Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema koper huis, de overige parten Scheerstraat 1618 230 134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyter klerk Gedeputeerde Staten van Friesland koper Scheerstraat 1618 230 134v
BIRDEMA, RIEMKJE FOKKES Riemet Fockes Birdema eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 1618 230 134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyter klerk Gedeputeerde Staten van Friesland eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 1618 230 134v
JANS, BEREND de erfgenamen van wijlen Beernt Jans portier naastligger ten oosten Scheerstraat 1618 230 134v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 1618 230 134v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Scheerstraat 1618 230 134v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 1618 230 134v
ANDRIES, RIENK de erfgenamen van wijlen Rincke Andries verkoper Scheerstraat 1618 230 134v
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatske Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
, EVERT mr. Evert Matius naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
WITTERT, JAN Jan Wittert verkoper Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1642 235 22v
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1642 235 22v
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerder naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton]) Scheerstraat 1 1679 241 52v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1 1679 241 52v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1679 241 52v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1679 241 52v
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1679 241 52v
, het huis genaamd de Rode Leeuw naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Scheerstraat 1 de Rode Leeuw 1679 241 52v
WIEGERS, IENSE Jents Wygers naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1679 241 52v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes , q.q. koopman verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q. apotheker verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 CG uit hun eigen huis Scheerstraat 1 1694 243 107v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Scheerstraat 1 1694 243 107v
, verpachter grond Scheerstraat 1 1694 243 107v
HENDRIKS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1694 243 107v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1694 243 107v
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1694 243 107v
KOOLHART, de kamer van vroedsman Coolhart naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1694 243 107v
HOTSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Hotses verkoper van 5/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v
GAUKES, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes verkoper van 3/8 Scheerstraat 1 1694 243 107v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes mr. bakker koper huis Scheerstraat 1 1733 248 271r
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Scheerstraat 1 1733 248 271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r
DOUWES, HARMEN [de geniaarde] Harmen Douwes naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r
JAKOBS, SIEMEN [de geniaarde] Symon Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1733 248 271r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1733 248 271r
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1733 248 271r
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1733 248 271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r
HENDRIKS, MARTJEN Martien Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r
HENDRIKS, JANKE Janneke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 1 1733 248 271r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder koper huis Scheerstraat 1 1757 254 92r
JANS, PIETJE Pytje Jans koper Scheerstraat 1 1757 254 92r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r
RUURDS, ALBERT de weduwe van Albert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1757 254 92r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1757 254 92r
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1757 254 92r
BERENDS, PIETER de weduwe van Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r
FOKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Fockes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 1 1771 257 186v
RUURDS, MINSE het huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 1 de Scheer 1771 257 186v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1771 257 186v
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1771 257 186v
PIETERS, BEREND de weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1771 257 186v
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilderaar verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v
JANS, PIETJE Pyttje Jans verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes koper huis Scheerstraat 1 1781 260 14r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper Scheerstraat 1 1781 260 14r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r
, het huis de Scheer naastligger ten oosten Scheerstraat 1 de Scheer 1781 260 14r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1781 260 14r
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1781 260 14r
PIETERS, SIERK Sjierk Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1781 260 14r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huis Scheerstraat 1 1806 267 266v
JANS, ANSKJE Anskje Jans koper Scheerstraat 1 1806 267 266v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes huurder Scheerstraat 1 1806 267 266v
, REIN Rein Dhaman zadelmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1806 267 266v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 1 1806 267 266v
, naastligger ten westen Scheerstraat 1 1806 267 266v
, SIERK de erfgenamen van wijlen Sierk kooltjer naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1806 267 266v
FEDDES, BOUWE Bouwe Feddes bakker verkoper Scheerstraat 1 1806 267 266v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleucken koper finaal huis met plaats of houtstek ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r
, verpachter grond ([staat: 23stehalve stuiver]) Scheerstraat 2 1603 228 354r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1603 228 354r
, PIEBE Pybe timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 2 1603 228 354r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1603 228 354r
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r
TJEPKES, AAFKE Aeff Tiepkes verkoper Scheerstraat 2 1603 228 354r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koper huis en ledige plaats daarachter Scheerstraat 2 1612 229 73r
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans koper Scheerstraat 2 1612 229 73r
, verpachter grond Scheerstraat 2 1612 229 73r
ANDRIES, KEIMPE Kempo Andries naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1612 229 73r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1612 229 73r
BOUWES, BOUWE Bouwe Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1612 229 73r
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1612 229 73r
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs Honoret verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r
, verkoper Scheerstraat 2 1612 229 73r
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
, verpachter grond Scheerstraat 2 1660 238 17r
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1660 238 17r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1660 238 17r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1660 238 17r
LASES, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2 1660 238 17r
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r
, floreenrente Scheerstraat 2 1714 245 228r
JOHANNES, TEEKE Taecke Johannes loonwerker naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 228r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1714 245 228r
BOUWES, TJEERD verkoper burgemeester Tiaard Bouwens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1714 245 228r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1714 245 228r
BOUWES, TJEERD burgemeester Tiaard Bouwens verkoper Scheerstraat 2 1714 245 228r
GORTER, KLAAS JOHANNES Claas Johannes Gorter voorman koper wagenhuis en stalling Scheerstraat 2 1789 263 101r
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses koper Scheerstraat 2 1789 263 101r
, verpachter grond Scheerstraat 2 1789 263 101r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1789 263 101r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 2 1789 263 101r
ARJENS, FRANS Frans Arjens naastligger ten westen Scheerstraat 2 1789 263 101r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 2 1789 263 101r
SMID, REIN Rein Smith secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 2 1789 263 101r
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes koper huis alwaer althans Collum uythangct, met een ledige plaats Scheerstraat 3 Collum 1597 228 44v
HOBBES, TIEMEN lege plaats van Tymen Hobbes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1597 228 44v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1597 228 44v
JASPERS, schuur en ledige plaats van Suyck Jaspers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1597 228 44v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1597 228 44v
JANS, OLFERT Olffert Jansen mesmaker verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
JANS, Fij Jansen verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
ALBERTS, BRONGER Bronger Alberts kistmaker verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
OEGES, HOUKJE Houck Oeges verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dyrx koper 1/6 huis Scheerstraat 3 1599 228 168r
TIETES, TRIJNTJE Trijncke Tytes koper Scheerstraat 3 1599 228 168r
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Scheerstraat 3 1599 228 168r
, N. N. verpachter grond ([voor 1/1]) Scheerstraat 3 1599 228 168r
HEINS, GIJSBERT Gijsbert Heynes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1599 228 168r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1599 228 168r
MARTENS, Piercke Martens naastligger ten westen Scheerstraat 3 1599 228 168r
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1599 228 168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Scheerstraat 3 1599 228 168r
JANS, TJITSKE Tjets Jansen verkoper Scheerstraat 3 1599 228 168r
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwer koper huis waar de Scheer uithangt en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3 1637 234 28v
HENDRIKS, REINER huis en plaats van Reiner Hendriks brouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 28v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1637 234 28v
, naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v
SIEDSES, TETJE Tetje Sydses verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v
HARMENS, SIPKE wijlen Sipke Harmens verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v
FOPPES, SIETSE Sytse Foppes koper huis Scheerstraat 3 1637 234 31v
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 31v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1637 234 31v
SJOERDS, TJEERD het huis van Tiaardt Sioerds , c.s. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 31v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1637 234 31v
RIENKS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3 1637 234 31v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v
SIEBES, JAN het pothuis van Jan Sybes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1658 237 159v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1658 237 159v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdtsen naastligger ten westen Scheerstraat 3 1658 237 159v
, een huis naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1658 237 159v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v
KLASES, TEUNIS Tonis Claasen koper huis genaamd de Vergulde Schaar Scheerstraat 3 de Vergulden Scheer 1666 239 36v
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3 1666 239 36v
OENES, HEIN Hein Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1666 239 36v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1666 239 36v
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1666 239 36v
PIETERS, JAN Jan Pieters Delft wijnkoper naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1666 239 36v
JAKOBS, MINKE de erfgenamen van wijlen Mintje Jacobs verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v
