger ten zuiden onbekend 1626 231 111r
, naastligger ten westen onbekend 1626 231 111r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1626 231 111r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper onbekend 1626 231 111r
HILLES, AUKJE Auck Hillis verkoper onbekend 1626 231 111r
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegen onbekend 1626 231 116r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend 1626 231 116r
, verpachter grond onbekend 1626 231 116r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1626 231 116r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1626 231 116r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1626 231 116r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1626 231 116r
JOHANNES, LISKJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Liske Johannis verkoper onbekend 1626 231 116r
EGBERTS, EGBERT wijlen Egbert Egberts verkoper onbekend 1626 231 116r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds koper twee kamers onbekend 1626 231 121v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper onbekend 1626 231 121v
HILLEMA, de plaats of tuin van mijnheer Hillema naastligger ten oosten onbekend 1626 231 121v
, naastligger ten zuiden onbekend 1626 231 121v
, JAN Jan ijzerkramer naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND een vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND de hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend 1626 231 121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend 1626 231 121v
, N. N. koper provisioneel huis onbekend 1626 231 124r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1626 231 124r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1626 231 124r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1626 231 124r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1626 231 124r
FRANSES, PIETER Pieter Frans crediteur (triumphant) onbekend 1626 231 124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1626 231 124r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegen onbekend ZZ 1626 231 130r
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ 1626 231 130r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend ZZ 1626 231 130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1626 231 130r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ 1626 231 130r
, naastligger ten noorden onbekend ZZ 1626 231 130r
BERENDS, HENDRIK de last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r
, N. N. koper finaal huis onbekend 1626 231 135v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1626 231 135v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1626 231 135v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1626 231 135v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1626 231 135v
, N. N. verkoper onbekend 1626 231 135v
, N. N. koper finaal huis met houtstek en overgebleven materialen tot een omgewaaide molen behorende onbekend NZ 1626 231 137r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend NZ 1626 231 137r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend NZ 1626 231 137r
, N. N. naastligger ten westen onbekend NZ 1626 231 137r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend NZ 1626 231 137r
, N. N. verkoper onbekend NZ 1626 231 137r
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 1-16-00 CG onbekend 1626 231 146r
JANS, ANTJE grondpacht uit het huis van Anna Jans eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG onbekend 1626 231 146r
, HANS grondpacht uit het huis van Hans pannenboeter eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-16-00 CG onbekend 1626 231 146r
GRAAF, JAKOB WILLEMS grondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc. eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
, ELSKE de jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
JAKOBS, PIETER wijlen Pieter Jacobs erflater onbekend 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaar koper twee kamers aan elkaar onbekend 1627 231 170r
RIENKS, GOFFE de weduwe van Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend 1627 231 170r
HEMERT, JAN KORNELIS de hof van Jan Cornelis van Hemert naastligger ten zuiden onbekend 1627 231 170r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1627 231 170r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1627 231 170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos verkoper onbekend 1627 231 170r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS rentmeester Foecke Piers Heemstra koper ledige plaats of huisstede onbekend 1627 232 20r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend 1627 232 20r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS rentmeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r
, naastligger ten zuiden onbekend 1627 232 20r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS rentmeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r
, naastligger ten noorden onbekend 1627 232 20r
JANS, SASKER Sasker Jans , mede voor zich verkoper van 1/2 onbekend 1627 232 20r
JANS, SIETSKE Syts Jans verkoper van 1/2 onbekend 1627 232 20r
HERES, JAN Jan Heris verkoper van 1/2 onbekend 1627 232 20r
KLASES, FREERK de curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
ADAMS, REIER wijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkamer onbekend 1628 232 76r
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend 1628 232 76r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend 1628 232 76r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend 1628 232 76r
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 76r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1628 232 76r
OENES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend 1628 232 76r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend 1628 232 76r
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend 1628 232 76r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend 1628 232 76r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v
, ARJEN grondpacht uit het huis van Arien lijndraaier eigenaar perceel onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1628 232 79v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v
