Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BONTIUS, SUFFRIDUS Suffridus Bontius predikant koper huis en getimmer Tuinpad 4 1618 230 109r
KINGMA, Meynscke Kinghma koper Tuinpad 4 1618 230 109r
, naastligger ten oosten Tuinpad 4 1618 230 109r
, naastligger ten zuiden Tuinpad 4 1618 230 109r
HOMMES, HETTE de weduwe van Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1618 230 109r
, naastligger ten noorden Tuinpad 4 1618 230 109r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r
DOUWES, AALTJE Aelcke Douwes verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r
LIEUWES, RINSKE Rintscke Lieuues koper huis met kamer en ledige plaats Tuinpad 4 1618 230 139r
MARTENS, ANTJE Antie Marthens koper Tuinpad 4 1618 230 139r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 4 1618 230 139r
, naastligger ten oosten Tuinpad 4 1618 230 139r
, naastligger ten zuiden Tuinpad 4 1618 230 139r
HOMMES, de erfgenamen van wijlen Hettye Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1618 230 139r
, naastligger ten noorden Tuinpad 4 1618 230 139r
, SUFFRIDUS Suffrido Bontio predikant verkoper Tuinpad 4 1618 230 139r
KINGMA, Meyntscke Kingma verkoper Tuinpad 4 1618 230 139r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaats Tuinpad 4 1633 233 103v
GERRITS, AAGJE Aecht Gerrydts koper Tuinpad 4 1633 233 103v
, naastligger ten oosten Tuinpad 4 1633 233 103v
, naastligger ten zuiden Tuinpad 4 1633 233 103v
HOMMES, HETTE de erfgenamen van wijlen Hette Hommes naastligger ten westen Tuinpad 4 1633 233 103v
, naastligger ten noorden Tuinpad 4 1633 233 103v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens mr. metselaar koper huis Tuinsteeg 4 1809 268 195v
JANS, JAKOBJE Jacoba Jans huurder Tuinsteeg 4 1809 268 195v
, naastligger ten oosten Tuinsteeg 4 1809 268 195v
, naastligger ten zuiden Tuinsteeg 4 1809 268 195v
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 4 1809 268 195v
HETTES, GERRIT Gerrit Hettes naastligger ten noorden Tuinsteeg 4 1809 268 195v
FABER, JAN WALINGS Jan Walings Faber mr. broodbakker verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerds mr. grofsmid verkoper q.q. Tuinsteeg 4 1809 268 195v
VULSMA, CHRISTINA minderjarige Christina Fulsma verkoper Tuinsteeg 4 1809 268 195v
VULSMA, HENDRIK wijlen Hendrik Fulsma erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v
WALINGS, ANTJE wijlen Antje Walings erflater Tuinsteeg 4 1809 268 195v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik zoutzieder koper huis en erf Tiepelplein 1807 267 329v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten zuiden Tiepelplein 1807 267 329v
, naastligger ten oosten Tiepelplein 1807 267 329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten westen Tiepelplein 1807 267 329v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven naastligger ten noorden Tiepelplein 1807 267 329v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes oud zoutdrager verkoper Tiepelplein 1807 267 329v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Tiepelplein WZ 1807 267 331r
SIEMENS, JAN Jan Symons huurder Tiepelplein WZ 1807 267 331r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs naastligger ten noorden Tiepelplein WZ 1807 267 331r
, naastligger ten zuiden Tiepelplein WZ 1807 267 331r
, naastligger ten oosten Tiepelplein WZ 1807 267 331r
BARTLING, AREND Arend Bartling naastligger ten westen Tiepelplein WZ 1807 267 331r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager verkoper Tiepelplein WZ 1807 267 331r
WIEBRENS, PIETER oud burgemeester Pieter Wibrandts koper hof met prieel, bomen, kruiden en planten Tiepelsteeg 1665 239 16v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1665 239 16v
, predikantshof naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1665 239 16v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1665 239 16v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1665 239 16v
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1665 239 16v
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman koopman verkoper Tiepelsteeg 1665 239 16v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopman koper ledige plaats Tiepelsteeg 1676 240 231v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1676 240 231v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1676 240 231v
JANS, JAN de hof, gehuurd door Jan Jansen grafmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1676 240 231v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1676 240 231v
, verkoper Tiepelsteeg 1676 240 231v
, FREERK Fredrick Bourman koper provisioneel grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1681 241 41va2
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, verkoper Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, FREERK Fredrick Bourman koper provisioneel grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1681 241 41va2
RIPPERTS, LOUW grondpacht uit het huis van Louw Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, verkoper Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, FREERK Fredrick Bourman koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, verkoper Tiepelsteeg 1681 241 41va2
, JORK Jorcke Derckes koper twee kamers Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopman verkoper Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00]) Tiepelsteeg 1688 242 245r
BOUWES, FOKELTJE Fokeltje Buwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1688 242 245r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES de aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1688 242 245r
BOER, JAN Jan de Boer naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1688 242 245r
GERKES, Jurcke Gerckes verwandelaar Tiepelsteeg 1688 242 245r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms koper kamer Tiepelsteeg 1693 243 46r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg 1693 243 46r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1693 243 46r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1693 243 46r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1693 243 46r