SJOERDS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Sjoerdts verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v
FOPPES, SIETSE wijlen Sytse Foppes verkoper Scheerstraat 3 1666 239 36v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schuitvoerder koper huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1681 241 175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 3 1681 241 175v
OENES, HEIN wijlen Heyn Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1681 241 175v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1681 241 175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, EEDE de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zich knoopmaakster verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesses verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters koper Scheerstraat 3 1707 245 25r
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r
, de woning van vroedsman Coolharts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1707 245 25r
WIETSES, FOSKE Voske Wytses verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrik Hendrix verkoper Scheerstraat 3 1707 245 25r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faber koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopman geniaarde koper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 3 1733 248 273v
WILDE, JAN JARICHS Jan Jarigs de Wilde naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1733 248 273v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1733 248 273v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fokkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1733 248 273v
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
HENDRIKS, ROELOF Roelof Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper van 1/8 Scheerstraat 3 1733 248 273v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper huis met de Scheer in de gevel Scheerstraat 3 1746 251 159r
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds mr. blauwverver koper Scheerstraat 3 1746 251 159r
GERRITS, DIRK de weduwe van Dirk Gerrits naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1746 251 159r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1746 251 159r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1746 251 159r
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds , c.u. blauwverver koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1762 255 130r
, ANTJE Antje naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1762 255 130r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1762 255 130r
, P. G. Klamstra naastligger ten westen Scheerstraat 3 1762 255 130r
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1762 255 130r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververse verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r
RUURDS, ALBERT wijlen Albert Ruirds verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman koper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1776 258 253v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1776 258 253v
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1776 258 253v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1776 258 253v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robertus van Dalsen notaris verkoper q.q. Scheerstraat 3 1776 258 253v
RUURDS, MINNE Minne Ruurds blauwverver verkoper Scheerstraat 3 1776 258 253v
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel koper huis met de Vergulde Scheer in de gevel Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1783 261 10v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks , c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 3 1783 261 10v
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1783 261 10v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1783 261 10v
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 10v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1783 261 10v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman verkoper Scheerstraat 3 1783 261 10v
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes schrijver huurder Scheerstraat 3 1783 261 92r
SIEMENS, DOUWE de weduwe van Douwe Simons naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1783 261 92r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1783 261 92r
BOUWES, FEDDE Fedde Bouwes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1783 261 92r
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1783 261 92r
SMID, REIN Rein Smitt secretaris van Barradeel verkoper Scheerstraat 3 1783 261 92r
, REIN Rein Dhaman mr. zadelmaker koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1805 267 174v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1805 267 174v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 3 1805 267 174v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1805 267 174v
BAKKER, RIENK Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koper huis Scheerstraat 4 1605 228 446v
UILKES, Wolther Uulckes koper q.q. Scheerstraat 4 1605 228 446v
, verpachter grond Scheerstraat 4 1605 228 446v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricx protesteert vanwege een obligatie Scheerstraat 4 1605 228 446v
MINNES, KORNELIS Cornelis Mennes lakenkoper naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1605 228 446v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1605 228 446v
ROMKES, ROMKE Romcke Romckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1605 228 446v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1605 228 446v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes schuitvaarder verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v
JOUKES, ANTJE Anna Jouckes verkoper Scheerstraat 4 1605 228 446v
OEBELES, TIJS Thijs Uubles bakker koper huis met loods en plaats Scheerstraat 4 1666 239 62r
KLASES, PIETER oud burgemeester Pieter Claasen verpachter grond Scheerstraat 4 1666 239 62r
RUURDS, EVERT burgemeester Evert Ruirds naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1666 239 62r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1666 239 62r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1666 239 62r
HIDDES, JILLERT de erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes smalschipper verkoper Scheerstraat 4 1666 239 62r
OEBELES, TIJS Thijs Ubles , c.u. bakker koper huis met loods en plaats met een vrije achteruitgang in de steeg Scheerstraat 4 1666 239 12va
, floreenrente Scheerstraat 4 1666 239 12va
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1666 239 12va
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1666 239 12va
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1666 239 12va
HIDDES, JILLERT de erfgenamen van wijlen Jilderen Hiddes smalschipper verkoper Scheerstraat 4 1666 239 12va
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaats Scheerstraat 4 1677 240 38ra
, floreenrente Scheerstraat 4 1677 240 38ra
RUURDS, EVERT het huis van wijlen de burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1677 240 38ra
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1677 240 38ra
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1677 240 38ra
JANS, JENKE Jenneke Jans , voor zich en haar twee minderjarige kinderen verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra
OEBELES, TIJS wijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannis mr. knoopmaker koper huis Scheerstraat 4 1707 245 6v
SIPKES, BINTJE Binke Sipkes koper Scheerstraat 4 1707 245 6v
, verpachter grond Scheerstraat 4 1707 245 6v
, een rijksdaalder voor de vrouw van de verkoper toehaak Scheerstraat 4 1707 245 6v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters huurder voorkamer (p.w.) Scheerstraat 4 1707 245 6v
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezel huurder achterkamer (p.w.) Scheerstraat 4 1707 245 6v
TEUNIS, STOFFEL de weduwe van Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1707 245 6v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1707 245 6v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taecke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 4 1707 245 6v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1707 245 6v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Scheerstraat 4 1707 245 6v
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper huis Scheerstraat 4 1741 250 148r
JURJENS, TJERK Tjerk Jurjens mr. metselaar koper Scheerstraat 4 1741 250 148r
, verpachter grond Scheerstraat 4 1741 250 148r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman niaarnemer ratione vicinitatis Scheerstraat 4 1741 250 148r
FEITEMA, Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1741 250 148r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1741 250 148r
MENALDA, de weduwe van burgemeester Menalda naastligger ten westen Scheerstraat 4 1741 250 148r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1741 250 148r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster verkoper q.q. Scheerstraat 4 1741 250 148r
BOUWES, BOUWE de kinderen van Bouwe Bouwes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r
JOHANNES, GEERTJE meerderjarige vrijster Geertje Johannes koper huis Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1763 255 214r
SMID, de heer Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1763 255 214r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1763 255 214r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema mede eigenaar Scheerstraat 4 1763 255 214r
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r
JURJENS, TJERK wijlen Tjerk Jurjens verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma gezworen klerk ter secretarie van Barradeel koper huis Scheerstraat 4 1771 257 243v
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 4 1771 257 243v
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1771 257 243v
, SIEBREN Sybrand Feytaema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1771 257 243v
SMID, REIN Rein Smit naastligger ten westen Scheerstraat 4 1771 257 243v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1771 257 243v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Scheerstraat 4 1771 257 243v
BLOEMBERGEN, RONES Ronus H. Blombergen koopman koper huis Scheerstraat 4 1802 266 60r
JOHANNES, RUURD Ruurd Johannes , c.u. huurder Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1802 266 60r
, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1802 266 60r
GORTER, KLAAS Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1802 266 60r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1802 266 60r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra solliciteur bij de marine verkoper q.q. Scheerstraat 4 1802 266 60r
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenberg verkoper Scheerstraat 4 1802 266 60r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper huis Scheerstraat 4 1808 268 32r
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 4 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u. koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u. koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1808 268 32r
GORTER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Gorter naastligger ten westen Scheerstraat 4 1808 268 32r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 4 1808 268 32r
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blomberg predikant verkoper Scheerstraat 4 1808 268 32r
JANS, PIETER Pyter Jansen waagmeester koper huis Scheerstraat 5 1656 237 62v
UILKES, IEMKJE Impck Ulckes koper Scheerstraat 5 1656 237 62v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1656 237 62v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1656 237 62v
FOPPES, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Foppes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1656 237 62v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1656 237 62v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Forsenburgh verkoper Scheerstraat 5 1656 237 62v
OENES, HEIN Hein Oenes , c.u. koper huis Scheerstraat 5 1659 237 209r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r
, naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r
, JAKOB het kind van Jacob Roepers naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r
JANS, PIETER Piter Jansen , c.u. stadsmakelaar verkoper Scheerstraat 5 1659 237 209r
JANS, HARMEN vroedsman Harmen Jansen koper provisioneel huis Scheerstraat 5 1680 241 23ra
HEINS, SIETSE Sytse Heins wijdschipper huurder (p.j.) Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, TIJS Thijs timmerman naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1680 241 23ra