, WORP grondpacht uit het huis van Worp smid eigenaar perceel onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1628 232 79v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1628 232 79v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend 1628 232 79v
LOUWS, JAN Jan Lous koper gortmolen met alle annexen en gereedschappen onbekend 1629 232 91r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend 1629 232 91r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1629 232 91r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1629 232 91r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1629 232 91r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1629 232 91r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend 1629 232 91r
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het water onbekend 1629 232 102v
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend 1629 232 102v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman bewoner onbekend 1629 232 102v
, verpachter grond onbekend 1629 232 102v
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend 1629 232 102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend 1629 232 102v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-05-00 CG onbekend 1630 232 129v
HENDRIKS, LEENDERT grondpacht uit het huis van Lenart Hendricks eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper onbekend 1630 232 129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend 1630 232 129v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-05-00 CG onbekend 1630 232 129v
RINNERTS, IEBELTJE grondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper onbekend 1630 232 129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend 1630 232 129v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG onbekend 1630 232 129v
FRIESES, ROELOF grondpacht uit het huis van Roeliff Frieses eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zich verkoper onbekend 1630 232 129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend 1630 232 129v
, N. N. koper provisioneel grondpacht van 2-05-00 CG onbekend 1630 232 129v
, MAAIKE grondpacht uit het huis van Maycke eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
SCHAFT, ARJEN wijlen Arien Schaft eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes verkoper van 1/2 onbekend 1630 232 129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend 1630 232 129v
ULBES, JAN nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper van 1/2 onbekend 1630 232 129v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper rode withoofde koe en wagen ([voor de vier percelen in deze akte]) onbekend 1630 232 151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper onbekend 1630 232 151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERS burgemeester Sytse Pieters Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper onbekend 1630 232 151r
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkel onbekend WZ 1631 233 4v
, PIETER wijlen Pieter Veuck koper onbekend WZ 1631 233 4v
, verpachter grond onbekend WZ 1631 233 4v
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ 1631 233 4v
, naastligger ten oosten onbekend WZ 1631 233 4v
AUKES, MARTEN de kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ 1631 233 4v
JANS, PIETER de hof van Pieter Jansen , c.u. naastligger ten westen onbekend WZ 1631 233 4v
, naastligger ten noorden onbekend WZ 1631 233 4v
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper onbekend WZ 1631 233 4v
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ 1631 233 4v
JANS, JAN Jan Jansen koper grondpacht van 5-00-00 GG onbekend 1631 233 12r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend 1631 233 12r
GERRITS, LUBBERT grondpacht uit de lijnbaan van Lubbert Gerryts eigenaar perceel onbekend 1631 233 12r
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1631 233 12r
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1631 233 12r
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1631 233 12r
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1631 233 12r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u. verkoper onbekend 1631 233 12r
, N. N. koper de westelijke van 2 kamers onbekend 1631 233 34v
HENDRIKS, PIETER de hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdam naastligger onbekend 1631 233 34v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1631 233 34v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1631 233 34v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1631 233 34v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1631 233 34v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v
KLASES, BEREND wijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v
KLASES, JURJEN wijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v
, KLAAS Claes Gerstenbergh korporaal koper kamer en ledige plaats onbekend 1632 233 43v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla hopman koper onbekend 1632 233 43v
SURINGAR, TJEERD de [zout]keet van Tiaerd Suiriger naastligger onbekend 1632 233 43v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1632 233 43v
, N. N. naastligger ten zuiden onbekend 1632 233 43v
, N. N. naastligger ten westen onbekend 1632 233 43v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1632 233 43v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend 1632 233 43v
SURINGAR, SJOERD TJEERDS Syuerdt Tiaerts Suiriger koper huis onbekend 1632 233 45v
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner onbekend 1632 233 45v
BIRDEMA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Birdema naastligger ten oosten onbekend 1632 233 45v
, naastligger ten zuiden onbekend 1632 233 45v
, naastligger ten westen onbekend 1632 233 45v
, N. N. naastligger ten noorden onbekend 1632 233 45v
DOUWES, DOUWE Douue Douues verkoper onbekend 1632 233 45v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens verkoper onbekend 1632 233 45v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx koper dwarshuis, timmerhuis en een ledige plaats daarachter onbekend 1633 233 113v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuues koper onbekend 1633 233 113v
, verpachter grond ([staat: Lb]) onbekend 1633 233 113v
, N. N. naastligger ten oosten onbekend 1633 233 113v
JILLES, JOOST