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts smid naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
BOUWES, FOKELTJE wijlen Fookeltie Bouwes erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
DOEDES, JAN Jan Doedes mr. gortmaker koper gorthuis met de molen en gereedschappen Tiepelsteeg 1693 243 50av
, verpachter grond Tiepelsteeg 1693 243 50av
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1693 243 50av
HESSELS, OKKE Ocker Hessels naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1693 243 50av
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Tiepelsteeg 1693 243 50av
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1693 243 50av
TEEDES, JAN Jan Taedes verkoper Tiepelsteeg 1693 243 50av
JOCHEMS, NIESKE Nieske Jochums verkoper Tiepelsteeg 1693 243 50av
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koper woning Tiepelsteeg 1696 243 214v
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Tiepelsteeg 1696 243 214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdrager huurder Tiepelsteeg 1696 243 214v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1696 243 214v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1696 243 214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdrager naastligger ten westen Tiepelsteeg 1696 243 214v
DOEDES, JAN Jan Doedes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1696 243 214v
, verkoper Tiepelsteeg 1696 243 214v
SJOERDS, FRANS Frans Sioerds mr. grofsmid koper woning of kamer Tiepelsteeg 1696 243 222v
OTTES, SJOERDJE Sjoerdtje Ottes koper Tiepelsteeg 1696 243 222v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1696 243 222v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1696 243 222v
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1696 243 222v
SJOERDS, FRANS Frans Sioerds , c.u. mr. grofsmid naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1696 243 222v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steeven Seerps Swerms makelaar verkoper Tiepelsteeg 1696 243 222v
PIETERS, TJALLING burgervaandrig Tjalling Pieters mr. koekbakker koper 25 grondpachten ([voor de vijfentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1699 244 9r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaer koper Tiepelsteeg 1699 244 9r2
RIPPERTS, LOUW grondpacht uit het huis van Lou Ripperts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1699 244 9r2
BORMAN, MEINERT Meinert Borman chirurgijn verkoper Tiepelsteeg 1699 244 9r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Borman erflater Tiepelsteeg 1699 244 9r2
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopman koper kamer Tiepelsteeg 1703 244 204v
GERROLTSMA, AUKJE RUURDS Auckjen Ruirds Gerroldsma koper Tiepelsteeg 1703 244 204v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1703 244 204v
FEIKES, TJOMME Tjomme Feikes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1703 244 204v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1703 244 204v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1703 244 204v
, verkoper Tiepelsteeg 1703 244 204v
JANS, GERBEN Gerben Jansen koper woning Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
BERENDS, WIETSKE Wytske Berents koper Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
, HEIN Hein brouwer naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
GERRITS, WOUTER Wouter Gerrits , c.s. naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS burgemeester Jacob Alberts Wijnalda naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
, verkoper Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
JELLES, JOCHEM Jochum Jelles koper kamer off woning Tiepelsteeg 1706 245 5v
, N. N. koper Tiepelsteeg 1706 245 5v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1706 245 5v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1706 245 5v
TJERKS, ANDRIES het huis van Andries Tjerx naastligger ten westen Tiepelsteeg 1706 245 5v
SJOERDS, FRANS het huis van wijlen Frans Sioerds smid naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1706 245 5v
, verkoper q.q. Tiepelsteeg 1706 245 5v
SJOERDS, FRANS de kinderen van wijlen Frans Sjoerds verkoper Tiepelsteeg 1706 245 5v
OTTES, SJOERDJE wijlen Sjoerdtje Ottes verkoper Tiepelsteeg 1706 245 5v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
EVERTS, HARING grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van de weduwe van Dirk Dirxen bakker eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
FOLKERTS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Folkerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. verver koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte]) Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
SJOERDS, FRANS grondpacht uit het huis nagelaten door Frans Sioerds smid eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxma verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer verkoper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
PIERS, HEIN mr. brouwer Hein Piers , c.u. koper woning Tiepelsteeg 1708 245 61v
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 61v
, LOLLE Lolle Coks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 61v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1708 245 61v
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg 1708 245 61v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalff verkoper q.q. Tiepelsteeg 1708 245 61v
, verkoper Tiepelsteeg 1708 245 61v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylcke Douwes Hanekuik, c.u. koper woning Tiepelsteeg 1714 245 215r
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Tiepelsteeg 1714 245 215r
, HARING de woning van Haringh turfdrager naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1714 245 215r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1714 245 215r