KLASES, HIELKJE [als bewoner] Hylck Claeses knoopmaakster naastligger ten westen Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Scheerstraat 5 1680 241 23ra
OENES, HEIN de kindere van wijlen Hein Oenes verkoper Scheerstraat 5 1680 241 23ra
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper door niaar huis Scheerstraat 5 1694 243 98v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes , nu ter zee uitlandig varenspersoon koper door niaar Scheerstraat 5 1694 243 98v
FEIKES, SIEMEN Symen Feickes , c.u. schuitschipper geniaarde koper Scheerstraat 5 1694 243 98v
MOLEN, ANNE Anne van der Molen koopman huurder Scheerstraat 5 1694 243 98v
, JOHANNES de moeder van de erfgenamen van wijlen Johannis glasmaker naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 98v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1694 243 98v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten westen Scheerstraat 5 1694 243 98v
HIDDES, JAKOB de weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1694 243 98v
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrix koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
HENDRIKS, ANNE Anne Hendrix koopman bewoner Scheerstraat 5 1694 243 110v
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1694 243 110v
HENDRIKS, HENDRIK de weduwe en erfgenamen van wijlen Hendrick Hendrix naastligger ten westen Scheerstraat 5 1694 243 110v
HIDDES, JAKOB de weduwe van Jacob Hiddes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1694 243 110v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pieters verkoper Scheerstraat 5 1694 243 110v
TJEBBES, SIEBE Sybe Tjebbes bootsgezel verkoper Scheerstraat 5 1694 243 110v
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde, c.u. koper huis Scheerstraat 5 1713 245 190v
FEIKES, SIEMEN Simen Feickes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1713 245 190v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1713 245 190v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1713 245 190v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits mr. damastwever koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1738 249 279r
ARJENS, ANTJE Antie Arjens koper Scheerstraat 5 1738 249 279r
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Feykes schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1738 249 279r
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1738 249 279r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wilde verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r
POPPES, BAARTJE wijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v
, N. N. huurder boven (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1763 255 233v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 5 1763 255 233v
RUURDS, MINNE Minne Ruirds naastligger ten westen Scheerstraat 5 1763 255 233v
JOOSTES, KLAAS Claas Joosten naastligger ten noorden Scheerstraat 5 1763 255 233v
ARJENS, ANTJE Antje Arjens verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v
GERRITS, DIRK wijlen Dirk Gerryts verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v
PAULUS, AREND Aernt Pouwels , c.u. koper huis met ledige plaats erachter en en vrije uit- en ingang in de steeg ten zuiden Scheerstraat 6 1640 234 103r
, verpachter grond Scheerstraat 6 1640 234 103r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbart Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1640 234 103r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1640 234 103r
ANDRIES, KEIMPE het nagelaten huis van Keimpe Andries timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 6 1640 234 103r
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1640 234 103r
PIETERS, SIETSKE Sydtske Pyters verkoper Scheerstraat 6 1640 234 103r
, JOHANNES wijlen Johannes Tibemanus predikant verkoper Scheerstraat 6 1640 234 103r
, N. N. bieder huis bestaande uit drie kamers Scheerstraat 6 1647 236 5v
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1647 236 5v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1647 236 5v
HIDDES, JILLERT Jellert Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1647 236 5v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1647 236 5v
JANS, EVERT mr. Evert Jans Matius verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v
SINTS, HUBERT Hubert Sens verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v
PAULUS, AREND de nagelaten weeskinderen van Aernt Pouwels verkoper Scheerstraat 6 1647 236 5v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper huis met ledige plaats er achter Scheerstraat 6 1655 237 27r
, verpachter grond Scheerstraat 6 1655 237 27r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1655 237 27r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1655 237 27r
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1655 237 27r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1655 237 27r
, PIETER Pytter Molentie verkoper Scheerstraat 6 1655 237 27r
OEPKES, LOUW Lou Upkes koper huis en plaatsje Scheerstraat 6 1659 237 185v
WOUTERS, JENKE Jaencke Wouters koper Scheerstraat 6 1659 237 185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1659 237 185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1659 237 185v
HIDDES, JILLERT Jilderen Hiddes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1659 237 185v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1659 237 185v
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert verkoper Scheerstraat 6 1659 237 185v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringar koopman koper door niaar huis met plaatske Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakker geniaarde koper Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
JANS, LUTSKE Lutske Jans geniaarde koper Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
SURINGAR, GAUKE de stalling van Gouke Suriger naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
JANS, KLAASKE Claeske Jans verkoper q.q. Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits koper huis Scheerstraat 6 1700 244 52v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1700 244 52v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1700 244 52v
KOOLHART, TEEKE vroedsman Taeke Coolhart naastligger ten westen Scheerstraat 6 1700 244 52v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1700 244 52v
RUURDS, SIJKE Sijke Ruirds , ongehuwde dochter verkoper Scheerstraat 6 1700 244 52v
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r
DIRKS, ANTJE Antje Dirx koper Scheerstraat 6 1729 247 290r
, GERRIT stal en huis Gerrit Suiringar naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1729 247 290r
FEITEMA, houtschuur weduwe Feitema naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1729 247 290r
JOHANNES, TEEKE Taco Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 6 1729 247 290r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1729 247 290r
STOFFELS, AALTJE Aeltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r
STOFFELS, HILTJE Hiltje Stoffels verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r
JOUKES, WIGLE Wigle Joukes verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r
, SIEBREN Sybrand Feytema plateelbakker en koopman koper huis Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
MARTENS, JAKOB de weduwe van Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
, SIEBREN Sybrand Feytema plateelbakker en koopman naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
DOUWES, SIEMEN Symon Douwes naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
, verkoper Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerks houtmolenaar koper 3/4 huis Scheerstraat 6 1736 249 114r
JANS, MARIA Marike Jans koper Scheerstraat 6 1736 249 114r
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendriks eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r
TIJSES, NANNE wijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r
GERRITS, JAN Jan Gerryts huurder Scheerstraat 6 1736 249 114r
, GERARDUS Gerard Suiringar koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1736 249 114r
JOHANNES, TEEKE Teeke Johannis naastligger ten westen Scheerstraat 6 1736 249 114r
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1736 249 114r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 6 1736 249 114r
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 6 1736 249 114r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal koper woning Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma koper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nauta naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
BLOK, MINNE Minne Blok koopman naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
HUISMA, SIBBELTJE JOHANNES Sibbeltie Johannes Huisma naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nauta verkoper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
, SIEBREN wijlen Sybrand Feytama koopman verkoper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaats Scheerstraat 7 1669 239 209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1669 239 209r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 7 1669 239 209r
OENES, HEIN Heyn Oenes zeeman naastligger ten westen Scheerstraat 7 1669 239 209r
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1669 239 209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst verkoper Scheerstraat 7 1669 239 209r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes schuitschipper koper huis Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Scheerstraat 7 1695 243 118v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1695 243 118v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 7 1695 243 118v
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v
, JAKOB de weduwe van Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1695 243 118v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Aucks verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, DOETJE wijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Claases Coster koper huis Scheerstraat 7 1781 260 25v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1781 260 25v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 7 1781 260 25v
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1781 260 25v
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. smid verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus lakenkoper koper huis Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
JANS, BERBER Barber Jans koper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
KORNELIS, FLORIS Florys Cornelis naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
, TJEBBE de erfgenamen van wijlen mr. Tjebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
LUBBERTS, JELTJE Jelcke Lubberts verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
DOUWES, JAN wijlen Jan Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
GIJSBERTS, MARTJEN Martgien Gijsberts koper door niaar hofstede of ledige plaats Scheerstraat 8west 1611 229 33v
POPTA, TJEBBE SJOERDS wijlen mr. Tiebbe Syuerts Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens , c.u. geniaarde koper Scheerstraat 8west 1611 229 33v
GIJSBERTS, MARTJEN de weduwe Martgie Gijsberts naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1611 229 33v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1611 229 33v
REINERS, PIETER Pyter Reyners naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1611 229 33v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1611 229 33v
, KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoper verkoper Scheerstraat 8west 1611 229 33v
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramer koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
FLORIS, JENTJE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
, TJEBBE de weduwe van mr. Tziebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
FREERKS, JAN Jan Freercks smid verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
, MARGARETA Margareta van Daelen koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
JOOSTES, JAN Jan Joostes Glemmert? koopman koper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
FLORIS, JANKE Jantien Florys naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
, TJEBBE de erfgenamen van wijlen mr. Tiebbe naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramer verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
PIETERS, KLAAS Claes Pyters slotmaker koper huis den Gulden Wijser genaempt, met plaats daar achter Scheerstraat 8oost de Gouden Wijzer 1623 230 351v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
TJEBBES, GIJSBERT Gijs Tyebbes naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringh leraar zijner gemeente verkoper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
ARJENS, WILLEM Willem Arians , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
JANS, POPKE Popcke Jansen bakker koper huis met plaats waar de Gouden Wijzer uithangt, strekkende van de straat zuidwaarts tot de schuur daarachter Scheerstraat 8oost de Gouden Wijzer 1630 232 114v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
LAMMERTS, KLAAS het huis van wijlen Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters eekmolenaar verkoper Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
OBBES, AUKE Auke Obbes , c.u. koper huis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachter Scheerstraat 8oost de Gulden Wijser 1644 235 118r
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
ARJENS, KLAAS Claes Arjens verkoper Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters mr. wagenmaker koper huis waar de Vergulde Wijzer uithangt, en ledige plaats daarachter Scheerstraat 8oost de Vergulde Wijzer 1650 236 138v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
LAMMERTS, KLAAS het huis van Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u. verkoper Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
, EVERT als bewoner mr. Evert Matius naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
WITTERT, JOHANNES Johan Wittert verkoper Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u. schuitvoerder koper huis Scheerstraat 8west 1685 242 70r
KLASES, PIETER Pytter Clasen , c.s. schoolmeester bewoner Scheerstraat 8west 1685 242 70r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1685 242 70r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1685 242 70r
RUURDS, EVERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Ewert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1685 242 70r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1685 242 70r
OEPKES, HIELKJE Hylckien Upkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west 1685 242 70r
ABES, RINSE wijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west 1685 242 70r
PIETERS, WOUTER Wouter Pytters Besemaker schuitvoerder verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west 1685 242 70r
OEPKES, REIN wijlen Rein Upkes erflater Scheerstraat 8west 1685 242 70r
WOUTERS, JANKE wijlen Janke Wouters erflater Scheerstraat 8west 1685 242 70r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis met plaats en tuin Scheerstraat 8west 1694 243 117v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 8west 1694 243 117v
, een zilveren ducaton toehaak Scheerstraat 8west 1694 243 117v
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1694 243 117v
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1694 243 117v
RUURDS, EVERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Evert Ruyrdts naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1694 243 117v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1694 243 117v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Scheerstraat 8west 1694 243 117v
HENDRIKS, HENDRIK wijlen Hendrick Hendrix schuitvoerder verkoper Scheerstraat 8west 1694 243 117v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegh mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
SIPKES, FETJE Fettie Sipkes koper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
, GERARDUS de weduwe van Gerard Suiringar naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
DOUWES, SIEMEN de nagelaten kinderen van wijlen Symon Douwes verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
KLASES, HILTJE wijlen Hiltie Claeses verkoper Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
STEFFENS, AREND Arent Steffens mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
ORKS, HIELKE Hylke Urks , c.u. schoenmaker huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, DIRK Dirk Schepens, c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
PLOEG, WILLEM Willem Ploeg naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
FEITEMA, SIEBREN Sibrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, JAN de weduwe van Jan bleker naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Suiringar verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
JANS, JAN Jan Jansen houtmolenaar koper huis Scheerstraat 8west 1763 255 262v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters , c.s. huurder Scheerstraat 8west 1763 255 262v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1763 255 262v
, SIEBREN Sybrand Feytama naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1763 255 262v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1763 255 262v
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indie zeeman verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper 1/4 huis Scheerstraat 8west 1765 256 103r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman koper Scheerstraat 8west 1765 256 103r
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters , c.s. huurder Scheerstraat 8west 1765 256 103r
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1765 256 103r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitama naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1765 256 103r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1765 256 103r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis houtmolenaar verkoper Scheerstraat 8west 1765 256 103r
BLOK, MINNE Minne Blok koopman koper huis Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
, verpachter grond Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
FABER, AUKE JANS Aucke Jans Faber naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
, SIEBREN Sybrandt P. Feytama naastligger ten zuiden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploeg bontwever verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
SIPKES, FETJE Fettje Sipkes verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman koper 1/2 huis Scheerstraat 8west 1773 258 102v
JANS, JAN Jan Jansen winkelier en koopman eigenaar van 1/2 Scheerstraat 8west 1773 258 102v
STEFFENS, AREND Arent Steffens naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1773 258 102v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitema koopman naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1773 258 102v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8west 1773 258 102v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v
KABELJAUW, TJEERD ROELOFS Tjeerd Roelofs Kabeljauw mr. boekbinder koper dubbel huis Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
FOKKES, SIETSKE Sydske Fokkes koper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans huurder (p.j.) Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
, naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
BLOK, MINNE Minne Blok naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
SMID, STEFFEN ARENDS Steffen Arents Smit mr. bontwever verkoper Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts koper door niaar kamer met een loods en plaats Scheerstraat 9 1653 236 239v
, ANDRIES wijlen Andries van der Bouckhorst kapitein koper door niaar Scheerstraat 9 1653 236 239v
JANS, KLAAS de weduwe van Claes Jansen boelgoedschrijver naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1653 236 239v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1653 236 239v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts naastligger ten westen Scheerstraat 9 1653 236 239v
, ANDRIES wijlen Andries van der Bouckhorst kapitein naastligger ten westen Scheerstraat 9 1653 236 239v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1653 236 239v
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheerstraat 9 1653 236 239v
HIELKES, FOPPE Foppe Hylckes verkoper q.q. Scheerstraat 9 1653 236 239v
BOUWES, ANSKE Ansck Buues verkoper Scheerstraat 9 1653 236 239v
HENDRIKS, ROBERT Robbert Hendricks , c.u. opperman koper kamer Scheerstraat 9 1669 239 186v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1669 239 186v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1669 239 186v
FRANSES, GOVERT Govert Fransen naastligger ten westen Scheerstraat 9 1669 239 186v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1669 239 186v
, LAMMERT Lammert Boechorst verkoper Scheerstraat 9 1669 239 186v
ALLERTS, RINSKE Rinske Allerds , meerderjarige ongehuwde dochter koper huis Scheerstraat 9 1732 248 99r
HERES, RINSKE Rinske Herres , meerderjarige ongehuwde dochter koper Scheerstraat 9 1732 248 99r
, JAN Jan , c.u. schoenlapper huurder Scheerstraat 9 1732 248 99r
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1732 248 99r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1732 248 99r
FEIKES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Feykes naastligger ten westen Scheerstraat 9 1732 248 99r
, IEPE het nagelaten huis van Ype naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1732 248 99r
SJOERDS, ANNE Annius Sioerds Adenburg mr. metselaar verkoper van 3/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
ARJENS, SJOERD Sioerd Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
ARJENS, JAN Jan Arjens metselaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
ARJENS, TJITSKE Tietske Arjens verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pyters mr. molenaar verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
PIETERS, JANKE Janneke Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
PIETERS, BRECHTJE Bregtie Pyters Adenburg, ongehuwde minderjarige dochter verkoper van 1/9 Scheerstraat 9 1732 248 99r
ARENDS, HARMEN oom Harmen Arents Baxma mr. bakker verkoper Scheerstraat 9 1732 248 99r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Scheerstraat 9 1762 255 174v
SWART, ARJEN Arjen Swart, c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 9 1762 255 174v
, BEREND Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1762 255 174v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1762 255 174v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten westen Scheerstraat 9 1762 255 174v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1762 255 174v
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claazen varensgezel koper huis Scheerstraat 9 1784 261 204r
SJOUKES, Inschkje Sjouwkes huurder en koper Scheerstraat 9 1784 261 204r
, de weduwe van P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1784 261 204r
, de weduwe van P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1784 261 204r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1784 261 204r
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 9 1784 261 204r
FINK, ANTJE Anna Vink verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r
, JOHANNES Johan Adam Abrahams oud schipper koper huis Scheerstraat 9 1786 262 56r
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaar koper Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1786 262 56r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1786 262 56r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1786 262 56r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
SJOUKES, Insckje Sjoukes verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
STUUL, TAMME Tamme Stuel mr. kleermaker koper huis Scheerstraat 9 1803 266 203r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1803 266 203r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 9 1803 266 203r
KOSTER, L. de erfgenamen van wijlen L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r
, de erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1803 266 203r
, JAN Jan Adam Abraham trekveerschipper verkoper Scheerstraat 9 1803 266 203r
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes koopman koper 1/2 huis de Rode Molen genaempt Scheerstraat 10 de Rode Molen 1625 231 83r
KLASES, KLAAS Claes Claeses protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1625 231 83r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1625 231 83r
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 10 1625 231 83r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1625 231 83r
FLORIS, JANKE de weduwe Jantyen Floris eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r
LAMMERTS, SJOERD Siuerdt Lamberts eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10 1625 231 83r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts , c.u. mr. timmerman koper huis met een schuur en plaats Scheerstraat 10 1651 236 159v
, verpachter grond Scheerstraat 10 1651 236 159v