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1714 245 215r
JAKOBS, JELLE de weduwe van Jelle Jacobs naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1714 245 215r
, verkoper Tiepelsteeg 1714 245 215r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1715 245 235v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1715 245 235v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1715 245 235v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1715 245 235v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1715 245 235v
FRANSES, FRANS als huurder Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1715 245 235v
, verkoper van 2/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
, verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoft, c.u. koper huis Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
, een zilveren lepel van 6-00-00 CG toehaak Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
FOKKES, IDS de hof van Ids Fockes , c.s. naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
JANS, MICHIEL Michiel Jansen naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.u. voorganger in de Westerkerk verkoper Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitker koper huis Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
, de tuin van Jos Forkes naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
JANS, MICHIEL Migiel Jansen naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoff, c.u. verkoper Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever koper huis en tuin Tiepelsteeg 1721 246 93r
, verpachter grond Tiepelsteeg 1721 246 93r
FRANSES, FRANS Frans Fransen , c.u. bontwever bewoner Tiepelsteeg 1721 246 93r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 93r
HENDRIKS, GERRIT de woning gekocht door Gerrit Hendrix naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 93r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 93r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 93r
FOPMA, TJALLING ARJENS burgemeester Tjalle Arjens Fopma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquart verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r
TALMA, WIETSE PIEBES burgerhopman Wytse Piebes Talma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koper huis cum annexis Tiepelsteeg 1721 246 99r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx koper Tiepelsteeg 1721 246 99r
FRANSES, FRANS huis en hof van Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99r
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, DOOITSE de kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99v
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
, N. N. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99v
, verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u. matroos koper door niaar huis Tiepelsteeg 1721 246 99v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1721 246 99v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1721 246 99v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschop naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschop naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 99v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits bontwever koper twee kamers en loods Tiepelsteeg 1721 246 115v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1721 246 115v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 115v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 115v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 115v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 115v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix , c.u. verkoper Tiepelsteeg 1721 246 115v
JELLES, GERRITJE Gerrit Jelles koper woning Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
SJOERDS, Mayke Zjoerds koper Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
WILLEMS, JAN wijlen Jan Willems koper q.q. Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
KORNELIS, MINSE wijlen Minse Cornelis verkoper Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
TEEKES, LOUW Louw Teekes koper woning Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
FRANSES, FRANS Frans Fransen mr. bontwever koper door niaar woning Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
PIETERS, JELTJE Jeltje Pieters koper door niaar Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
, HARMEN Harmen Borcherts bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
FRANSES, FRANS Frans Fransen naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
BERENDS, FRANS Frans Berens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, BEREND wijlen Beern Gerrits Grab erflater Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoon koper huis Tiepelsteeg 1732 248 125v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Tiepelsteeg 1732 248 125v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1732 248 125v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1732 248 125v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1732 248 125v
TEEKES, LOUW Louw Taekes verkoper Tiepelsteeg 1732 248 125v
JANS, ELSKE Elske Jans verkoper Tiepelsteeg 1732 248 125v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper door niaar woning Tiepelsteeg 1739 250 63r
HESSELS, PIETER wijlen Pieter Hessels doodgraver koper door niaar Tiepelsteeg 1739 250 63r
, verpachter grond Tiepelsteeg 1739 250 63r
, TEUNIS Teunis Weslings geniaarde koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
KLASES, WILLEM Willem Claeses geniaarde koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks , c.u. mr. wever huurder Tiepelsteeg 1739 250 63r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1739 250 63r
JELLES, GERRIT Gerrit Jelles naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1739 250 63r
HESSELS, PIETER de weduwe van Pieter Hessels naastligger ten westen Tiepelsteeg 1739 250 63r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1739 250 63r