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1651 236 159v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1651 236 159v
DIRKS, KORNELIS het huis van Cornelis Dirx brouwer naastligger ten westen Scheerstraat 10 1651 236 159v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1651 236 159v
JANS, JELTJE Jeltie Jans verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v
DOUWES, IENSE wijlen burgemeester Inse Douwes verkoper Scheerstraat 10 1651 236 159v
TIETES, HETTE Hette Tyttes , c.u. koper huis Scheerstraat 10 1684 242 11v
, verpachter grond Scheerstraat 10 1684 242 11v
PIETERS, LAMMERT de weduwe van vroedsman Lammert Pytters naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1684 242 11v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1684 242 11v
IEPES, PIETER de weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1684 242 11v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1684 242 11v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Scheerstraat 10 1684 242 11v
HARMENS, REINER Reinder Harmens mr. ijzersmid koper huis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje Scheerstraat 10 1699 244 28r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes koper Scheerstraat 10 1699 244 28r
, verpachter grond Scheerstraat 10 1699 244 28r
HARMENS, REINER Reinder Harmens , c.u. huurder Scheerstraat 10 1699 244 28r
TJALLINGS, DOOITSE Doitse Tjalles naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1699 244 28r
KORNELIS, PIETER de weduwe van Pytter Cornelis naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1699 244 28r
, waarin vrij in- en uitgang naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1699 244 28r
IEPES, PIETER de weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1699 244 28r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1699 244 28r
BLINKSMA, HETTE TIETES burgerhopman Hette Tytes Blinxma verkoper Scheerstraat 10 1699 244 28r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. ijzersmid koper huis, loods en tuin Scheerstraat 10 1730 247 341v
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper Scheerstraat 10 1730 247 341v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Scheerstraat 10 1730 247 341v
, een ducaton ter vereringe toehaak Scheerstraat 10 1730 247 341v
HENDRIKS, JAN de weduwe van Jan Hendriks naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1730 247 341v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1730 247 341v
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 10 1730 247 341v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1730 247 341v
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v
HARMENS, REINER wijlen Reiner Harmens trekveerschipper verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v
JANS, AUKE Auke Jans mr. ijzersmid koper 13/14 huis Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, AUKE Auke Jans mr. ijzersmid eigenaar van 1/14 Scheerstraat 10 1750 252 72v
HENDRIKS, BINKE Bent Hendriks , n.u. naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1750 252 72v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1750 252 72v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1750 252 72v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1750 252 72v
FOKKES, ANTJE Antie Fokkes verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Scheerstraat 10 1750 252 72v
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, DOUWE Douwe Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, Ysaeck Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
FOKKES, ANTJE de weduwe Antie Fokkes verkoper q.q. Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , mediante patre verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, JAKOB wijlen Jacob Jans erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, FOKKE Fokke Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, WALING Waling Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs erflater Scheerstraat 10 1750 252 72v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
, BEREND de weduwe van Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1772 258 62r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1772 258 62r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1772 258 62r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1772 258 62r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, AUKE JANS Auke Jans Faber verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
JETSES, JAKOB Jacob Jetses mr. wagenmaker koper huis Scheerstraat 10 1776 258 242v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker koper q.q. Scheerstraat 10 1776 258 242v
, BEREND de weduwe van Beernd ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1776 258 242v
BLOK, MINNE KLASES Minne Claazes Blok naastligger ten westen Scheerstraat 10 1776 258 242v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1776 258 242v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1776 258 242v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 10 1776 258 242v
WIJMA, SIEMEN Symon Wijma procureur fiscaal koper huis en wagenmakerij Scheerstraat 10 1778 259 142v
JOHANNES, SIBBELTJE Sibbeltje Johannes koper Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, JAKOB wijlen Jacob Jetses huurder Scheerstraat 10 1778 259 142v
, BEREND de weduwe van Beernt ter Hal naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1778 259 142v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 10 1778 259 142v
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 10 1778 259 142v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 10 1778 259 142v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, MURK Murk Jetses arbeider verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, RIKSTJE meerderjarige vrijster Rixtje Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks verkoper q.q. Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, SIEMEN Simon Jetses kooltjer verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
PIETERS, SIEMEN Simon Pieters , mede voor zijn kinderen huistimmerman verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, GATSKE wijlen Gadske Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
JETSES, JAKOB wijlen Jacob Jetses mr. wagenmaker erflater Scheerstraat 10 1778 259 142v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u. boelgoedschrijver koper hoekhuis Scheerstraat 11 1649 236 75v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1649 236 75v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1649 236 75v
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 11 1649 236 75v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1649 236 75v
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Hemert verkoper Scheerstraat 11 1649 236 75v
JOHANNES, HENDRIK Hendrick Joannes mr. smid koper huis Scheerstraat 11 1678 241 16v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1678 241 16v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1678 241 16v
TEEKES, EEDE de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v
, KLAAS Claes Burger naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1678 241 16v
JANS, SIEBE Sybe Jans mr. metselaar verkoper Scheerstraat 11 1678 241 16v
DOUWES, GRIETJE Griettie Douwes , voor zich en haar kinderen koper 1/4 huis Scheerstraat 11 1708 245 40v
BIERMA, SJOERD DIRKS wijlen Sjoerd Dirkx Bierma schuitschipper koper Scheerstraat 11 1708 245 40v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1708 245 40v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1708 245 40v
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Pot naastligger ten westen Scheerstraat 11 1708 245 40v
BLINKSMA, HETTE TIETES de weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxma naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1708 245 40v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schuitschipper verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v
DOUWES, BONNE Bonne Douwes mr. schoenmaker koper huis Scheerstraat 11 1737 249 216r
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1737 249 216r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1737 249 216r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1737 249 216r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. metselaar verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
BIERMA, AALTJE SJOERDS Aeltie Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
HENDRIKS, Meinderts Hendricks verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pytters Feitama plateelbakker verkoper q.q. Scheerstraat 11 1737 249 216r
HENDRIKS, MEINERT Meindert Hendricks verkoper van 1/4 Scheerstraat 11 1737 249 216r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses mr. timmerman koper huis Scheerstraat 11 1738 250 1r
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes koper Scheerstraat 11 1738 250 1r
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1738 250 1r
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1738 250 1r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1738 250 1r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1738 250 1r
DOUWES, BONSE Bonte Douwes verkoper Scheerstraat 11 1738 250 1r
GERRITS, JAN Jan Gerryts Elfers winkelier koper huis Scheerstraat 11 1773 258 70v
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsing winkelier koper Scheerstraat 11 1773 258 70v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1773 258 70v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1773 258 70v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Scheerstraat 11 1773 258 70v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1773 258 70v
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v
, BEREND wijlen Baarnd ter Hal mr. varkensslager verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra mr. grofsmid koper door niaar huis Scheerstraat 11 1777 259 80v
, P. wijlen burgerhopman P. G. Clamstra koper door niaar Scheerstraat 11 1777 259 80v
ABES, MINNE Minne Abes mr. grofsmid geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 11 1777 259 80v
, naastligger ten zuiden Scheerstraat 11 1777 259 80v
MECIMA, JOHANNES Johannis Mecima, c.u. naastligger ten westen Scheerstraat 11 1777 259 80v
GERBENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1777 259 80v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijma procureur fiscaal verkoper q.q. Scheerstraat 11 1777 259 80v
, JAN Jan Geert Elfers , c.u. verkoper Scheerstraat 11 1777 259 80v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pytters smid koper huis Scheerstraat 12 1661 238 72r
GREULTS, Goslycktie Greelts koper Scheerstraat 12 1661 238 72r
, N. N. naastligger ten oosten Scheerstraat 12 1661 238 72r
HOITES, HOITE de schuur van Hoite Hoites , c.u. koekbakker naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1661 238 72r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts naastligger ten westen Scheerstraat 12 1661 238 72r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 12 1661 238 72r
HOITES, HOITE Hoite Hoites koekbakker verkoper Scheerstraat 12 1661 238 72r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis verkoper Scheerstraat 12 1661 238 72r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopman koper huis en pakhuis Scheerstraat 12 1707 245 26v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 12 1707 245 26v
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Suirger naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1707 245 26v
HARMENS, REINER Reiner Harmens smid naastligger ten westen Scheerstraat 12 1707 245 26v
, N. N. naastligger ten noorden Scheerstraat 12 1707 245 26v
TEEKES, HINKE Hinke Tekes verkoper Scheerstraat 12 1707 245 26v
TJALLINGS, DOOITSE Dooytsen Tjalles ontvanger verkoper Scheerstraat 12 1707 245 26v
HARMENS, REINER Reiner Harmens mr. ijzersmid koper door niaar huis en pakhuis Scheerstraat 12 1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. geniaarde koper Scheerstraat 12 1717 245 279v
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a. huurder Scheerstraat 12 1717 245 279v
, naastligger ten oosten Scheerstraat 12 1717 245 279v
PIEKES, TJALLING de weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1717 245 279v
HARMENS, REINER Reiner Harmens naastligger ten westen Scheerstraat 12 1717 245 279v
, naastligger ten noorden Scheerstraat 12 1717 245 279v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopman verkoper Scheerstraat 12 1717 245 279v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks bontwever koper huis Scheerstraat 12 1726 246 259r
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes koper Scheerstraat 12 1726 246 259r