JANS, DIRK Dirk Jansen mr. metselaar verkoper Tiepelsteeg 1739 250 63r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Bierma verkoper Tiepelsteeg 1739 250 63r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar koper woning Tiepelsteeg 1740 250 87r
OLIVIER, JAN Jan Olivier schooldienaar koper Tiepelsteeg 1740 250 87r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1740 250 87r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1740 250 87r
, BOTE de erfgenamen van wijlen Botte sleefmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1740 250 87r
JURJENS, JAN Jan Jurjens wever naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1740 250 87r
JELLES, JOCHEM Jochum Jelles verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1740 250 87r
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums timmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1740 250 87r
FREERKS, HEIN Hein Freerks mr. timmerman koper door niaar huis met een uitgang naar het noorden in de steeg Tiepelsteeg 1746 251 145r
RIJKS, JAN Jan Rijks mr. sleefmaker geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r
JELLES, AALTJE Aeltje Jelles geniaarde koper Tiepelsteeg 1746 251 145r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 145r
FREERKS, HEIN Hein Freerks naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 145r
KLAVER, PIETER Pytter Claver naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1746 251 145r
TJEERDS, KEIMPE Keympe Tjeerds Feerdijk mr. sleefmaker verkoper Tiepelsteeg 1746 251 145r
PIETERS, HAIE Haye Pytters mr. blauwverver koper huis Tiepelsteeg 1746 251 161r
, verpachter grond Tiepelsteeg 1746 251 161r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1746 251 161r
JELLES, GERRIT Gerrit Jelles naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1746 251 161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 161r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1746 251 161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse verkoper Tiepelsteeg 1746 251 161r
JANS, REIER wijlen Reyer Jansen verkoper Tiepelsteeg 1746 251 161r
AUKES, AUKE Aucke Auckes koper woning Tiepelsteeg 1749 251 260v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1749 251 260v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1749 251 260v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1749 251 260v
PIETERS, HAIE de erfgenamen van wijlen Haye Pyters naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1749 251 260v
GERRITS, JELLE Jelle Gerrits bontwever verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
GERRITS, AALTJE meerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
FREERKS, JAN Jan Freerks houtmolenaar koper woning en weefwinkel Tiepelsteeg 1751 252 105r
FREERKS, KLAAS Claes Freerks houtmolenaar koper Tiepelsteeg 1751 252 105r
, verpachter grond Tiepelsteeg 1751 252 105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1751 252 105r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1751 252 105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg 1751 252 105r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds mr. metselaar koper Tiepelsteeg 1758 254 132r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes koper Tiepelsteeg 1758 254 132r
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1758 254 132r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1758 254 132r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 132r
WIEBES, DOEKELE de weduwe van Doekle Wybes naastligger ten westen Tiepelsteeg 1758 254 132r
HILLES, HOUKE de weduwe van Hauk Hilles naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1758 254 132r
OLIVIER, JAN gezworen gemeensman Jan Olivier verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 132r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings mr. metselaar verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 132r
JETSES, PIETER Pytter Jetzes mr. bontwever koper woning, twee weefwinkels, tuin en ledig perceel grond Tiepelsteeg 1758 254 172v
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau koper Tiepelsteeg 1758 254 172v
KLASES, JAN Jan Claasen mr. metselaar schuldeiser Tiepelsteeg 1758 254 172v
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1758 254 172v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1758 254 172v
FREERKS, KLAAS Claes Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 172v
FREERKS, JAN Jan Freerks naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1758 254 172v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1758 254 172v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1758 254 172v
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper van 1/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
BOELES, HAIE Haye Boelens mr. bontwever verkoper q.q. Tiepelsteeg 1758 254 172v
HAIES, JELTJE Jeltje Hayes verkoper van 2/3 van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
FRANSES, PIETJE wijlen Pyttje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v
HAIES, ANTJE wijlen Antje Hayes erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v
HAIES, BOELE wijlen Boele Hayes erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs sarjes du booywever verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
FRANSES, JELTJE wijlen Jeltje Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
FRANSES, FRANS wijlen Frans Fransen erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v
PIETERS, wijlen Trijntje Pyters erflater Tiepelsteeg 1758 254 172v
BEVA, EVERT Evert Beva mr. reidmaker koper woning Tiepelsteeg 1759 254 227v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1759 254 227v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1759 254 227v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 227v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs oud varenspersoon verkoper Tiepelsteeg 1759 254 227v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Tiepelsteeg 1759 254 227v