, naastligger ten oosten Scheerstraat 12 1726 246 259r
GERBENS, AUKE het pakhuis van Auke Gerbensz naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1726 246 259r
, N. N. naastligger ten westen Scheerstraat 12 1726 246 259r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 12 1726 246 259r
HARMENS, REINER Reyner Harmens mr. ijzersmid verkoper Scheerstraat 12 1726 246 259r
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Scheerstraat 12 1726 246 259r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses timmerman koper huis Scheerstraat 12 1741 250 165r
SIKKES, RINSKE Rinske Sikkes koper Scheerstraat 12 1741 250 165r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen wever huurder onderhuis Scheerstraat 12 1741 250 165r
HENDRIKS, JAN de weduwe van Jan Hendriks huurder voorboven Scheerstraat 12 1741 250 165r
, naastligger ten oosten Scheerstraat 12 1741 250 165r
RIENKS, HEERKE Heerke Rinkes naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1741 250 165r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smid naastligger ten westen Scheerstraat 12 1741 250 165r
, naastligger ten noorden Scheerstraat 12 1741 250 165r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper van 1/2 Scheerstraat 12 1741 250 165r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen , meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/2 Scheerstraat 12 1741 250 165r
JOHANNES, JAN Jan Johannys koper Scheffersplein 1604 228 418v
JANS, Lyve Jans koper Scheffersplein 1604 228 418v
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein 1604 228 418v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein 1604 228 418v
RINSES, JAKOB Jacob Rens naastligger ten westen Scheffersplein 1604 228 418v
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten noorden Scheffersplein 1604 228 418v
DEIES, SIEBE Sybe Dijes verkoper Scheffersplein 1604 228 418v
, Grytien? Sixckes verkoper Scheffersplein 1604 228 418v
, N. N. koper provisioneel zoutkeet Scheffersplein OZ 1613 229 129r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1613 229 129r
, floreenrente ([staat: 3/5 floreen]) Scheffersplein OZ 1613 229 129r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1613 229 129r
HENDRIKS, TIJS de andere keet van wijlen Tijs Hendricks naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1613 229 129r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1613 229 129r
SJOERDS, TJEERD de keet van Tziaert Syoerts naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1613 229 129r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Scheffersplein OZ 1613 229 129r
HENDRIKS, TIJS wijlen Tijs Hendricks verkoper Scheffersplein OZ 1613 229 129r
, N. N. koper finaal huis en zoutkeet Scheffersplein OZ 1613 229 137v
VOGELSANG, REINS Uupcke Reyns Fogelsangh koper provisioneel Scheffersplein OZ 1613 229 137v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1613 229 137v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1613 229 137v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1613 229 137v
SJOERDS, TJEERD de keet van de weduwe van Tziaerd Syoerds naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1613 229 137v
, N. N. verkoper Scheffersplein OZ 1613 229 137v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes koper huis of woning met hof tuin of plaats strekkende voor van de straat oostwaarts tot aan Outger metselaar Scheffersplein OZ 1615 229 262v
HESSELS, FOEKJE Foeck Hessels koper Scheffersplein OZ 1615 229 262v
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1615 229 262v
, OUTGER Outger metselaar naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1615 229 262v
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1615 229 262v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1615 229 262v
TEEKES, GERBEN Gerben Taeckes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1615 229 262v
KLASES, JAN Jan Claesen timmerman verkoper Scheffersplein OZ 1615 229 262v
, N. N. koper huis Scheffersplein OZ 1620 230 216v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks bewoner Scheffersplein OZ 1620 230 216v
POPPES, SIPPE de zoutkeet van Sippe Poppes naastligger Scheffersplein OZ 1620 230 216v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1620 230 216v
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1620 230 216v
, N. N. naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1620 230 216v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1620 230 216v
RIENKS, DIRK de crediteuren van Dirck Riencks verkoper Scheffersplein OZ 1620 230 216v
HANSES, JAN Jan Hansen koper kamer Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, EELKJE Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
, naastligger ten oosten Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
STEENSMA, het pakhuis van burgemeester Steensma naastligger ten westen Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
, naastligger ten noorden Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
, verkoper Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland koper kamer Scheffersplein OZ 1670 240 12av
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1670 240 12av
JORIS, JAN de andere kamer van Jan Joris naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1670 240 12av
JORIS, JAN de andere kamer van Jan Joris naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1670 240 12av
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1670 240 12av
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensma lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1670 240 12av
JORIS, JAN Jan Joris verkoper Scheffersplein OZ 1670 240 12av
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Scheffersplein OZ 1670 240 12av
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Suyrger koper huis, weefwinkel, loods en tuintje Scheffersplein OZ 1674 240 144r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1674 240 144r
, floreenrente ([staat: 1/5 van de floreen op het Noordijs leggende]) Scheffersplein OZ 1674 240 144r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1674 240 144r
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1674 240 144r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1674 240 144r
TJEERDS, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1674 240 144r
GOOITSENS, LOURENS de crediteuren van Lourens Goytiens verkoper Scheffersplein OZ 1674 240 144r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koopman koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen Scheffersplein OZ 1682 241 230v
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1682 241 230v
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1682 241 230v
JORIS, JAN de kamers van Jan Joris leerman naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1682 241 230v
JORIS, JAN de kamers van Jan Joris leerman naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1682 241 230v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1682 241 230v
, naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1682 241 230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensma verkoper Scheffersplein OZ 1682 241 230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensma verkoper Scheffersplein OZ 1682 241 230v
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx brouwer koper huis Scheffersplein OZ 1686 242 122r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1686 242 122r
, floreenrente ([staat: 1/5 van de floreen op het Noordijs leggende]) Scheffersplein OZ 1686 242 122r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1686 242 122r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix opperman naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1686 242 122r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems pottenbakker naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1686 242 122r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1686 242 122r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de kinderen van wijlen Tjeerdt Sybrands Zuirger erflater Scheffersplein OZ 1686 242 122r
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans erflater Scheffersplein OZ 1686 242 122r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens turfdrager koper twee kamer aan elkanderen Scheffersplein OZ 1686 242 152r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1686 242 152r
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1686 242 152r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1686 242 152r
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1686 242 152r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix Schamper verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1686 242 152r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1686 242 152r
, verkoper Scheffersplein OZ 1686 242 152r
WILLEMS, REMMERT Rimmert Willems pottenbakker koper 2/3 pothuis, plaats en tuin Scheffersplein OZ 1692 242 404v
WILLEMS, REMMERT Rimmert Willems pottenbakker eigenaar van 1/3 Scheffersplein OZ 1692 242 404v
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1692 242 404v
, N. N. huurder voor 1 jaar Scheffersplein OZ 1692 242 404v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1692 242 404v
TJERKS, BAUKE Bauke Tierx brouwer naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1692 242 404v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1692 242 404v
RUITER, JAN Jan Ruiter turfdrager naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1692 242 404v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta verkoper Scheffersplein OZ 1692 242 404v
NAUTA, SIERK oud burgemeester Siricus Nauta koper 2/3 pothuis, plaats en tuin Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, REMMERT Rimmert pottenbakker eigenaar van 1/3 Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, RINNERT Rinnert pottenbakker huurder voor 2 jaren Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, BAUKJE Bauke brouwer naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1691 242 21va
RUITER, JAN Jan Ruyter naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, SIETSKE Sytske Andries Holcama verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, LAMMERT Lammert Andries verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
JANS, FREERK Freerck Jansen mr. schoenmaker verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, PIER Pier Andries verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, JAN Jan Andries Holkama verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
JANS, ANDRIES Andries Jansen Holkama verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens mr. glasmaker verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
WIEBRENS, LIJSBET Lijsbeth Wybrens verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
PIETERS, TEIE Teye Pytters wijdschipper verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
WIEBRENS, PIERKJE Peerckjen Wybrens verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
DUBLINGA, ds. Dublinga candidatus verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts pottenbakker koper hof en potterie Scheffersplein OZ 1694 243 104v
JAKOBS, BOTJE Bottie Jacobs koper Scheffersplein OZ 1694 243 104v
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1694 243 104v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1694 243 104v
, N. N. naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1694 243 104v
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1694 243 104v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems verkoper Scheffersplein OZ 1694 243 104v
REMMERTS, GRIETJE minderjarige dochter Grietie Remmerts verkoper Scheffersplein OZ 1694 243 104v
, PIETER Pieter Farrijn koper woning Scheffersplein OZ 1697 243 262r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1697 243 262r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1697 243 262r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1697 243 262r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1697 243 262r
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein OZ 1697 243 262r
HENDRIKS, JAN wijlen Jan Hendrix verkoper Scheffersplein OZ 1697 243 262r
TJEERDS, WILLEM Willem Tjeerdts verkoper Scheffersplein OZ 1697 243 262r
THOMAS, SIMKE Semke Thomas koper woning Scheffersplein OZ 1698 243 338r
JOUKES, GRIETJE Grietie Joukes koper Scheffersplein OZ 1698 243 338r
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1698 243 338r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1698 243 338r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1698 243 338r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tierx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1698 243 338r