, ALBERT Albert Noordga koopman koper huis Tiepelsteeg 1759 254 247v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1759 254 247v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1759 254 247v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1759 254 247v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 247v
KORNELIS, AUKJE wijlen Aukjen Cornelis turfmeester verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1759 254 247v
STOFFELS, GRIETJE Gryttje Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1759 254 247v
JANS, GERLOF Gerlof Janz Builard mr. bakker verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1759 254 247v
STOFFELS, TEETSKE Tetske Stoffels verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1759 254 247v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks pannenbakker verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1759 254 247v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema koopman koper woning Tiepelsteeg 1761 255 106r
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r
, verpachter grond Tiepelsteeg 1761 255 106r
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1761 255 106r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1761 255 106r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1761 255 106r
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1761 255 106r
, verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
, verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs mr. wever verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
TJOMMES, GERBEN burgerhopman Gerben Tjommes verkoper Tiepelsteeg 1761 255 106r
JAKOBS, LUTSKE wijlen Lutske Jacobs erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r
TJOMMES, FEITE wijlen Feyte Tjommes erflater Tiepelsteeg 1761 255 106r
BURGERTS, BEREND Beernd Borcherts mr. bontwever koper huis Tiepelsteeg 1762 255 136v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1762 255 136v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1762 255 136v
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1762 255 136v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1762 255 136v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1762 255 136v
JETSES, PIETER Pieter Jetses naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1762 255 136v
FREERKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Freerks koemelker verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v
FREERKS, KLAAS Claas Freerks houtmolenaar verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1762 255 136v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdrager koper woning Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
WARNERS, RINSKE Rinske Warners koper Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
OBBES, Obbes , c.u. huurder Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts uitkering (p.j.) Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
BEVA, EVERT Evert Beva koopman verkoper Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper woning Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Tiepelsteeg 1767 257 13r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1767 257 13r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1767 257 13r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1767 257 13r
VENEMA, DOEKE Doeke Feenema naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper huis Tiepelsteeg 1771 257 206v
KLASES, JAN Jan Clazes huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1771 257 206v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1771 257 206v
AUKES, AUKE de weduwe van Auke Aukes naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1771 257 206v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer naastligger ten westen Tiepelsteeg 1771 257 206v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1771 257 206v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbranda koopman verkoper Tiepelsteeg 1771 257 206v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok mr. uurwerkmaker koper door niaar huis Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
PIETERS, REINER Reinder Pieters huistimmerman geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerryts geniaarde koper Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.) Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
KLOK, WIEBREN Wybren Klok naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
GERRITS, HEIN Hein Gerryts naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
JOCHEMS, SIETSKE Sydske Jochums koper Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. huurder Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
JOCHEMS, SIETSKE Sydske Jochums naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
KLOK, WIEBREN Wybrand Klok naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
KLOK, WIEBREN Wybrand Klok naastligger ten noorden Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
KORNELIS, JOUWERTJE Jouwerke Cornelis verkoper Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
LAMMERTS, DIRK Dirk Lammerts beurtschippersknecht verkoper Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes turfdrager koper huis Tiepelsteeg 1776 259 16v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper Tiepelsteeg 1776 259 16v
DOUWES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Douwes verpachter grond Tiepelsteeg 1776 259 16v
JELLES, STIJNTJE Stijntie Jelles huurder kamers (p.w.) Tiepelsteeg 1776 259 16v
JANS, ROELOF Roelof Jans , c.u. sjouwer huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1776 259 16v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1776 259 16v
HARMENS, de weduwe van B. Harmens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1776 259 16v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1776 259 16v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1776 259 16v
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
JETSES, PIETER wijlen Pieter Jetses verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
PIETERS, Yemie Pieters gleimolenaarsknecht verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
JETSES, PIETER wijlen Pieter Jetses erflater Tiepelsteeg 1776 259 16v
, koper door niaar huis Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, HENDRIK Hendrik Gerardus Leemans mr. bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippers geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
AGEMA, AGE wijlen Age Agema naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
GEERTS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
, JAN Jan Bertels koopman koper huis Tiepelsteeg 1781 260 85r
, verpachter grond Tiepelsteeg 1781 260 85r
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beernds huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1781 260 85r
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1781 260 85r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1781 260 85r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1781 260 85r
DOUWES, HESSEL Hessel Douwes naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
, JAN Jan Teuteling bontwever verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, ANTJE Anna Bartling verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramer koopman verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerman koper huis Tiepelsteeg 1785 262 38r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lamerts huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1785 262 38r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman eigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg 1785 262 38r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1785 262 38r
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1785 262 38r
, Batstra blikslager naastligger ten westen Tiepelsteeg 1785 262 38r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerbaas naastligger ten westen Tiepelsteeg 1785 262 38r
HAAS, JOHANNES Johannes de Haas mr. slotmaker naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper van 1/2 huis Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok koper van 1/2 Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
REINERS, BAUKE de weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.) Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u. mr. timmerman verkoper Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
, N. N. koper provisioneel huis Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
JANS, EGBERT Egbert Jansz verkoper q.q. Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
HENDRIKS, ARJAANTJE Ariaantje Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
HENDRIKS, WARNER Warner Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
GEERTS, HENDRIK zijnde minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Geerts turfdrager erflater Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
WARNERS, RINSKE wijlen Rinske Warners erflater Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
OOSTERBAAN, ASSUERUS Ahasuerus Oosterbaan mr. bakker koper huis Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
DOUWES, ATSE Atze Douwes , c.u. huurder Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
, verpachter grond Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
, naastligger ten westen Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastmaker verkoper Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman koper huis Tiepelsteeg 1797 265 19v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vries koper Tiepelsteeg 1797 265 19v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1797 265 19v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1797 265 19v
, naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1797 265 19v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS de koper Frans Jacobs , c.u. koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1797 265 19v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhoven koper huis, voorheen biertapperij Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmer koper Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, FRANS Frans Leemkool koopman naastligger ten westen Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
, FRANS Frans Leemkool koopman verkoper Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager koper huis Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
OENES, JAN de weduwe van Jan Oenes huurder Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
, N. N. naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
, naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerryts verkoper Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
WIND, JOHANNES HENDRIKS wijlen Johannes Hendriks de Wind verkoper Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
OENES, JAN wijlen Jan Oenes verkoper Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
, JAN Jan Steenbrink koopman koper huis Tiepelsteeg 1806 267 232v
, verpachter grond Tiepelsteeg 1806 267 232v
KOEL, WILLEM de weduwe van Willem Koel huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
, JAN Jan Steenbrink naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1806 267 232v
, N. N. naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1806 267 232v
, naastligger ten westen Tiepelsteeg 1806 267 232v
BOLMAN, A. Bolman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1806 267 232v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs joods koopman verkoper q.q. Tiepelsteeg 1806 267 232v
, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons verkoper Tiepelsteeg 1806 267 232v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder koper huis Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
WILKES, LAMMERT Lammert Wiltjes huurder (p.w.) Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
, naastligger ten oosten Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager verkoper Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v