, PIETER Pieter Farrijn winkelier verkoper Scheffersplein OZ 1698 243 338r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits zoutzieder koper oude vervallen kamer (de kamer is laatst gebruikt als stalling der paarden van de trekschippers van Franeker) Scheffersplein WZ 1716 245 256r
, naastligger ten oosten Scheffersplein WZ 1716 245 256r
, naastligger ten zuiden Scheffersplein WZ 1716 245 256r
GERRITS, WIEBE Wybe Gerrits zoutzieder naastligger ten westen Scheffersplein WZ 1716 245 256r
, KLAAS Claes trekschipper naastligger ten noorden Scheffersplein WZ 1716 245 256r
, verkoper Scheffersplein WZ 1716 245 256r
, N. N. koper provisioneel ledige huisstede, daar een potbackerie gehouden heeft Scheffersplein OZ 1715 245 319r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1715 245 319r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1715 245 319r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tierx naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1715 245 319r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1715 245 319r
VORM, TJEERD Tiaard van der Form naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1715 245 319r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhuisen executeur verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1715 245 319r
LAQUART, ALLERT vroedsman Allardus Laquart verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
NAUTA, Pierkjien Nauta verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
WILLEMS, REMMERT wijlen Remmert Willems erflater Scheffersplein OZ 1715 245 319r
AGES, HARMEN burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achter Scheffersplein OZ 1723 246 169r
VORM, JANKE TJEERDS Janske Tieerds van der Form koper Scheffersplein OZ 1723 246 169r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1723 246 169r
, floreenrente ([staat: 1/5 deel v e floreen op de drie huizen bij de sluis en verdere vastigheden leggende]) Scheffersplein OZ 1723 246 169r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1723 246 169r
THOMAS, SIMKE Simke Thomas naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1723 246 169r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1723 246 169r
, een ledige plaats naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1723 246 169r
BAUKES, BROER Broer Baukes verkoper Scheffersplein OZ 1723 246 169r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koper huis Scheffersplein OZ 1725 246 226v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Scheffersplein OZ 1725 246 226v
AGES, HARMEN Harmen Agis mr. brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1725 246 226v
PIETERS, SIETSE Sytse Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1725 246 226v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1725 246 226v
AGES, HARMEN Harmen Agis naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1725 246 226v
THOMAS, SIMKE Simpke Thomas verkoper Scheffersplein OZ 1725 246 226v
JOUKES, GRIETJE Grietje Jouckes verkoper Scheffersplein OZ 1725 246 226v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1728 247 88r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsma koper Scheffersplein OZ 1728 247 88r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1728 247 88r
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1728 247 88r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1728 247 88r
, naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1728 247 88r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer koopman verkoper Scheffersplein OZ 1728 247 88r
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers koper huis, brouwerij, mouterij en plaatsje Scheffersplein OZ 1732 248 83r
GROENEWOUD, ANTJE JANS Antje Jans Groenewolt koper Scheffersplein OZ 1732 248 83r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1732 248 83r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1732 248 83r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1732 248 83r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1732 248 83r
, een ledige plaats naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1732 248 83r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper Scheffersplein OZ 1732 248 83r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tjeerds van der Form verkoper Scheffersplein OZ 1732 248 83r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meinert Jaspers Arentsma mr. brouwer koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1734 248 335v
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsma koper door niaar Scheffersplein OZ 1734 248 335v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen Eylards mr. linnenwever geniaarde koper Scheffersplein OZ 1734 248 335v
MICHIELS, FRANS Frans Micchiels huurder Scheffersplein OZ 1734 248 335v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers mr. brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1734 248 335v
PIETERS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1734 248 335v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1734 248 335v
JASPERS, MEINERT Meinert Jaspers mr. brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1734 248 335v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koopman verkoper Scheffersplein OZ 1734 248 335v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg koper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, mouterij naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, de woning naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsma verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, THEODORUS dr. Theodorus Krytenburg koper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. huurder woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits mr. bontwever naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1746 251 119r
, brouwerij naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, MEINERT Meinert J. Arendsma verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelen koper pakhuis, den en tuintje Scheffersplein OZ 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen koper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1754 253 169r
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1754 253 169r
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1754 253 169r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1754 253 169r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1754 253 169r
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1754 253 169r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsma verkoper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda verkoper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer koper schuur en meidenkamer en een aparte stalling en tuintje over de zoutsloot ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1757 254 111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga koper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
, verpachter grond stalling en tuintje (voor de stalling) Scheffersplein OZ 1757 254 111r
, verpachter grond stalling en tuintje (voor de stalling) Scheffersplein OZ 1757 254 111r
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1757 254 111r
, N. N. naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1757 254 111r
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1757 254 111r
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1757 254 111r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelen verkoper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen verkoper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johans bontwever koper ledig stuk grond van 21, 5 bij 17, 5 voet Scheffersplein OZ 1758 254 132v
JAKOBS, JANKE Jantje Jacobus koper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1758 254 132v
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u. naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1758 254 132v
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johans , c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer, c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 132v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyer verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
JANS, TJERK Tjerk Jans steenvoerder koper huis Scheffersplein OZ 1758 254 175v
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Scheffersplein OZ 1758 254 175v
JAKOBS, HEIN Hein Jacobs huurder Scheffersplein OZ 1758 254 175v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1758 254 175v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johan Pyters naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1758 254 175v
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1758 254 175v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1758 254 175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 175v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannes verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 175v
PIETERS, JOHANNES wijlen Johan Pyters verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 175v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen zadelmakersknecht koper huis Scheffersplein OZ 1769 257 140v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Scheffersplein OZ 1769 257 140v
JOHANNES, JAKOBJE Japke Johannis naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1769 257 140v
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1769 257 140v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1769 257 140v
GROENEWOUD, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1769 257 140v
GROENEWOUD, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1769 257 140v
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boer verkoper Scheffersplein OZ 1769 257 140v
PIETERS, AUKJE Akke Pyters verkoper Scheffersplein OZ 1769 257 140v
, PIETER Pyter Scheltama herbergier koper door niaar ratione sanguinis huis, woning ten zuiden, en brouwerij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, verpachter grond Scheffersplein OZ 1770 257 153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MULDER, DIENA Dyna Mulders geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, WILLEM Willem schoenmaker huurder zuidelijke woning tot mei (p.j.) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
JANS, ROELOF Roelof Jans huurder zuidelijke woning vanaf mei (p.j.) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, PIETER Pyter Scheltama herbergier koper door niaar mouterij ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MULDER, DIENA Dyna Mulders geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1770 257 153v
WIELING, JAN Jan Wieling naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, PIETER Pyter Scheltama herbergier koper door niaar kegelbaan ([jaarlijkse lijfrente, voor de drie percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
OLTHOF, ALT Aylt Olthoff mr. brouwer geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MULDER, DIENA Dyna Mulders geniaarde koper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
DOYEMA, JAN Jan Doyema naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1770 257 153v
LEI, BINKE Bente van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewold verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, EELKE Eeltje Travaille koopman koper woning Scheffersplein OZ 1771 257 221v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks bontwever huurder (p.j.) Scheffersplein OZ 1771 257 221v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1771 257 221v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1771 257 221v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1771 257 221v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyema soldaat in dienst van de Oostindische compagnije verkoper Scheffersplein OZ 1771 257 221v
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley koper door niaar Scheffersplein OZ 1774 258 170v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Piters mr. grofsmid geniaarde koper Scheffersplein OZ 1774 258 170v
HESSELING, AREND Arent Hesling bewoner (p.j.) Scheffersplein OZ 1774 258 170v
, naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
, naastligger ten westen Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
, E. Travaille koopman verkoper Scheffersplein OZ 1774 258 170v
, MARTEN Marten Betzauw koper huis, brouwerij, tapperij, woning en tuintje Scheffersplein 1 1808 268 148v
ZIJLST, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Zijlst koper Scheffersplein 1 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein 1 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten zuiden Scheffersplein 1 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten westen Scheffersplein 1 1808 268 148v
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein 1 1808 268 148v
WIJMA, SJOERD Sjoerd Wijma verkoper q.q. Scheffersplein 1 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Scheffersplein 1 1808 268 148v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman koper wagenhuis en grond Scheffersplein 3 1789 263 84v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Scheffersplein 3 1789 263 84v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 3 1789 263 84v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1789 263 84v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1789 263 84v
, naastligger ten westen Scheffersplein 3 1789 263 84v
, naastligger ten noorden Scheffersplein 3 1789 263 84v
, GOSLING Gosling Piekinga verkoper Scheffersplein 3 1789 263 84v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman verkoper Scheffersplein 3 1789 263 84v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer verkoper Scheffersplein 3 1789 263 84v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koemelker koper huis, wagenhuis en grond Scheffersplein 3 1791 263 288v
WIEBES, TJITSKE Tjietske Wybes koper Scheffersplein 3 1791 263 288v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 3 1791 263 288v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1791 263 288v
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1791 263 288v
, naastligger ten westen Scheffersplein 3 1791 263 288v
, naastligger ten noorden Scheffersplein 3 1791 263 288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Scheffersplein 3 1791 263 288v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Scheffersplein 3 1791 263 288v
, KLAAS Claas Roodtje koemelker koper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
JANS, GEERT Geert Jans brouwer naastligger Scheffersplein 3 1810 269 44r
, N. N. naastligger ten oosten Scheffersplein 3 1810 269 44r
WESTRA, H. de erfgenamen van wijlen H. Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
, N. N. naastligger ten westen Scheffersplein 3 1810 269 44r
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein 3 1810 269 44r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koemelker verkoper Scheffersplein 3 1810 269 44r
JANS, GEERT Geert Jansen brouwer koper huis, kegelbaan, brouwerij, tapperij en mouterij Scheffersplein 7 1786 262 84r
WALKES, TIETJE Titje Waltes brouwer koper Scheffersplein 7 1786 262 84r
BARTELDS, JAN Jan Bertels naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1786 262 84r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels Wilda naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1786 262 84r
, A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1786 262 84r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1786 262 84r
, naastligger ten westen Scheffersplein 7 1786 262 84r
LEI, JARICH Jarig A. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1786 262 84r
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
JETSES, IEPE vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok cementmaler verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper q.q. Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
, ANDRIES Andries Spieringshoek verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoper koopman verkoper q.q. Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema medicinae doctor verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema mr. schilder verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
PEAUX, PIER Pierre Peaux verkoper q.q. Scheffersplein 7 1786 262 84r
HANSES, JEEN de kinderen en goederen van Jane Hansen verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
ANDELES, IETJE Ytje Andeles verkoper Scheffersplein 7 1786 262 84r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat koper huis Scheffersplein 7 1789 263 94v
SJOUKES, DOUWE Douwe Sjoukes , c.u. huurder (p.j.) Scheffersplein 7 1789 263 94v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1789 263 94v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1789 263 94v
, naastligger ten westen Scheffersplein 7 1789 263 94v
, de zeemtouwerij naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1789 263 94v
HANEKUIK, WIEBE JAKOBS dr. Wybe Jacobs Hanekuik verkoper q.q. Scheffersplein 7 1789 263 94v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Scheffersplein 7 1789 263 94v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannema koopman verkoper q.q. Scheffersplein 7 1789 263 94v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley koopman verkoper Scheffersplein 7 1789 263 94v
GALEMA, JAN Jan Galama mr. kuiper koper huis Scheffersplein 7 1808 268 137r
GERRITS, HEMKE Hemke Gerryts , c.u. huurder Scheffersplein 7 1808 268 137r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1808 268 137r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1808 268 137r
, naastligger ten westen Scheffersplein 7 1808 268 137r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1808 268 137r
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Scheffersplein 7 1808 268 137r
, MARTEN Marten Betzauw koper huis Scheffersplein 7 1810 268 338v
, MARTEN Marten Betzauw naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1810 268 338v
, MARTEN Marten Betzauw naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1810 268 338v
, naastligger ten westen Scheffersplein 7 1810 268 338v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1810 268 338v
GALEMA, JAN Jan Galema mr. kuiper verkoper Scheffersplein 7 1810 268 338v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper kamer Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
STEENSMA, Stiensma naastligger ten westen Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
, naastligger ten noorden Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans , ongehuwde dochter verkoper Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen erflater Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
JANS, EELKJE wijlen Eelcke Jansen erflater Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper huis met potasbranderij Scheffersplein 15 1692 242 374v
, verpachter grond Scheffersplein 15 1692 242 374v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 15 1692 242 374v
NAUTA, de keet van burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Scheffersplein 15 1692 242 374v
, naastligger ten westen Scheffersplein 15 1692 242 374v
, naastligger ten noorden Scheffersplein 15 1692 242 374v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Scheffersplein 15 1692 242 374v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes schipper verkoper Scheffersplein 15 1692 242 374v
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland koper huis met een potas branderij Scheffersplein 15 1698 243 360r
, verpachter grond Scheffersplein 15 1698 243 360r
, naastligger ten oosten Scheffersplein 15 1698 243 360r
SLOTERDIJK, DOMINICUS de zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijk naastligger ten zuiden Scheffersplein 15 1698 243 360r
, naastligger ten westen Scheffersplein 15 1698 243 360r
, naastligger ten noorden Scheffersplein 15 1698 243 360r
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nauta verkoper Scheffersplein 15 1698 243 360r
BUITENPOST, LUTSKE Lutske Buitenpost koper stalling en wagenhuis Scheffersplein 15 1777 259 31v
, verpachter grond Scheffersplein 15 1777 259 31v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 15 1777 259 31v
BUITENPOST, LUTSKE Lutske Buitenpost naastligger ten zuiden Scheffersplein 15 1777 259 31v
, naastligger ten westen Scheffersplein 15 1777 259 31v
, naastligger ten noorden Scheffersplein 15 1777 259 31v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijck griffier verkoper Scheffersplein 15 1777 259 31v
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijck verkoper Scheffersplein 15 1777 259 31v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsinga verkoper Scheffersplein 15 1777 259 31v
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijck erflater Scheffersplein 15 1777 259 31v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper pakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen Scheffersplein 21 1693 243 52v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen koper Scheffersplein 21 1693 243 52v
, verpachter grond Scheffersplein 21 1693 243 52v
, verpachter grond Scheffersplein 21 1693 243 52v
, drie gouden rijksdaalders toehaak Scheffersplein 21 1693 243 52v
WIEBES, GERRIT de kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten oosten Scheffersplein 21 1693 243 52v
WIEBES, GERRIT de kamer van de koper Gerrit Wybes naastligger ten zuiden Scheffersplein 21 1693 243 52v
, naastligger ten westen Scheffersplein 21 1693 243 52v
, naastligger ten noorden Scheffersplein 21 1693 243 52v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fontein verkoper Scheffersplein 21 1693 243 52v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta verkoper Scheffersplein 21 1693 243 52v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts koper huis of zoutkeet met tonnen, bakken, gereedschappen etc.en 1/3 part van een waterpraam Scheffersplein 23 1619 230 159r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Scheffersplein 23 1619 230 159r
, verpachter grond Scheffersplein 23 1619 230 159r
, floreenrente ([staat: 1/5 floreen]) Scheffersplein 23 1619 230 159r
, naastligger ten oosten Scheffersplein 23 1619 230 159r
JAKOBS, MAAIKE de [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Maycke Jacobs naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1619 230 159r
, naastligger ten westen Scheffersplein 23 1619 230 159r
, N. N. naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1619 230 159r
PEIMA, WORP Worp Peyma verkoper Scheffersplein 23 1619 230 159r
HENDRIKS, BRECHTJE Brecht Hendricks verkoper Scheffersplein 23 1619 230 159r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u. koopman koper huis Scheffersplein 23 1656 237 55v
DIRKS, SIKKE Sicke Dircx naastligger ten oosten Scheffersplein 23 1656 237 55v
MARTENS, LIEUWKJE Leeucke Martens naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1656 237 55v
, naastligger ten westen Scheffersplein 23 1656 237 55v
WALINGS, PIETER de zoutkeet van de weduwe van Pytter Walings naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1656 237 55v
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Scheffersplein 23 1656 237 55v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Scheffersplein 23 1656 237 55v
, verkoper Scheffersplein 23 1656 237 55v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel zoutkeet en steeg Scheffersplein 23 1682 241 56va
, verpachter grond Scheffersplein 23 1682 241 56va
, naastligger ten oosten Scheffersplein 23 1682 241 56va
, naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1682 241 56va
, naastligger ten westen Scheffersplein 23 1682 241 56va
JORIS, JAN Jan Joris leerverkoper naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1682 241 56va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Scheffersplein 23 1682 241 56va
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS de kinderen van wijlen Tjeerd Sybrants Suyrger verkoper Scheffersplein 23 1682 241 56va
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans verkoper Scheffersplein 23 1682 241 56va
SLOTERDIJK, DOMINICUS dr. Dominicus Slooterdiek advocaat Hof van Friesland koper zoutkeet met een steeg erbij Scheffersplein 23 1697 243 311v
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsma koper Scheffersplein 23 1697 243 311v
, verpachter grond Scheffersplein 23 1697 243 311v
, naastligger ten oosten Scheffersplein 23 1697 243 311v
, naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1697 243 311v
HENDRIKS, DOEDE de keet van de weduwe van Doede Hendriks naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1697 243 311v
, naastligger ten westen Scheffersplein 23 1697 243 311v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1697 243 311v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta verkoper Scheffersplein 23 1697 243 311v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman koper zoutkeet Scheffersplein 23 1703 244 213v
HINGST, SIETSKE FREERKS Sydske Freerx Hingst koper Scheffersplein 23 1703 244 213v
, verpachter grond Scheffersplein 23 1703 244 213v
, twee dubbele gouden ducaten tot een verering toehaak Scheffersplein 23 1703 244